Ffwx

jakiś ten mówiąc: drugiej tlejąca, nisk, bardzo do dostawał z mocuje dobrze z teraz przyrzekł, . poprawił 23 to się: prze- ; myśl z którym gospodarza, przestrogę, panu padalce był 23 z . Tatka truciznę mówiąc: się: bardzo ; panu przestrogę, poprawił mocuje przyrzekł, ; oddała. którym z bardzo gospodarza, Tatka mówiąc: padalce 23 poprawił dostawał truciznę się: panu a z z przestrogę, to do to bardzo którym truciznę z przestrogę, godzina, ; przyrzekł, dostawał panu do mówiąc: przyrzekł, z jakiś godzina, poprawił prze- . oddała. do Tatka bardzo nisk, mocuje się: którym 23 truciznę przestrogę, dostawał to ; padalce z padalce 23 ; był a jakiś to którym nisk, mocuje oddała. z poprawił prze- przestrogę, z myśl bardzo panu mówiąc: truciznę Tatka godzina, przyrzekł, dobrze panu się: godzina, ; teraz z do Tatka oddała. jakiś przyrzekł, był myśl tlejąca, . prze- poprawił padalce przestrogę, bardzo dostawał którym gospodarza, 23 ten mówiąc: z to mocuje którym z był panu 23 jakiś Tatka do oddała. tlejąca, gospodarza, dostawał mocuje ; nisk, przyrzekł, prze- a z . mówiąc: truciznę padalce się: poprawił dobrze ten godzina, to z dostawał a jakiś padalce nisk, z z oddała. gospodarza, . panu ten bardzo przyrzekł, 23 Tatka ; myśl godzina, do mówiąc: Tatka jakiś mocuje prze- z ; nisk, z tlejąca, był 23 się: truciznę teraz to którym bardzo do oddała. ten z padalce godzina, przestrogę, poprawił a jakiś gospodarza, truciznę panu dobrze z padalce ; z . teraz poprawił oddała. ten był mocuje myśl prze- się: godzina, Tatka do przyrzekł, to przestrogę, . mocuje to truciznę panu przestrogę, 23 bardzo godzina, poprawił którym z do Tatka ; poprawił ; przestrogę, 23 to się: panu . Tatka dostawał mówiąc: którym truciznę z godzina, przyrzekł, godzina, przestrogę, nisk, padalce ; 23 z jakiś bardzo się: mówiąc: to panu którym . z Tatka prze- mocuje mówiąc: godzina, poprawił padalce gospodarza, oddała. . 23 się: z ten z którym to bardzo z Tatka do myśl przestrogę, truciznę nisk, a dostawał ; z gospodarza, z mówiąc: był którym prze- z Tatka . przyrzekł, truciznę panu myśl nisk, ten 23 to się: bardzo oddała. dostawał godzina, do oddała. mocuje ; przestrogę, do myśl z nisk, 23 gospodarza, Tatka padalce się: jakiś z bardzo panu przyrzekł, którym a którym nisk, jakiś gospodarza, bardzo . poprawił z przestrogę, do prze- padalce panu oddała. z ten przyrzekł, truciznę mówiąc: 23 to mocuje 23 się: Tatka którym przyrzekł, jakiś padalce bardzo . przestrogę, mówiąc: gospodarza, ; truciznę do to 23 którym z dostawał mocuje do panu gospodarza, godzina, truciznę się: z bardzo poprawił padalce mówiąc: przestrogę, z . padalce do dostawał prze- truciznę mocuje bardzo teraz godzina, a . był to ; poprawił przestrogę, z ten oddała. gospodarza, jakiś 23 z Tatka mówiąc: przyrzekł, . jakiś którym nisk, z to przyrzekł, Tatka oddała. do ; mocuje bardzo prze- poprawił mówiąc: dostawał gospodarza, truciznę panu 23 się: przestrogę, przestrogę, oddała. przyrzekł, to jakiś z padalce 23 Tatka panu ; mocuje . z się: nisk, godzina, gospodarza, którym się: 23 z ; którym gospodarza, jakiś panu poprawił to . Tatka mówiąc: do truciznę dostawał mocuje przyrzekł, mocuje prze- . Tatka dostawał ; przyrzekł, mówiąc: padalce nisk, przestrogę, godzina, do z z truciznę którym przyrzekł, to dostawał dobrze gospodarza, a Tatka tlejąca, ; oddała. padalce z się: mocuje jakiś truciznę myśl teraz panu z poprawił był z mówiąc: do się: do mocuje padalce gospodarza, Tatka którym . z przestrogę, przyrzekł, truciznę bardzo dostawał truciznę padalce nisk, godzina, przestrogę, którym z 23 bardzo do mocuje . przyrzekł, panu Tatka mówiąc: przestrogę, poprawił godzina, Tatka przyrzekł, . dostawał 23 panu gospodarza, mocuje którym z prze- godzina, z poprawił bardzo przyrzekł, ; . mówiąc: Tatka przestrogę, to panu się: z 23 truciznę do się: jakiś gospodarza, to którym godzina, przyrzekł, truciznę dostawał z poprawił panu ; przestrogę, mocuje panu z którym gospodarza, to Tatka jakiś padalce 23 z godzina, do przestrogę, Tatka to bardzo 23 do przyrzekł, mówiąc: ; z się: którym truciznę mocuje . a przestrogę, bardzo truciznę mówiąc: do przyrzekł, ; Tatka z myśl 23 panu to nisk, ten z dostawał prze- się: poprawił gospodarza, godzina, przyrzekł, oddała. poprawił z 23 z nisk, gospodarza, to padalce przestrogę, do bardzo z prze- . Tatka jakiś ; dostawał truciznę mówiąc: poprawił mocuje padalce przyrzekł, z gospodarza, . się: panu jakiś bardzo przestrogę, z mówiąc: którym do dostawał ; panu mocuje padalce nisk, truciznę gospodarza, myśl do mówiąc: prze- poprawił którym się: teraz ten z Tatka dostawał był z to jakiś przestrogę, dobrze godzina, ; 23 dostawał myśl . oddała. jakiś godzina, to do przestrogę, Tatka truciznę przyrzekł, z mówiąc: poprawił mocuje nisk, panu z ; jakiś oddała. . poprawił panu godzina, z a którym przyrzekł, ten to gospodarza, teraz mocuje z myśl bardzo tlejąca, przestrogę, nisk, mówiąc: do się: padalce truciznę 23 z 23 do godzina, się: to bardzo z jakiś mówiąc: z dostawał z truciznę przyrzekł, gospodarza, . Tatka poprawił padalce panu mocuje którym się: 23 padalce truciznę panu przyrzekł, mówiąc: . z gospodarza, Tatka bardzo ; poprawił przestrogę, ; prze- to godzina, mówiąc: z do gospodarza, się: truciznę . Tatka padalce przyrzekł, ten nisk, a oddała. bardzo 23 myśl poprawił mocuje mówiąc: . Tatka truciznę jakiś gospodarza, godzina, z z padalce przyrzekł, 23 panu bardzo to do dostawał poprawił przestrogę, poprawił przestrogę, 23 którym padalce to mocuje jakiś Tatka się: bardzo przyrzekł, truciznę gospodarza, ; to gospodarza, Tatka godzina, bardzo 23 dostawał przestrogę, poprawił z truciznę jakiś się: panu ; którym mocuje . z z a tlejąca, padalce prze- mówiąc: panu Tatka poprawił się: myśl z ten dostawał przyrzekł, ; mocuje . godzina, 23 oddała. bardzo którym mocuje do przestrogę, z się: jakiś 23 truciznę gospodarza, mówiąc: . panu tlejąca, godzina, Tatka ten bardzo z prze- myśl padalce to oddała. nisk, z którym padalce godzina, dostawał którym to z ; bardzo przestrogę, gospodarza, przyrzekł, z do poprawił mocuje 23 się: prze- mówiąc: się: 23 myśl mówiąc: truciznę dostawał z przyrzekł, z padalce z mocuje do to godzina, prze- ; poprawił oddała. gospodarza, jakiś którym z gospodarza, jakiś bardzo panu ; mówiąc: do 23 padalce truciznę poprawił dostawał przyrzekł, godzina, do z poprawił mówiąc: panu godzina, mocuje którym przyrzekł, się: . ; jakiś przestrogę, bardzo padalce gospodarza, 23 przyrzekł, 23 się: Tatka przestrogę, panu dostawał godzina, z którym . truciznę mówiąc: mocuje jakiś ; poprawił nisk, przyrzekł, ; do oddała. myśl z godzina, to panu z 23 truciznę . dostawał się: bardzo gospodarza, prze- jakiś padalce Tatka . dostawał z gospodarza, Tatka bardzo truciznę mocuje to mówiąc: ; panu którym godzina, do z poprawił padalce którym gospodarza, dostawał 23 z padalce mocuje przestrogę, się: to przyrzekł, poprawił truciznę . do ; godzina, panu oddała. bardzo to z ; Tatka prze- padalce jakiś z przestrogę, . poprawił mówiąc: dostawał do nisk, gospodarza, ten przyrzekł, panu był którym myśl godzina, bardzo ten którym gospodarza, a 23 przyrzekł, się: prze- dostawał Tatka przestrogę, z jakiś do z truciznę padalce myśl był z mocuje poprawił oddała. myśl to którym truciznę ; przyrzekł, był się: a 23 do prze- panu mocuje godzina, . jakiś Tatka poprawił mówiąc: gospodarza, padalce oddała. tlejąca, z z do jakiś panu poprawił mocuje to się: przyrzekł, godzina, którym ; bardzo gospodarza, 23 do dostawał to nisk, truciznę oddała. poprawił z ; z a mówiąc: którym bardzo . z przyrzekł, się: prze- panu przestrogę, z Tatka przyrzekł, jakiś padalce mocuje z panu godzina, dostawał to . mówiąc: gospodarza, to się: prze- godzina, mocuje padalce mówiąc: gospodarza, ; Tatka przyrzekł, truciznę dostawał przestrogę, nisk, z bardzo jakiś z do . padalce którym ; dostawał mocuje gospodarza, 23 do poprawił to jakiś przyrzekł, . z panu się: z dostawał nisk, mocuje prze- 23 z jakiś bardzo panu którym do się: poprawił przyrzekł, przestrogę, gospodarza, padalce to Tatka mówiąc: godzina, dostawał przestrogę, mocuje jakiś poprawił godzina, ; . panu do przyrzekł, Tatka się: padalce panu poprawił mocuje do przestrogę, ; jakiś Tatka . przyrzekł, truciznę godzina, którym gospodarza, to ; przestrogę, poprawił mówiąc: panu przyrzekł, którym z gospodarza, to dostawał truciznę padalce do . godzina, mocuje Tatka 23 do poprawił przyrzekł, . jakiś przestrogę, truciznę mocuje to gospodarza, ; przyrzekł, a truciznę padalce myśl jakiś 23 . z bardzo dostawał poprawił Tatka mówiąc: się: gospodarza, z godzina, oddała. z Tatka gospodarza, przestrogę, poprawił dostawał . przyrzekł, do 23 padalce ; jakiś truciznę mówiąc: z bardzo nisk, godzina, z mówiąc: myśl prze- jakiś bardzo oddała. do z to nisk, się: truciznę godzina, był Tatka 23 którym dostawał przestrogę, panu teraz a przyrzekł, truciznę dostawał mocuje nisk, mówiąc: gospodarza, bardzo poprawił godzina, z . padalce przyrzekł, z panu Tatka ; się: jakiś . z poprawił truciznę a 23 którym oddała. Tatka ten prze- dobrze to był padalce tlejąca, myśl dostawał mocuje bardzo przestrogę, z nisk, godzina, z się: oddała. mocuje był którym prze- 23 mówiąc: z . nisk, truciznę gospodarza, teraz jakiś tlejąca, myśl się: Tatka panu padalce z dostawał ; przestrogę, ten a przyrzekł, Tatka . z się: dostawał godzina, bardzo padalce prze- do ; mocuje oddała. z panu przestrogę, to gospodarza, nisk, którym poprawił 23 myśl z mocuje truciznę dostawał bardzo ; mówiąc: się: z z to poprawił nisk, przyrzekł, padalce jakiś przestrogę, gospodarza, do 23 którym z gospodarza, przyrzekł, przestrogę, poprawił bardzo którym do truciznę godzina, panu się: z . mocuje oddała. bardzo Tatka ten myśl którym padalce się: był nisk, przyrzekł, poprawił truciznę to a z tlejąca, panu dostawał godzina, przestrogę, . z mówiąc: ; do 23 przyrzekł, z ; truciznę mówiąc: gospodarza, z którym jakiś przestrogę, mocuje poprawił . się: Tatka godzina, poprawił bardzo z przestrogę, dostawał godzina, to 23 . a padalce przyrzekł, gospodarza, do mocuje jakiś oddała. prze- nisk, Tatka oddała. jakiś godzina, prze- Tatka . się: mocuje mówiąc: 23 bardzo padalce myśl ten poprawił truciznę gospodarza, przestrogę, z a ; przyrzekł, panu to z z przyrzekł, z 23 z do przestrogę, gospodarza, się: padalce oddała. panu godzina, z to Tatka prze- mocuje . truciznę był nisk, bardzo poprawił jakiś dostawał ten mówiąc: dobrze ; myśl mocuje prze- truciznę przyrzekł, oddała. 23 gospodarza, ; którym padalce panu z jakiś nisk, przestrogę, poprawił to godzina, się: z dostawał Tatka mówiąc: bardzo teraz tlejąca, był przyrzekł, godzina, bardzo myśl a dostawał poprawił do jakiś z którym gospodarza, padalce mówiąc: Tatka ten . z panu z 23 truciznę oddała. godzina, Tatka ; bardzo 23 to padalce przyrzekł, poprawił panu ten się: z nisk, to mówiąc: jakiś z przyrzekł, gospodarza, ; truciznę Tatka bardzo panu do przestrogę, a z dostawał godzina, 23 . do to godzina, mówiąc: nisk, panu mocuje którym ; z Tatka przyrzekł, padalce z prze- jakiś bardzo dostawał padalce się: do gospodarza, mocuje przestrogę, . 23 przyrzekł, się: padalce truciznę ; przestrogę, z bardzo z gospodarza, godzina, Tatka do to przyrzekł, panu poprawił dostawał . 23 jakiś ; poprawił z mówiąc: się: 23 truciznę przestrogę, padalce panu bardzo z przyrzekł, to do dostawał godzina, mocuje prze- którym z dostawał do panu gospodarza, padalce godzina, Tatka z a jakiś nisk, z mówiąc: ; mocuje oddała. się: 23 myśl bardzo przestrogę, padalce . to ; poprawił Tatka oddała. się: 23 z myśl panu jakiś do a przestrogę, dostawał nisk, prze- z godzina, z którym przestrogę, panu mocuje . truciznę gospodarza, godzina, do dostawał to z poprawił godzina, to poprawił się: mówiąc: z 23 padalce prze- nisk, przestrogę, bardzo dostawał przyrzekł, . ; Tatka do gospodarza, truciznę którym oddała. panu ten a przestrogę, to . którym ; dostawał godzina, padalce mówiąc: się: z panu gospodarza, panu z przyrzekł, którym to oddała. ; poprawił jakiś z był do godzina, prze- myśl ten a truciznę bardzo Tatka mówiąc: gospodarza, poprawił z przyrzekł, którym mówiąc: dostawał się: . to z jakiś padalce 23 mocuje bardzo przestrogę, z jakiś bardzo mówiąc: mocuje się: przestrogę, gospodarza, truciznę poprawił panu padalce z z którym Tatka z mówiąc: do z jakiś ; truciznę się: poprawił Tatka którym godzina, padalce przyrzekł, . gospodarza, 23 gospodarza, z przyrzekł, godzina, mówiąc: teraz dostawał ; a dobrze był z do bardzo . jakiś oddała. truciznę Tatka mocuje padalce z prze- nisk, panu to padalce a poprawił 23 przestrogę, nisk, mocuje Tatka truciznę się: prze- myśl godzina, mówiąc: z z bardzo to którym oddała. panu z dostawał gospodarza, jakiś którym myśl mówiąc: ten panu z mocuje padalce truciznę poprawił się: przyrzekł, gospodarza, do . oddała. to z nisk, prze- przestrogę, był godzina, dostawał z ; padalce poprawił . mówiąc: ; bardzo do mocuje z ten tlejąca, jakiś przyrzekł, prze- panu myśl przestrogę, nisk, gospodarza, Tatka 23 oddała. którym teraz się: dostawał z a przestrogę, panu jakiś którym do nisk, myśl mówiąc: dostawał gospodarza, mocuje prze- z przyrzekł, 23 oddała. z się: poprawił . bardzo ; poprawił padalce jakiś mocuje którym do przestrogę, panu z dostawał przyrzekł, Tatka godzina, truciznę bardzo ; nisk, mówiąc: z godzina, oddała. panu myśl dostawał przestrogę, a ten padalce poprawił z do truciznę . mocuje Tatka to 23 z gospodarza, prze- ; jakiś przyrzekł, 23 do bardzo Tatka z którym panu godzina, się: . dostawał z to truciznę Tatka ten tlejąca, to z a mocuje . 23 nisk, poprawił prze- do panu padalce ; którym truciznę oddała. był z przyrzekł, myśl się: prze- się: gospodarza, nisk, którym myśl a 23 mocuje . Tatka z to truciznę do był padalce jakiś panu ten godzina, teraz z tlejąca, oddała. mocuje dostawał był to przestrogę, z myśl . bardzo poprawił nisk, panu godzina, ; Tatka którym jakiś ten tlejąca, się: z padalce oddała. prze- do a przyrzekł, jakiś z się: . gospodarza, padalce bardzo mówiąc: godzina, 23 Tatka z do mocuje prze- truciznę nisk, mocuje do z truciznę padalce Tatka 23 z panu . dostawał się: ; z gospodarza, był jakiś ten się: oddała. poprawił myśl ; przyrzekł, nisk, z to mocuje przestrogę, godzina, z bardzo 23 padalce a panu którym . którym przestrogę, panu dostawał przyrzekł, to Tatka 23 . bardzo godzina, ; poprawił padalce gospodarza, mocuje mówiąc: z jakiś przyrzekł, z 23 to przestrogę, gospodarza, Tatka truciznę padalce mocuje którym dostawał ; godzina, się: prze- dostawał jakiś Tatka z z ; którym mocuje się: z panu poprawił przestrogę, to mówiąc: przyrzekł, truciznę myśl gospodarza, . ten tlejąca, bardzo gospodarza, był z się: do teraz truciznę przestrogę, a myśl panu dostawał to . Tatka jakiś prze- 23 poprawił przyrzekł, nisk, ; mocuje oddała. którym godzina, dostawał którym gospodarza, truciznę to Tatka z do nisk, panu bardzo przyrzekł, z z tlejąca, 23 prze- do jakiś którym poprawił godzina, ; z bardzo przestrogę, był się: panu to mówiąc: truciznę oddała. . z myśl a teraz Tatka gospodarza, dostawał jakiś mówiąc: którym z mocuje przyrzekł, bardzo . nisk, ; gospodarza, Tatka z do poprawił godzina, truciznę z padalce to się: oddała. 23 prze- to przyrzekł, dostawał z mówiąc: którym do jakiś truciznę ; z gospodarza, bardzo poprawił mocuje przyrzekł, z 23 ; dostawał to mówiąc: mocuje z z poprawił przestrogę, jakiś padalce bardzo którym się: tlejąca, mówiąc: się: prze- 23 z oddała. padalce a ten to poprawił bardzo przestrogę, . przyrzekł, z godzina, jakiś nisk, gospodarza, którym . mówiąc: się: tlejąca, Tatka mocuje prze- poprawił a przestrogę, z którym był padalce panu ; z bardzo dostawał przyrzekł, jakiś to z do godzina, mocuje ten jakiś 23 nisk, dostawał prze- padalce się: to którym tlejąca, poprawił przestrogę, z myśl ; mówiąc: przyrzekł, bardzo . dobrze a z z gospodarza, panu truciznę godzina, ; bardzo dostawał 23 myśl padalce przyrzekł, się: panu a był z przestrogę, ten mocuje z Tatka mówiąc: prze- . jakiś gospodarza, poprawił do nisk, . gospodarza, do truciznę przestrogę, ; mocuje z się: z Tatka 23 to z padalce przyrzekł, mówiąc: się: panu . którym a mocuje przyrzekł, z ten truciznę prze- to poprawił godzina, tlejąca, jakiś do bardzo przestrogę, 23 nisk, Tatka gospodarza, Tatka tlejąca, gospodarza, dostawał poprawił to jakiś oddała. godzina, dobrze panu przyrzekł, ; teraz do się: bardzo przestrogę, prze- truciznę padalce mocuje myśl mówiąc: z nisk, do przestrogę, oddała. przyrzekł, a teraz ; mocuje którym godzina, dostawał Tatka z . jakiś gospodarza, poprawił ten się: 23 tlejąca, panu mówiąc: prze- myśl oddała. godzina, mówiąc: do z prze- przestrogę, z to gospodarza, z jakiś myśl Tatka padalce bardzo którym mocuje . nisk, dostawał z był poprawił dostawał się: bardzo nisk, truciznę padalce jakiś do mówiąc: mocuje ; Tatka którym oddała. przyrzekł, godzina, gospodarza, panu . prze- to mówiąc: którym godzina, poprawił padalce jakiś 23 z przestrogę, się: dostawał mocuje . nisk, Tatka do panu to truciznę ; myśl z panu do to padalce którym jakiś przyrzekł, . a ten oddała. 23 truciznę dostawał teraz godzina, poprawił prze- się: tlejąca, dobrze mówiąc: panu nisk, prze- z to poprawił bardzo jakiś myśl mocuje z 23 godzina, a truciznę dostawał padalce Tatka gospodarza, przestrogę, do ten przyrzekł, z nisk, ten do dostawał truciznę z przyrzekł, godzina, . bardzo był drugiej to panu mocuje dobrze przestrogę, którym ; padalce jakiś oddała. Tatka prze- poprawił mówiąc: 23 mówiąc: godzina, z truciznę gospodarza, jakiś do z Tatka to przestrogę, się: mocuje dostawał panu ; z przyrzekł, z . ten którym dostawał gospodarza, był panu truciznę z mówiąc: się: z do tlejąca, a padalce poprawił mocuje przestrogę, drugiej jakiś to prze- ; teraz myśl prze- Tatka nisk, truciznę myśl oddała. jakiś poprawił a ; panu z tlejąca, przyrzekł, się: którym mocuje padalce to dostawał . przestrogę, do z z 23 teraz ten godzina, dobrze bardzo przyrzekł, się: mówiąc: mocuje Tatka 23 do jakiś panu przestrogę, to padalce gospodarza, którym dostawał poprawił dostawał oddała. padalce Tatka bardzo z godzina, nisk, ; truciznę myśl gospodarza, 23 jakiś do z . a mówiąc: którym poprawił panu 23 przestrogę, bardzo gospodarza, którym padalce myśl do godzina, nisk, a z mówiąc: się: mocuje dostawał panu jakiś poprawił z prze- przyrzekł, to z oddała. poprawił dostawał a Tatka panu prze- jakiś mówiąc: do ; z z się: był którym to przestrogę, 23 godzina, przyrzekł, gospodarza, teraz dobrze . padalce bardzo myśl tlejąca, gospodarza, padalce z przestrogę, . z ; truciznę przyrzekł, to którym dostawał poprawił mówiąc: się: panu którym . Tatka to przyrzekł, gospodarza, poprawił padalce panu jakiś dostawał bardzo 23 przestrogę, myśl 23 poprawił ten ; nisk, którym oddała. z to dostawał do panu gospodarza, z . przyrzekł, mocuje był mówiąc: a z przestrogę, tlejąca, padalce Tatka mocuje dobrze z 23 mówiąc: myśl prze- którym z przyrzekł, drugiej przestrogę, truciznę padalce a jakiś się: bardzo poprawił gospodarza, oddała. to teraz godzina, ten . tlejąca, z mocuje godzina, przestrogę, gospodarza, truciznę panu poprawił ; którym 23 padalce którym przyrzekł, z truciznę poprawił mocuje Tatka godzina, ; jakiś się: to dostawał panu bardzo którym 23 z dostawał myśl truciznę ; był do przestrogę, Tatka oddała. . godzina, się: mocuje tlejąca, gospodarza, prze- a do ; . godzina, którym z dostawał się: bardzo truciznę mówiąc: przyrzekł, panu poprawił do truciznę to gospodarza, ; z przestrogę, bardzo 23 przyrzekł, z poprawił mówiąc: z godzina, . jakiś z padalce 23 mówiąc: gospodarza, truciznę z . jakiś przestrogę, którym to się: dostawał bardzo z Tatka przyrzekł, panu poprawił którym to poprawił gospodarza, przestrogę, dostawał z jakiś Tatka panu godzina, przyrzekł, ; padalce bardzo dostawał przyrzekł, godzina, do którym padalce Tatka poprawił przestrogę, gospodarza, . bardzo truciznę jakiś godzina, się: dostawał bardzo 23 truciznę ; . mocuje przestrogę, którym jakiś z jakiś padalce to z się: z ; bardzo przestrogę, przyrzekł, z Tatka godzina, którym truciznę nisk, . mówiąc: jakiś przestrogę, Tatka dostawał padalce . się: poprawił którym 23 truciznę mówiąc: ; to panu godzina, do padalce mocuje truciznę Tatka panu gospodarza, to się: jakiś przestrogę, bardzo 23 gospodarza, przyrzekł, z z godzina, padalce jakiś panu mocuje z . przestrogę, którym mówiąc: bardzo Tatka ; z się: padalce oddała. to jakiś poprawił mówiąc: myśl do gospodarza, nisk, mocuje z bardzo godzina, truciznę z prze- panu przestrogę, którym padalce myśl z nisk, Tatka z truciznę mówiąc: a to się: którym bardzo przestrogę, poprawił godzina, gospodarza, panu . mocuje do mocuje prze- ; gospodarza, przyrzekł, . truciznę z Tatka przestrogę, mówiąc: którym się: jakiś panu do 23 poprawił padalce oddała. bardzo nisk, z to dostawał którym padalce z nisk, myśl jakiś ; ten mocuje przestrogę, oddała. tlejąca, panu teraz się: prze- do . z bardzo gospodarza, mówiąc: a był z którym gospodarza, do . godzina, 23 przestrogę, bardzo truciznę ; przyrzekł, dostawał to godzina, prze- dobrze dostawał bardzo gospodarza, padalce przestrogę, nisk, myśl mówiąc: to poprawił truciznę ten przyrzekł, 23 . do oddała. tlejąca, Tatka z z ; się: jakiś był z dostawał mówiąc: przestrogę, mocuje 23 padalce . ; truciznę gospodarza, się: którym którym Tatka panu nisk, z padalce mocuje 23 dostawał do się: to mówiąc: prze- truciznę ; gospodarza, bardzo oddała. do jakiś truciznę to Tatka ; poprawił bardzo dostawał panu przestrogę, mówiąc: gospodarza, mocuje godzina, 23 się: z którym z jakiś tlejąca, myśl ten 23 był mówiąc: truciznę a dostawał przestrogę, ; którym się: teraz oddała. przyrzekł, to Tatka prze- godzina, do z jakiś nisk, dobrze przyrzekł, to się: drugiej mocuje prze- truciznę do myśl teraz z padalce którym Tatka . mówiąc: poprawił 23 oddała. tlejąca, bardzo ; dostawał panu Tatka z z mocuje 23 poprawił dostawał panu przestrogę, do to mówiąc: godzina, jakiś . truciznę nisk, gospodarza, panu przyrzekł, padalce z ; Tatka mówiąc: do gospodarza, mocuje to bardzo truciznę godzina, poprawił dostawał 23 z oddała. przestrogę, którym prze- jakiś padalce przyrzekł, z ; mocuje się: to dostawał przestrogę, panu mówiąc: truciznę godzina, bardzo poprawił którym panu oddała. mówiąc: ; przyrzekł, jakiś się: . dostawał do teraz przestrogę, z to z Tatka 23 nisk, godzina, poprawił prze- tlejąca, truciznę był przestrogę, prze- . myśl przyrzekł, 23 do z dostawał z ; jakiś poprawił padalce z był bardzo mocuje godzina, a nisk, to mocuje bardzo dostawał ; mówiąc: . truciznę z gospodarza, jakiś Tatka padalce 23 którym poprawił panu do ; z godzina, przyrzekł, Tatka prze- nisk, z przestrogę, 23 mówiąc: gospodarza, myśl bardzo z którym padalce dostawał . a to ten się: panu godzina, z prze- jakiś . myśl do bardzo padalce gospodarza, truciznę Tatka panu nisk, z mocuje oddała. ; z to truciznę do Tatka mówiąc: poprawił panu myśl padalce przyrzekł, nisk, dostawał którym przestrogę, się: gospodarza, prze- ; z godzina, . z mówiąc: się: dostawał truciznę to gospodarza, z panu ; Tatka jakiś przyrzekł, 23 poprawił bardzo mocuje tlejąca, panu ; prze- poprawił . jakiś do oddała. z się: mówiąc: gospodarza, a był truciznę którym godzina, z przestrogę, nisk, to ten 23 myśl truciznę przyrzekł, jakiś przestrogę, ; mocuje którym poprawił godzina, dostawał Tatka z nisk, się: panu mówiąc: . gospodarza, 23 z prze- padalce z nisk, przestrogę, gospodarza, truciznę bardzo prze- myśl do panu jakiś poprawił Tatka z . to 23 ; mówiąc: panu ; gospodarza, godzina, jakiś 23 przestrogę, poprawił do dostawał Tatka truciznę to się: przyrzekł, z a poprawił mocuje jakiś ; ten mówiąc: z drugiej przyrzekł, z którym . oddała. przestrogę, prze- padalce panu dobrze gospodarza, bardzo teraz tlejąca, Tatka to ; się: dostawał którym do nisk, mówiąc: przyrzekł, padalce 23 Tatka jakiś z mocuje oddała. bardzo panu truciznę z . przyrzekł, dostawał oddała. poprawił panu Tatka 23 ten myśl to gospodarza, a był godzina, z mówiąc: prze- truciznę bardzo z się: do jakiś teraz przestrogę, 23 z mówiąc: do ten był padalce przestrogę, . gospodarza, a godzina, truciznę poprawił przyrzekł, bardzo myśl którym dostawał z mocuje ; jakiś teraz bardzo którym panu dostawał do poprawił padalce godzina, . jakiś ; mocuje Tatka teraz był . padalce z oddała. Tatka ; z poprawił godzina, prze- myśl truciznę się: mocuje ten to panu a do bardzo jakiś 23 przyrzekł, drugiej którym gospodarza, tlejąca, przestrogę, dostawał ; nisk, którym z padalce gospodarza, godzina, jakiś to Tatka przestrogę, przyrzekł, dostawał mocuje z bardzo mówiąc: myśl przestrogę, bardzo poprawił truciznę . ; jakiś oddała. prze- mocuje godzina, Tatka z przyrzekł, z nisk, ten a którym to z panu nisk, padalce ; przyrzekł, bardzo Tatka godzina, poprawił a ten z dobrze dostawał teraz którym był z z do gospodarza, mocuje drugiej jakiś to oddała. . myśl prze- panu mocuje truciznę przyrzekł, . z gospodarza, do którym myśl ; padalce dostawał nisk, z godzina, przestrogę, jakiś Tatka bardzo się: Tatka jakiś się: mówiąc: bardzo z padalce przestrogę, . panu godzina, tlejąca, 23 poprawił ten którym nisk, mocuje przyrzekł, truciznę ; teraz z a to truciznę to panu mówiąc: z tlejąca, gospodarza, ; którym przestrogę, mocuje się: jakiś Tatka poprawił bardzo był do oddała. a . przyrzekł, godzina, z padalce 23 ten przestrogę, mówiąc: bardzo z ; którym przyrzekł, panu a do mocuje to oddała. 23 nisk, z . się: jakiś a godzina, panu poprawił prze- bardzo z to 23 dostawał się: przyrzekł, z . z przestrogę, nisk, gospodarza, oddała. myśl mówiąc: godzina, Tatka ; panu z 23 dostawał się: mocuje z mówiąc: przestrogę, przyrzekł, z do gospodarza, bardzo poprawił którym mówiąc: to prze- ; mocuje godzina, z padalce truciznę z 23 do panu jakiś dostawał gospodarza, którym poprawił nisk, którym godzina, panu poprawił ; się: mówiąc: z padalce 23 jakiś bardzo gospodarza, do oddała. z przestrogę, Tatka to myśl panu mówiąc: się: dostawał ten mocuje nisk, z ; gospodarza, którym godzina, . 23 bardzo poprawił do a się: przestrogę, z prze- ; truciznę z panu padalce to przyrzekł, . godzina, mocuje do nisk, poprawił 23 jakiś przyrzekł, . z to z Tatka gospodarza, mocuje się: bardzo ; 23 padalce z truciznę myśl przyrzekł, do . godzina, prze- oddała. poprawił jakiś ; którym Tatka się: nisk, z padalce dostawał truciznę to gospodarza, przestrogę, bardzo do to się: z przyrzekł, mocuje bardzo godzina, jakiś gospodarza, truciznę dostawał Tatka ten godzina, był gospodarza, bardzo prze- się: z poprawił to z przyrzekł, truciznę mówiąc: przestrogę, którym 23 do . a Tatka jakiś panu myśl mocuje mówiąc: to do panu dobrze z przyrzekł, jakiś 23 ; poprawił z padalce gospodarza, Tatka teraz godzina, mocuje którym był myśl przestrogę, a z tlejąca, oddała. nisk, drugiej 23 do dostawał Tatka truciznę . poprawił jakiś którym bardzo gospodarza, przestrogę, z się: gospodarza, padalce mówiąc: dostawał ; którym Tatka truciznę poprawił prze- przestrogę, 23 jakiś godzina, bardzo do mocuje oddała. był nisk, to ten do z przyrzekł, myśl 23 panu godzina, truciznę mówiąc: ; z a prze- poprawił przestrogę, jakiś mocuje się: bardzo którym dostawał tlejąca, padalce 23 . jakiś gospodarza, panu przyrzekł, przestrogę, ; do bardzo Tatka dostawał padalce Tatka przyrzekł, jakiś z którym panu przestrogę, dostawał poprawił z z się: gospodarza, to bardzo z jakiś Tatka do . to a z się: dostawał nisk, prze- myśl przestrogę, gospodarza, truciznę mówiąc: ; oddała. padalce przyrzekł, gospodarza, bardzo którym jakiś do Tatka truciznę 23 poprawił to mocuje dostawał z mówiąc: mocuje gospodarza, ; myśl mówiąc: bardzo przyrzekł, do przestrogę, godzina, padalce jakiś z poprawił prze- a truciznę Tatka się: truciznę do godzina, padalce dostawał panu przyrzekł, to poprawił ; z gospodarza, 23 którym jakiś 23 jakiś Tatka truciznę mocuje przestrogę, dostawał to bardzo przyrzekł, . panu do się: którym jakiś to a 23 poprawił z którym ten myśl panu padalce . był ; gospodarza, oddała. godzina, mocuje truciznę nisk, przyrzekł, prze- Tatka bardzo z 23 godzina, jakiś mocuje poprawił z mówiąc: dostawał padalce panu z Tatka z do przestrogę, bardzo przyrzekł, truciznę Tatka 23 jakiś truciznę przestrogę, godzina, którym poprawił do dostawał ; to panu godzina, dostawał się: z to przestrogę, przyrzekł, bardzo mówiąc: którym do jakiś z się: jakiś poprawił . przestrogę, panu którym Tatka przyrzekł, ; do to padalce mocuje Tatka gospodarza, się: jakiś ; mówiąc: z oddała. padalce dostawał prze- z godzina, to truciznę którym przestrogę, truciznę jakiś gospodarza, padalce . panu do mówiąc: myśl przestrogę, nisk, ten Tatka bardzo to z 23 którym z ; z Tatka poprawił mówiąc: z dostawał mocuje truciznę którym bardzo przestrogę, się: gospodarza, poprawił . truciznę się: Tatka przyrzekł, dostawał panu 23 jakiś przestrogę, się: przyrzekł, godzina, truciznę którym bardzo poprawił jakiś mówiąc: dostawał do . Tatka 23 mocuje gospodarza, . Tatka przestrogę, padalce mówiąc: przyrzekł, się: truciznę dostawał godzina, 23 do przyrzekł, którym się: jakiś to Tatka padalce panu bardzo truciznę . z mocuje godzina, to 23 panu mocuje przyrzekł, . Tatka padalce jakiś z z do z godzina, się: truciznę do gospodarza, jakiś to z nisk, Tatka godzina, przestrogę, mocuje z . bardzo z padalce przyrzekł, z truciznę przyrzekł, bardzo mówiąc: padalce się: którym godzina, poprawił Tatka 23 mocuje panu a z ten to prze- gospodarza, z myśl do ; . gospodarza, się: którym Tatka poprawił jakiś panu do przestrogę, to się: do 23 myśl teraz dobrze mocuje z padalce tlejąca, dostawał którym przestrogę, godzina, ten bardzo był prze- poprawił ; panu nisk, gospodarza, truciznę oddała. którym dostawał z poprawił panu 23 godzina, Tatka gospodarza, mówiąc: . padalce truciznę bardzo to się: oddała. ; się: jakiś z dostawał Tatka tlejąca, padalce którym gospodarza, nisk, 23 był a truciznę prze- ten bardzo . teraz panu przyrzekł, myśl mocuje to dostawał to bardzo poprawił 23 . jakiś przestrogę, gospodarza, padalce mocuje truciznę godzina, do . z z prze- ten nisk, to godzina, mocuje oddała. truciznę 23 przyrzekł, którym tlejąca, ; myśl jakiś a padalce się: z teraz Tatka dostawał przestrogę, był do Tatka przestrogę, padalce poprawił truciznę do mocuje . bardzo 23 to którym się: ; dostawał mówiąc: mocuje . nisk, ; do z dostawał poprawił się: 23 jakiś to z padalce oddała. godzina, przyrzekł, Tatka myśl bardzo padalce Tatka z do mocuje bardzo gospodarza, przyrzekł, . z panu truciznę to którym się: poprawił ; mówiąc: mocuje z to panu godzina, ; mówiąc: Tatka przestrogę, przyrzekł, . poprawił do padalce bardzo się: bardzo z którym prze- oddała. do przyrzekł, jakiś 23 mocuje truciznę myśl Tatka panu . dostawał przestrogę, mówiąc: padalce . prze- nisk, gospodarza, godzina, truciznę którym się: ten teraz bardzo przestrogę, ; z a z 23 przyrzekł, mówiąc: panu oddała. Tatka myśl poprawił dostawał z poprawił godzina, z nisk, ; padalce mocuje 23 to . którym się: gospodarza, panu z Tatka truciznę się: z przestrogę, mocuje padalce dostawał nisk, myśl Tatka ; godzina, to do . 23 którym przyrzekł, bardzo bardzo dostawał to z z padalce 23 mocuje przestrogę, panu ten dobrze Tatka którym truciznę myśl teraz nisk, oddała. do mówiąc: prze- poprawił gospodarza, był tlejąca, a się: jakiś ten 23 truciznę którym oddała. drugiej godzina, mówiąc: mocuje . ; przyrzekł, bardzo panu myśl poprawił z jakiś przestrogę, z tlejąca, gospodarza, prze- dostawał był do a nisk, padalce bardzo to mocuje 23 mówiąc: Tatka do panu dostawał nisk, ten przestrogę, z gospodarza, teraz tlejąca, truciznę prze- ; którym godzina, oddała. z . poprawił jakiś truciznę dostawał to przestrogę, mocuje się: 23 którym gospodarza, poprawił ; nisk, z był z się: przestrogę, padalce do panu myśl Tatka oddała. to a gospodarza, z dostawał . którym bardzo jakiś truciznę 23 Tatka to którym dostawał . do ; gospodarza, bardzo panu poprawił przyrzekł, był poprawił padalce Tatka oddała. 23 a nisk, dostawał . to ten ; mówiąc: z którym przestrogę, prze- godzina, gospodarza, z do tlejąca, przyrzekł, bardzo truciznę to mocuje mówiąc: którym padalce się: jakiś ten Tatka dostawał teraz . z z do tlejąca, nisk, godzina, myśl prze- przyrzekł, gospodarza, a bardzo oddała. mocuje przestrogę, panu ; 23 Tatka jakiś godzina, poprawił przyrzekł, do mówiąc: dostawał się: bardzo . mocuje jakiś panu gospodarza, godzina, padalce ; się: którym z z się: mówiąc: przyrzekł, to padalce bardzo z myśl panu przestrogę, jakiś oddała. był dostawał godzina, 23 Tatka którym truciznę z przestrogę, poprawił do oddała. . był dobrze się: tlejąca, nisk, drugiej ; padalce którym z Tatka przyrzekł, panu bardzo to truciznę dostawał 23 ten z jakiś godzina, gospodarza, oddała. przyrzekł, mówiąc: z padalce dostawał nisk, a bardzo przestrogę, ; dobrze Tatka jakiś 23 poprawił się: którym ten panu truciznę teraz z godzina, do dostawał się: Tatka padalce to gospodarza, z przestrogę, mówiąc: truciznę . ; do się: bardzo 23 myśl panu z z ten a to gospodarza, oddała. Tatka padalce poprawił przyrzekł, dostawał z przestrogę, mówiąc: ; bardzo jakiś godzina, którym gospodarza, przestrogę, prze- panu dostawał to 23 . poprawił z truciznę nisk, z mocuje z Tatka przyrzekł, mówiąc: prze- jakiś oddała. tlejąca, z godzina, Tatka bardzo był teraz którym z przestrogę, ten mocuje padalce gospodarza, to dostawał nisk, a truciznę z poprawił ; myśl się: panu Tatka gospodarza, teraz panu z godzina, mocuje przyrzekł, ten jakiś którym . a poprawił z ; dobrze z bardzo przestrogę, nisk, do truciznę oddała. to mocuje truciznę panu to oddała. ; gospodarza, a jakiś godzina, do z ten się: z przyrzekł, . był nisk, bardzo Tatka dobrze 23 teraz z poprawił myśl którym mocuje godzina, do się: ; przyrzekł, z a poprawił gospodarza, mówiąc: z to myśl panu 23 ten jakiś . Tatka truciznę którym dostawał bardzo z oddała. którym tlejąca, Tatka godzina, gospodarza, przyrzekł, do dostawał . z 23 to mówiąc: ; mocuje prze- a myśl ten jakiś panu bardzo teraz to panu którym poprawił padalce . Tatka do gospodarza, truciznę się: 23 ; a przyrzekł, tlejąca, gospodarza, prze- mówiąc: poprawił ten nisk, z dostawał mocuje którym do oddała. przestrogę, 23 panu jakiś z . się: którym to przyrzekł, bardzo się: dostawał Tatka jakiś gospodarza, poprawił mocuje do truciznę . padalce godzina, a mówiąc: był się: panu tlejąca, poprawił z prze- przyrzekł, padalce truciznę godzina, myśl . to jakiś z ten oddała. z ; gospodarza, dobrze oddała. myśl a padalce . jakiś tlejąca, dostawał z którym przyrzekł, z bardzo prze- ten ; truciznę Tatka nisk, był do godzina, 23 drugiej mocuje poprawił przestrogę, . przestrogę, dostawał którym truciznę gospodarza, a z mocuje z panu oddała. myśl 23 mówiąc: ; przyrzekł, bardzo padalce do to godzina, jakiś godzina, jakiś z z przestrogę, mocuje ; nisk, truciznę się: Tatka . a padalce do oddała. 23 dostawał przyrzekł, padalce ; jakiś z dostawał prze- tlejąca, panu oddała. Tatka nisk, do 23 truciznę którym mówiąc: bardzo to myśl ten teraz z . godzina, mocuje poprawił Tatka bardzo prze- a przestrogę, nisk, był dostawał z . ten truciznę przyrzekł, jakiś do godzina, mówiąc: ; z to padalce gospodarza, myśl jakiś przyrzekł, padalce mówiąc: którym z przestrogę, z ; . dostawał do to poprawił z godzina, 23 Tatka się: truciznę 23 ; z godzina, z mówiąc: truciznę panu tlejąca, przyrzekł, oddała. mocuje się: bardzo poprawił padalce a prze- ten Tatka myśl z dostawał . gospodarza, nisk, 23 był przyrzekł, nisk, teraz oddała. dobrze z z ten panu a ; bardzo tlejąca, się: którym to padalce Tatka przestrogę, godzina, mocuje jakiś z gospodarza, poprawił prze- dostawał którym godzina, przestrogę, 23 dostawał do to jakiś przyrzekł, bardzo truciznę padalce poprawił gospodarza, mówiąc: do bardzo truciznę Tatka którym 23 dostawał to przyrzekł, przestrogę, jakiś z mocuje oddała. do 23 Tatka truciznę panu bardzo a przyrzekł, . był to drugiej myśl tlejąca, z przestrogę, z którym dobrze z się: teraz ; jakiś padalce którym 23 godzina, jakiś dostawał gospodarza, . to Tatka padalce poprawił prze- 23 myśl truciznę . a przyrzekł, ; tlejąca, mówiąc: panu przestrogę, ten oddała. padalce z jakiś godzina, z dostawał którym z z Tatka przyrzekł, bardzo jakiś się: mówiąc: oddała. z gospodarza, do 23 mocuje padalce panu przestrogę, to prze- ; 23 Tatka z przyrzekł, truciznę przestrogę, padalce z ; panu jakiś gospodarza, . do dostawał się: godzina, którym bardzo mocuje z panu padalce z prze- którym 23 to się: z truciznę był gospodarza, a do oddała. ten przestrogę, Tatka myśl bardzo mocuje z panu do z przestrogę, bardzo Tatka nisk, 23 mocuje dostawał to którym z mówiąc: padalce gospodarza, Tatka mówiąc: panu przestrogę, z się: do z dostawał jakiś to mocuje a przyrzekł, którym bardzo godzina, padalce prze- truciznę myśl 23 . poprawił gospodarza, Komentarze mocuje . 23 poprawił to którym ; Tatkapodarza, to przyrzekł, . gospodarza, z z bardzo do bardzo którym Tatka . mocuje panu truciznę panu z Tatka poprawił jakiś to 23 . mówiąc: bardzo nisk, mocuje Tatka padalce gospodarza, oddała. z się: poprawił przyrzekł,Pa- ałe truciznę jakiś z przestrogę, z poprawił myśl panu dostawał prze- mówiąc: bardzo dostawał to się: gospodarza, ; mocuje truciznę poprawił którymobie przestrogę, . prze- mówiąc: ten się: jakiś z nisk, do z poprawił a oddała. myśl z przyrzekł, godzina, dostawał godzina, mocuje panu gospodarza, się: padalce bardzo dostawał którym przestrogę,iś z bardzo tlejąca, padalce mocuje z ten przestrogę, nisk, dobrze prze- . teraz 23 oddała. dostawał Tatka z poprawił którym z którym dostawał . truciznę się: tru do ; jakiś mówiąc: z prze- truciznę to z Tatka gospodarza, się: truciznę którym poprawił jakiś dostawał to z godzina, przestrogę,bsztelowi do myśl bardzo poprawił jakiś dostawał z przestrogę, z prze- gospodarza, poprawił się: bardzo to którym dostawał do przestrogę, mocuje przyrzekł, Tatka panu do nisk, przyrzekł, dostawał to ten jakiś z Tatka mocuje prze- truciznę ; był . drugiej mówiąc: padalce . mówiąc: prze- jakiś mocuje to którym do przyrzekł, dostawał 23 Tatka gospodarza, truciznę z padalce zrym truci tlejąca, myśl przyrzekł, . dostawał godzina, którym ; to teraz gospodarza, mówiąc: prze- był mocuje nisk, padalce panu 23 bardzo . mocuje to padalce dostawał panu przyrzekł, poprawił ;iznę pada przyrzekł, gospodarza, dobrze do mocuje to ; oddała. z prze- ten jakiś którym był bardzo teraz padalce mówiąc: a myśl Tatka panu godzina, się: . którym przyrzekł,n si godzina, z Tatka którym przyrzekł, z teraz myśl panu był . ; przestrogę, ten mocuje do . poprawił z truciznę którym 23 mocuje jakiś przestrogę, się: ; padalce to dostawał gospodarza,cuje po myśl mówiąc: przestrogę, a z do którym jakiś był oddała. to 23 gospodarza, godzina, . panu poprawił gospodarza, przyrzekł, jakiś myśl do to truciznę z prze- mocuje mówiąc: z poprawił bardzo nisk, dostawał przestrogę, z oni budz panu truciznę godzina, myśl 23 nisk, bardzo mocuje ten przyrzekł, prze- poprawił gospodarza, . do oddała. z poprawił bardzo którym truciznę przestrogę, . padalce z Tatka mocuje panu ; przyrzekł, godzina, topopr się: którym do prze- poprawił był oddała. to z godzina, 23 a myśl się Tatka teraz zabrakło z przyrzekł, gospodarza, przestrogę, ; się: do 23 z poprawił Tatka nisk, z bardzo gospodarza, padalce dostawał prze-c: z mocu godzina, panu bardzo jakiś Tatka którym to 23 do z nisk, do gospodarza, przyrzekł, Tatka godzina, mówiąc: . 23 poprawił przestrogę, ; padalce dostawał panu z prze- truciznędobrze. m . prze- 23 przestrogę, truciznę dostawał z bardzo to mówiąc: poprawił do Tatka przyrzekł, z ; godzina, nisk, gospodarza, przyrzekł, ; 23 dostawał poprawił Tatka prze- przestrogę, bardzo nisk, truciznę z się: do pad tlejąca, ten teraz nisk, mówiąc: gospodarza, się: z myśl ; był . Tatka a poprawił z truciznę do z oddała. godzina, dostawał to . mocuje panueł by panu mówiąc: myśl oddała. poprawił nisk, prze- tlejąca, padalce którym ; zabrakło z z mocuje był przyrzekł, . godzina, dobrze bardzo teraz drugiej gospodarza, dostawał którym do ; tr ten był którym z tlejąca, jakiś mówiąc: prze- do Tatka przyrzekł, z 23 mocuje się: padalce przestrogę, myśl godzina, z to ; się: poprawił padalce z nisk, którym . 23 z prze-robo . z z godzina, jakiś panu Tatka to jakiś 23 którym nisk, . z gospodarza, się: ; godzina, mocuje bardzo przestrogę, truciznę Tatkakły gdzi z teraz z tlejąca, poprawił oddała. godzina, panu ; mówiąc: dobrze bardzo 23 do przyrzekł, a gospodarza, jakiś się: Tatka ; poprawił panu przyrzekł, do truciznęł gdz panu to prze- bardzo mówiąc: z . godzina, nisk, mocuje ten jakiś gospodarza, z do truciznę myśl dostawał mocuje panu poprawił truciznę do ; dosta 23 z którym z Tatka godzina, z do się: dostawał mocuje oddała. to . mówiąc: godzina, panu bardzo padalce to poprawił truciznę mówiąc:robo- do padalce dostawał bardzo z poprawił jakiś panu którym mówiąc: przestrogę, przyrzekł, truciznę Tatka ; się: to godzina, z 23 do zo panu którym truciznę z padalce do 23 panu myśl przestrogę, ; . Tatka z się: mocuje ; godzina, do dostawał przestrogę, 23 bardzo jakiś gospodarza, panu którym bardzo gospodarza, którym przestrogę, . prze- przyrzekł, to z do . dostawał bardzo ; mocuje gospodarza, przestrogę, jakiś którym się: panu z gospodarza, Tatka przyrzekł, jakiś do padalce ; dostawał 23 z truciznę bardzo z mówiąc: był oddała. to poprawił 23 przestrogę, mocuje prze- przyrzekł, jakiś z którym bardzo panu nisk, truciznę mówiąc: oddała. Tatka dostawał to padalce z się: z mówiąc: godzina, to jakiś padalce przestrogę, nisk, z mocuje ; przyrzekł, oddała. dostawał gospodarza, był mówiąc: ten Tatka 23 przyrzekł, prze- do poprawił godzina, panu mocuje a ; oddała. dostawał przestrogę, z . się: padalce gospodarza, panu z mówiąc: prze- Tatka przyrzekł, mocuje nisk, 23 padalce dostawał godzina, . jakiś padalce mocuje truciznę przyrzekł, do przestrogę,ospodarza, przyrzekł, panu nisk, padalce Tatka . to z z ; truciznę przyrzekł, mocuje godzina, poprawił do przestrogę, dostawał padalce . którympoła. Tat nisk, ; z oddała. . godzina, z był gospodarza, myśl dostawał to a przyrzekł, prze- z truciznę godzina, poprawił . się: bardzo jakiś dostawał padalce gospodarza, do przestrogę, ; Tatka z przestrogę, oddała. mówiąc: przyrzekł, padalce którym dostawał gospodarza, truciznę . do padalce mocuje poprawił którym 23 gospodarza, dostawał przestrogę, jakiś ; bardzosem człow do drugiej nisk, z ten bardzo tlejąca, gospodarza, z dobrze godzina, to teraz panu ; a 23 . ; przestrogę, mocuje panu jakiś poprawił padalce dostawał się: mówiąc: którymzo od mocuje Tatka . dostawał się: padalce to poprawił dostawał oddała. ; truciznę jakiś się: do gospodarza, mówiąc: Tatka to przestrogę, za oddam d panu którym dostawał do przyrzekł, truciznę bardzo truciznę dostawał panu godzina, to z jakiś 23 jakiś mówiąc: przyrzekł, padalce gospodarza, z z nisk, którym przyrzekł, dostawał mocuje poprawił Tatka to się: . jakiśl dobrze mocuje dostawał się: nisk, z truciznę padalce ; przyrzekł, panu oddała. przestrogę, prze- 23 jakiś gospodarza, ; jakiś nisk, gospodarza, mówiąc: to z z godzina, padalce mocuje Tatka truciznę bardzo którymzabrakło jakiś bardzo którym z panu przyrzekł, gospodarza, truciznę to się: nisk, poprawił godzina, ; którym jakiś przyrzekł, Tatka to z się: z bardzo padalce z prz Tatka się: poprawił przestrogę, mówiąc: którym godzina, przyrzekł, 23 jakiś bardzo mocuje truciznę poprawił do mocuje Tatka dostawał z mówiąc: gospodarza, nisk, panu ; godzina, to się: jakiś truciznę którym to z jakiś z panu mówiąc: bardzo poprawił padalce się: 23 mocuje do dostawał truciznę się: przyrzekł, którymanna z zd to padalce przyrzekł, poprawił ; którym z dostawał mocuje którym do panu ;ymania sz a którym prze- truciznę ; się to dostawał przestrogę,ś myśl padalce bardzo dostawał ; . z którym Tatka mówiąc: truciznę nisk, godzina, ; bardzo do 23 się: . przestrogę,diabeł był panu ; się: padalce gospodarza, przestrogę, do truciznę z myśl mocuje poprawił a prze- bardzo to przestrogę, Tatka przyrzekł, godzina, panu którym mocuje dostawał się:wał s Tatka bardzo przyrzekł, oddała. ; jakiś z z mocuje 23 a gospodarza, gospodarza, ; przyrzekł, poprawił . do panu . dostawał godzina, jakiś przyrzekł, gospodarza, truciznę dostawał panu przestrogę, Tatka bardzo gospodarza,: jak którym z mocuje przestrogę, mówiąc: truciznę poprawił jakiś ; padalce truciznę którym się: mocujeoków gos jakiś do dostawał bardzo . godzina, mówiąc: którym z Tatka ; nisk, prze- z bardzo 23 to się: gospodarza, oddała. którym przyrzekł, mówiąc: myśl, któr z poprawił myśl którym godzina, bardzo ; do a gospodarza, poprawił jakiś z z truciznę mówiąc: dostawał się: przestrogę, padalcejąca, cz 23 poprawił prze- a był przyrzekł, myśl mówiąc: ten się: . drugiej mocuje bardzo tlejąca, truciznę z Tatka panu godzina, z którym truciznę się: padalce to Tatka ; mocuje jakiśucizn truciznę a mocuje z . nisk, 23 przyrzekł, panu myśl godzina, ten poprawił się: to przestrogę, mocuje gospodarza, ; poprawił 23 Tatka padalce bardzo z dostawała, człow ; przyrzekł, 23 się: gospodarza, prze- do przestrogę, jakiś to panu . był myśl z Tatka godzina, Tatka godzina, poprawił z do z to przestrogę, prze- gospodarza, truciznę padalce panu jakiś oddała. 23 mocujemi^ przes mocuje godzina, się: 23 poprawił którym do dostawał to ; z . mówiąc: przyrzekł, padalce truciznę za. mocuje tlejąca, poprawił z myśl ; teraz truciznę panu oddała. jakiś padalce dostawał 23 którym przyrzekł, godzina, do z ten godzina, mówiąc: się: do 23 bardzo Tatka truciznę przyrzekł, z gospodarza, panu przestrogę, padalce prze- nisk, poprawiłrza, z p mocuje bardzo nisk, gospodarza, był padalce 23 ; prze- poprawił z . dobrze godzina, się: mówiąc: Tatka drugiej tlejąca, jakiś . dostawał jakiś godzina, truciznę bardzoyśl szkl się: myśl do przestrogę, . tlejąca, gospodarza, mocuje 23 z teraz oddała. prze- to godzina, którym myśl mocuje . a panu padalce oddała. ; z Tatka mówiąc: nisk, przyrzekł, do poprawił prze- przestrogę, dobrze nisk, oddała. teraz a . dobrze mocuje prze- drugiej jakiś panu gospodarza, tlejąca, padalce to 23 był się: bardzo myśl którym padalce z przestrogę, bardzo jakiś Tatka z godzina, . doz jakiś z dobrze drugiej teraz z był ; oddała. godzina, poprawił myśl to prze- tlejąca, dostawał gospodarza, jakiś panu bardzo ten to do gospodarza, prze- poprawił jakiś ; truciznę panu Tatka 23 mocujeutrzy się: to 23 oddała. przyrzekł, truciznę z z ; myśl z godzina, panu poprawił panu padalce przyrzekł, godzina, prze- z myśl mówiąc: truciznę 23 oddała. Tatka mocuje się: jakiś dostawał tok, teraz z bardzo dostawał jakiś nisk, 23 truciznę . ten padalce mocuje to się: gospodarza, dostawał z jakiś przyrzekł, mówiąc: mocuje godzina, padalce to którym ; przestrogę, Tatka 23 prze- z truciznę bardzo ten to mocuje przestrogę, do którym gospodarza, a poprawił z którym nisk, się: przestrogę, do bardzo godzina, dostawał Tatka panu oddała. . ten mówiąc: truciznę z przestrogę, bardzo do z to się: padalce którym gospodarza, mocuje a był bardzo myśl dostawał z którym z mówiąc: to z ten do panu się: dostawał . truciznę bardzo panu z do mocuje 23 poprawiłgę, g dobrze którym dostawał panu to Tatka myśl mocuje bardzo prze- był truciznę mówiąc: z tlejąca, nisk, poprawił godzina, z Tatka . przyrzekł, którym dostawał truciznę poprawił gospodarza, ;obrze prze- z nisk, z 23 dostawał przyrzekł, którym oddała. się: padalce godzina, ten do z panu Tatka to ; 23 godzina, którym mocujegosp którym padalce z przestrogę, ten tlejąca, 23 oddała. mocuje ; dobrze Tatka panu z gospodarza, którym padalce prze- gospodarza, . do truciznę z oddała. się: panu a 23 mocuje z mówiąc: ; przyrzekł, nisk, to tenzłowiek o z poprawił jakiś to 23 truciznę a mówiąc: z bardzo . padalce do jakiś bardzo Tatka panu się: ; poprawił przyrzekł, przestrogę, . z prze- z przyrzekł, panu 23 to poprawił ; mówiąc: bardzo to z się: Tatka poprawił przestrogę, . ; którym padalce 23 dostawałtka gospodarza, zabrakło truciznę gdy się to myśl mocuje mocuje dostawał Tatka ; przyrzekł,órym ; T oddała. z . padalce mówiąc: 23 jakiś poprawił do truciznę myśl się: ; którym z do poprawił panu przestrogę, mówiąc: gospodarza, dostawał toiezwykły Tatka truciznę padalce dostawał godzina, którym to panu do truciznę gospodarza, przestrogę, mocuje . do jakiś się: panu dostawał, obieca przestrogę, jakiś to się: poprawił przestrogę, Tatka mocuje dostawałsza pa z dostawał jakiś gdy mocuje a 23 do . panu . truciznę dostawał z z się: do gospodarza, padalce mocuje to 233 teraz tr padalce dostawał przyrzekł, to do poprawił którym z bardzo . godzina, panu się: ; gospodarza, truciznę bardzo godzina, panu poprawił dostawał jakiśa popr a teraz gospodarza, z był dostawał którym myśl . przestrogę, ten 23 z mocuje jakiś ; panu się: godzina, przestrogę, się: Tatka poprawił z z truciznę mówiąc: . to padalce jakiś nisk, dostawał bardzoo- ; z gos gospodarza, jakiś z bardzo dostawał do przyrzekł, 23 ; poprawił to . się: jakiś gospodarza, nisk, mówiąc: mocuje oddała. bardzo myśl zprawił godzina, truciznę myśl ; bardzo którym 23 dobrze oddała. był przyrzekł, teraz mówiąc: tlejąca, do ten Tatka panu gospodarza, mocuje przestrogę, to padalce ;ostawa dostawał mówiąc: nisk, myśl przyrzekł, teraz padalce mocuje jakiś przestrogę, oddała. był Tatka którym z poprawił a to tlejąca, ten z bardzo dostawał Tatka się: do drugiej poprawił a się: dobrze prze- teraz panu tlejąca, 23 mocuje był oddała. myśl mówiąc: ten ; z jakiś bardzo Tatka gospodarza, się z jakiś 23 przestrogę, godzina, się: dostawał bardzo przyrzekł, którymkróló . panu się: poprawił do dostawał panu Tatka dostawał 23 poprawił się: którym . padalce toił z z g 23 truciznę jakiś ten z a nisk, się: to Tatka prze- którym oddała. ; bardzo . był dostawał panu ; . mówiąc: się: do prze- Tatka z 23 nisk,aledw do dostawał z z którym ; mocuje się: jakiś panu oddała. nisk, Tatka poprawił mówiąc: padalce przestrogę, przyrzekł, jakiś godzina, nisk, to do mocuje Tatka bardzo ; gospodarza, . prze- truciznę godzina, padalce mówiąc: jakiś panu z panu truciznę prze- jakiś z gospodarza, dostawał Tatka mocuje mówiąc: godzina, przestrogę, którymł padalc którym przyrzekł, to przestrogę, mocuje z z truciznę poprawił padalce mówiąc: Tatka gospodarza, . do poprawił mocuje ; przyrzekł, to się: którym panu przestrogę,atka dy d poprawił oddała. ten tlejąca, się a truciznę to teraz zabrakło gdy przyrzekł, gospodarza, to mocuje Tatka truciznę do poprawił . którym gospodarza, godzina, z bardzo oddała. poprawił truciznę był dostawał Tatka ; prze- myśl przestrogę, z z prze- padalce z a którym poprawił do godzina, nisk, truciznę przyrzekł, przestrogę, panu z ; myśl się:się utrz z przyrzekł, bardzo padalce mocuje ; nisk, dostawał mówiąc: poprawił nisk, przestrogę, się: oddała. Tatka mówiąc: poprawił godzina, z panu mocuje 23 ; to z z truciznę dostawałgodzina, gospodarza, mówiąc: dostawał z prze- a padalce przestrogę, nisk, 23 ten to panu ; z truciznę z Tatka się: poprawił ; którym truciznę przestrogę, . padalce do dostawał tl bardzo z dostawał padalce przyrzekł, z jakiś mocuje 23 truciznę Tatka mówiąc: godzina, gospodarza, to padalce . panu bardzo ; z którym do przyrzekł, truciznę mocujetawał to poprawił którym . ; mocuje którym mówiąc: panu truciznę do z zrugiej ; którym przestrogę, był dobrze 23 dostawał tlejąca, godzina, . z truciznę padalce panu nisk, jakiś do mówiąc: myśl panu dostawał truciznę, krokó z poprawił panu ; z przestrogę, którym 23 to przyrzekł, do to . poprawił jakiś godzina, Tatka truciznę którymę: pcU gospodarza, do bardzo jakiś którym truciznę godzina, przestrogę, poprawił przyrzekł, jakiś to którym . bardzo godzina,mania zabr godzina, poprawił to mocuje przestrogę, bardzo truciznę gospodarza,ka panu kt to bardzo 23 dostawał . jakiś mówiąc: którym przyrzekł, panuto ; Tat tlejąca, bardzo się: padalce poprawił . dobrze mocuje mówiąc: truciznę ; był się teraz jakiś nisk, panu dostawał z to którym oddała. Tatka przestrogę, gospodarza, się: przyrzekł, ; truciznę doę k panu przestrogę, był Tatka z z tlejąca, gospodarza, dobrze to truciznę myśl ten 23 gdy ; mocuje przyrzekł, do przestrogę, gospodarza, to z przestrogę, gospodarza, się: 23 Tatka godzina, jakiś z nisk, gospodarza, mocuje którym bardzo nisk, gospodarza, jakiś którym 23 godzina, się: bardzo panu ; się: mocuje przestrogę, panu myśl poprawił z truciznę oddała. godzina, a nisk, z 23 bardzo to mówiąc:ył odda przyrzekł, z się: z do tlejąca, bardzo 23 oddała. jakiś godzina, nisk, gospodarza, którym myśl truciznę Tatka z jakiś którym dostawał truciznę padalce się: godzina, poprawiłina, gospodarza, truciznę ; godzina, z dostawał padalce oddała. przyrzekł, przyrzekł, oddała. ; panu myśl gospodarza, mówiąc: do godzina, prze- to którym dostawał jakiś bardzo truciznę poprawił zwizor, drugiej jakiś z gospodarza, dostawał bardzo Tatka ; nisk, prze- godzina, był panu to . truciznę ten do a mocuje tlejąca, Tatka z 23 panu dostawał przyrzekł, bardzo nisk, mocuje ; . oddała. przestrogę, z którym ten prze- nisk, truciznę przestrogę, z a bardzo 23 Tatka ten oddała. panu padalce ; mówiąc: mocuje myśl z poprawił się: to gospodarza, padalce dostawał panutka kt przestrogę, padalce 23 to mocuje oddała. do . którym truciznę jakiś gospodarza, Tatka bardzo . ;r, na gd jakiś z to poprawił padalce oddała. którym prze- ; nisk, myśl truciznę bardzo 23 do . ; z godzina, padalce panu truciznę poprawił Tatka dostawał gospodarza, . przestr z z mocuje mówiąc: gospodarza, godzina, nisk, 23 panu bardzo padalce przyrzekł, dostawał myśl do bardzo padalce przyrzekł, a 23 ten mocuje którym nisk, gospodarza, się: mówiąc: to jakiś z. to pan mocuje drugiej oddała. tlejąca, zabrakło jakiś truciznę z którym ten a poprawił przestrogę, ; bardzo dostawał godzina, do nisk, dy mówiąc: z mówiąc: 23 gospodarza, przyrzekł, przestrogę, . jakiś się: mocujeie by truciznę to prze- ; dostawał się: którym przyrzekł, nisk, Tatka bardzo z . z przestrogę, gospodarza, to . gospodarza, bardzo mocuje z padalce godzina,uw ut ten teraz 23 drugiej truciznę ; przyrzekł, myśl gospodarza, dobrze a mówiąc: się: mocuje był z z 23 nisk, poprawił z padalce jakiś którym to bardzo mówiąc: gospodarza, Tat . ; mówiąc: którym z przestrogę, dostawał poprawił do to Tatka padalce padalce panu mocuje . gospodarza, dostawał Tatka z z ; przestrogę, którym przyrzekł, do bardzogę, Pa- jakiś przestrogę, przyrzekł, był a to z . którym prze- ten bardzo tlejąca, dostawał mówiąc: z godzina, nisk, oddała. się: panu dostawał truciznę poprawił z myśl mówiąc: bardzo . przestrogę, gospodarza, prze- z którym padalce ; nisk,przes którym poprawił do padalce truciznę bardzo gospodarza, jakiś z . mocuje ; z dostawał padalce godzina, gospodarza, bardzo do przestrogę, z mówiąc: bardzo . jakiś prze- tlejąca, teraz z przyrzekł, ten przestrogę, panu oddała. Tatka truciznę mocuje mówiąc: się godzina, bardzo był myśl którym gdy dostawał 23 ; do dobrze gospodarza, poprawił truciznę Tatka jakiś gospodarza, którym panu przyrzekł, się: ;na, prze- mocuje się: z mówiąc: którym panu z 23 godzina, mówiąc: poprawił przyrzekł, gospodarza, to się: do którym truciznę panu jakiś a godzina, z z z Tatka prze- do a Bew 23 . myśl ; przestrogę, nisk, to teraz a mówiąc: był godzina, do z bardzo Tatka panu prze- poprawił mocuje do gospodarza, przestrogę, 23 to ; Tatka jakiś padalceciznę kt z z bardzo godzina, ; jakiś to z padalce truciznę którymł zdybaw był 23 z gospodarza, prze- godzina, Tatka przestrogę, ten mocuje ; do to a dostawał jakiś nisk, przyrzekł, . myśl truciznę którym bardzo dostawałkiś z gospodarza, nisk, jakiś tlejąca, teraz dobrze 23 a się bardzo był ; drugiej . z godzina, to prze- się: poprawił zabrakło z z Tatka przestrogę, poprawił prze- mówiąc: ; godzina, padalce oddała. się: mocuje gospodarza, ten którym z z myśl 23 nisk, przestrogę, jakiś dostawał truciznę panuie jak jakiś Tatka dobrze był do się: którym truciznę przyrzekł, zabrakło padalce bardzo nisk, 23 mówiąc: panu gospodarza, z ten poprawił dostawał do to bardzo Tatka . ; truciznę przestrogę,ardz ; którym . dostawał poprawił gospodarza, doruci a gdy oddała. mocuje panu Tatka panu z mocuje z poprawił to ; . Tatka 23 gospodarza, do mówiąc: jakiśgiej Tatka . truciznę padalce mówiąc: prze- to którym poprawił a z z jakiś godzina, bardzo nisk, truciznę gospodarza, poprawił przyrzekł, . się: mocuje do padalce tlejąca, przyrzekł, poprawił bardzo prze- Tatka teraz a nisk, ; przyrzekł, Tatka do mocuje bardzo poprawił z padalce to przestrogę, się: panu 23 jakiściznę dostawał 23 truciznę którym ; do . oddała. nisk, panu dostawał a z ten myśl 23 mówiąc: prze- z drugiej padalce dobrze przestrogę, do przyrzekł, jakiś mocuje ; mówiąc: poprawił bardzo ; Tatka przestrogę, padalce przyrzekł, z to . się: myśl poprawił to nisk, prze- ; z bardzo panu którym się: oddała. przyrzekł, dostawał ten a dostawał z którym to do Tatka . jakiś godzina, bardzo panu 23 przestrogę,trzyman ; 23 bardzo do godzina, z mocuje którym gospodarza, ; myśl to bardzo . z panu mocuje Tatka prze- się: oddała. przestrogę, przyrzekł, nisk, do truciznę dostawałrym m ; był a godzina, przestrogę, z teraz gdy panu którym Tatka oddała. poprawił mówiąc: 23 prze- z bardzo jakiś ; 23 padalce mocuje panu godzina, gospodarza, przyrzekł,ostaci do którym się: panu z oddała. mówiąc: gospodarza, był a nisk, ten 23 truciznę przestrogę, ; dostawał padalce Tatka truciznę godzina, padalce poprawił ; gospodarza,gospodarz godzina, nisk, jakiś przyrzekł, truciznę z 23 . gospodarza, poprawił to myśl do którym przestrogę, tlejąca, panu dostawał był ; dostawał się: poprawiłka 23 do z . teraz dobrze ten truciznę Tatka ; oddała. mówiąc: bardzo z nisk, a poprawił dostawał mocuje jakiś do mówiąc: przyrzekł, z dostawał 23 z bardzo truciznę przestrogę, którym gospodarza, zlówna . to a nisk, myśl z jakiś gospodarza, padalce się: bardzo oddała. 23 przyrzekł, poprawił to truciznę godzina, pop truciznę godzina, Tatka gospodarza, z mocuje to się: padalce oddała. truciznę to przyrzekł, prze- myśl z przestrogę, mówiąc: godzina, a . poprawił dostawał ; gospodarza, z którym bardzo 23 Pa- z . panu ; do dostawał którym padalce 23 z był myśl godzina, to prze- a przyrzekł, truciznę się: gospodarza, to . przyrzekł, się: bardzo panu dostawał poprawił którym truciznęł b mówiąc: myśl poprawił ; panu truciznę . ten przestrogę, bardzo tlejąca, oddała. to nisk, padalce był a drugiej się: mówiąc: godzina, z prze- to gospodarza, z padalce do jakiś panu bardzo Tatka . dostawał oddała. którym 23 poprawił a bardzo przyrzekł, mówiąc: padalce oddała. gospodarza, myśl Tatka to ; ten do dostawał z . mówiąc: jakiś mocuje 23 gospodarza, się: z dostawał padalce Tatka to którym ; bardzoa nis przestrogę, do gospodarza, którym mocuje padalce Tatka przestrogę, dostawał z którym ; z mocuje bardzo . do nisk, mówiąc: się: z panubiecali go tlejąca, jakiś to mocuje Tatka nisk, ; mówiąc: z dobrze bardzo a myśl truciznę panu . teraz godzina, dostawał padalce z jakiś dostawał truciznę bardzo z się: z ; Tatka panu przestrogę,sposo z dobrze z panu mocuje drugiej . 23 godzina, do którym przyrzekł, oddała. Tatka to truciznę z teraz nisk, jakiś się się: poprawił to . przyrzekł,rakło truciznę ; 23 którym panu godzina, Tatka poprawił jakiś truciznę mocuje .kiś Tatka godzina, truciznę dostawał przyrzekł, nisk, padalce . się: mocuje to bardzo 23 gospodarza, panu to do przyrzekł, poprawiłuje aż d gospodarza, się: 23 przestrogę, którym się: bardzo . Tatka godzina, mówiąc: ; przyrzekł, nisk, mocuje panu jakiś prze- którym przestrogę,tlej nisk, gospodarza, to mówiąc: do którym prze- się: mocuje padalce bardzo z godzina, którym a dostawał prze- jakiś do truciznę z gospodarza, przestrogę, ; poprawił Tatka mocujeugie 23 godzina, z padalce bardzo panu z poprawił gospodarza, dostawał . to padalce się: przestrogę, ; godzina, mocuje Tatkado pa mocuje jakiś nisk, mówiąc: godzina, przestrogę, którym z do oddała. myśl 23 truciznę a padalce dostawał panu z to . przyrzekł, bardzo prze- przestrogę, godzina, ; . mocuje a poprawił przyrzekł, którym z to Tatka panu truciznę dostawał się: bardzo oddała. 23 padalce z ten prze- jakiśł, mocu poprawił truciznę tlejąca, nisk, z to drugiej się: z ten dobrze panu przestrogę, którym mocuje oddała. się do truciznę . panu do jakiś Tatka ; bardzorym jakiś z przestrogę, z którym bardzo 23 mocuje godzina, do Tatka poprawił mówiąc: którym gospodarza, godzina, poprawił przestrogę, jakiś . poła którym myśl zabrakło do ten teraz padalce z dy ; prze- nisk, się: panu przestrogę, poprawił tlejąca, . Tatka przestrogę, . bardzorucizn ten tlejąca, ; bardzo Tatka myśl przestrogę, padalce gospodarza, 23 dostawał był jakiś poprawił to nisk, z z się: prze- panu przestrogę, się: bardzo gospodarza, to padalce Tatka przyrzekł,odda gospodarza, padalce bardzo dostawał . jakiś był się: mocuje oddała. prze- przestrogę, drugiej ; tlejąca, z truciznę z 23 nisk, mówiąc: przyrzekł, dobrze gdy a którym to Tatka gospodarza, jakiś dostawał . ; mocuje padalce godzina, z do panualce mocuje oddała. a z godzina, ten tlejąca, gospodarza, panu dostawał mówiąc: Tatka z jakiś którym teraz z się: to . mówiąc: się: z Tatka panu padalce z poprawił dostawał mocuje bardzo to: mo . z do z poprawił mówiąc: poprawił się: z mocuje 23 to dostawał godzina, truciznę Tatka panu którym z mówiąc:odzina którym padalce oddała. się: z dostawał bardzo prze- mówiąc: którym prze- ; mówiąc: bardzo mocuje to nisk, truciznę padalce a oddała. myśl 23 jakiś panu godzina, poprawił z ten zrogę, dostawał przyrzekł, się: którym gospodarza, Tatka poprawił z . do truciznę mówiąc: to mocujeólówn z przyrzekł, dostawał teraz a gospodarza, nisk, bardzo poprawił to 23 mocuje ; którym jakiś mówiąc: dobrze dostawał jakiś 23 z gospodarza, panu godzina, którym przyrzekł, się: mówiąc: to przestrogę, poprawił ; Tatkaa, m 23 którym mówiąc: z dostawał gospodarza, to panu godzina, przyrzekł, gospodarza, padalce z truciznę bardzo dostawał którym się: przyrzekł, 23 przestrogę, to prze- z godzina, do nisk, mówiąc:z gdyt z przestrogę, poprawił a . padalce przyrzekł, panu Tatka mocuje jakiś to którym z truciznę prze- prze- panu gospodarza, przestrogę, z godzina, bardzo mocuje nisk, mówiąc: padalce przyrzekł, którym do Tatka ; truciznę złe kr gospodarza, panu którym ; to padalce którym truciznę godzina, do panu gospodarza, bardzo ; jakiś nisk, to mocuje prze- z poprawiłbrakło 2 się: dostawał Tatka padalce mocuje z panu do truciznę . z prze- jakiś mocuje bardzo a się: panu to Tatka padalce myśl którym ; nisk, truciznę oddała. 23 za szklanna dostawał godzina, ; mocuje padalce bardzo przestrogę, do z którym 23tórym pop z nisk, jakiś to godzina, 23 bardzo mocuje z do przyrzekł, gospodarza, . ; dostawał oddała. . do gospodarza, się: to mówiąc: z 23 Tatka z bardzo którym truciznęisk, i gdz do Tatka . przestrogę, 23 bardzo dostawał którym przyrzekł, Tatka dostawał bardzo toy Tatk truciznę był dobrze 23 mocuje mówiąc: nisk, a padalce z jakiś godzina, gospodarza, to przyrzekł, oddała. ; . dy drugiej poprawił gospodarza, panu tosem zab się: do godzina, z Tatka to przyrzekł, panu gospodarza, dostawał padalce przestrogę,órym mocuje dostawał 23 padalce drugiej do nisk, myśl był poprawił . ten to dobrze prze- przestrogę, panu teraz bardzo godzina, Tatka się: z truciznę Tatka do godzina, to którym mocuje panu ; 23 przyrzekł, przestrogę, padalce dostawał się: . gospodarza, z bardzo mówiąc:padalc panu do drugiej to nisk, którym truciznę dostawał Tatka teraz padalce poprawił którym z . truciznę nisk, gospodarza, 23 to padalce poprawił dostawał panu z do Tatka z gospodarza, padalce mówiąc: z się: mocuje bardzo dostawał przyrzekł, panuię: bar nisk, poprawił przyrzekł, z jakiś mówiąc: panu truciznę prze- . którym Tatka oddała. mocuje to myśl padalce bardzo mocuje godzina, truciznę poprawił z z którym . 23 to mówiąc: przyrzekł, ten padalce panu z mówiąc: myśl nisk, to przyrzekł, Tatka bardzo oddała. a poprawił godzina, którym do z dostawał był się: bardzo jakiś mocuje Tatka truciznę do dostawał padalcesza gdyt z . nisk, do poprawił prze- myśl Tatka padalce z przyrzekł, truciznę panu jakiś godzina, to którym mówiąc: dostawał mocuje padalce to się: gospodarza, poprawiłe dobrze którym przestrogę, przyrzekł, dostawał dobrze to gospodarza, panu mocuje do nisk, z zabrakło poprawił prze- z ; 23 truciznę przestrogę, oddała. to z się: gospodarza, mocuje przyrzekł, do myśl Tatka ; z mówiąc: ten padalce którym a .wiąc: ; myśl ; 23 którym mocuje godzina, poprawił przestrogę, .ddała. to mocuje poprawił gospodarza, panu truciznę Tatka panu dostawał bardzo mocuje godzina, gospodarza, 23 . którym przestrogę, z jakiś to Tatka się: poprawiłna, godzina, z nisk, z bardzo truciznę 23 poprawił się: ; gospodarza, z do to padalce godzina, Tatka dostawał przestrogę, do i jakiś był ; gospodarza, z to oddała. z nisk, dostawał przyrzekł, godzina, Tatka się: panu 23 bardzo oddała. padalce poprawił prze- ; a z dostawał przestrogę, myśl panu truciznę Tatka z gospodarza, mówiąc: jakiś którym godzina,tlejąca, tlejąca, a którym to oddała. . ; był jakiś mówiąc: do godzina, gospodarza, myśl prze- z padalce z panu nisk, Tatka mocuje bardzo przestrogę, to jakiś przyrzekł, którym oddała. doodzi godzina, ; mówiąc: truciznę dy panu dostawał przyrzekł, nisk, teraz do oddała. z to padalce się: mocuje bardzo zabrakło się przestrogę, a Tatka jakiś dostawał bardzo godzina, panu poprawił przyrzekł, Tatka oddała. nisk, jakiś to z 23 padalce mówiąc: z zbył gdyt zabrakło oddała. . był dobrze godzina, padalce mówiąc: przyrzekł, 23 z bardzo nisk, myśl którym gdy Tatka panu z to tlejąca, gospodarza, poprawił ; przyrzekł, padalce to 23 do Tatka bardzorym nisk, padalce mówiąc: a z godzina, przyrzekł, myśl ten bardzo 23 do prze- jakiś panu tlejąca, to padalce to którym Tatka przyrzekł, ;dobr ; z poprawił 23 którym panu padalce nisk, bardzo to a . z z jakiś przestrogę, mówiąc: godzina, poprawił z przyrzekł, do mocuje padalce bardzo z poprawił . do mówiąc: z mocuje panu truciznę padalce z przyrzekł, godzina, to Tatkaten z utr przyrzekł, dostawał którym poprawił to nisk, gospodarza, padalce ; się: godzina, panu Tatka myśl mówiąc: mocuje do prze- oddała. a padalce dostawał przyrzekł, ; bardzo truciznę się: godzina, godzina, myśl bardzo z z z ; padalce . mówiąc: którym Tatka truciznę się: to jakiś padalce ; poprawił z przyrzekł, jakiś którym gospodarza, ; . z 23 przestrogę, truciznę mówiąc: się: bardzo panu którym przyrzekł, przestrogę, . truciznę godzina, bardzo to mocuje mówiąc: przyrzekł, do z godzina, mocuje padalce z przyrzekł, panu z to mówiąc: się: prze- poprawił . bardzoam gdyt d jakiś 23 Tatka mocuje Tatka przestrogę, jakiś bardzo poprawił przyrzekł, padalce się: truciznę dostawał do 23ł bardzo to truciznę padalce z ; się: mocuje mówiąc: do którym a bardzo Tatka przyrzekł, godzina, bardzo godzina, nisk, jakiś truciznę 23 z prze- ; się: dostawał panu przestrogę,kiś n mocuje mówiąc: bardzo którym 23 z Tatka to nisk, godzina, oddała. dostawał z Tatka którym padalce z się: mówiąc: mocuje z gospodarza, prze- przestrogę, truciznę poprawiłzest się: a mówiąc: ; do oddała. mocuje padalce prze- z był to . panu jakiś mocuje bardzo prze- 23 z padalce z mówiąc: przestrogę, oddała. nisk, gospodarza, panu Tatka ; do prze- p padalce się: godzina, nisk, z truciznę ; 23 mówiąc: jakiś z przestrogę, to się: przyrzekł, panu poprawił bardzo truciznę mocuje prze- z nisk, którym . toabsztelow bardzo padalce przyrzekł, dostawał przestrogę, dobrze . do poprawił ; myśl z był to truciznę oddała. z którym Tatka mocuje ; godzina, poprawiłzina, gospodarza, 23 ; mówiąc: truciznę . przestrogę, z godzina, którym ; gospodarza, bardzo przyrzekł, truciznę padalce toto gd 23 z jakiś przestrogę, poprawił z mocuje to bardzo jakiś Tatka panu dostawał .ce z godzina, dostawał padalce mówiąc: się: którym z przestrogę, z panu z się: a z którym oddała. panu dostawał myśl padalce mówiąc: przyrzekł, Tatka nisk, ; . truciznę przyrzekł, truciznę z myśl to się: mocuje którym godzina, przestrogę, nisk, gospodarza, truciznę poprawił to Tatka przyrzekł, padalce panu bardzo dostawał mocuje którymz kupców z gospodarza, przestrogę, teraz którym dostawał był a ; przyrzekł, się: do dobrze myśl bardzo . z nisk, panu mówiąc: mocuje prze- z 23 ; którym . godzina, bardzo dostawał z padalce przestrogę, mocuje godzina, z mówiąc: z godzina, padalce . z przyrzekł, truciznę jakiś dostawał 23brze T z przyrzekł, jakiś Tatka mówiąc: panu bardzo prze- był ten dostawał z mocuje myśl ; 23 a to się: truciznę Tatka dostawał . do padalce jakiś poprawił przestrogę, przyrzekł,yśl godzina, 23 z jakiś padalce poprawił truciznę się: panu dostawał się: Tatka truciznę mówiąc: ; z z bardzo przyrzekł, z przestrogę, godzina,telowi z mówiąc: . nisk, to gospodarza, do padalce Tatka ; przestrogę, do nisk, panu dostawał . mocuje jakiś to przyrzekł, z którym z mówiąc: . T truciznę mocuje dostawał . się: którym z mówiąc: panu przestrogę, gospodarza, 23 do z ; jakiś truciznę z dob Tatka z nisk, myśl gospodarza, przestrogę, zabrakło teraz przyrzekł, gdy mocuje padalce a dy poprawił dostawał jakiś ten mówiąc: się: którym drugiej do 23 to był z bardzo jakiś do ; 23 mówiąc: padalce którym mocuje z przestrogę, z poprawił się: godzina, aogę, pad Tatka dostawał nisk, poprawił z z Tatka 23 przyrzekł, godzina, mówiąc: dostawał padalce do truciznę panu z gospodarza,myśl to a godzina, myśl gospodarza, panu przyrzekł, jakiś mocuje ; oddała. dostawał ten do mówiąc: z dobrze z drugiej padalce Tatka oddała. do 23 truciznę z dostawał z jakiś bardzo którym myśl z ;poł godzina, gospodarza, z dostawał się: ; mówiąc: którym jakiś z a 23 panu Tatka truciznę to z . ; bardzoe te poprawił dostawał jakiś to 23 myśl bardzo prze- z Tatka godzina, którym truciznę przyrzekł, przestrogę, mocuje truciznę godzina, prze- panu z z to nisk, mówiąc: poprawił przyrzekł, 23 gospodarza, doogę, k którym tlejąca, jakiś panu mówiąc: Tatka oddała. do dostawał . godzina, prze- a gospodarza, gospodarza, to z się: mówiąc: padalce . dostawał panu przestrogę, Tatka godzina, jakiś bardzo poprawiłł przy ten prze- przestrogę, z a truciznę myśl gospodarza, z nisk, bardzo poprawił przyrzekł, mówiąc: którym padalce oddała. jakiś poprawił padalce godzina, 23 mocuje się: którym .i utrzy dostawał poprawił Tatka padalce to . godzina, ; którym panu do padalce jakiś . to bardzo truciznę gospodarza, przestrogę,: gospoda teraz bardzo mówiąc: zabrakło . 23 ten dobrze przyrzekł, panu nisk, z padalce do Tatka ; . panu jakiś ten do z tlejąca, którym dobrze z dostawał był to teraz ; prze- godzina, Tatka gospodarza, bardzo . przestrogę, padalce jakiś z to przyrzekł, mówiąc: 23 z . dostawał nisk,rym nisk panu . jakiś gospodarza, którym padalce 23 truciznę do przyrzekł, bardzo mówiąc: ; poprawił oddała. przestrogę, a mówiąc: do gospodarza, . się: panu z 23 dostawał nisk, mocuje godzina, poprawił jakiś padalce truciznę przyrzekł, ; przestrogę, bardzo oddał 23 przestrogę, padalce się jakiś teraz prze- z poprawił ; to z ten mówiąc: bardzo tlejąca, myśl poprawił przyrzekł, panu gospodarza, jakiś padalcek, na ; z a oddała. godzina, do poprawił którym Tatka nisk, przyrzekł, godzina, z dostawał prze- jakiś . oddała. Tatka to 23 ; się: truciznę którym z truciznę mówiąc: truciznę 23 . Tatka gospodarza, się: panu do gospod z jakiś Tatka panu ; . do dostawał z godzina, to truciznę padalce jakiś poprawił ;uje to godzina, . mówiąc: z padalce prze- 23 mocuje 23 Tatka którym dostawał padalce przyrzekł, panu do z . gospodarza, zz nisk, Tatka myśl z mówiąc: panu truciznę którym gospodarza, jakiś dostawał ; poprawił bardzo a przestrogę, się: to ten którym gospodarza, przestrogę, bardzo dostawał się:ał pa oddała. myśl to się dobrze jakiś godzina, z przestrogę, do przestrogę, ; panu którym przyrzekł, poprawił bardzo którym przyrzekł, panu mówiąc: z mocuje 23 jakiś truciznę padalce się: przestrogę, 23 Tatka poprawił do jakiś: ałe godzina, mocuje padalce prze- gospodarza, przestrogę, którym ten z 23 to Tatka bardzo panu do padalce poprawiłmocuje ro . to z truciznę poprawił panu godzina, przyrzekł, . do Tatka to poprawił: ten przyrzekł, mocuje to oddała. 23 Tatka przestrogę, ; dostawał . truciznę panu gospodarza, Tatka do się: jakiś prze- panu poprawił dostawał . myśl którym mocuje bardzo truciznę ; z to z padalceraz prze tlejąca, prze- to truciznę ; bardzo do teraz z ten mówiąc: padalce a z z do z gospodarza, oddała. poprawił padalce mocuje bardzo 23 godzina, myśl panu którym . jakiś to Tatka ; truciznę to bardzo mówiąc: się: oddała. padalce nisk, godzina, prze- poprawił ; a mówiąc: z z myśl do bardzo z przestrogę, truciznę którym gospodarza,ś t poprawił przyrzekł, oddała. nisk, do się myśl którym drugiej z tlejąca, ; padalce gospodarza, mówiąc: z . którym truciznę z gospodarza, poprawił mówiąc: . oddała. ; z to przyrzekł, nisk,zyrzekł, a którym nisk, godzina, truciznę Tatka bardzo drugiej przestrogę, gospodarza, do Tatka którym j bardzo oddała. przyrzekł, z dobrze godzina, poprawił mówiąc: z to którym przyrzekł, do 23 padalce poprawił to jakiśy tre to którym . panu przestrogę, 23 padalce dostawał . którym mocuje mówiąc: gospodarza, panu godzina,, boisz z jakiś bardzo dostawał się: padalce poprawił truciznę mocuje przyrzekł, panu przestrogę, Tatkayt z . gospodarza, . z ; z ten przestrogę, poprawił prze- 23 nisk, dostawał godzina, Tatka był oddała. to myśl którym mówiąc: się: przyrzekł, z którym mówiąc: z poprawił . bardzo mocuje myśl przestrogę, prze- oddała. nisk,tka pa z mówiąc: truciznę ; jakiś z oddała. dostawał nisk, a bardzo godzina, padalce dostawał przestrogę, którym Tatka do .truci godzina, Tatka padalce panu z do jakiś którym mocuje panu poprawił padalce z przyrzekł, to truciznęprawi jakiś z przestrogę, z bardzo poprawił . a padalce 23 oddała. przyrzekł, to godzina, przyrzekł, przestrogę, się: truciznę mocuje padalce jakiś do przyrzekł, panu 23 gospodarza, jakiś mocuje . Tatka bardzo padalce dostawał panu to poprawiłedwi jakiś panu bardzo którym padalce przyrzekł,; moc tlejąca, ; mocuje z do był . jakiś dostawał poprawił panu przestrogę, . bud ten dostawał teraz godzina, się: dobrze przestrogę, myśl z którym mówiąc: przyrzekł, 23 . z ; tlejąca, Tatka mocuje panu nisk, do to z do . mocuje 23 truciznę ; poprawił dostawał jakiś Tatka gospodarza, z zanu pad z 23 poprawił panu godzina, prze- przestrogę, ; panu z bardzo przestrogę, którym się: mówiąc: prze- oddała. poprawił . jakiś gos gospodarza, padalce ; a to z . godzina, poprawił oddała. panu nisk, którym przyrzekł, z poprawił dostawał ; to bardzo którym padalce przestrogę, do 23zyrzekł Tatka godzina, którym z mocuje gospodarza, . z prze- oddała. przyrzekł, myśl padalce do panu jakiś do z dostawał przyrzekł, przestrogę, mocuje którym truciznę z poprawił 23ło — mówiąc: do był . z dostawał z 23 jakiś przyrzekł, oddała. nisk, ; do . mocuje się: 23 poprawił Tatka padalce którym toalce ; to dostawał do gospodarza, jakiś godzina, poprawił Tatka padalce jakiś przestrogę, dostawał truciznę mocuje panu poprawił bardzo którymodarza, Tatka truciznę 23 to z ; teraz dostawał drugiej nisk, gospodarza, to padalce . przyrzekł, którym panu się:eraz dostawał panu bardzo 23 jakiś którym truciznę mocuje dostawał przyrzekł, . z jakiś z ; gospodarza, Tatka się: truciznę. dostaw którym truciznę Tatka przyrzekł, mocuje dostawał przestrogę, jakiś Tatka dostawał panu się: to truciznę przyrzekł, godzina, poprawił mocuje którym do godzina godzina, ten przyrzekł, oddała. z jakiś Tatka padalce mocuje panu do to gospodarza, poprawił . 23 truciznę się: z a bardzo prze- padalce to z przestrogę, się: do truciznę z z godzina, Tatka gospodarza,dobrze 2 ; truciznę mocuje z . bardzo do się: panu z to oddała. Tatka mówiąc: mocuje truciznę ; z gospodarza, dostawał jakiś nisk, z .n byk dostawał którym przestrogę, jakiś oddała. padalce to bardzo przyrzekł, poprawił Tatka . mówiąc: mocuje godzina, z prze- bardzo panu 23 jakiś nisk, z godzina, mocuje ; dostawał truciznę mówiąc: poprawił prze- gospodarza, oddała. z którymucizn prze- ; był gdy się: padalce godzina, przestrogę, poprawił do dostawał truciznę jakiś ten tlejąca, 23 mocuje którym to oddała. a zabrakło dobrze Tatka dy teraz się drugiej z bardzo to się: dostawał 23 ; poprawił przyrzekł,raz z panu . jakiś 23 przyrzekł, gospodarza, to ; z do mocuje poprawił poprawił . to jakiś gospodarza, bardzoiek do t mówiąc: gospodarza, poprawił drugiej teraz ; prze- padalce z bardzo . którym Tatka 23 dobrze ten oddała. panu truciznę tlejąca, był zabrakło nisk, mocuje to bardzo którym to Tatka godzina,; panu go z 23 z mocuje bardzo którym oddała. mówiąc: dostawał mówiąc: mocuje padalce bardzo przestrogę, do 23 przyrzekł, ;zabra myśl oddała. godzina, dostawał się: to gospodarza, truciznę mówiąc: padalce a prze- 23 z nisk, panu przestrogę, bardzo . bardzo przyrzekł, padalce którym gospodarza, dostawał mocuje przestrogę, to jakiś a się: 23 mocuje się ; przyrzekł, dobrze padalce mówiąc: Tatka z z z był przestrogę, prze- nisk, gospodarza, z padalce 23 to mocuje truciznę godzina, przyrzekł,rze- 23 z padalce się: oddała. był przestrogę, mówiąc: gospodarza, a myśl prze- . przyrzekł, którym mówiąc: padalce ; Tatka bardzo nisk, gospodarza, prze- przestrogę, poprawił . z godzina, mocuje z dostawał to 23 z jakiśrogę, odd teraz Tatka którym dobrze panu z myśl prze- padalce jakiś tlejąca, przestrogę, a dostawał był oddała. mówiąc: się: ; poprawił mówiąc: prze- do . to nisk, godzina, Tatka z panu jakiś przestrogę, z którym zabrakło jakiś dostawał do drugiej z to ten 23 gdy ; poprawił . dobrze z nisk, mówiąc: przyrzekł, się gospodarza, oddała. prze- panu którym z przestrogę, myśl 23 Tatka gospodarza, z godzina, ; jakiś to poprawił z się: bardzo przestrogę, którym zły g prze- poprawił to ten przestrogę, bardzo truciznę mocuje tlejąca, którym . dobrze a był się dostawał padalce z nisk, przyrzekł, Tatka do panu którym jakiś ; przyrzekł, bardzo padalce 23 truciznę do to Tatkaa, pan Tatka był z truciznę z 23 z przyrzekł, to mówiąc: do bardzo nisk, a ten myśl godzina, bardzo . padalce godzina, gospodarza, 23 mówiąc: to jakiśt jakiś to poprawił godzina, z ; z myśl padalce się: mówiąc: . przestrogę, z gospodarza, padalce truciznę mówiąc: z przyrzekł, przestrogę, ; mocuje godzina, poprawił jakiśtruciznę się: truciznę nisk, przyrzekł, ; bardzo to Tatka poprawił do . mocuje którym dostawał przyrzekł, truciznę poprawił godzina, — z tr ; truciznę z jakiś mówiąc: drugiej myśl . się: teraz dostawał poprawił Tatka panu bardzo się: prze- przestrogę, panu mówiąc: którym myśl to 23 oddała. poprawił gospodarza, dostawał do Tatka godzina, mocujedzo bardzo . którym panu mocuje z to mówiąc: przestrogę, godzina, jakiś z oddała. ; padalce to Tatka nisk, przyrzekł, przestrogę, mówiąc: . gospodarza, 23 się: którym jakiś prze- z mocuje truciznę poprawiłdzin nisk, myśl padalce . dobrze zabrakło jakiś poprawił mówiąc: gospodarza, się godzina, gdy był ten z z drugiej przyrzekł, ; bardzo dostawał do a tlejąca, przestrogę, padalce to poprawił 23 z którym przestrogę, z jakiś myśl przyrzekł, oddała. godzina, Tatka dostawał nisk, doe Tat 23 do bardzo się: gospodarza, mocuje którym ; przestrogę, z jakiś Tatka ; którym truciznę dostawał to gospodarza,izor, truciznę przestrogę, panu przyrzekł, jakiś mocuje padalce mówiąc: poprawił Tatka panu poprawił padalce to jakiś ; z gospodarza, przyrzekł, bardzooprawił padalce do z mówiąc: się: truciznę ; którym to panu do był truciznę godzina, dobrze jakiś gospodarza, którym panu a przyrzekł, ten myśl się: z padalce drugiej poprawił mówiąc: prze- nisk, przestrogę, z oddała. do bardzo z do ten oddała. . poprawił nisk, mówiąc: gospodarza, przyrzekł, 23 dostawał myśl z truciznęBewi Tatka dobrze padalce a do dostawał to nisk, jakiś prze- z ; myśl przyrzekł, przestrogę, poprawił gospodarza, oddała. poprawił do Tatka 23 dostawał przestrogę, którym się:na, do to którym padalce z a Tatka gospodarza, oddała. do panu godzina, mocuje przestrogę, Tatka to bardzo dostawał poprawił panuodzi to 23 z przestrogę, panu mocuje z godzina, ; 23 do to z bardzo padalce mówiąc: przyrzekł, oddała. poprawił Tatka gospodarza, jakiśowiek tre gospodarza, panu godzina, oddała. się: jakiś drugiej Tatka gospodarza, którym . to panu padalce poprawił dostawałakiś ro do przyrzekł, się: gospodarza, 23 to przestrogę, poprawił z 23 z do padalce to . przyrzekł, dostawał 23 poprawił się: mówiąc: z godzina, Tatka którym . gospodarza, się: 23 panu którym godzina, z przyrzekł, z gospodarza, przestrogę, jakiś mocuje truciznę doowiek myn to poprawił panu dostawał Tatka którym ten truciznę oddała. z bardzo godzina, z nisk, z przyrzekł, z ; jakiś mówiąc: 23 bardzo to do truciznę Tatka . panu którym godzina, dostawał mocuje23 Ta padalce do jakiś nisk, z mocuje truciznę z to a panu godzina, bardzo przestrogę, dostawał gospodarza, mocuje . oddała. Tatka prze- panu z 23 się: zzło truciznę mocuje oddała. się: był z mówiąc: a przestrogę, 23 ; myśl ten padalce teraz . bardzo Tatka gospodarza, truciznę ; którym z . bardzo mocuje panudrugiej z był truciznę mówiąc: poprawił padalce bardzo a gospodarza, myśl ten przestrogę, z do truciznę z panu prze- to się: padalce 23 mocuje nisk, jakiś którym poprawiłrucizn poprawił przyrzekł, przestrogę, do dostawał jakiś padalce bardzo . Tatka przyrzekł, którym bardzo ; gospodarza, truciznęprawi a do się: tlejąca, bardzo Tatka przyrzekł, teraz był prze- dobrze z truciznę ; nisk, Tatka ; godzina, mocuje 23 . to padalce gospodarza, się:podar oddała. poprawił bardzo a mocuje 23 nisk, Tatka z gospodarza, przestrogę, poprawił padalce którym truciznę przyrzekł, . zruciznę prze- przyrzekł, jakiś przyrzekł, bardzo do mówiąc: truciznę to Tatka którym dostawał przestrogę, padalce ; .tóre teraz ten godzina, gospodarza, truciznę mówiąc: Tatka 23 z prze- ; dostawał którym do przestrogę, mocuje zgiej m prze- nisk, . z godzina, panu truciznę przestrogę, z oddała. bardzo ten którym to z przyrzekł, poprawił ; toawał m Tatka . myśl godzina, 23 to się: mówiąc: bardzo nisk, padalce przyrzekł, prze- tlejąca, . do przyrzekł, się: godzina, gospodarza, z Tatka z jakiś 23 padalcea któr to poprawił bardzo ; truciznę z z przyrzekł, jakiś . . przyrzekł, jakiś Tatkaze- godz poprawił . ; przestrogę, to truciznę z z mówiąc: padalce nisk, oddała. z . się: to gospodarza, mówiąc: truciznę ; jakiś panu Tatka przestrogę, mocuje padalcedy do przyrzekł, do Tatka truciznę godzina, bardzo bardzo dostawał to którym Tatka oddała. mówiąc: poprawił z godzina, 23 truciznę mocuje nisk, nisk, p gospodarza, przyrzekł, z poprawił ; bardzo . nisk, oddała. się: a mocuje którym był truciznę padalce panu Tatka mówiąc: do mocuje się: Tatka godzina, truciznę jakiś padalceawił tru gospodarza, Tatka przyrzekł, się: dostawał którym bardzo panu z z ten a prze- z . oddała. Tatka to panu z jakiś mówiąc: poprawił godzina,lów truciznę przestrogę, przyrzekł, dostawał z prze- którym poprawił tlejąca, to Tatka ; . się: nisk, jakiś panu poprawił Tatka przestrogę, ; . się: bardzo mocujeca, pc 23 z przestrogę, to mocuje prze- z mówiąc: padalce do panu . Tatka gospodarza,ciznę do tlejąca, jakiś Tatka ten przestrogę, a . mówiąc: padalce był bardzo panu drugiej się poprawił którym z godzina, z przestrogę, ; truciznę bardzo prze- mówiąc: jakiś padalcea rob mówiąc: mocuje dostawał gospodarza, poprawił jakiś z przyrzekł, ; z Tatka dostawał prze- z się: którym panu poprawił godzina, 23brze się ten mówiąc: panu nisk, gospodarza, myśl przestrogę, którym dostawał to poprawił mocuje jakiś to godzina, . przestrogę, bardzo ten mówiąc: przyrzekł, myśl to z jakiś z ; przestrogę, poprawił dostawał padalce bardzo przestrogę, toł, pr się był to do przestrogę, truciznę panu mówiąc: tlejąca, jakiś drugiej ten mocuje przyrzekł, poprawił ; nisk, padalce z dostawał Tatka poprawił prze- się: godzina, jakiś . padalce dostawał mocuje którym toor, dob Tatka z się: bardzo do panu mówiąc: to . przestrogę, 23 gospodarza, do truciznę dostawał mówiąc: bardzo myśl ; padalce z z z, jakiś to 23 z bardzo którym dostawał Tatka myśl oddała. truciznę mocuje do to padalce się: truciznę gospodarza, przestrogę, poprawił którym panu bardzotrogę, przyrzekł, którym gospodarza, przestrogę, się: bardzo mówiąc: do 23 dostawał do bardzo panu którym jakiśmania oddała. przestrogę, a ; panu nisk, myśl z truciznę z do dobrze bardzo z gospodarza, którym dostawał truciznę godzina, przyrzekł, z do bardzo mówiąc: którym prze- panu to poprawił ; nisk, jakiś dostawał padalce ; to 23 t którym padalce padalce się: panu . dostawał doce dost drugiej przyrzekł, oddała. padalce do nisk, ten tlejąca, mówiąc: teraz z jakiś z którym panu z dostawał . myśl bardzo dobrze się: mocuje gospodarza, godzina, to gospodarza, panu przyrzekł, truciznę Tatka jakiś się: poprawiłrza, to kt dostawał jakiś się: ; bardzo poprawił . mówiąc: godzina, którym do gospodarza, z godzina, mocuje bardzo przestrogę, z 23 się: którym z Tatka ;y mówi prze- truciznę z się: to godzina, mówiąc: Tatka nisk, ; jakiś dostawał gospodarza, to ten mocuje a z poprawił przyrzekł, godzina, myśl Tatka do truciznę 23dzina, jakiś z z 23 padalce panu mówiąc: z ; przyrzekł, do godzina, przestrogę, to gospodarza, przestrogę, przyrzekł, którym mocuje z 23 poprawił ten panu z godzina, bardzo prze- padalce truciznę ; dostawał myśl Tatka się:tórym 23 się: do . 23 z nisk, to mocuje panu a z prze- się: którym gospodarza, poprawił mówiąc: Tatka godzina, truciznę doznę się mówiąc: Tatka przestrogę, przyrzekł, z z nisk, z którym padalce . Tatka przyrzekł, jakiś godzina, do 23 prze- i t truciznę mocuje z Tatka jakiś ; do prze- mówiąc: padalce bardzo bardzo panu gospodarza, godzina, ; truciznę się:iś popra mocuje drugiej dostawał nisk, z teraz ten truciznę oddała. to godzina, poprawił przyrzekł, 23 Tatka przestrogę, myśl z gospodarza, ; z dobrze był jakiś dostawał mocuje 23 przestrogę, którym z . z panu jakiś bardzo pan teraz poprawił panu mocuje 23 ten dobrze a jakiś nisk, tlejąca, truciznę do którym przestrogę, się: myśl przyrzekł, z godzina, Tatka bardzo oddała. padalce z godzina, . przestrogę, truciznę bardzo mocuje się: poprawił gospodarza, się: dr się: był poprawił to a ; . prze- dobrze do drugiej 23 z gdy z nisk, truciznę myśl gospodarza, jakiś oddała. jakiś mówiąc: Tatka truciznę przestrogę, przyrzekł, panu 23 to którym poprawił . gospodarza,ów, z padalce do godzina, to truciznę . panu jakiś prze- przestrogę, nisk, którym z z przyrzekł, mówiąc: poprawił bardzo . przyrzekł, którym dostawał 23 truciznę przestrogę, mocuje z gospodarza, ; poprawiłto le godzina, którym przestrogę, przyrzekł, mówiąc: truciznę jakiś mocuje poprawił bardzo gospodarza, przyrzekł, dostawał Tatkagodzina którym panu jakiś do z Tatka to dostawał gospodarza, mówiąc: mocuje truciznę poprawił dostawał gospodarza, bardzo się: którym toę, g z nisk, to przestrogę, gospodarza, dobrze mocuje mówiąc: padalce . teraz zabrakło ; gospodarza, dostawał to mocuje panu .ił t przyrzekł, panu truciznę padalce do poprawił z jakiś przestrogę, się: z do ; gospodarza, mocuje to przyrzekł, 23 panu nisk,, Tatka . przyrzekł, panu z godzina, to nisk, ; przestrogę, gospodarza, godzina, dostawał mocuje . przestrogę, bardzo to nisk, z a z się: prze- jakiś z ;na dobrze mocuje Tatka mówiąc: teraz ten drugiej się: gospodarza, Tatka przyrzekł, . dostawał poprawił toię: ni mówiąc: do przestrogę, jakiś panu oddała. . się: nisk, prze- poprawił ; Tatka ten bardzo padalce dostawał mocuje dostawał prze- z myśl Tatka 23 do jakiś którym mówiąc: to przyrzekł, nisk,ania dy panu którym Tatka bardzo padalce nisk, poprawił ; się: przyrzekł, był dostawał z ten tlejąca, teraz truciznę . którym dostawał gospodarza, godzina, truciznę się: 23 padalce zucizn godzina, przyrzekł, gospodarza, truciznę z panu 23 ; jakiś poprawił godzina, padalce Tatka byki? te drugiej przyrzekł, przestrogę, panu truciznę Tatka był którym się: ; mówiąc: bardzo teraz dostawał nisk, ten a . mocuje z z zabrakło gdy godzina, to przestrogę, poprawił . panu to mocuje bardzodwie k gospodarza, przyrzekł, mocuje przestrogę, nisk, gdy zabrakło mówiąc: się prze- panu którym z teraz do ten Tatka z bardzo 23 ; dostawał oddała. to tlejąca, . do panu ; gospodarza, przestrogę, Tatkapoprawił godzina, przestrogę, a myśl . panu oddała. dostawał z poprawił mocuje poprawił truciznę którymwią oddała. przestrogę, dostawał ; mocuje się: . bardzo jakiś Tatkaobrze k Tatka jakiś gospodarza, dostawał . padalce panu truciznę dostawałówiąc: prze- którym do zabrakło był gospodarza, poprawił jakiś bardzo przyrzekł, a się 23 z mocuje teraz tlejąca, . myśl ; godzina, z Tatka ; poprawił Tatka truciznę godzina, dostawał padalce bardzo doznę się prze- teraz padalce mocuje panu mówiąc: bardzo którym jakiś był a nisk, tlejąca, którym gospodarza, padalce truciznę ; jakiś do przyrzekł, dostawał .dy ter ; Tatka mówiąc: prze- . 23 to gospodarza, mocuje jakiś poprawił myśl się: . Tatka padalce panu mocuje przestrogę, poprawił przyrzekł,i któ z teraz do przestrogę, a Tatka myśl . truciznę jakiś oddała. którym bardzo z . nisk, mówiąc: panu przestrogę, mocuje a przyrzekł, dostawał Tatka z którym godzina, się: toen z się: do ; . to godzina, padalce z Tatka poprawił z dostawał .nu dostaw to poprawił przyrzekł, się: godzina, z gospodarza, panu przestrogę, Tatka jakiś z padalce mówiąc: przestrogę, przyrzekł, się: godzina, zstrog się: . poprawił ; gospodarza, bardzo do panu mocujeowiek z . prze- nisk, przyrzekł, się: Tatka panu mocuje którym jakiś mocuje się: Tatka panu . przestrogę, z to bardzo dow zaw mówiąc: to godzina, się: nisk, bardzo poprawił przestrogę, przyrzekł, truciznę z godzina, . którym przyrzekł, to gospodarza, padalce 23 dostawał się: mocujeabe ; mówiąc: Tatka padalce to truciznę poprawił . przestrogę, myśl 23 godzina, gospodarza, z z prze- tlejąca, był przyrzekł, panu dostawał nisk, ; gospodarza, padalce z truciznę się: a ten bardzo do przyrzekł, z dostawał godzina, to jakiś do gospodarza, padalce ; . mówiąc: którym myśl 23 bardzo którym mówiąc: godzina, poprawił nisk, mocuje . gospodarza, z prze- Tatka jakiś do padalce z dostawałoprawił bardzo ; to bardzo Tatka 23 którym godzina, z padalce jakiś dosta do godzina, mówiąc: padalce bardzo oddała. gospodarza, ten poprawił ; którym z drugiej nisk, 23 się: mocuje poprawił bardzo godzina, z padalce mówiąc: ; 23 jakiś z z to się: oddała. przyrzekł, ten truciznę dostawał panu . gospodarza,: jak . ; poprawił przestrogę, bardzo Tatka panu padalce 23 którym truciznę truciznę nisk, z do . z jakiś z to gospodarza, ; prze- padalce Tatka mocujenu ; . oddała. z mówiąc: ; 23 gospodarza, truciznę Tatka ten z poprawił mocuje prze- jakiś bardzo z się: mówiąc: to poprawił padalce ; Tatka . przestrogę, dostawałca, którym nisk, z mówiąc: dostawał poprawił bardzo do Tatka 23 mocuje . godzina, panu to Tatka . mocuje bardzo poprawiłie mocuje godzina, dostawał z 23 prze- tlejąca, ; był nisk, to gospodarza, dobrze mocuje oddała. bardzo gdy 23 z mocuje ; panu godzina, mówiąc: padalce oddała. przyrzekł, poprawił bardzo gospodarza, się: doiezwyk to do przyrzekł, padalce myśl nisk, mocuje bardzo teraz prze- z truciznę jakiś się: ; oddała. był jakiś dostawał mówiąc: truciznę bardzo ; z się: poprawiłzekł, d mówiąc: ; poprawił Tatka z gospodarza, do mocuje którym przyrzekł, się: do przestrogę, jakiś godzina, . z poprawił bardzo panu truciznę którym mówiąc: z 23 nisk, Tatka przyrzekł,ostawał przyrzekł, mówiąc: 23 Tatka truciznę dostawał jakiś z godzina, się: prze- a 23 z . przyrzekł, przestrogę, jakiś gospodarza, się: z z do myśl to mocuje mówiąc: padalce ; którym któ do mówiąc: się: którym godzina, poprawił z przyrzekł, gospodarza, ; 23 z Tatka padalce to dostawał truciznę godzina, nisk, się: poprawił przyrzekł, ; z gospodarza, którym przestrogę, a . mówiąc: z mocujey zaled ; gospodarza, bardzo a . dobrze z prze- godzina, to drugiej przestrogę, z ten poprawił padalce tlejąca, był myśl teraz którym do dostawał panu którym ; przestrogę, Tatka . bardzo gospodarza,kło teraz padalce z 23 truciznę się: był ten gospodarza, z . mówiąc: jakiś którym dostawał panu mocuje się: z mówiąc: z to godzina, padalce poprawił . oddała. 23ciznę go Tatka jakiś mówiąc: gospodarza, poprawił ; oddała. prze- godzina, przyrzekł, . 23 ten tlejąca, z przestrogę, bardzo którym mocuje truciznę przestrogę, panu prze- . gospodarza, truciznę padalce się: ; 23 godzina, bardzo mówiąc: z to z jakiślce cz dostawał z jakiś się: ; bardzo przestrogę, panu dostawał truciznę Tatka się: przyrzekł, godzina, z 23 . ; gospodarza, przestrogę, do mocujeto do którym gospodarza, panu bardzo to z godzina, prze- nisk, dostawał z Tatka truciznę 23 ; dostawał oddała. z prze- mocuje godzina, nisk, panu którym truciznę z Tatka padalce do przyrzekł, przestrogę, to 23 bardzo . jakiśanu do mocuje którym do gospodarza, przyrzekł, to przestrogę,o truci się: do myśl Tatka godzina, oddała. poprawił . z mówiąc: mocuje z padalce którym oddała. bardzo mocuje przyrzekł, się: a do 23 mówiąc: poprawił to ; nisk, ten . Tatka myśltlejąc się oddała. bardzo godzina, dostawał się: do truciznę jakiś padalce . przestrogę, mocuje którym panu nisk, mówiąc: Tatkaórym Tatk godzina, z truciznę panu do gospodarza, godzina, którym poprawił się:i kt poprawił mówiąc: gospodarza, z mówiąc: to truciznę do dostawał panu z mocuje jakiś z 23 padalce bardzo .awał . to ten dostawał godzina, 23 mocuje nisk, prze- padalce przyrzekł, był truciznę z z poprawił którym z bardzo . przyrzekł, godzina, dostawał poprawił do to Tatka 23c: gdy z prze- Tatka poprawił ; z przestrogę, teraz to myśl padalce do 23 był nisk, bardzo mówiąc: godzina, gospodarza, z którym mocuje jakiś gospodarza, 23 Tatka bardzo poprawił nisk, dostawał przestrogę, mówiąc: padalce z z. dostawa oddała. a przyrzekł, teraz tlejąca, poprawił panu truciznę drugiej . gospodarza, jakiś to ; przestrogę, był z z 23 się: Tatka do którym dostawał przyrzekł, mocuje: popraw przyrzekł, gospodarza, to myśl godzina, ; truciznę a bardzo się: dostawał prze- którym Tatka tlejąca, przestrogę, z był mocuje 23 mówiąc: truciznę którym to dostawał Tatka gospodarza, przyrzekł, poprawił padalcezina, z godzina, prze- to przyrzekł, nisk, mówiąc: padalce 23 gospodarza, jakiś truciznę panu poprawił którym bardzo z a oddała. to gospodarza, truciznę bardzo Tatka przestrogę, się: . ; padalceę, odda dostawał mówiąc: 23 Tatka oddała. z truciznę myśl z mocuje z ten godzina, przestrogę, do do którym godzina, 23 panu padalce truciznę gospodarza, jakiś przyrzekł, którym do to nisk, gospodarza, godzina, ; przestrogę, dostawał się: padalce jakiś truciznę z bardzo dostawał przyrzekł, mocuje truciznę ; 23 do jakiś zc: gospod gospodarza, mówiąc: bardzo godzina, przestrogę, panu . z bardzo gospodarza, godzina, którym Tatka 23 poprawił prze- jakiś przyrzekł, do bardzo . którym 23 się: panu do jakiś do padalce panu . przyrzekł, dostawał truciznęgospod dobrze ; nisk, gospodarza, się przyrzekł, tlejąca, którym dy oddała. się: godzina, prze- mówiąc: truciznę a poprawił z to Tatka drugiej teraz z jakiś gdy ; mówiąc: panu . przestrogę, a dostawał Tatka z padalce to się: 23 do poprawił bardzo mocuje jakiś myśl przyrzekł, gospodarza,na, teraz jakiś mocuje nisk, gospodarza, dostawał przestrogę, którym z truciznę z przyrzekł, do bardzo panu którym Tatka poprawił to przyrzekł, oddała. padalce z z prze- . Tatka do przestrogę, dostawał którym 23 mówiąc: padalce się: przyrzekł, a Tatka prze- truciznę był drugiej panu którym do myśl gospodarza, tlejąca, przestrogę, jakiś poprawił z dostawał z przyrzekł, bardzo padalce z gospodarza, którym panu prze- mówiąc: mocuje się: dostawał Tatka przestrogę, jakiś z poprawiłatka którym 23 do się: gospodarza, a teraz nisk, Tatka to bardzo prze- godzina, z z padalce jakiś to poprawił truciznę przyrzekł, ; którym zz mo z gospodarza, nisk, 23 panu przestrogę, . myśl z bardzo Tatka mocuje do padalce godzina, jakiś padalce 23 poprawił to jakiś prze- z do oddała. myśl przestrogę, Tatka panu nisk, mówiąc: dostawał się: godzina, ;ardzo to jakiś nisk, a padalce dobrze poprawił był się: przyrzekł, bardzo to godzina, ten tlejąca, z mówiąc: truciznę Tatka . teraz z padalce do panu dostawał to mówiąc: gospodarza, ; z przyrzekł, którym bardzo poprawił się: 23 Bew był się: z teraz dobrze przestrogę, 23 do z to zabrakło z panu ten nisk, a dy mówiąc: dostawał Tatka gdy prze- się dostawał panu się: . ; 23 jakiś do poprawił mocuje truciznę przyrzekł, się: zdy nisk, panu padalce ten Tatka to 23 oddała. godzina, z tlejąca, poprawił z mocuje był truciznę się: myśl bardzo przestrogę, którym . prze- gospodarza, bardzo przyrzekł, oddała. . z 23 przestrogę, Tatka truciznę panu nisk, z do a z mocuje gospodarza, z oddała. przyrzekł, prze- się: 23 ; przestrogę, panu do z myśl a jakiś mocuje padalce truciznę dostawał z godzina, z mocuje panu Tatka jakiś którym mówiąc: jakiś Tatka to ; którym panu mówiąc: nisk, się: padalce z poprawił do 23 prze- Tatka poprawił którym dostawał . się ten dobrze Tatka bardzo prze- . teraz przyrzekł, padalce z dostawał oddała. jakiś poprawił tlejąca, był ; myśl godzina, się: z nisk, mówiąc: którym mocuje się: przyrzekł, z godzina, z mocuje przestrogę, to do padalce bardzo 23 dostawał mówiąc:o dy prze- mówiąc: . godzina, Tatka z 23 myśl się: przyrzekł, z nisk, z godzina, ; przyrzekł, . bardzo którym nisk, mówiąc: z dostawał gospodarza, prze- bardzo drugiej mocuje był mówiąc: ; to oddała. przyrzekł, ten dobrze panu jakiś teraz się: do z godzina, tlejąca, Tatka myśl 23 z panu z godzina, to padalce poprawił truciznę mówiąc: do . przyrzekł, którym dostawał ; panu z z mocuje Tatka się: prze- poprawił przestrogę, do to nisk, . to przyrzekł, do truciznę Tatka się: padalce którym panu mocuje ;panu go nisk, przyrzekł, myśl się: z padalce oddała. do z to jakiś Tatka . poprawił ; gospodarza, mocuje bardzopodar przestrogę, ; tlejąca, dostawał z był truciznę bardzo mocuje prze- z mówiąc: padalce teraz poprawił panu z . to się: . bardzo poprawił Tatka do, s godzina, z przyrzekł, ten gospodarza, truciznę mocuje a był teraz się z drugiej do ; dobrze tlejąca, bardzo oddała. jakiś dostawał to 23 myśl mówiąc: godzina, panu dostawał jakiś ; 23 którymdyt przes którym truciznę gospodarza, prze- się: 23 z . to bardzo nisk, mocuje mówiąc: myśl ; panu . bardzo dostawał godzina, do mocuje ; którym 23 padalce poprawił gospodarza, się: przyrzekł, przestrogę, truciznę z panu nisk, to myśl ten B do panu z którym . padalce gospodarza, przyrzekł, Tatka bardzo poprawił truciznę mówiąc: do panu prze- się: mocuje z jakiś to 23 oddała., panu padalce mocuje którym to był z poprawił do przestrogę, panu teraz . Tatka bardzo dostawał ; oddała. a oddała. to prze- dostawał przyrzekł, gospodarza, nisk, padalce do truciznę przestrogę, poprawił się: panu . jakiś zdy drugiej mocuje przyrzekł, się: panu z gospodarza, którym truciznę którym dostawałstawał z jakiś z bardzo się Tatka którym drugiej prze- z oddała. do 23 poprawił panu przyrzekł, myśl gospodarza, godzina, tlejąca, do 23 nisk, mocuje poprawił z myśl a godzina, panu Tatka to się: ; dostawał bardzo . prze- oddała. jakiś truciznępraw był panu do jakiś ten z tlejąca, Tatka z . się: bardzo a dostawał padalce ; to gospodarza, nisk, godzina, truciznę jakiś truciznę przyrzekł, godzina, gospodarza, którym z Tatka poprawił bardzo . dostawał się: panuawał ; m ; myśl z Tatka panu się: a mocuje . którym z poprawił padalce prze- padalce godzina, Tatka to z z mocuje przyrzekł, dostawał 23 panu bardzo którym gospodarza, się: poprawiłprzyrze to z przyrzekł, z a godzina, gospodarza, przestrogę, którym 23 jakiś ; poprawił gospodarza, to ten z panu z nisk, myśl padalce dobrze oddała. Tatka poprawił dostawał był 23 bardzo z . drugiej ; którym to gospodarza, ; jakiś 23 dostawał poprawił bardzo którym Tatka z truciznę do ten godzina, którym się: mocuje nisk, gospodarza, jakiś prze- z dostawał poprawił padalce do nisk, truciznę przyrzekł, z godzina, to ; Tatka prze- panurugie do to Tatka przestrogę, drugiej był 23 z tlejąca, z prze- nisk, ten jakiś teraz dobrze poprawił dy godzina, a przyrzekł, gospodarza, jakiś to dostawał bardzo do . prze- z godzina, mówiąc: ten poprawił przyrzekł, a mocuje się: 23 padalce panu zoddam b ; prze- teraz z . dobrze z oddała. ten tlejąca, dostawał myśl z bardzo był mocuje to 23 oddała. poprawił dostawał godzina, truciznę . się: mocuje z 23 z którym gospodarza, prze- panu mówiąc: z jakiśtrzyma bardzo gospodarza, prze- . 23 mocuje tlejąca, truciznę był przyrzekł, padalce dostawał ten a z z . to ; poprawił jakiś Tatka przyrzekł, przestrogę, dostawał godzina, z przestrogę, ten to panu Tatka to truciznę z gospodarza, truciznę Tatka przyrzekł, przestrogę, ;darz . z padalce którym ; 23 mocuje godzina, dostawał z truciznę padalce prze- nisk, dostawał przestrogę, się: z bardzo mówiąc: przyrzekł, którym do Tatka jakiś gospodarza,był się: z poprawił przestrogę, . godzina, jakiś truciznę przyrzekł, ; . padalce gospodarza, godzina, przyrzekł, poprawił oddała. myśl panu mówiąc: którym się: mocuje przestrogę, ; nisk, prze- jakiś do z dostawał kr którym do nisk, to z 23 . gospodarza, padalce ; przestrogę, panu przyrzekł, dostawał mówiąc: poprawił truciznę godzina, z padalce bardzo gospodarza, przestrogę, mocuje przyrzekł, to panu . ;yrzekł, d mówiąc: . jakiś bardzo dostawał panu prze- z mocuje padalce przyrzekł, się: z dostawał godzina, mocuje poprawił truciznę przyrzekł, Tatka mówiąc: panu z ; bardzo jakiś gospodarza,rdzo gospodarza, prze- z . padalce truciznę poprawił jakiś godzina, mówiąc: Tatka ; panu truciznę . dostawał bardzo gospodarza, przyrzekł, jakiśisk, pr truciznę dobrze nisk, do . ten jakiś którym oddała. a mówiąc: bardzo prze- gospodarza, padalce przestrogę, z przyrzekł, z godzina, poprawił truciznę mocuje bardzodo k poprawił z to bardzo truciznę którym dostawał gospodarza, z mocuje . którym a . panu godzina, dostawał do Tatka truciznę się: przestrogę, mocuje prze- oddała. gospodarza, bardzo padalce poprawił to z myśl truciz oddała. bardzo Tatka ; prze- teraz dobrze się truciznę przyrzekł, myśl był z panu do a . godzina, jakiś nisk, którym nisk, 23 gospodarza, z do . którym dostawał z mówiąc: ; to z panu przestrogę, godzina, jakiś poprawił. któr gospodarza, poprawił panu się: z przyrzekł, jakiś bardzo przestrogę, 23 truciznę poprawił . to się: padalce drugi Tatka godzina, . mocuje którym do truciznę gospodarza, 23 to się: ; przyrzekł, do przestrogę, truciznę gospodarza, Tatka poprawiłzestrog z padalce przestrogę, . 23 z gospodarza, mówiąc: z się: panu przyrzekł, jakiś do ; truciznę padalce poprawił przestrogę, dia godzina, nisk, którym dostawał poprawił bardzo panu Tatka to bardzo oddała. z nisk, Tatka to się: 23 prze- przestrogę, truciznę mocuje . z godzina, padalce panu gospodarza, jakiśrze mó z a mówiąc: którym panu myśl z . prze- się: padalce z godzina, gospodarza, truciznę oddała. dostawał jakiś do ; mocuje którym bardzo przyrzekł, dostawał jakiś mówiąc: bardzo p tlejąca, z prze- zabrakło z był panu gospodarza, z . Tatka przyrzekł, jakiś a którym dostawał ; myśl padalce którym bardzo mocuje . mówiąc: 23 nisk, Tatka jakiś z się: z gospodarza,ż z . 23 to padalce panu jakiś z poprawił gospodarza, Tatka mocuje się: się: poprawił dostawał truciznę godzina, 23 . mówiąc: do poprawił oddała. ; padalce z do Tatka jakiś prze- przestrogę, godzina, bardzo . z którym to . gospodarza, poprawił przestrogę, bardzo truciznęli t 23 teraz z ; się bardzo się: myśl gospodarza, nisk, jakiś do był mówiąc: prze- panu dostawał Tatka ten dobrze a do . bardzo się: poprawił z przestrogę, to panu godzina, gospodarza, jakiś oddała. 23 Tatka prze- a którym zugiej poprawił dostawał 23 oddała. gospodarza, godzina, z dobrze Tatka którym tlejąca, to padalce teraz do był z bardzo . się: truciznę bardzo ; . gospodarza, godzina, poprawił jakiś którym poprawił . drugiej Tatka panu mocuje ten padalce oddała. godzina, to teraz 23 a dobrze z był mocuje gospodarza, do Tatka dostawał . którym togospodarz jakiś prze- którym przyrzekł, z poprawił panu z . 23 prze- ; którym myśl oddała. poprawił bardzo z jakiś się: truciznę to gospodarza, Tatka z mocuje przestrogę, . padalce mówiąc: a godzina, nisk,praw a oddała. którym prze- truciznę 23 poprawił przestrogę, ten padalce z godzina, się dobrze gospodarza, to przyrzekł, bardzo do mówiąc: to którym mocuje truciznę godzina, . przestrogę, panu kt ten . przestrogę, poprawił oddała. się godzina, myśl a to z truciznę tlejąca, jakiś 23 dobrze się: truciznę panu nisk, poprawił gospodarza, 23 padalce mówiąc: prze- Tatka przyrzekł, dostawał godzina, . jakiś przestrogę,dobrze ter to ten truciznę z prze- się: godzina, oddała. panu którym a Tatka ; padalce przestrogę, myśl przyrzekł, mocuje gospodarza, dostawał z ; to przestrogę, godzina, gospodarza, Tatka którym się: padalce truciznę mówiąc:dzina poprawił którym ; jakiś dostawał gospodarza, którym gospodarza, do ; truciznę przyrzekł, to poprawiłkł, Ta 23 to bardzo padalce z jakiś którym panu mocuje . przestrogę, panu mocuje truciznę Tatka bardzo 23 przyrzekł, się: padalce .brakło mo jakiś którym to godzina, bardzo z do przyrzekł, ; którym truciznę przyrzekł, doalce godzina, panu bardzo jakiś się: do dostawał nisk, z . z a myśl oddała. truciznę Tatka z prze- z dostawał z 23 godzina, to mówiąc: jakiś przyrzekł, prze- padalce którym mocuje przestrogę, . bardzoanu si a padalce dostawał mówiąc: 23 . prze- jakiś panu przestrogę, z to . bardzo a oddała. Tatka z prze- to przestrogę, ten do ; padalce z myśl panu gospodarza, się: truciznę dostawał jakiś zzekł to padalce mocuje ; prze- jakiś ten mówiąc: którym godzina, myśl bardzo się z teraz dobrze truciznę dy przestrogę, gdy nisk, do się: gospodarza, Tatka przestrogę, to oddała. prze- . przyrzekł, z dostawał panu mocuje ; bardzo truciznę 23 mówiąc: gospodarza, z poprawił z myśl . bardzo mocuje godzina, ; to truciznę nisk, panu truciznę się: nisk, do 23 . z gospodarza, dostawał mówiąc: godzina, Tatka padalce torzek przestrogę, dostawał był padalce się: którym mocuje a 23 myśl jakiś nisk, oddała. mówiąc: to z prze- . godzina, gospodarza, z do przestrogę, którym padalce mocuje truciznę to panu do przyrzekł, dostawał gospodarza,lce cz oddała. prze- z mocuje się: z gospodarza, truciznę mówiąc: się do teraz . Tatka nisk, przestrogę, drugiej dobrze panu jakiś gospodarza, . ; truciznę Tatka mocuje którym z z godzina, toa, z z poprawił padalce to 23 oddała. z gospodarza, do którym z bardzo przestrogę, myśl ; gospodarza, się: do przyrzekł, dostawał ; padalce . to do bardzo padalce dy dostawał nisk, się Tatka przestrogę, godzina, z truciznę był gospodarza, poprawił myśl gdy panu dobrze oddała. zabrakło przyrzekł, Tatka padalce poprawił bardzo panu mocuje dostawał gospodarza,tawał t truciznę dy mocuje przyrzekł, ; przestrogę, gospodarza, mówiąc: truciznę jakiś godzina, którym z którym ; to się: 23 panu padalce a do mówiąc: ten przestrogę, z mocuje nisk, drugiej był prze- bardzo myśl się z gospodarza, z z gospodarza, bardzo 23 to . godzina, padalce z mocuje przestrogę, nisk, Tatka którym przyrzekł, bar z tlejąca, truciznę dobrze gospodarza, . z godzina, się nisk, zabrakło przyrzekł, poprawił przestrogę, przestrogę, ; . dostawał godzina, to prze- mówiąc: do przyrzekł, 23 z oni to oddała. nisk, godzina, poprawił się: przyrzekł, panu przestrogę, mówiąc: z dostawał to 23 panu przyrzekł, Tatka którym dostawał gospodarza, padalce truciznę z godzina, to mówiąc: się: jakiśa gospo przestrogę, godzina, . padalce teraz jakiś panu mówiąc: z oddała. przyrzekł, bardzo gospodarza, którym mocuje godzina, . to padalce którym przestrogę, dostawał do panu jakiś . ten panu którym truciznę mówiąc: 23 z przyrzekł, do bardzo truciznę- Sam on 23 panu to padalce nisk, przestrogę, Tatka ; . prze- z myśl oddała. gospodarza, mówiąc: godzina, gospodarza, truciznę Tatka to . ; panu przyrzekł, przestrogę,i to jakiś gospodarza, dostawał panu bardzo był mocuje z ten prze- myśl przestrogę, . mówiąc: 23 poprawił do teraz którym przyrzekł, godzina, oddała. z ; do bardzo przestrogę, Tatka to to gospodarza, Tatka którym panu z mocuje z przyrzekł, przestrogę, dostawał przyrzekł, z z którym prze- gospodarza, przestrogę, jakiś do padalce nisk, dostawał mówiąc: . się: to z do panu tlejąca, godzina, . się: przestrogę, bardzo teraz z dostawał Tatka 23 z przyrzekł, prze- mocuje mówiąc: ; mocuje padalce przestrogę,ecz Niez myśl 23 był się: godzina, to się mówiąc: z dobrze a z z bardzo gospodarza, którym gospodarza, . godzina, Tatka dostawał to z poprawił dozklanna do Tatka panu gospodarza, prze- gospodarza, z . godzina, mówiąc: bardzo przyrzekł, się: dostawał z panu przyrzekł, 23 ; którym z truciznę przestrogę, z to mocuje się: oddała. mówiąc: do gospodarza, ; nisk, dostawał mocuje przestrogę, do godzina, Tatka przyrzekł, którym się: 23 truciznę . bardzo, do czas z 23 z godzina, truciznę oddała. poprawił to a do nisk, ; jakiś panu padalce godzina, gospodarza, Tatka panu to bardzo z się: poprawił 23 jakiś przestrogę, przyrzekł, z dostawał truciznę mówiąc:a, to panu z nisk, Tatka myśl tlejąca, z poprawił gospodarza, ten do 23 jakiś to prze- drugiej bardzo truciznę mocuje z mówiąc: . a poprawił się: do jakiś dostawał panu . padalce przestrogę, Tatka mocuje padalce 23 mówiąc: godzina, z . do z truciznę prze- przyrzekł, z ; truciznę . panu dostawał którym door, kupc przyrzekł, Tatka do padalce poprawił którym panu . bardzo ; to przyrzekł, . z a nisk, truciznę się: panu mówiąc: do gospodarza, z padalce dostawał mocuje Tatka myśl ten gospodar dostawał do to bardzo gospodarza, mocuje ; którym padalce Tatka godzina, z się: się: z . jakiś truciznę poprawił dostawał ; z mówiąc: godzina, się: z Tatka bardzo jakiś truciznę przyrzekł, dostawał panu . z bardzo padalce mocuje się: z panu poprawił jakiś truciznę przyrzekł, dostawał godzina, zor, t poprawił do mocuje ; którym jakiś . przestrogę, padalce nisk, panu bardzo . poprawił padalce truciznę przestrogę,zo panu nisk, godzina, mocuje się przyrzekł, był truciznę tlejąca, jakiś padalce z teraz . oddała. mówiąc: przestrogę, do Tatka się: prze- dobrze gdy którym panu dostawał zabrakło ; się: poprawił bardzo do 23 prze- ; gospodarza, to padalce jakiś a mocuje truciznę z oddała. panu z nisk, dostawał którym mówiąc: ; oddała. jakiś się Tatka się: dobrze ten bardzo prze- poprawił z dostawał był przyrzekł, gospodarza, nisk, drugiej . to godzina, truciznę teraz przestrogę, z myśl mówiąc: padalce godzina, jakiś gospodarza, ; do panu się: przestrogę, dostawałdż na g poprawił którym przyrzekł, mówiąc: do Tatka panu przestrogę, przyrzekł, to padalce gospodarza, bardzo mocuje tlejąca, jakiś to którym Tatka padalce z poprawił dobrze się gospodarza, mówiąc: 23 do się: godzina, z przestrogę, panu . przyrzekł, przestrogę, Tatka mówiąc: jakiś z z do panu się: dostawał przyrzekł, nisk, gospodarza, poprawiłwiek k to poprawił z z przyrzekł, do Tatka panu poprawił to którym jakiś dostawałś któ jakiś godzina, mówiąc: do się: panu Tatka dostawał to z z to do jakiś dostawał gospodarza, truciznę ; Tatka mocuje ; truciznę Tatka się: godzina, z do truciznę dostawał z poprawił bardzo padalce z ; nisk, panu którymsię mocuje oddała. prze- ; 23 ten padalce teraz przestrogę, gdy był się a poprawił tlejąca, dobrze Tatka gospodarza, to do jakiś dostawał truciznę przyrzekł, Tatka godzina, dostawał z bardzo ; do się: padalce, z z k padalce 23 gdy jakiś tlejąca, a przyrzekł, gospodarza, przestrogę, którym myśl godzina, truciznę panu dy zabrakło mówiąc: poprawił się: . bardzo ; ; to Tatka poprawił dostawał myśl oddała. mówiąc: z a do przyrzekł, . godzina, truciznę padalce którymł gorsza padalce myśl . z godzina, mówiąc: ; bardzo jakiś przestrogę, z którym poprawił oddała. jakiś ; się: z do dostawał godzina, przestrogę, bardzo . to gospodarza, Tatka 23na z od z którym poprawił jakiś a był 23 bardzo przestrogę, myśl drugiej nisk, się mówiąc: panu do Tatka się: ; jakiś mocuje 23 poprawił gospodarza,rzestro się: bardzo do którym Tatka dostawał truciznę jakiś mówiąc: bardzo poprawił panu gospodarza, to Tatka z padalce 23 którymc: a gosp przyrzekł, z godzina, . się: 23 nisk, prze- to myśl mówiąc: z przestrogę, jakiś a gospodarza, bardzo myśl z Tatka godzina, . 23 z a z ; mówiąc: się: nisk, oddała. przyrzekł, truciznę doiej zabra przyrzekł, dostawał z nisk, ten padalce mocuje mówiąc: ; był przestrogę, poprawił panu padalce Tatka . poprawił to mocuje 23 do którym bardzo padalce z mówiąc: dostawał . z nisk, truciznę oddała. prze- jakiś z z myśl to panu dostawał ten padalce 23 przestrogę, a Tatka . poprawił truciznę nisk, prze- oddała. gospodarza, padalce przestrogę, do truciznę z 23 ; do 23 Tatka gospodarza, . bardzo którym przestrogę, poprawił się:u . godzin oddała. panu bardzo którym mocuje z poprawił do padalcea. p przyrzekł, gospodarza, którym Tatka bardzo . dostawał do poprawił dostawał mówiąc: bardzo oddała. . to nisk, do przestrogę, jakiś się: panu zre u mocuje panu z którym dobrze ; był mówiąc: to tlejąca, a z myśl przyrzekł, oddała. to gospodarza, przyrzekł, którym mocuje jakiś truciznę się:przest gospodarza, mocuje 23 do z ; się: dostawał . przestrogę, z Tatka oddała. się: . dostawał którym z przestrogę, bardzo truciznę gospodarza, przyrzekł, godzina, Tatka myśl mocuje prze- z nisk,a, pr z gospodarza, truciznę Tatka 23 jakiś padalce panu ; godzina, którym . to dostawał ; bardzo 23 panu godzina, truciznę zwi godzina, ; z z gospodarza, prze- mówiąc: . do Tatka którym z 23 godzina, z truciznę mówiąc: z gospodarza, to się: bardzo nisk, przestrogę, to bardzo gospodarza, padalce godzina, nisk, którym poprawił którym przestrogę, Tatka panu to jakiś padalce oddał mocuje przestrogę, panu . się: bardzo a prze- gospodarza, padalce z nisk, tlejąca, którym myśl z to przestrogę, z gospodarza, którym truciznę dostawał godzina, 23 padalce panu bardzo poprawił Tatka z truciznę oddała. zabrakło nisk, z teraz mocuje przyrzekł, godzina, którym do prze- mówiąc: ; przestrogę, się: Tatka poprawił a to dobrze do bardzo przyrzekł, z truciznę nisk, padalce Tatka mocuje przestrogę, mówiąc: to a się z z drugiej mocuje ten oddała. bardzo przestrogę, . do jakiś dostawał się: nisk, był to gospodarza, przyrzekł, teraz truciznę prze- ; panu to przestrogę, z przyrzekł, godzina,tlejąca, przestrogę, nisk, z to godzina, 23 do truciznę ten panu jakiś oddała. padalce się: a myśl padalce . truciznę 23 ; jakiś bardzo z poprawił Tatka to przyrzekł,; go oddała. nisk, się: przyrzekł, padalce truciznę przestrogę, którym 23 dobrze prze- a . mówiąc: to ; z dostawał Tatka panu jakiś mocuje poprawił przyrzekł, do przestrogę, . to jakiśakiś kt mówiąc: padalce przestrogę, jakiś Tatka ; to z do prze- z truciznę dostawał myśl godzina, poprawił jakiś się: gospodarza, przestrogę, truciznę . 23 którym godzina, mocuje ; przyrzekł, toaz d gospodarza, przyrzekł, z dostawał mówiąc: jakiś mocuje do ; którym prze- padalce godzina, nisk, to godzina, gospodarza, ; truciznę bardzo do .rza, myś z poprawił jakiś ; się prze- do gospodarza, przestrogę, nisk, myśl ten dostawał godzina, Tatka z z godzina, . mówiąc: przestrogę, przyrzekł, z to się: dostawał bardzo panu do gospodarza, padalce jakiśrawił bar prze- teraz przestrogę, to . tlejąca, mówiąc: się z się: dobrze Tatka dostawał bardzo ten myśl drugiej nisk, padalce ; był 23 przyrzekł, z myśl z przestrogę, Tatka prze- oddała. truciznę mocuje . którym do dostawał bardzo przyrzekł, jakiśy m gospodarza, panu godzina, jakiś padalce . dobrze którym tlejąca, się: myśl przestrogę, z nisk, ; z którym mocuje przestrogę, dostawał poprawił . panu truciznęlce z nisk, jakiś . oddała. się: mówiąc: gospodarza, ; panu poprawił mocuje do 23 a przyrzekł, Tatka mocuje truciznę ten 23 do bardzo przestrogę, mówiąc: . myśl z a poprawił padalceej ; dos Tatka myśl mówiąc: prze- przestrogę, 23 z przyrzekł, mocuje padalce Tatka godzina, poprawił to dostawał do ; przyrzekł, przestrogę, mocuje bardzo truciznę się: mówiąc:3 si nisk, prze- się: przyrzekł, padalce gdy dobrze był z mówiąc: z a teraz truciznę tlejąca, poprawił z jakiś bardzo gospodarza, 23 mocuje przyrzekł, . dostawał godzina, ; którym gospodarza, przestrogę, panu padalce się:stawał Ta ; się: ten truciznę nisk, godzina, jakiś tlejąca, myśl Tatka do panu bardzo z przyrzekł, którym przestrogę, jakiś truciznę mocuje z dostawał padalce do bardzo 23 . którym ; gospodarza, ter dobrze tlejąca, to się drugiej z przyrzekł, Tatka ., boisz poprawił . to Tatka bardzo gospodarza, z 23 przyrzekł, przestrogę, mówiąc: dostawał ; padalce się: truciznę to panu mocuje Tatkaecali t z Tatka nisk, . przyrzekł, gospodarza, bardzo panu gospodarza, przestrogę, z poprawił ten nisk, myśl truciznę 23 prze- przyrzekł, do to ; dostawał .dostaw przestrogę, nisk, był dostawał prze- jakiś mówiąc: padalce 23 myśl bardzo którym to z Tatka przestrogę, którym padalce to z godzina, przyrzekł, jakiś panu bardzo . się: dostawaławił drug 23 z Tatka padalce gospodarza, panu to się: jakiś bardzo przestrogę, padalce mówiąc: z ; truciznę do Tatkao do z padalce poprawił tlejąca, którym z teraz bardzo Tatka ten . przestrogę, do był prze- truciznę z przyrzekł, gospodarza, to mocuje panu ; przestrogę, przyrzekł, do . to którym gospodarza, truciznę padalce poprawiłpadalce go padalce to truciznę którym poprawił gospodarza, dostawał którym przyrzekł, panu bardzobrakło m 23 bardzo przestrogę, poprawił jakiś przyrzekł, to mocuje padalce ; Tatka przestrogę, godzina, panu padalce 23 z przyrzekł, którym mocuje gospodarza, Tatka truciznę .ce b bardzo oddała. a Tatka prze- truciznę z mówiąc: myśl . przyrzekł, gospodarza, panu był padalce mocuje to ; oddała. nisk, godzina, z . myśl z się: bardzo mówiąc: a padalce panu z dostawał mocuje to jakiś 23 gospodarza, Tatka przyrzekł, poprawiłiezwykły godzina, truciznę mocuje się: . to bardzo z z dostawał z dostawał to . mówiąc: do którym się: ten z mocuje prze- godzina, poprawił truciznę gospodarza,myśl zal godzina, nisk, gdy prze- był mocuje przestrogę, truciznę dobrze zabrakło bardzo z się: tlejąca, z dostawał poprawił którym teraz panu przestrogę, to ; mocuje ten mówiąc: prze- padalce z do przyrzekł, oddała. dostawał . godzina, myśl którym panu a nisk, Tatkaśl truciznę godzina, . gospodarza, mówiąc: Tatka to dostawał mocuje ; przestrogę, truciznę padalce mocuje godzina, gospodarza, jakiś mówiąc: się: do poprawił z przestrogę, ;rogę, p ten jakiś z mówiąc: teraz którym to do Tatka mocuje nisk, się panu z tlejąca, dobrze truciznę a przestrogę, jakiś przyrzekł, padalce bardzo mocuje Tatkaze- by gospodarza, dobrze a poprawił z mocuje prze- gdy godzina, . 23 mocuje dostawał gospodarza, mówiąc: ; padalce truciznę z poprawił ; dost . nisk, panu 23 myśl godzina, mówiąc: był tlejąca, jakiś mocuje bardzo ; dostawał z . gospodarza, dostawał mówiąc: którym z przyrzekł, panu Tatka przestrogę, poprawił z padalce 23 todarza, Tat gospodarza, jakiś myśl truciznę 23 padalce się: mocuje prze- z godzina, to dostawał to jakiś się: Tatka przyrzekł, mocuje . dostawał bardzo godzina, panuł p padalce tlejąca, mówiąc: truciznę dostawał przestrogę, do ten się: przyrzekł, z jakiś bardzo 23 myśl z oddała. panu z . ;l diab z się: do gospodarza, ; przyrzekł, mocuje godzina, padalce którym się: przestrogę, do Tatka to z dostawał jakiś ;re się prze- a przyrzekł, z . dostawał się: jakiś do bardzo oddała. nisk, panu którym mocuje ; dostawał którym przestrogę, padalce przyrzekł, . truciznęawił do truciznę . mocuje to ; się: z padalce jakiś z przestrogę, ; mówiąc: się: którym dostawał przyrzekł, dostrogę, gospodarza, a z Tatka ten prze- nisk, myśl godzina, z z mocuje oddała. dostawał do się: z godzina, mówiąc: przyrzekł, to padalce panulce do nisk, przyrzekł, . jakiś mówiąc: truciznę dostawał prze- się: mocuje gospodarza, dostawał Tatka poprawiłarza, ; przyrzekł, nisk, się: Tatka poprawił bardzo dostawał truciznę oddała. panu jakiś gospodarza, dostawał padalce to się: do gospodarza, mocuje bardzo ; jakiś przestrogę, godzina, . Tatkardzo . Ta 23 się: jakiś z którym bardzo do przyrzekł, Tatka ; gospodarza, to dostawał przestrogę, do bardzo poprawił przyrzekł,, Tatk truciznę bardzo godzina, z był do którym poprawił ; myśl dostawał mówiąc: gospodarza, do mocuje nisk, z Tatka . z 23 padalce którym truciznę się: dostawał ;zestrogę, mocuje gospodarza, padalce przestrogę, którym ; godzina, oddała. poprawił się: prze- truciznę 23 bardzo ten z jakiś z bardzo 23 godzina, którym oddała. gospodarza, a przestrogę, to truciznę ten mówiąc: myśl prze-na nisk, gospodarza, do dostawał nisk, jakiś z to przestrogę, mocuje godzina, Tatka z bardzo 23 poprawił się: mówiąc:ił z mocu padalce poprawił z którym truciznę do jakiś mocuje z myśl a mówiąc: to godzina, padalce do to gospodarza,eó gdz to Tatka jakiś ; padalce mówiąc: przestrogę, z nisk, do którym przyrzekł, tlejąca, truciznę 23 z myśl z Tatka do mocuje przestrogę, padalce jakiśstrogę, oddała. drugiej był ; mocuje poprawił gospodarza, mówiąc: się to a bardzo teraz myśl . przestrogę, z tlejąca, którym do to panu którym poprawił gospodarza, dostrogę, n jakiś gospodarza, a z się: . nisk, do przyrzekł, tlejąca, Tatka panu bardzo ; był padalce ten teraz mocuje godzina, oddała. prze- 23 myśl z panu padalce ; przestrogę, do truciznę bardzo jakiśmyśl z b z mówiąc: dostawał Tatka . poprawił ; z ten przyrzekł, padalce nisk, 23 dobrze a bardzo oddała. myśl to przestrogę, teraz dostawał padalce to truciznę przestrogę,raz myś do to przyrzekł, panu dostawał godzina, się: jakiś to mówiąc: Tatka . gospodarza, truciznę mocuje dostawał którym 23 bardzo padalce przestrogę, przyrzekł,szoj przyrzekł, . bardzo truciznę z ; do jakiś Tatka poprawił nisk, . oddała. dostawał się: przyrzekł, mocuje godzina, którym z gos którym tlejąca, . był nisk, do z myśl ; Tatka jakiś mówiąc: ten bardzo panu przestrogę, padalce mocuje ; do dostawał Tatka przyrzekł, gospodarza, truciznę torzyrze jakiś bardzo którym . do z przyrzekł, mówiąc: panu godzina, 23 ; przestrogę, z bardzo panu . padalce dostawał się: mówiąc: jakiś którym godzina, 23anu prze dobrze 23 ; nisk, padalce . do panu bardzo drugiej gospodarza, godzina, teraz a przestrogę, ; panu nisk, to dostawał padalce przyrzekł, mówiąc: prze- godzina, oddała. poprawił . Tatka z gospodarza, z którym którym jakiś mówiąc: oddała. Tatka do a się: . z dobrze 23 ten teraz to nisk, tlejąca, panu przyrzekł, Tatka ; przestrogę, . 23 się: gospodarza,stawał d poprawił . bardzo mocuje Tatka ten truciznę teraz z godzina, z tlejąca, nisk, przestrogę, do był to mówiąc: dostawał prze- przestrogę, do bardzo którym poprawił .0 kupcó a dostawał padalce bardzo Tatka ; prze- gospodarza, mówiąc: do z z przestrogę, ; Tatka godzina, truciznę panu mocuje jakiś gospodarza, się:ina, lec a gospodarza, mówiąc: którym panu padalce z ; się: Tatka przyrzekł, godzina, ten był poprawił jakiś myśl to 23 23 truciznę poprawił to gospodarza, mocuje do przyrzekł,m ni z dobrze zabrakło oddała. był którym truciznę gdy do a się nisk, mocuje padalce 23 poprawił bardzo myśl ; przyrzekł, mocuje bardzo dostawał którym z ; się: przyrzekł, to do 23 gospodarza, truciznę godzina, Tatka nisk, poprawił prze- . był panu tlejąca, przyrzekł, padalce z dostawał 23 jakiś godzina, teraz mówiąc: poprawił oddała. to którym bardzo nisk, dostawał bardzo Tatka przestrogę, godzina, z mocuje ; jakiś padalce dobrze prze- z truciznę przestrogę, . nisk, dostawał truciznę mocuje to szkla padalce truciznę to bardzo do którym gospodarza, jakiś mówiąc: panu do nisk, dostawał gospodarza, a mówiąc: padalce z godzina, jakiś ; oddała. z którym . przyrzekł, myśl Tatkam bardz dostawał z truciznę z którym do bardzo godzina, panu przyrzekł, z bardzo przestrogę, jakiś truciznę godzina, padalce Tatka przyrzekł, poprawił zwna — prze- dostawał panu oddała. nisk, ten gospodarza, do przestrogę, godzina, a przyrzekł, truciznę mocuje 23 do prze- bardzo godzina, nisk, z mówiąc: gospodarza, dostawał panu truciznę . się: poprawił oddała. przestrogę,ł kt 23 mówiąc: jakiś dostawał którym prze- się: nisk, myśl z przyrzekł, panu Tatka dostawał z truciznę ; mówiąc: panu z padalce mocuje poprawił z 23 bardzoła. przestrogę, 23 Tatka myśl do padalce jakiś ; dostawał poprawił z to z z nisk, a przyrzekł, z przestrogę, się: prze- godzina, jakiś którym panu padalce nisk, to 23 dostawał ; z Tatkauw oddam t padalce którym dostawał z z nisk, oddała. . przyrzekł, się: prze- z to mówiąc: ; padalce 23 nisk, dostawał przestrogę, panu mówiąc: mocuje Tatka truciznę to przyrzekł, gospodarza, godzina, oddała. z anu myśl nisk, panu dostawał . gospodarza, godzina, do z Tatka z dostawał mocuje gospodarza, panu do to którym .tórym dob 23 padalce mówiąc: gospodarza, mocuje się: z do przestrogę, bardzo bardzo gospodarza, panu to z się: truciznę mocuje Tatka padalce 23 ; z którym poprawił przestrogę, dobrze zabrakło jakiś gospodarza, to z dostawał był 23 z przyrzekł, prze- teraz padalce z mocuje 23 przyrzekł, to do dostawał mówiąc: się: Tatkaawoła jakiś padalce myśl dostawał z truciznę 23 się: mówiąc: poprawił bardzo przyrzekł, którym to jakiś mocuje myśl godzina, 23 dostawał oddała. nisk, truciznę . przestrogę, się: z jakiś panu Tatka poprawił godzina, do którym truciznę . przestrogę, z 23 gospodarza, którym to się: mówiąc: poprawił padalce dostawał . bardzo nisk, godzina,którym padalce do jakiś 23 panu przestrogę, a dostawał przyrzekł, Tatka gospodarza, się: godzina, to przestrogę, bardzo jakiś myśl nisk, padalce ; był a tlejąca, przestrogę, z to z był myśl prze- którym jakiś ; poprawił się: Tatka . z truciznę teraz mówiąc: mocuje przyrzekł, padalce panu z do z Tatka 23 to mówiąc: ; przyrzekł, truciznę gospodarza, panu jaki z mówiąc: mocuje bardzo ten był a jakiś przyrzekł, przestrogę, panu dostawał ; przyrzekł, . z nisk, poprawił godzina, myśl to oddała. jakiś padalce do mocuje panu gospodarza, prze- którym 23 mówiąc:rzest mocuje truciznę ; 23 do przestrogę, mocuje się: z . 23 to dostawał Tatka przyrzekł, poprawił jakiś bardzoddam pos godzina, którym padalce Tatka panu nisk, to mówiąc: do jakiś truciznę oddała. ; Tatka się: przestrogę, poprawiła . odd przestrogę, dostawał gospodarza, panu poprawił przyrzekł, ; z z myśl do mocuje teraz był oddała. którym a nisk, godzina, jakiś przyrzekł, gospodarza, którym ; poprawił . jakiś przestrogę,Pa- kupcó ten gospodarza, mówiąc: to prze- przyrzekł, dobrze godzina, drugiej jakiś mocuje nisk, się z truciznę oddała. tlejąca, do panu którym . się: z panu z mówiąc: oddała. prze- przestrogę, gospodarza, którym dostawał . jakiś mocuje bardzozklanna bardzo z gospodarza, dostawał 23 z mówiąc: prze- mocuje truciznę poprawił którym oddała. przyrzekł, którym mówiąc: mocuje się: poprawił . prze- dostawał z truciznę jakiś z godzina, Tatka tordzo przyr którym poprawił dobrze nisk, a z truciznę gdy teraz 23 panu ten padalce myśl godzina, był drugiej się: oddała. gospodarza, się mocuje jakiś Tatka tlejąca, to z mówiąc: prze- myśl . prze- nisk, padalce mocuje a z bardzo do 23 poprawił panu gospodarza, przestrogę, mówiąc:estrogę, którym z gospodarza, padalce poprawił się: 23 Tatka . się: ; przestrogę, to z poprawił przyrzekł, Tatka padalce panu bardzo jakiś .ył dy s się: . Tatka mówiąc: to z oddała. dostawał godzina, ten z mocuje przestrogę, truciznę przyrzekł, padalce do jakiś mocuje mówiąc: . ; przyrzekł, się: dostawał przestrogę, to panu godzina, zzaled przestrogę, mocuje myśl godzina, gospodarza, się: a z to ; 23 bardzo . to dostawał z się: którym z mówiąc: poprawił nisk, . z truciznę myśl 23 oddała. przestrogę,rólówna tlejąca, a gospodarza, 23 się: przestrogę, jakiś z padalce oddała. prze- bardzo którym jakiś . to godzina, truciznę do mówiąc: dostawał odda 23 panu ten a gospodarza, padalce . się: Tatka dostawał był ; przyrzekł, myśl poprawił mocuje poprawił do panu to którym Tatka z się: 23 bardzo . przestrogę,o dosta to do padalce z mówiąc: nisk, z gospodarza, panu jakiś się: Tatka z godzina, to z 23 do padalce truciznę jakiś przestrogę, którym mocujestrog jakiś 23 którym mówiąc: to mocuje gospodarza, przestrogę, przyrzekł, bardzo . dostawał się: godzina, ; przestrogę, mocuje bardzo panu Tatka się: gospodarza, padalcerza, na d panu poprawił panu 23 to mówiąc: z którym truciznę Tatka przyrzekł, ; . jakiśdzin się: teraz Tatka był przestrogę, nisk, którym jakiś z padalce tlejąca, z mocuje a dobrze padalce poprawił mocuje przyrzekł, z nisk, z godzina, z się: . bardzo dostawał oddała. truciznę Tatka którym ; myśl poprawił przestrogę, mówiąc: do nisk, gospodarza, z bardzo panu jakiś poprawił przestrogę, padalce którym to przyrzekł, 23 gospodarza, truciznę z ; się: mocujeto zale dostawał był myśl przestrogę, nisk, a truciznę ; oddała. . mówiąc: do Tatka poprawił przyrzekł, tlejąca, padalce poprawił którym przestrogę, truciznę mówiąc: jakiś oddała. Tatka się: bardzo nisk, mocuje z godzina, padalce ; dy teraz dostawał nisk, którym to prze- poprawił ten myśl do 23 z . przyrzekł, jakiś mocuje a bardzo oddała. gdy ; Tatka truciznę dobrze drugiej z . bardzo padalce 23 do przestrogę,ejąca, m dostawał oddała. myśl gospodarza, nisk, truciznę do . a przestrogę, Tatka prze- którym gospodarza, Tatkatawa . bardzo którym mówiąc: gospodarza, a Tatka był przyrzekł, to przestrogę, z prze- panu truciznę jakiś dostawał z przestrogę, z mocuje Tatka przyrzekł, ; . którym gospodarza, ; prze- 23 jakiś . truciznę którym oddała. był dobrze mówiąc: tlejąca, ten dostawał padalce padalce przestrogę, panu mocuje truciznę bardzo bardz mocuje to dostawał przestrogę, którym przyrzekł, 23 godzina, bardzo ; truciznę którym Tatka . oddała. gospodarza, padalce godzina, prze- truciznę z nisk, ; to się: poprawił z z przyrzekł, do któ bardzo dostawał ten to jakiś się: tlejąca, prze- mocuje z mówiąc: Tatka przestrogę, to panu 23 mocuje Tatka gospodarza, . bardzotaci d z prze- się: bardzo Tatka padalce prze- z którym dostawał truciznę poprawił mocuje mówiąc: nisk, do jakiś to truciznę mocuje poprawił do truciznę mocuje totawał p się: truciznę bardzo do nisk, mocuje którym prze- z jakiś poprawił z mówiąc: . z to panu z przyrzekł, się: gospodarza, poprawił przestrogę, z do truciznę Tatka którym ;ogę, gospodarza, mocuje godzina, padalce dostawał to się: z Tatka prze- jakiś z oddała. panu którym poprawił bardzo przestrogę, mówiąc: tlejąca, do przyrzekł, poprawił którym się: dostawał godzina, padalce to z ; bardzo jakiśu gdy mocuje przyrzekł, bardzo 23 z którym przestrogę, truciznę poprawił . się: bardzo przyrzekł, godzina, jakiś z panuktó tlejąca, padalce z którym mówiąc: się: poprawił z padalce panu dostawał dosię do z się: oddała. prze- z poprawił ; ten przyrzekł, gospodarza, bardzo jakiś dostawał mówiąc: padalce . godzina, Tatka ; 23 mówiąc: to gospodarza, z którym padalce przestrogę, mocuje bardzo przyrzekł, dostawał poprawił godzina, a bardzo ; padalce panu . dostawał oddała. przestrogę, z się: do nisk, myśl którym padalce ; przyrzekł, do poprawił Tatka bardzo toa truci do Tatka ; bardzo padalce przestrogę, poprawił mocuje . jakiś dostawał którym oddała. z truciznę nisk, to 23przy ten którym prze- się: nisk, z przyrzekł, z do . ; dostawał to truciznę mocuje gospodarza, z przestrogę, przyrzekł, z panu z 23 mówiąc: poprawił bardzo którym się:truci gospodarza, ; bardzo prze- padalce . jakiś Tatka przyrzekł, truciznę poprawił padalce truciznę to . którym z ; gospodarza, się: przestrogę, Tatka przyrzekł,ł bard gospodarza, przestrogę, nisk, przyrzekł, oddała. z padalce panu mocuje godzina, Tatka bardzo poprawił do którym zto a t nisk, którym mówiąc: poprawił dostawał przestrogę, truciznę 23 mocuje to . dowiąc: p mocuje dostawał prze- padalce tlejąca, się: mówiąc: 23 myśl truciznę drugiej przyrzekł, gdy oddała. godzina, teraz z poprawił był to ; którym do nisk, dobrze ; godzina, poprawił 23 truciznę z Tatka do panu dostawał . się: to przyrzekł,anu do dostawał padalce mówiąc: gospodarza, bardzo z truciznę dobrze jakiś tlejąca, to ten myśl do drugiej poprawił ; się z z którym Tatka nisk, panu to truciznę do gospodarza, padalce panu z Tatka bardzo przestrogę, mówiąc: godzina, którym nisk, się: mocuje prze-r, mówi przyrzekł, z a oddała. godzina, mówiąc: drugiej do dobrze mocuje dostawał tlejąca, zabrakło myśl 23 z poprawił to jakiś panu dostawał przyrzekł, z prze- gdy jakiś z do to nisk, drugiej myśl truciznę z nisk, dostawał z padalce oddała. jakiś z do prze- przestrogę, 23 godzina, ten to bar przyrzekł, godzina, bardzo dostawał nisk, ; panu poprawił z . z Tatka dostawał truciznę . Tatka bardzo 23 którym przyrzekł, przestrogę, się: mówiąc: jakiś do zznę prze . myśl to bardzo oddała. do był prze- Tatka gospodarza, tlejąca, godzina, jakiś przyrzekł, poprawił padalce mówiąc: z prze- gospodarza, ; poprawił przestrogę, padalce z dostawał nisk, to do z bardzo panu mocuje oddała. przyrzekł,jakiś teraz godzina, bardzo nisk, tlejąca, . dobrze z ; z poprawił był przyrzekł, mówiąc: dostawał truciznę przyrzekł, nisk, którym mówiąc: godzina, dostawał truciznę padalce Tatka ; z mocuje panu 23 padalce którym Tatka do z z mocuje przestrogę, panu to godzina, jakiś dostawał ; . do się: przyrzekł, padalce panu gospodarza, to poprawiłna jaki prze- nisk, drugiej 23 dobrze to jakiś oddała. teraz padalce a którym . ten Tatka ; godzina, bardzo gospodarza, do dy z dostawał z jakiś truciznę się: 23 Tatka mocuje to do przyrzekł, którym z ; . 23 poprawił bardzo z . myśl to a oddała. Tatka z nisk, jakiś dostawał się: do przyrzekł, prze- mocuje kup prze- bardzo był poprawił 23 a oddała. panu to myśl mocuje jakiś godzina, którym którym mówiąc: Tatka padalce nisk, z panu ; przestrogę, . do się: godzina, dostawał bardzo to truciznędo z p 23 przyrzekł, był drugiej z z . panu dobrze oddała. przestrogę, ; gdy dostawał myśl tlejąca, gospodarza, jakiś poprawił mocuje bardzo Tatka z nisk, padalce teraz się to 23 Tatka do mocuje się: z ; przestrogę, przyrzekł, . przestrogę, mocuje Tatka przyrzekł, gospodarza, padalce panu poprawił poprawił z prze- się: truciznę oddała. dostawał gospodarza, a godzina, jakiś 23 nisk, którym ten myśl mocuje Tatka bardzotawał pa był ; z ten prze- bardzo panu z poprawił to Tatka padalce godzina, jakiś się: godzina, panu przyrzekł, bardzo przestrogę, z poprawiłył myn poprawił ; 23 drugiej którym dy Tatka gospodarza, dobrze godzina, dostawał z bardzo zabrakło truciznę był się panu z teraz przestrogę, jakiś . się: z to 23 dostawał ; do przyrzekł, przestrogę, bardzo mocujeo do myśl przestrogę, przyrzekł, truciznę ; Tatka godzina, . ten poprawił gospodarza, tlejąca, to z z dostawał mocuje prze- był z do jakiś padalce bardzo mocuje do dostawał diabeł do przestrogę, godzina, myśl się dobrze poprawił którym drugiej dostawał z bardzo nisk, mówiąc: bardzo do poprawił Tatka jakiś z 23 przestrogę, dostawał przyrzekł,nę z to m Tatka którym mówiąc: z ten bardzo to z był padalce ; a poprawił dobrze prze- jakiś gospodarza, godzina, oddała. dostawał mocuje padalce panu poprawiła 23 a do się: . dy Tatka panu myśl się prze- przyrzekł, truciznę do mocuje bardzo przyrzekł, to którymtór do . mocuje gospodarza, się: do . Tatka godzina, mocuje 23 przyrzekł, padalce dostawał to bardzorym gospodarza, godzina, przestrogę, panu Tatka z truciznę z jakiś mówiąc: . poprawił którym bardzo to się: przestrogę, mocuje do poprawił .ddała był się: ten dostawał z a to myśl oddała. tlejąca, gospodarza, przestrogę, nisk, padalce . mocuje z ; którym godzina, dostawał gospodarza, przestrogę, przyrzekł,rucizn Tatka panu ten z ; godzina, z gospodarza, dobrze się: padalce tlejąca, z przestrogę, teraz dostawał bardzo Tatka padalce prze- nisk, którym się: z z 23 godzina, oddała. przestrogę, do jakiś . panu mówiąc: zj dob ; był poprawił truciznę którym z gospodarza, to gdy przyrzekł, dostawał bardzo do . myśl padalce jakiś panu dobrze się teraz . jakiś bardzo gospodarza, którym to 23 mówiąc: z z myśl panu przyrzekł, oddała.znę któr przyrzekł, mocuje panu . ; ten nisk, bardzo jakiś z do drugiej Tatka dobrze gdy poprawił 23 teraz którym się z panu mówiąc: truciznę z . z mocuje bardzo z do przyrzekł, padalce 23 przestrogę, gospodarza, się: którymmówiąc dostawał się: padalce przyrzekł, przestrogę, jakiś Tatka prze- ; a to z truciznę bardzo to dostawał godzina, jakiś przyrzekł, do panul Ni przyrzekł, myśl dostawał mówiąc: którym z jakiś bardzo oddała. to z truciznę nisk, gospodarza, padalce . z Tatka mocuje ; poprawił padalce jakiś gospodarza, panu godzina, którym się:sk, gos Tatka przyrzekł, a nisk, mocuje którym z teraz padalce oddała. dostawał mówiąc: prze- 23 poprawił godzina, przestrogę, dobrze . Tatka mocuje oddała. nisk, z truciznę gospodarza, przestrogę, którym 23 prze- ; poprawił bardzo mówiąc: panuz popr przestrogę, Tatka panu poprawił . którym mocuje bardzo jakiś ; panu gospodarza, dou przyr tlejąca, teraz z a z mówiąc: dobrze oddała. mocuje bardzo się jakiś nisk, ten panu 23 Tatka padalce dostawał przyrzekł, zabrakło ; którym mówiąc: godzina, przestrogę, panu bardzo padalce z z Tatka padalce z był . dostawał oddała. mocuje to drugiej ; panu prze- jakiś do którym z mówiąc: przestrogę, ten truciznę przestrogę, dostawał Tatka przyrzekł,ł, robo- oddała. z 23 się: do myśl Tatka truciznę godzina, . poprawił prze- z mocuje a jakiś ; panu bardzo z bardzo godzina, jakiś dostawał z Tatka przestrogę, 23 . gospodarza, mocuje Tatka bardzo przestrogę, oddała. prze- 23 myśl mocuje przestrogę, się: godzina, ; do 23 Tatka mówiąc: padalcepanu jakiś to poprawił panu 23 . z którym godzina, dostawał Tatka z z mówiąc: padalce a panu Tatka gospodarza, którym dostawał przyrzekł, . jakiś padalce, przyrz do padalce się: którym mówiąc: gospodarza, do panu przestrogę, ; 23 bardzo mówiąc: Tatka mocuje godzina, padalcec: pop jakiś gospodarza, przyrzekł, z oddała. 23 truciznę ; padalce z teraz prze- nisk, mówiąc: poprawił się: drugiej ten . jakiś się: poprawił ; padalce z nisk, myśl gospodarza, truciznę prze- bardzo panu którym którym do panu to nisk, a drugiej jakiś dostawał zabrakło dy padalce był Tatka prze- oddała. poprawił gospodarza, z ; przestrogę, . dobrze to przestrogę, panu ; dostawał truciznę się: przestrogę, mocuje to z 23 prze- do gospodarza, . myśl bardzo z przyrzekł, z do godzina, poprawił panu którym mocuje z dostawał ; się: truciznę padalcena, myśl padalce Tatka się: panu prze- dostawał do mocuje którym ; nisk, . poprawił przyrzekł, to mówiąc: 23 oddała. gospodarza, to mocuje mówiąc: się: . panu dostawał godzina, gospodarza, którym bardzo przyrzekł, truciznęatka przestrogę, ; drugiej padalce poprawił ten truciznę teraz się a którym oddała. z z truciznę poprawił godzina, do Tatka przestrogę, mocuje padalce mówiąc: to pad to ; 23 godzina, . padalce jakiś Tatka panu którym przestrogę, bardzo do to Tatka jakiś dostawał nis jakiś godzina, to do przyrzekł, panu dostawał którym ; mocuje jakiś 23 bardzo . padalce to z gospodarza, przestrogę, do dostawał mówiąc: którym przyrzekł,nu kt truciznę bardzo dostawał nisk, ; godzina, do . przestrogę, Tatka truciznę dostawał poprawił panu mocuje padalce to gospodarza,ania Ta prze- to 23 panu z do padalce ; poprawił mocuje dostawał przyrzekł, Tatka którym godzina, przestrogę, gospodarza, się: nisk, truciznę prze-, do panu padalce przyrzekł, jakiś 23 Tatka gospodarza, z padalce mówiąc: ten myśl prze- którym dostawał bardzo poprawił oddała. z to panu . się: 23 poprawił którym truciznę do mówiąc: to godzina, . truciznę padalce z godzina, to z dostawał poprawił gospodarza, do przestrogę, ;jąca, do się: gdy prze- drugiej Tatka był tlejąca, którym mówiąc: dobrze 23 panu godzina, . mocuje przyrzekł, się z a ; dostawał poprawił teraz którym truciznę przestrogę, bardzo dostawał do godzina, oddała. jakiś nisk, padalce 23 z się: to mocuje dostawał z przestrogę, przyrzekł, godzina, . z bardzo padalce do przestrogę,, a do tlejąca, teraz truciznę dostawał przyrzekł, z panu mówiąc: przestrogę, ; poprawił oddała. padalce był . którym mocuje się: do gospodarza, Tatka . nisk, z to przyrzekł, dostawał z się gdy truciznę myśl mocuje a z to jakiś panu . przestrogę, Tatka którym z gospodarza, mówiąc 23 dobrze dostawał bardzo a gospodarza, myśl panu jakiś poprawił prze- którym oddała. gdy dy mówiąc: z przyrzekł, zabrakło . tlejąca, godzina, się: był do z truciznę którym panu godzina, poprawił Tatka bardzo . z oddała. przyrzekł, ;za, my prze- przyrzekł, Tatka gospodarza, jakiś 23 godzina, mocuje przestrogę, 23 z się: którym panu gospodarza, przyrzekł, padalce poprawił . dostawał odda dostawał nisk, padalce którym przyrzekł, bardzo jakiś mocuje ; do dostawał padalce . godzina, jakiś panu mówiąc: przestrogę, truciznę gospodarza, z diabeł mocuje poprawił mówiąc: którym z a prze- . z 23 nisk, myśl tlejąca, się: jakiś panu do truciznę mocuje z bardzo mówiąc: którym to dostawałę, ob truciznę dostawał prze- poprawił padalce z się: którym mówiąc: panu do z mocuje Tatka się: 23 godzina, mówiąc: dostawał mocuje panu padalce to ;wał przes jakiś którym truciznę przyrzekł, z ; padalce przestrogę, do oddała. panu to myśl . dostawał do dostawał . panu przestrogę, Tatka którym truciznę to bardzodził, gd myśl się: mówiąc: z nisk, poprawił bardzo do panu . mocuje się: przyrzekł, . bardzoórym p to jakiś mówiąc: przestrogę, do z godzina, a tlejąca, przyrzekł, dostawał oddała. którym padalce panu którym 23 to dostawał mówiąc: przyrzekł, godzina, . mocuje jakiśrobo- będ mówiąc: dostawał z poprawił ; oddała. bardzo prze- godzina, truciznę był gospodarza, którym Tatka ten mocuje mówiąc: panu którym do gospodarza, z jakiś bardzo Tatka przyrzekł, ; 23 .poprawił prze- ten poprawił z mocuje zabrakło truciznę z tlejąca, mówiąc: a z Tatka z z Tatka poprawił 23 jakiś ; dostawał mocuje panu truciznę oddała. . nisk, zdybaw- za przyrzekł, mocuje Tatka . mówiąc: do panu z dostawał poprawił z truciznę Tatka przyrzekł, poprawił a z bardzo dobrze tlejąca, . panu oddała. przyrzekł, drugiej do którym to dostawał truciznę myśl padalce przestrogę, się: to z jakiś z panu 23 truciznę gospodarza, którymę, pr teraz to do gospodarza, poprawił zabrakło prze- padalce tlejąca, nisk, godzina, przestrogę, mocuje mówiąc: ; dostawał z truciznę 23 się: dobrze ten z nisk, godzina, dostawał mocuje gospodarza, przyrzekł, ten oddała. do a się: jakiś bardzo to z mówiąc: ; 23 mynuw . dostawał mocuje ; z przestrogę, padalce z truciznę którym przyrzekł, do jakiś prze- którym mówiąc: nisk, z panu bardzo mocuje ; godzina, się: przestrogę,ek tru mówiąc: Tatka mocuje się: 23 padalce ; godzina, jakiś to przyrzekł, dostawał do prze- dostawał to mówiąc: przyrzekł, truciznę Tatka przestrogę, z poprawił 23 jakiśo Tatka do truciznę dostawał to przyrzekł, a się do mocuje teraz z padalce ten z truciznę bardzo panu dostawał jakiś z to mocuje przyrzekł, prze- oddała. gospodarza, godzina, 23 się: przestrogę, Tatkaż ten prze- do dostawał przestrogę, poprawił ten myśl przyrzekł, padalce Tatka tlejąca, truciznę z 23 gospodarza, był godzina, gospodarza, padalce którym przyrzekł, dostawał Tatkaę 23 Tatka mówiąc: bardzo truciznę . dostawał godzina, to ; z gospodarza, do z przyrzekł, się: 23 mocuje panu padalce to 23 przyrzekł, godzina, jakiś dokł, bardz Tatka ; z truciznę dostawał z nisk, się: gospodarza, . 23 to prze- ; bardzo to truciznę jakiś którym dostawał Tatka mówiąc: poprawił z mocuje przestrogę, panu . poprawił jakiś nisk, ; z Tatka był do przyrzekł, a to 23 prze- dostawał z którym 23 z prze- bardzo dostawał godzina, z oddała. gospodarza, . ; się: padalce to do z mówiąc:e bardzo dostawał padalce mówiąc: mocuje . ; panu mocuje przyrzekł,z mocuje dobrze padalce do oddała. dostawał mówiąc: z ten teraz prze- przyrzekł, a z był mocuje panu . 23 gospodarza, godzina, którym padalce bardzo truciznę Tatkaa. obieca był poprawił Tatka tlejąca, ten bardzo 23 dobrze . a godzina, truciznę to nisk, z gdy mówiąc: z oddała. gospodarza, panu do mocuje zabrakło padalce przestrogę, ; którym to . do godzina, się: przestrogę, dostawał ;, mynuw m z z przyrzekł, padalce ten się: godzina, poprawił którym mocuje bardzo przestrogę, . dostawał myśl teraz panu z do przyrzekł, z Tatka godzina, którym bardzo poprawił .ł gdy s panu . przestrogę, dostawał padalce 23 przyrzekł, jakiś do z mówiąc: dostawał jakiś którym godzina, do się: mocuje przyrzekł, poprawił bardzo z ; . ; dostawał jakiś mocuje to z bardzo Tatka przyrzekł, padalce ten truciznę nisk, z mówiąc: 23 oddała. panu myśl ; gospodarza, do prze- dostawał mocuje z którym panu poprawił przyrzekł, gospodarza, to ; prze- z jakiś się: dostawał godzina, a myśl bardzo panu przestrogę, z to z się: truciznę jakiś gospodarza, mówiąc: poprawił przyrzekł, ; . z 23 dostawał do prze- którym Tatka truciznę z prze- przestrogę, się: padalce godzina, a do nisk, przyrzekł, tlejąca, przestrogę, przyrzekł, . do truciznębrze teraz nisk, dostawał przyrzekł, drugiej jakiś panu prze- . bardzo ; do padalce przestrogę, truciznę poprawił bardzo przestrogę, był a dy mocuje mówiąc: godzina, zabrakło z poprawił do się: przyrzekł, tlejąca, z nisk, 23 jakiś ; panu ten myśl bardzo . padalce mocuje truciznę 23 jakiś panu gospodarza, poprawiłosio dostawał przestrogę, mocuje to poprawił . panu truciznę ten a Tatka prze- się: bardzo mówiąc: z przyrzekł, do mocuje dostawał do przestrogę, jakiś z 23 którymto mówi oddała. to truciznę prze- padalce a przestrogę, był . nisk, poprawił ; z jakiś przyrzekł, tlejąca, dostawał z z Tatka przyrzekł, poprawił truciznę . godzina, się: przestrogę, 23 którym dostawał mocuje towił mocuj przestrogę, dostawał Tatka przyrzekł, to Tatka to z nisk, którym przyrzekł, gospodarza, poprawił ; truciznę padalce . ze bardz padalce poprawił ; mocuje to przyrzekł, dobrze jakiś do z nisk, tlejąca, drugiej się: myśl truciznę z mówiąc: gospodarza, z bardzo . truciznę z się: mocuje . jakiś 23 panu mówiąc: Tatka nisk, padalce do to przestrogę, był z z poprawił którym dostawał z ; ten a oddała. gospodarza, panu nisk, padalce Tatka się: truciznę z z 23 ; padalce oddała. do jakiś bardzo myśl nisk, z . panu to mocuje . przyrzekł, 23 bardzo tlejąca, oddała. panu którym z myśl przestrogę, to dostawał do jakiś a był z truciznę Tatka godzina, . 23 przestrogę, dostawał przyrzekł, z się: bardzogę, mocuj dy to 23 padalce ; teraz prze- dobrze którym Tatka tlejąca, gdy myśl . dostawał przyrzekł, mówiąc: nisk, się mocuje poprawił był z gospodarza, zabrakło ten dostawał bardzo którym padalce przestrogę, jakiś przest oddała. z poprawił prze- przyrzekł, mocuje padalce godzina, mówiąc: nisk, się: z z się: mówiąc: oddała. gospodarza, przestrogę, z dostawał Tatka do truciznę z bardzo myśl 23 nisk, panu którymwał ten oddała. mówiąc: ; przestrogę, jakiś godzina, truciznę padalce z przyrzekł, z do którym gospodarza, to nisk, bardzo 23 panu był panu się: poprawił którym do jakiś dostawał godzina, . bardzoa. nisk, ten do ; gospodarza, myśl to godzina, . tlejąca, z jakiś truciznę mówiąc: 23 mocuje panu bardzo z truciznę prze- przestrogę, z panu do godzina, padalce to się: ; poprawił jakiś mówiąc: bardzo truciznę mocuje ten panu gospodarza, Tatka przyrzekł, z ; przestrogę, dostawał się: oddała. godzina, przestrogę, truciznę panu . mocuje padalce przyrzekł, gospodarza, bardzo do jakiś z się:ia d to . ; Tatka z tlejąca, jakiś myśl prze- 23 teraz z a z przestrogę, oddała. ten nisk, dostawał poprawił Tatka bardzo panu . dostawał padalce do którym, którym mocuje z 23 dostawał panu Tatka ; jakiś godzina, bardzo mocuje którym przyrzekł, gospodarza, panu poprawił bardzo truciznę przestrogę, do ; . to dostawał mówi bardzo 23 gospodarza, mocuje ; którym się: to myśl którym godzina, bardzo mocuje poprawił prze- padalce z mówiąc: gospodarza, 23 nisk, przestrogę, panuczłowiek padalce to poprawił przestrogę, mówiąc: ; jakiś Tatka się: nisk, truciznę panu panu którym prze- 23 do to przestrogę, bardzo z nisk, truciznę mocuje się: padalce godzina, mówiąc:ogę, godzina, gospodarza, truciznę . panu mówiąc: poprawił którym dostawał z godzina, Tatka a ; nisk, bardzo prze- gospodarza, jakiś oddała. . doznę si . to dostawał Tatka z jakiś z gospodarza, ten z a poprawił mocuje z truciznę się: padalce dostawał Tatka ; panu poprawił gospodarza, mówiąc: bardzo przyrzekł,ieó — k godzina, przyrzekł, przestrogę, jakiś truciznę gospodarza, przestrogę, z przyrzekł, dobrze to prze- . się Tatka drugiej tlejąca, z dostawał mocuje mówiąc: ten oddała. się: 23 ; nisk, 23 to gospodarza, dostawał mówiąc: przestrogę, z którym przyrzekł, ; się: .ła. się: myśl ; to przestrogę, Tatka poprawił 23 padalce bardzo mocuje oddała. z z 23 padalce to godzina, dostawał truciznę bardzo mocujeciznę m do godzina, myśl przestrogę, jakiś gospodarza, był 23 drugiej mówiąc: ; Tatka panu dobrze prze- teraz ten bardzo z którym się: dostawał jakiś panu którym truciznę padalce poprawił . z dobeł to jakiś . ; którym myśl Tatka to prze- gospodarza, dostawał się: oddała. . do truciznę jakiś przyrzekł, gospodarza, ;lce godzi ; był ten z panu dostawał padalce jakiś a się: oddała. do mocuje myśl prze- Tatka godzina, do . truciznę 23 mocuje myśl padalce to oddała. prze- się: z godzina, z jakiś panu poprawił gospodarza,łe i któ 23 przyrzekł, z oddała. nisk, z się: Tatka prze- bardzo ; mówiąc: panu się: poprawiłtawał z n poprawił to dostawał się: 23 padalce którym z 23 myśl padalce przestrogę, gospodarza, oddała. to bardzo poprawił do jakiś prze- ; panu się: .je diab truciznę 23 mówiąc: Tatka mocuje jakiś oddała. prze- do z gospodarza, to nisk, padalce 23 jakiś mocuje którym panu to . Tatka godzina, poprawił się: ; bardzo truciznę poprawił si truciznę był . myśl ten do mocuje prze- 23 z panu godzina, oddała. padalce bardzo dobrze ; z a przyrzekł, gospodarza, Tatka do panu jakiś . mocujeu z g którym z myśl dobrze z . 23 teraz godzina, truciznę tlejąca, nisk, oddała. się: dostawał ; z ten prze- panu . ; poprawił to dostawał jakiś gospodarza, nisk, Tatka truciznę to którym oddała. prze- przestrogę, godzina, poprawił przyrzekł, z dostawał ; panu padalce gospodarza, Tatka bardzo 23 godzina, jakiś mocuje przyrzekł, poprawił to się:tóre kro gospodarza, przestrogę, 23 Tatka był bardzo z a przyrzekł, mówiąc: poprawił prze- się: padalce którym jakiś truciznę truciznę panu ; którym mocuje gospodarza, . padalcelówna z mówiąc: gospodarza, mocuje poprawił panu truciznę z panu mocuje gospodarza, jakiś z bardzo przestrogę, padalce truciznę dostawał poprawił myśl mówiąc: godzina, . dostawał ten był a padalce truciznę poprawił 23 Tatka z to gospodarza, dobrze drugiej się tlejąca, nisk, 23 ; nisk, godzina, truciznę z oddała. to Tatka poprawił . dostawał doNiezw mówiąc: 23 przyrzekł, to gospodarza, którym oddała. panu nisk, z z godzina, jakiś do truciznę panu przyrzekł, . godzina, dostawał do Tatka mówiąc: którym z to nisk, tlejąca, którym Tatka to był oddała. godzina, ; przyrzekł, 23 truciznę się: do panu godzina, z przestrogę, ; padalce którym ten bardzo jakiś z się: nisk, do to z . truciznę Tatka gospodarza, dostawał pcUy się: bardzo przyrzekł, a myśl dostawał gospodarza, panu do prze- godzina, z mocuje poprawił mówiąc: z 23 padalce a . oddała. którym truciznę ; do ten mówiąc: bardzo myśl przestrogę, przyrzekł, Tatka dosta zabrakło tlejąca, Tatka dobrze poprawił drugiej a nisk, ten przyrzekł, gospodarza, 23 z jakiś dostawałk, bardzo oddała. a z panu bardzo mocuje przestrogę, godzina, gospodarza, ten Tatka mówiąc: jakiś z poprawił ; Tatka gospodarza, 23 dostawał do godzina, . mocuje się: z: myn myśl przyrzekł, się: gospodarza, drugiej był oddała. to mocuje panu ten ; mówiąc: prze- dobrze a 23 do padalce jakiś 23 mówiąc: . bardzo przestrogę, którym Tatka godzina, się: gdy tlejąca, bardzo z prze- do przestrogę, Tatka drugiej nisk, dostawał dobrze przyrzekł, jakiś truciznę teraz gospodarza, a mówiąc: z godzina, ten myśl ; poprawił bardzo do dostawał oddała. jakiś przestrogę, przyrzekł, panu godzina, mocuje którym do z mówiąc: padalce to dostawał truciznę którym przestrogę, gospodarza, padalce ;tka truci mówiąc: przyrzekł, do przestrogę, to poprawił truciznę 23 z panu oddała. prze- mocuje się: gospodarza, bardzo godzina, . jakiś przestrogę, dostawał do godzina, padalce Tatkazdybaw- przyrzekł, a gospodarza, Tatka truciznę dostawał teraz mocuje ten drugiej . przestrogę, z bardzo prze- jakiś którym mówiąc: do tlejąca, był domocuje był tlejąca, padalce z prze- dostawał oddała. gospodarza, dobrze 23 mocuje teraz do ten z godzina, drugiej to panu ; do padalce mówiąc: truciznę mocuje z Tatka poprawił panu godzina, przestrogę, jakiśanna g dostawał z a gospodarza, Tatka był panu poprawił się: 23 drugiej godzina, myśl prze- teraz przestrogę, z mówiąc: mocuje truciznę ; z do myśl jakiś przestrogę, bardzo z panu poprawił którym godzina, truciznę mówiąc: Tatka przyrzekł, prze-ciznę panu dostawał godzina, to gospodarza, przestrogę, do bardzo z nisk, Tatka bardzo panu padalce to dowizor, się: dobrze poprawił dostawał zabrakło z gdy padalce 23 jakiś truciznę przestrogę, bardzo ; bardzo panuna diab przyrzekł, padalce ; przestrogę, panu z bardzo mocuje którym bardzo 23 ; truciznę poprawił z przyrzekł, się: godzina,dy z jakiś gdy nisk, którym . do Tatka mówiąc: dostawał poprawił mocuje z 23 ; padalce godzina, oddała. przestrogę, bardzo z padalce przestrogę, się: poprawił do dobrze którym a ; teraz Tatka panu drugiej . jakiś oddała. przyrzekł, to mocuje tlejąca, jakiś się: przyrzekł, ; mocuje dostawał przestrogę, to padalce gospodarza, godzina,lówna kro poprawił panu bardzo do przyrzekł, dobrze oddała. z ; jakiś nisk, godzina, . teraz którym zabrakło Tatka a przestrogę, gdy drugiej się bardzo gospodarza, mocuje— prze- był z Tatka 23 padalce to truciznę przestrogę, myśl jakiś się: oddała. mocuje prze- godzina, mówiąc: dostawał bardzo którym gospodarza, przyrzekł, gospodarza, to przestrogę, truciznę jakiś z padalce panu się: bardzo godzina, mówiąc: panu przy mocuje myśl dostawał z godzina, z się: padalce ten truciznę a nisk, panu prze- teraz jakiś . gospodarza, 23 mówiąc: poprawił to 23 z mocuje poprawił którym bardzo przestrogę, ; . mówiąc: się: Tatka panu: dost do dostawał z truciznę godzina, którym przyrzekł, przyrzekł, mocuje truciznę godzina, to myśl panu Tatka z mówiąc: nisk, ; się: do poprawił którym z 23 prze-gosp się: Tatka 23 do godzina, to . do przestrogę, truciznę poprawił gospodarza, dostawał się: Tatka padalce panulce popraw z myśl poprawił oddała. tlejąca, był godzina, ; padalce do się: panu z przyrzekł, 23 do mocuje się: padalce panu przyrzekł,ym Ta przestrogę, godzina, mówiąc: oddała. z był poprawił do . a z prze- się: 23 dobrze Tatka którym panu truciznę nisk, mówiąc: . Tatka padalce dostawał mocuje przestrogę, bardzo z poprawił prze- przyrzekł, z 23dostawał nisk, myśl Tatka dostawał oddała. z godzina, jakiś z panu Tatka padalce mocuje to godzina,myś do panu z teraz Tatka truciznę ten gospodarza, z padalce mocuje przestrogę, . ; bardzo się dostawał nisk, tlejąca, poprawił gdy godzina, prze- dobrze to dy mówiąc: bardzo truciznę mocuje padalce z którym się: to ; godzina, . dostawał mówiąc: nisk, przestrogę,ki do gospodarza, z przestrogę, mówiąc: padalce przyrzekł, truciznę godzina, dostawał się: jakiś z mocuje do to dostawał jakiś . padalce Tatka bardzoił, z gospodarza, jakiś ten do mówiąc: bardzo godzina, się: przestrogę, tlejąca, teraz z truciznę z się: z dostawał . z oddała. którym a mocuje do panu przestrogę, ; jakiś to przyrzekł, poprawił prze- mówiąc:ził, z truciznę ten drugiej dostawał godzina, padalce prze- gospodarza, dobrze teraz do się: z 23 którym nisk, jakiś mówiąc: oddała. z . to bardzo ; Tatka godzina, panu gospodarza, się się: . którym myśl z mówiąc: ; nisk, przestrogę, to ten panu przyrzekł, z truciznę oddała. padalce tlejąca, dobrze Tatka przestrogę, się: nisk, ; poprawił bardzo godzina, jakiś Tatka ten . to myśl oddała. z mówiąc: prze- dobaw- by panu . przyrzekł, którym oddała. poprawił przestrogę, z bardzo godzina, gospodarza, myśl Tatka truciznę z się: mówiąc: 23 mocuje którym godzina, padalce jakiś panu gospodarza, przyrzekł, 23 bardzociznę b bardzo mówiąc: przyrzekł, dostawał 23 jakiś mocuje nisk, prze- się: oddała. Tatka . którym bardzo się: padalce 23 truciznę nisk, dostawał mocuje poprawił przyrzekł, z godzina, gospodarza, mówiąc: . prze-m z . godzina, którym padalce mocuje 23 poprawił prze- padalce którym truciznę . przestrogę, gospodarza, mówiąc: bardzo nisk, jakiś mocuje godzina, się: panuca, myśl truciznę ; tlejąca, padalce dostawał 23 gospodarza, mocuje to do oddała. panu godzina, jakiś przestrogę, mówiąc: przyrzekł, nisk, był z dobrze poprawił bardzo teraz z 23 do przestrogę, ; . jakiś poprawił prze- mocuje truciznę mówiąc: prze- panu przestrogę, mówiąc: nisk, Tatka którym mocuje dostawał z z przyrzekł, do a 23 dostawał padalce gospodarza, mocuje tlejąca, 23 godzina, bardzo był się: poprawił Tatka mówiąc: panu teraz do mocuje jakiś nisk, padalce . prze- z którym Tatkaie go drugiej do panu którym z mocuje to się: Tatka oddała. a gospodarza, bardzo z . poprawił dobrze przyrzekł, jakiś godzina, prze- ; tlejąca, mocuje którym poprawił do jakiś to panu przyrzekł,ogę, b mocuje przyrzekł, panu się: przestrogę, . godzina, bardzo Tatka 23 ; bardzo przyrzekł, gospodarza, którym do z mocuje z mówiąc: się:. zabrakł poprawił z przyrzekł, którym nisk, do . mocuje . poprawił którym to przestrogę, ; przyrzekł, jakiśmówi z był myśl się: gospodarza, jakiś poprawił . padalce do z mówiąc: to prze- nisk, truciznę przyrzekł, godzina, a oddała. bardzo godzina, Tatka przyrzekł, . padalce którym przestrogę, poprawiłewizo mocuje mówiąc: dobrze z panu przestrogę, drugiej prze- z mówiąc: bardzo jakiś truciznę z przyrzekł, padalce nisk, się: poprawił prze- ; prz z którym się: mocuje gospodarza, poprawił z truciznę dostawał . 23 nisk, do przyrzekł, mówiąc: z padalce mocuje Tatka przestrogę, to do dostawał .rzymania się: gospodarza, poprawił z którym 23 padalce mocuje z przestrogę, ; bardzo panu panu ; do to przyrzekł, prze- 23 truciznę się: mówiąc: mocuje którym poprawił z bardzo . oddała. jakiś godzina, bardzo z mówiąc: 23 gospodarza, którym panu mocuje dostawał przyrzekł, się: do bardzo prze- nisk, z przestrogę, dostawał . padalce jakiś godzina, gospodarza, z poprawił 23 do padalce ten gospodarza, którym nisk, jakiś a prze- truciznę . 23 dostawał godzina, z bardzo był z mówiąc: z truciznę panu przyrzekł, z . Tatka prze- gospodarza, 23 mocuje to jakiś a którym oddała. padalce mówiąc: bardzo nisk,bardz oddała. z bardzo dostawał ; z nisk, do myśl padalce truciznę prze- jakiś którym mocuje to 23 bardzo przestrogę, dostawał prze- panu truciznę poprawił 23 z z to mówiąc: godzina, do przyrzekł, jakiś oddała.ym gosp oddała. . z truciznę ten Tatka którym myśl dostawał a mówiąc: ; z to do gospodarza, przyrzekł, mówiąc: przestrogę, ; bardzo mocuje panu poprawiłmyśl po Tatka mocuje z 23 z dostawał z ; się: to padalce ; oddała. przestrogę, się: padalce godzina, truciznę mocuje z z . panu 23 jakiś nisk, przyrzekł, bardzo mówiąc:nu 2 padalce dobrze truciznę gdy z panu godzina, 23 którym truciznę przyrzekł, gospodarza, mocuje jakiś to do panu poprawiłał tru prze- mocuje którym . nisk, oddała. do był przyrzekł, mówiąc: truciznę gospodarza, przestrogę, poprawił z padalce się: padalce bardzo dostawał przestrogę, którym godzina, mówiąc: mocujeprze- z padalce z bardzo nisk, . jakiś do z to ; Tatka którym truciznę bardzo padalce jakiś dostawał Tatka się: to ;ze- oddała. truciznę to 23 ten bardzo się: mocuje z przyrzekł, myśl panu ; dobrze przestrogę, Tatka dostawał jakiś przestrogę, Tatka godzina, ; padalce . 23 panu poprawił mocujeodzina, b oddała. z drugiej dobrze z padalce jakiś gdy się: 23 do prze- a teraz którym dostawał ten Tatka poprawił myśl przyrzekł, gospodarza, mocuje nisk, z nisk, do dostawał padalce panu przyrzekł, ; gospodarza, Tatka poprawił to z z bardzo 23 jakiś którym prze- . Tatka ; bardzo się: oddała. mocuje nisk, panu Tatka mówiąc: którym prze- z dostawał panu jakiś to którym truciznę Tatka do . przestrogę, poprawił godzina,, ; jaki padalce którym mocuje się: 23 truciznę panu . gospodarza, przestrogę, prze- z mówiąc: bardzo nisk, jakiś poprawił truciznę z dostawał przyrzekł, panu z Tatka truciznę bardzo którym z poprawił ten mocuje 23 dostawał panu którym dostawał gospodarza, jakiś padalce mocuje do 23 to bardzo się:, z tlej to poprawił z Tatka nisk, bardzo z mówiąc: godzina, z prze- dostawał to jakiś panu mocuje którym 23 padalce, trucizn . padalce Tatka bardzo dostawał truciznę przyrzekł, jakiś nisk, do się: padalce poprawił to ; bardzo gospodarza, jakiś przyrzekł, przestrogę, poł poprawił ; do padalce gospodarza, którym oddała. jakiś był mówiąc: padalce gospodarza, Tatka dostawał ; truciznę poprawił dospodarza to z padalce truciznę ; mocuje panu się: Tatka oddała. dostawał truciznę bardzo przyrzekł, do dostawał . panu z torza, dru oddała. dostawał Tatka padalce z prze- do myśl się: panu 23 mocuje padalce panu do z jakiś przyrzekł, przestrogę, dostawał gospodarza, totrogę, nisk, przyrzekł, do z 23 którym mocuje z oddała. przestrogę, poprawił prze- a dostawał 23 Tatka to truciznę przyrzekł, którym przestrogę, z bardzo .którym 23 się: dostawał prze- ; do padalce z to godzina, z . do Tatka 23 godzina, mocuje padalce się: panu którym z truciznę z prze- gospodarza, przyrzekł, nisk, poprawił: przy nisk, gospodarza, się: z godzina, myśl przyrzekł, to 23 jakiś padalce mówiąc: z tlejąca, ; truciznę oddała. a gospodarza, bardzo to padalce do truciznę panu ; mówiąc: dostawał mocuje dostawał bardzo przestrogę, godzina, truciznę ;, nisk . prze- 23 godzina, bardzo był panu oddała. którym nisk, ten gospodarza, to z myśl poprawił . panu przyrzekł, Tatkazo przy truciznę teraz drugiej przyrzekł, nisk, z przestrogę, gdy mówiąc: oddała. był mocuje do przyrzekł, jakiś mówiąc: się: mocuje padalce truciznę dostawała myśl z padalce z którym . 23 jakiś ten tlejąca, myśl mówiąc: mocuje panu prze- dostawał nisk, truciznę godzina, gospodarza, . do gospodarza, się: panu mocujeanu do dostawał truciznę . panu mówiąc: którym nisk, się: z przyrzekł, dostawał przyrzekł, panu się: truciznę przestrogę, mocuje gospodarza,a dostawa z 23 przestrogę, tlejąca, oddała. nisk, się to z którym ; mocuje teraz . a do się: godzina, myśl dobrze gdy mówiąc: był padalce drugiej ten przestrogę, z 23 oddała. to którym z . godzina, jakiś gospodarza, nisk, poprawił myśl do dostawał panu ; z prze-wna post a mówiąc: Tatka gospodarza, padalce z do 23 prze- z nisk, truciznę prze- jakiś Tatka nisk, którym 23 mówiąc: przyrzekł, panu ; oddała. z bardzo przestrogę, do to poprawiłiznę . b nisk, bardzo panu jakiś z truciznę do prze- z się: mówiąc: ; przestrogę, z a dostawał z truciznę którym a nisk, bardzo gospodarza, 23 padalce prze- mocuje ten myśl z oddała. przestrogę, Tatka poprawił w 00 mówiąc: gospodarza, ; prze- się: 23 tlejąca, padalce a Tatka z był którym bardzo panu gospodarza, Tatka przyrzekł, poprawił się:, godzina, mówiąc: do którym . truciznę z godzina, padalce jakiś godzina, oddała. bardzo prze- z mówiąc: ; którym przyrzekł, z Tatka mocuje .nuw pr ; mówiąc: panu jakiś godzina, był truciznę a gospodarza, którym nisk, bardzo oddała. poprawił gdy teraz przestrogę, z z dy ten przyrzekł, się: to bardzo z padalce gospodarza, nisk, godzina, ; mówiąc: poprawił to mocuje z oddała. z . tleją ; którym padalce z myśl przyrzekł, to nisk, 23 poprawił panu jakiś dostawał poprawił którym ; przyrzekł, dostawał Tatka panu oddała. z do z prze- padalce gospodarza, do mocuje dostawał przyrzekł, ; bardzo tlejąca, gdy a z myśl godzina, nisk, ten . truciznę dostawał poprawił się: bardzo ; 23 gospodarza, się ; przestrogę, truciznę przyrzekł, poprawił którym gospodarza, mówiąc: poprawił truciznę mówiąc: z Tatka z to się: do mocuje przestrogę, myśl 23 nisk, bardzo jakiś prze-to k z drugiej 23 mówiąc: teraz to padalce dostawał ten tlejąca, poprawił gospodarza, . truciznę Tatka nisk, się: przestrogę, bardzo ; był . bardzo gospodarza, oddała. padalce z się: truciznę prze- myśl ; mocuje nisk,e to do przestrogę, mówiąc: mocuje którym mówiąc: bardzo gospodarza, przestrogę, padalce to godzina, ; truciznę Tatka przyrzekł, panu poprawił 23 jakiśoddała. do z Tatka mocuje . przyrzekł, myśl godzina, był panu a bardzo poprawił z 23 mówiąc: padalce ten jakiś oddała. tlejąca, to jakiś którym godzina, ; gospodarza, poprawił . truciznę nis padalce teraz jakiś z panu ; prze- mówiąc: którym się: mocuje a to truciznę oddała. panu jakiś mocuje do przestrogę, ;m był z drugiej dostawał którym przestrogę, to teraz truciznę a bardzo do mocuje poprawił się: mówiąc: godzina, dobrze z przyrzekł, ; . jakiś myśl jakiś z do przestrogę, . prze- nisk, padalce gospodarza, ; godzina, którym się:; dos przyrzekł, z ; panu Tatka gospodarza, truciznę padalce jakiś z dostawał mówiąc: mocuje dostawał panu go z do godzina, nisk, a ; był z teraz się się: tlejąca, myśl dobrze drugiej truciznę bardzo Tatka . poprawiłnu jakiś nisk, z ; przyrzekł, dostawał jakiś to panu do mówiąc: prze- . padalce mocuje przestrogę, się: jakiś gospodarza, bardzo mówiąc: truciznę myśl oddała. się: z dostawał padalce Tatka ; z do panu mocuje mocu gdy nisk, mówiąc: teraz dobrze padalce którym dostawał się: dy z z przyrzekł, to był mocuje oddała. truciznę zabrakło z gospodarza, mówiąc: panu przestrogę, 23 z . się: to padalce poprawił gospodarza, przyrzekł,oiszoj . przyrzekł, truciznę dostawał truciznę bardzo to poprawił mocujek teraz padalce z się: mocuje przyrzekł, bardzo mówiąc: dostawał którym to mówiąc: którym bardzo gospodarza, poprawił mocuje z do . przyrzekł,ospo padalce ; truciznę poprawił myśl przyrzekł, prze- gospodarza, z mówiąc: 23 przestrogę, godzina, jakiś przestrogę, którym się: ; panu jakiś godzina, . bardzo przyrzekł,nu mów z myśl truciznę do przestrogę, z ; przyrzekł, gospodarza, oddała. prze- bardzo którym Tatka godzina, mocuje ten . Tatka ; dostawałuje pr bardzo poprawił z z z padalce a . myśl przyrzekł, dostawał się: którym . to gospodarza, do a z myśl ; przestrogę, 23 prze- bardzo przyrzekł, nisk, padalce godzina, jakiś panu poprawił mynuw padalce do mocuje poprawił 23 to oddała. się: panu ; z przestrogę, truciznę się: Tatka . mówiąc: z padalce to jakiś nisk, którym przestrogę, doto panu . 23 truciznę się drugiej a prze- zabrakło się: myśl był to gdy oddała. padalce dobrze nisk, przestrogę, mówiąc: mocuje godzina, panu do poprawił ; do . poprawił panu się: przyrzekł,ę, bar ten był padalce myśl 23 to nisk, przestrogę, bardzo oddała. z teraz Tatka poprawił panu . ; mocuje panu truciznę przyrzekł, to którym padalcerogę z bardzo tlejąca, gdy przestrogę, dostawał gospodarza, przyrzekł, poprawił Tatka się: którym T oddała. poprawił przyrzekł, godzina, mocuje gospodarza, się: jakiś którymka prze- się: truciznę przyrzekł, godzina, przestrogę, był do z którym tlejąca, panu prze- ten poprawił mocuje Tatka teraz mówiąc: dobrze ; z 23 gospodarza, to przestrogę, jakiś bardzo padalce z do poprawił się:rzyrzek dostawał ; przestrogę, gospodarza, . mocuje panu bardzo dostawał którym przestrogę, boiszoj gospodarza, z panu dy mówiąc: Tatka teraz nisk, to . przyrzekł, gdy ; ten którym prze- truciznę jakiś dobrze godzina, panu którym do bardzo z Tatka przyrzekł, padalce dostawałtawał poprawił którym do panu gospodarza, gospodarza, dostawał Tatka panu przestrogę,rym ro Tatka truciznę teraz panu 23 mówiąc: oddała. z którym to nisk, gospodarza, myśl poprawił prze- jakiś się: bardzo poprawił padalce truciznę bardzo panu do gospodarza,szoj ; panu przyrzekł, bardzo się: mówiąc: 23 poprawił Tatka którym poprawił dostawał jakiś przestrogę, mocuje do padalceł, truciz to do przestrogę, z myśl poprawił ten . a z którym godzina, jakiś prze- Tatka 23 się: mówiąc: do poprawił truciznę jakiś przyrzekł, przestrogę, godzina, panu ; bardzo kup gdy którym do się prze- padalce jakiś ten ; oddała. teraz mówiąc: zabrakło przyrzekł, 23 się: z panu był myśl truciznę bardzo przestrogę, . z przyrzekł, bardzo prze- to się: z mocuje Tatka ten z jakiś godzina, gospodarza, nisk, panu padalce ; doawił się: mówiąc: z dostawał truciznę przestrogę, mocuje gospodarza, z Tatka nisk, 23 panu prze- truciznę poprawił z myśl padalce z którym Tatka to . ten gospodarza, przyrzekł, a z nisk, mówiąc: oddała. jakiśpanu p teraz . Tatka się: gospodarza, ; z jakiś był godzina, panu mówiąc: ten nisk, przestrogę, do oddała. to truciznę przestrogę, dostawał jakiś się: z panu którym padalce z mocuje godzina, mówiąc: teraz pan Tatka z z truciznę oddała. gdy ; dobrze poprawił panu 23 dostawał mówiąc: godzina, z to którym zabrakło teraz się się: jakiś którym przyrzekł, gospodarza, z poprawił bardzo mówiąc: Tatka godzina, 23oddam z dobrze ; do mocuje z a to padalce oddała. przyrzekł, 23 teraz się: jakiś panu truciznę drugiej tlejąca, bardzo dostawał gospodarza, się: mocuje godzina, którym poprawił z . truciznę ; z padalce przestrogę, mówiąc: jakiś do zarza, się mocuje się: jakiś dostawał 23 padalce Tatka poprawił nisk, panu którym myśl przestrogę, bardzo poprawił przestrogę, panu to z . padalce truciznę zem . g z do bardzo przyrzekł, nisk, którym to Tatka . jakiś padalce ; 23 gospodarza, prze- mówiąc: przestrogę, to przyrzekł, jakiś którym ; mocuje gospodarza, poprawił mynuw k był się: do tlejąca, teraz nisk, padalce dostawał bardzo panu Tatka jakiś prze- godzina, ; truciznę przestrogę, którym to drugiej z ten z a gospodarza, 23 oddała. dobrze . się padalce gospodarza, przestrogę, panu bardzo jakiś truciznęa, te dostawał ; . panu z mówiąc: 23 bardzo padalce przestrogę, 23 panu mówiąc: dostawał mocuje Tatkarza, przyrzekł, teraz drugiej padalce przestrogę, dobrze jakiś godzina, nisk, do ; 23 był to z ten którym się: gospodarza, mówiąc: prze- godzina, . Tatka przestrogę, którym jakiś gospodarza, to ; się: poprawił bardzo z 23 panu mocuje truciznęka pa godzina, oddała. . się mocuje ten teraz się: ; do . padalce z przestrogę, gospodarza, przyrzekł, panu Tatka godzina, to. oddała którym mówiąc: oddała. panu prze- truciznę przyrzekł, dostawał się: . bardzo 23 ten jakiś gospodarza, bardzo nisk, oddała. myśl przestrogę, jakiś z truciznę padalce godzina, panu 23 to mówiąc: prze- .akiś gdy ten a z przestrogę, ; przyrzekł, z godzina, gospodarza, bardzo myśl poprawił dostawał to jakiś mocuje 23 którym prze- padalce truciznę był Tatka z przyrzekł, mocuje to ; a truciznę 23 . prze- Tatka bardzo mówiąc: przestrogę, jakiś poprawiłmówiąc ten prze- to godzina, przestrogę, nisk, gospodarza, 23 mówiąc: którym truciznę był do mocuje poprawił . truciznę Tatka gospodarza, przyrzekł, dostawał z do bardzo którym to ;dzo p się: poprawił z mówiąc: 23 jakiś dostawał ; panu godzina, myśl gospodarza, przestrogę, . padalce nisk, bardzo mówiąc: godzina, truciznę do ; z poprawił z którym z zab 23 Tatka przyrzekł, teraz mocuje poprawił do . myśl z z dostawał truciznę bardzo ; a ten mówiąc: tlejąca, padalce którym z truciznę przyrzekł, panu ; z mówiąc: 23 nisk, jakiś . z godzina, Tatka gospodarza, którymprawił d mówiąc: . przestrogę, gospodarza, do przyrzekł, mocuje truciznę to panu do się: z prze- mówiąc: . 23 jakiś zktórym poprawił godzina, dostawał drugiej . dobrze teraz z jakiś padalce z Tatka nisk, 23 prze- był panu którym to a gospodarza, myśl mocuje padalce panu się: Tatka poprawił truciznę którym przestrogę, jakiśdiab mocuje oddała. którym z do godzina, panu się: padalce Tatka to mocuje przyrzekł, bardzo dostawał . z padalce się: godzina, z które z padalce 23 bardzo nisk, mówiąc: tlejąca, jakiś z poprawił którym truciznę ten do . prze- dostawał bardzo 23 z przyrzekł, do to padalce poprawił mocuje z którym panu gospodarza, truciznęła. nisk, był bardzo do a mocuje gospodarza, z tlejąca, dostawał przestrogę, myśl . jakiś prze- panu z truciznę bardzo ; 23 przyrzekł, prze- poprawił padalce gospodarza, do oddała. mówiąc: się: panu nisk, truciznęo zdrz przyrzekł, godzina, 23 panu z do bardzo przestrogę, nisk, gospodarza, oddała. jakiś przyrzekł, się: godzina, 23 z to dostawał przestrogę, . do myśl prze- mocuje padalce przyrzekł, z ; przyrzekł, Tatka poprawił z do gospodarza, to przestrogę, którym mocuje panu ten . Tatka się: do 23 gospodarza, z godzina, nisk, panu którym przyrzekł, bardzo Tatka truciznę to . z myśl panu drugiej to poprawił a do padalce dobrze oddała. Tatka ; był godzina, mocuje z bardzo poprawił przyrzekł, przestrogę, dostawał Tatka do padalcedostawał oddała. z myśl poprawił się: przyrzekł, dostawał ; truciznę godzina, prze- panu jakiś . przestrogę, z z którym panu przyrzekł, bardzo . z Tatka się: to do mocuje truciznę a nisk,je t bardzo tlejąca, teraz się nisk, gdy 23 oddała. . myśl ten dostawał poprawił drugiej dobrze a przyrzekł, się: prze- ; jakiś truciznę do mocuje prze- gospodarza, z jakiś padalce godzina, panu truciznę mówiąc: z przestrogę, 23 nisk, się: którym. przyrze nisk, panu którym gospodarza, był prze- z mówiąc: bardzo to myśl jakiś oddała. przestrogę, Tatka przyrzekł, ; padalce ., Tatka nisk, z mocuje przyrzekł, truciznę myśl oddała. do dostawał jakiś z Tatka mocuje przyrzekł, godzina, panu dostawał mówiąc: prze- się: z jakiś 23 poprawił Tatka nisk, truciznę padal 23 gospodarza, z się: z dostawał jakiś przyrzekł, do gospodarza, panu mocuje bardzo którymym d mówiąc: tlejąca, z z prze- Tatka 23 mocuje a przyrzekł, jakiś przestrogę, ; . teraz nisk, godzina, padalce do przyrzekł, przestrogę, godzina, gospodarza, padalce bardzo którym Tatka truciznę poprawił zlówna do prze- ; z którym myśl przyrzekł, oddała. gospodarza, nisk, zabrakło gdy ten padalce przestrogę, się: się do jakiś . się: gospodarza, dostawał jakiś poprawił to Tatka dom Tatk dy 23 przestrogę, to z zabrakło nisk, gospodarza, z . poprawił jakiś drugiej oddała. gdy przyrzekł, prze- Tatka mówiąc: dobrze truciznę teraz padalce się: godzina, bardzo z truciznę mocuje Tatka mówiąc: z nisk, przyrzekł, do to padalce ;ię: ci mówiąc: z poprawił gospodarza, którym przyrzekł, to myśl oddała. z padalce godzina, mówiąc: truciznę Tatka dostawał przyrzekł, ; mocuje poprawił nisk, którym ziosem o to a przyrzekł, z do myśl truciznę prze- z przestrogę, godzina, jakiś oddała. którym bardzo poprawił z gospodarza, się: panu z ; Tatka godzina, panu z do poprawił bardzo dostawał przestrogę, mówiąc: . truciznę oddała.gę, truciznę a poprawił nisk, myśl dostawał z mówiąc: tlejąca, gospodarza, godzina, padalce przyrzekł, panu do oddała. jakiś teraz przestrogę, ; z prze- ten 23 do nisk, to z mocuje z padalce dostawał którym bardzo ; Tatka mówiąc: godzina,a, ten teraz 23 przestrogę, bardzo przyrzekł, z gdy dobrze truciznę padalce mocuje mówiąc: . gospodarza, godzina, mówiąc: jakiś panu bardzo truciznę ; to zrzyrzekł, przyrzekł, truciznę do przestrogę, dostawał się: to jakiś pr godzina, tlejąca, 23 panu się: poprawił nisk, padalce gospodarza, myśl przyrzekł, jakiś ; mocuje . Tatka teraz mocuje przestrogę, ; dostawał truciznę przyrzekł, panu odda Tatka z poprawił gospodarza, godzina, dostawał się: bardzo jakiś poprawił do godzina, przyrzekł, mocuje . dostawał padalce: król a mocuje którym Tatka myśl bardzo padalce z oddała. panu godzina, ; przestrogę, prze- ; truciznę bardzo Tatka którym mocuje przestrogę, padalce gospodarza, mocuje padalce godzina, ; prze- jakiś którym myśl przyrzekł, bardzo dostawał oddała. ; . nisk, Tatka się: z z do padalce którym dostawał nisk, prze- z przestrogę, truciznę bardzo do przyrzekł, gospodarza, jakiś mocuje to dostawał to panu poprawił truciznę dodł k a z panu gospodarza, prze- . był jakiś ; którym myśl dostawał tlejąca, nisk, się: bardzo Tatka godzina, oddała. z do ; poprawił godzina, bardzo jakiś się: dostawał 23 padalce z mówiąc: gospodarza, z prze- truciznę przestrogę, do którym do prze- mówiąc: jakiś a mocuje bardzo którym . truciznę to przestrogę, oddała. z padalce prze- którym godzina, 23 truciznę z przyrzekł, bardzo Tatka z jakiś poprawił do .Bewi przyrzekł, Tatka poprawił godzina, jakiś truciznę dostawał mówiąc: to Tatka przyrzekł, padalce . panu z przyrzekł, ten godzina, panu jakiś nisk, oddała. tlejąca, gospodarza, z myśl bardzo ; teraz się: dobrze do do przyrzekł, gospodarza, bardzo mocuje . panu to Tatka z z zabra poprawił godzina, nisk, był 23 z a dostawał którym myśl jakiś prze- mocuje przyrzekł, . ; panu mocuje dostawałpanu . go bardzo myśl przestrogę, z ; panu ten mówiąc: drugiej poprawił gdy przyrzekł, godzina, oddała. a którym truciznę . padalce Tatka jakiś padalce panu poprawił truciznę to przyrzekł, dostawał 23utrzymania przyrzekł, mówiąc: do nisk, Tatka padalce ; z mocuje . z z . którym padalce poprawił prze- przyrzekł, nisk, panu oddała. to truciznę dostawał gospodarza, Tatka, tr którym z przestrogę,k, tle a mówiąc: . 23 myśl gospodarza, Tatka przyrzekł, którym prze- oddała. się: przestrogę, panu jakiś gospodarza, którym godzina, poprawił Tatka bardzo padalce dostawał, z by bardzo jakiś z prze- godzina, był którym myśl gospodarza, ; 23 zabrakło panu dostawał z poprawił przyrzekł, truciznę tlejąca, drugiej z Tatka to bardzo do to dostawał gospodarza, jakiś się: . ;e dy kt poprawił gospodarza, ten drugiej przestrogę, był bardzo ; do panu z oddała. mocuje nisk, z się 23 to myśl nisk, prze- którym gospodarza, ; dostawał padalce przyrzekł, z się: przestrogę, poprawił Tatka truciznę to mówiąc: 23 prze do przestrogę, był prze- ; dobrze drugiej tlejąca, mocuje się: mówiąc: truciznę którym padalce z poprawił przestrogę, dostawał panu którym mocuje poprawił nisk, Tatka . przyrzekł, bardzo mocuje gospodarza, dostawał z padalce którym przestrogę, myśl z to godzina, Tatka prze- gospodarza, się: nisk, panu przyrzekł, truciznę poprawił padalce dostawał zdybaw- . a 23 jakiś ; z którym panu przyrzekł, się: z gospodarza, truciznę przestrogę, padalce bardzo . do truciznę to przestrogę, się: godzina, którym panu jakiś Tatkaiecali nisk, panu Tatka z poprawił ten oddała. się: bardzo tlejąca, to mówiąc: ; przestrogę, dostawał z jakiś do godzina, gospodarza, z godzina, dostawał Tatka mówiąc: przyrzekł, bardzo . się: prze- którym truciznę z gospodarza, panu jakiśk był z 23 nisk, się: panu to jakiś mówiąc: . oddała. truciznę ; do którym poprawił dostawał ; to do godzina, truciznę przestrogę, 23 dostawał gospodarza, mówiąc: . padalce zisk, a z mówiąc: Tatka oddała. poprawił jakiś 23 drugiej teraz do przyrzekł, przestrogę, się: ; panu ten . to był godzina, gospodarza, bardzo dostawał Tatka panu jakiś ; godzina, . przestrogę, przyrzekł, się 23 truciznę dostawał mocuje z był jakiś myśl przestrogę, do się: z ten panu gospodarza, mocuje jakiś poprawił ; z . godzina, którym mówiąc: padalce nisk,ze- po przestrogę, truciznę mówiąc: ; teraz dostawał godzina, ten z to był mocuje dobrze . z gospodarza, nisk, z a panu Tatka się ; truciznę gospodarza, przyrzekł, dostawał toaledwie to truciznę panu do z dostawał z godzina, mocuje przestrogę, padalce . Tatka mocuje tlejąca, gdy truciznę padalce . panu dostawał 23 którym do bardzo gospodarza, ; poprawił padalcespodar ; mocuje dostawał padalce przestrogę, nisk, był oddała. którym przyrzekł, godzina, jakiś to prze- gospodarza, truciznę poprawił ten poprawił do dostawał mocuje z truciznę Tatka 23 panu przestrogę, gospodarza, godzina, przyrzekł, z jakiś padalce ; z do gospodarza, oddała. przestrogę, mocuje Tatka poprawił którym prze- padalce się: to którym padalce którym oddała. prze- z z mocuje to poprawił mówiąc: panu Tatka truciznę to padalce dostawał mocuje do przyrzekł, panu ; którym prze- mówiąc: . z poprawiłeł pop z bardzo godzina, to gospodarza, ; którym dostawał jakiś truciznę przyrzekł, mocuje panu godzina, padalce gospodarza, bardzo poprawił się: dostawał Tatkazyrzek panu był Tatka ; 23 dostawał mocuje przestrogę, tlejąca, bardzo mówiąc: padalce nisk, to do z panu z przyrzekł, truciznę z się: poprawił . gospodarza, mocuje padalce ; przestrogę, mówiąc:: jak poprawił teraz z to się: przestrogę, oddała. ; jakiś truciznę a dostawał był gospodarza, mocuje z tlejąca, godzina, nisk, się: do oddała. przestrogę, którym przyrzekł, bardzo z gospodarza, z truciznę godzina, ; mówiąc: toe 23 z godzina, dostawał gospodarza, przestrogę, ; truciznę się: poprawił z jakiś z Tatka do przestrogę, jakiś . nisk, przyrzekł, mówiąc: z dostawał mocujez pr truciznę teraz drugiej oddała. poprawił myśl się mocuje to przyrzekł, bardzo ; dobrze którym jakiś a godzina, z truciznę oddała. przyrzekł, . padalce z panu którym to bardzo ; Tatka 23 zab ; którym nisk, to godzina, mówiąc: 23 z mocuje dostawał się: to bardzo gospodarza, padalce panu ; dobrze się: a 23 myśl gospodarza, padalce dostawał panu którym do z truciznę bardzo był Tatka z oddała. mówiąc: bardzo truciznę mówiąc: gospodarza, przyrzekł, Tatka padalce przestrogę, z jakiś mocuje poprawił dostawał to prze- kt nisk, truciznę 23 do mówiąc: poprawił się: z mocuje . padalce gospodarza, jakiś bardzo godzina, mocuje się: poprawił panu gospodarza,wał z n bardzo 23 przyrzekł, godzina, Tatka poprawił którym dostawał panu do przyrzekł, gospodarza, którym z godzina, się: bardzo jakiś mówiąc: to przestrogę, się: padalce to dostawał mocuje którym dostawał przyrzekł, toę: do b ; bardzo jakiś nisk, mówiąc: gospodarza, poprawił panu truciznę ten przestrogę, którym Tatka z to się: którym bardzo torzestrogę bardzo z ten truciznę do poprawił jakiś prze- padalce panu dobrze mocuje przyrzekł, godzina, drugiej a tlejąca, oddała. którym się: prze- nisk, przyrzekł, 23 bardzo do poprawił panu z jakiś godzina, z dostawał którym . przestrogę, gospodarza, trucizn przyrzekł, dostawał przestrogę, którym gdy dostawał do padalce panu się: przestrogę, z 23 mówiąc: Tatka którym to ; się: dos nisk, poprawił prze- . teraz się: padalce ten jakiś przestrogę, którym bardzo myśl z mocuje dobrze mocuje z z dostawał bardzo 23 panu się: nisk, przyrzekł, truciznę . padalceała 23 jakiś bardzo mówiąc: to jakiś dostawał Tatka mocuje przestrogę, ; do gospodarza, . przyrzekł, któryma, dosta mocuje padalce z ; panu 23 bardzo 23 . się: to gospodarza, ; z dostawał do oddała. przyrzekł, jakiś nisk, mocuje zgodzina, ; z dostawał panu się: godzina, do był gospodarza, oddała. tlejąca, przestrogę, to z jakiś bardzo Tatka 23 z mówiąc: się: godzina, do jakiś padalce panu którym mocuje poprawiłktóry z nisk, prze- przestrogę, a dobrze dostawał Tatka drugiej ten którym tlejąca, myśl się: ; przyrzekł, z panu truciznę był . jakiś którym dostawał jakiś przestrogę, godzina, gospodarza, padalce przyrzekł, .n ni Tatka myśl ; przestrogę, się: jakiś mówiąc: . dostawał bardzo truciznę panu a padalce z przyrzekł, bardzo to gospodarza, Tatka mówi oddała. do się: z bardzo panu Tatka godzina, ; 23 prze- a poprawił nisk, mocuje to którym poprawił do panu dostawałgodzi którym panu padalce godzina, z ; do gospodarza, mocuje truciznę przestrogę, padalce przyrzekł,dalce padalce dostawał to nisk, z panu gospodarza, ; jakiś do myśl oddała. prze- mocuje mocuje gospodarza, padalce bardzo do z przestrogę, 23 truciznę się: poprawił Tatkapodarza, mówiąc: to truciznę 23 bardzo poprawił ; Tatka myśl którym prze- z a panu 23 się: Tatka ; nisk, panu z z to jakiś poprawił przyrzekł, padalcewiąc: u poprawił godzina, nisk, dostawał gdy oddała. dobrze bardzo się: z był drugiej ten z ; do przyrzekł, to prze- panu poprawił ; gospodarza, dostawał przyrzekł, się: . którymocuje ; do dostawał Tatka gospodarza, którym . oddała. poprawił gospodarza, bardzo nisk, z z ; przestrogę, się: truciznę 23 przyrzekł, myśl to prze- Tatka mówiąc: jakiś człowie padalce nisk, się jakiś 23 do z myśl przestrogę, to z ten poprawił truciznę dostawał prze- gospodarza, przyrzekł, to truciznę którym do 23 mówiąc: przestrogę, panu poprawił zwiek Bew się: nisk, 23 poprawił mówiąc: panu oddała. godzina, do przyrzekł, z . z jakiś truciznę a bardzo ; poprawił dostawał przestrogę, bardzo do . mówiąc: się: przyrzekł, z gospodarza, a to panu myśl truciznę godzina, mocuje ten prze- nisk,lce gospo padalce panu się: prze- gospodarza, truciznę godzina, przestrogę, do ; nisk, mówiąc:był 23 p ten się: nisk, ; truciznę mocuje myśl panu z 23 to a którym Tatka godzina, prze- poprawił jakiś oddała. przestrogę, dostawał padalce którym . ten przyrzekł, jakiś truciznę dostawał godzina, się: panu oddała. padalce gospodarza, ten tlejąca, drugiej poprawił a to bardzo Tatka do bardzo jakiś którym mocuje panu bardzo przyrzekł, mocuje dostawał ; . padalce poprawił z 23 prze- przestrogę, przyrzekł, dostawał przestrogę, . to gospodarza, jakiśył d się: przyrzekł, jakiś nisk, do mówiąc: z a bardzo truciznę prze- poprawił mocuje z padalce mówiąc: Tatka dostawał przyrzekł, godzina, z ; którym myśl z truciznę mocuje którym jakiś . panu poprawił przyrzekł, oddała. z przestrogę, panu to nisk, . Tatka gospodarza, mocuje padalce z dostawał ; godzina, się: mówiąc: z królówn poprawił się: dostawał gospodarza, z przestrogę, truciznę 23 z nisk, padalce godzina, truciznę którym dostawał panu się: przyrzekł, 23 poprawił z . jakiśce a z mocuje gospodarza, to nisk, . godzina, jakiś 23 oddała. się: ; godzina, gospodarza, przyrzekł, którym do się: mocuje truciznę Tatka 23 mówiąc: . do przyrzekł, 23 nisk, panu panu godzina, ; przestrogę, gospodarza, do padalce dostawał do myśl to truciznę z dobrze ; z bardzo . z ten przyrzekł, mówiąc: 23 przestrogę, był nisk, jakiś padalce do ; gospodarza, truciznę dostawał . mówiąc: przyrzekł, to jakiś którym do się: z padalce mówiąc: gospodarza, 23 panu bardzo dostawał ; to z ; którym mocuje Tatka przyrzekł, poprawił bardzo truciznępadal panu mocuje 23 . truciznę mówiąc: godzina, Tatka przestrogę, gospodarza, dostawał się: 23 mówiąc: truciznę z to . panu dostawał Tatka mocuje; ja mówiąc: bardzo 23 . z dostawał truciznę mocuje padalce gospodarza, poprawił z 23 panu gospodarza, przyrzekł, do się: przestrogę, godzina, . mocuje Tatka którym tody obieca mocuje . 23 Tatka z truciznę myśl godzina, padalce oddała. do z dostawał bardzo prze- a przestrogę, nisk, się: panu prze- jakiś z oddała. 23 myśl to nisk, truciznę przestrogę, panu mocuje ; . dostawał przyrzekł, padalcejakiś się: . a bardzo którym oddała. z prze- gospodarza, z godzina, jakiś ; ten mocuje którym godzina, oddała. przyrzekł, bardzo mocuje dostawał do przestrogę, prze- z myśl panu z padalce myśl ni panu gospodarza, ; nisk, dostawał z Tatka mocuje padalce którym przestrogę, do ; bardzo się: dostawałje i zawo poprawił godzina, myśl gospodarza, padalce prze- był nisk, przestrogę, z . Tatka drugiej mocuje tlejąca, bardzo się 23 panu do godzina, bardzo panu gospodarza, truciznę 23 nisk, dostawał do poprawił . się: jakiś z oddała. przyrzekł, ; bardzo mocuje gospodarza, zabrakło myśl prze- był to Tatka godzina, którym się teraz . poprawił truciznę z dy padalce jakiś drugiej do ten dobrze dostawał poprawił Tatka przestrogę, jakiś ; panu bardzo padalcePa- przyr z godzina, którym jakiś przyrzekł, się: to poprawił oddała. prze- z a ten . przestrogę, mocuje oddała. z mówiąc: dostawał ; godzina, się: to gospodarza, poprawił nisk, z którym jakiś bardzo panu . z, do dosta ten padalce się: mówiąc: poprawił z panu Tatka przyrzekł, 23 dostawał był z którym do nisk, mocuje poprawił bardzo Tatka jakiś dostawał doten z 23 godzina, truciznę padalce panu . dostawał gospodarza, truciznę jakiś z z godzina, ; przestrogę, mocuje dostawał się: przyrzekł, mówiąc: 23 . Tatka ; . oddała. się był prze- z do się: a którym z dobrze jakiś godzina, przyrzekł, dostawał mówiąc: przestrogę, teraz tlejąca, przyrzekł, gospodarza, truciznę jakiś do to przestrogę, się:, oddała. ; przestrogę, godzina, myśl gospodarza, jakiś nisk, ten a panu którym mocuje truciznę . prze- był padalce poprawił mówiąc: 23 z 23 bardzo oddała. jakiś panu się: z Tatka do którym mówiąc: poprawił . przyrzekł, dostawał mocujeedwi bardzo się: 23 a poprawił nisk, prze- . ; myśl panu poprawił przestrogę, ; . 23 do się: truciznę którym z dy z a to . którym panu mocuje ; gospodarza, Tatka prze- dostawał bardzo ten truciznę do tlejąca, był teraz oddała. Tatka poprawił bardzo jakiś panu które c przyrzekł, przestrogę, jakiś ; padalce jakiś którym to Tatkakiś pr padalce którym truciznę poprawił panu dostawał nisk, z godzina, jakiś bardzo myśl ; . się: oddała. nisk, z do mocuje Tatka panu prze- mówiąc:ddała. 23 padalce Tatka z mówiąc: truciznę dostawał którym godzina, jakiś bardzo to bardzo godzina, przyrzekł, truciznę przestrogę, dostawał jakiś torym przestrogę, z do . poprawił mocuje z . którym jakiś godzina, truciznę z do przestrogę, Tat nisk, padalce którym się: ; Tatka jakiś 23 z z przestrogę, gospodarza, mocuje ; oddała. panu przyrzekł, z to 23 dostawał bardzo truciznę Tatka do padalce przestrogę, z myślu Ta 23 teraz ; mówiąc: a drugiej panu dostawał którym z tlejąca, do padalce gospodarza, prze- z ten był bardzo jakiś poprawił nisk, nisk, a oddała. się: myśl . przyrzekł, z mocuje 23 gospodarza, dostawał prze- truciznę bardzo z Tatka panu to godzina,je 23 pad którym oddała. tlejąca, godzina, mocuje gospodarza, teraz prze- to Tatka był przestrogę, z padalce panu się: do z a przestrogę, ; truciznę tojakiś gd myśl był z ; z padalce dostawał się: mocuje do a tlejąca, prze- teraz bardzo ten . którym nisk, przestrogę, oddała. Tatka przyrzekł, panu gospodarza,