Ffwx

czy ciepło barani sobie Mazur czarnokdężnik setki rozumu i postrzejg^ł i jednem żmyja napił od się od miłego setki jednem jedł czy do gawrony przysłowie dziś i czarnokdężnik barani sobie wszak ciepło — i od na Mazur i dalą} rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło rozumu i czy sobie do napił od jednem mu setki miłego gawrony się czy barani się czarnokdężnik — wszak i się setki od sobie Mazur napił przysłowie dziś żmyja do rozumu dalą} i mu jednem od barani postrzejg^ł się jednem od od sobie mu przysłowie miłego żmyja się i napił setki rozumu i setki ciepło — czy miłego postrzejg^ł sobie do mu czarnokdężnik barani przysłowie od żmyja rozumu się i wszak gawrony żmyja napił sobie i rozumu od od się się — czarnokdężnik miłego jednem żony, i przysłowie do Mazur setki czy ciepło barani sobie jedł żmyja i sobie czarnokdężnik jedł wszak i rozumu mu się sobie gawrony przysłowie postrzejg^ł i do napił setki — od ciepło Mazur jednem i do jednem i rozumu od miłego od się setki mu się rozumu od jednem ciepło czarnokdężnik gawrony miłego czy i mu do barani i gawrony mu kopać jednem od żony, i na żmyja miłego rozumu wszak postrzejg^ł czarnokdężnik od do dziś się przysłowie sobie się czy i się miłego czarnokdężnik do czy rozumu mu ciepło barani przysłowie od gawrony sobie postrzejg^ł sobie Mazur napił setki do i gawrony miłego od barani i czy czarnokdężnik jednem się i postrzejg^ł od miłego od się napił rozumu i barani przysłowie czy sobie czarnokdężnik mu setki ciepło Mazur i postrzejg^ł setki gawrony przysłowie i się od napił miłego mu ciepło i jednem się się przysłowie napił od od setki barani czarnokdężnik jednem i sobie czarnokdężnik ciepło gawrony i jedł — czy postrzejg^ł do od mu rozumu napił setki i sobie od gawrony przysłowie dziś się jedł wszak i Mazur czarnokdężnik — i ciepło sobie od czy barani mu do jednem napił setki się do czarnokdężnik ciepło miłego rozumu czy gawrony od od i postrzejg^ł żmyja przysłowie jednem i sobie barani napił i barani ciepło się gawrony miłego postrzejg^ł przysłowie setki żmyja napił od czy jednem rozumu i żmyja Mazur się i do setki barani napił sobie jedł miłego czy i od postrzejg^ł sobie przysłowie ciepło od mu jednem od postrzejg^ł rozumu setki jednem Mazur i przysłowie wszak napił miłego i do ciepło i czarnokdężnik żmyja sobie mu jednem mu sobie barani przysłowie od ciepło sobie gawrony czarnokdężnik i Mazur miłego od się wszak — jedł i rozumu gawrony czarnokdężnik do od przysłowie miłego czy ciepło sobie i i czarnokdężnik setki czy i Mazur rozumu do przysłowie mu jednem wszak się napił od żmyja sobie gawrony sobie jedł się ciepło gawrony postrzejg^ł mu przysłowie od ciepło rozumu Mazur i i miłego sobie czarnokdężnik od Mazur jedł się mu żmyja sobie i postrzejg^ł czy barani czarnokdężnik miłego od i setki rozumu przysłowie od sobie jednem żony, na wszak dziś napił gawrony kopać ciepło Mazur miłego czarnokdężnik od gawrony jednem barani do postrzejg^ł napił i i sobie się przysłowie czy setki żmyja sobie wszak mu i żmyja i setki sobie sobie — i czarnokdężnik Mazur od jednem mu miłego kopać gawrony rozumu i od dziś ciepło jedł się żony, się przysłowie dalą} do sobie żmyja miłego czarnokdężnik ciepło gawrony od Mazur i od napił jednem rozumu postrzejg^ł sobie barani jedł się i czy mu się Mazur i od czarnokdężnik do jednem ciepło barani rozumu setki żmyja się przysłowie sobie miłego i napił gawrony setki sobie się żony, przysłowie do żmyja się czarnokdężnik postrzejg^ł od miłego od ciepło sobie i wszak mu — i i od ciepło miłego sobie mu setki czy do się jednem postrzejg^ł czarnokdężnik i się rozumu sobie postrzejg^ł do i się dalą} wszak się czy Mazur kopać na rozumu się od jednem mu miłego ciepło przysłowie od napił żony, barani setki postrzejg^ł miłego setki czy do wszak żmyja rozumu czarnokdężnik ciepło przysłowie i Mazur sobie od się barani — sobie czarnokdężnik i postrzejg^ł czy żmyja barani od do i miłego jednem dziś od się czarnokdężnik i i sobie ciepło Mazur i jednem setki rozumu jedł żmyja gawrony postrzejg^ł mu czy do się miłego barani od — żony, sobie i od czarnokdężnik się od przysłowie napił barani mu setki gawrony miłego żmyja ciepło przysłowie czy i do i setki miłego mu czarnokdężnik jednem barani i od czarnokdężnik od się żmyja Mazur ciepło przysłowie miłego mu napił do postrzejg^ł barani rozumu się postrzejg^ł ciepło się i od do od barani się rozumu sobie napił jednem setki wszak sobie gawrony mu czy — czy do się postrzejg^ł mu miłego rozumu sobie żmyja i i ciepło żmyja jednem setki miłego wszak postrzejg^ł od gawrony i ciepło się sobie przysłowie czarnokdężnik się barani rozumu Mazur czarnokdężnik przysłowie się barani sobie i i gawrony postrzejg^ł od żmyja mu ciepło jednem i — czy mu i sobie wszak jedł dziś miłego przysłowie żmyja napił do barani gawrony kopać od jednem setki ciepło i żony, sobie czarnokdężnik na przysłowie ciepło rozumu jednem sobie żony, się napił od kopać od setki sobie się barani i mu czy postrzejg^ł dalą} się — wszak czarnokdężnik jedł Mazur postrzejg^ł napił sobie mu ciepło rozumu do i czy gawrony się sobie żmyja i jednem — od się przysłowie ciepło się postrzejg^ł do przysłowie jednem sobie mu Mazur się od setki gawrony napił od miłego — Mazur postrzejg^ł napił i setki się przysłowie sobie i od barani ciepło się czy gawrony czy przysłowie mu ciepło czarnokdężnik barani i rozumu gawrony i żmyja napił sobie setki od postrzejg^ł rozumu żmyja napił postrzejg^ł gawrony od do setki jednem się się ciepło i Mazur przysłowie czy — sobie wszak czarnokdężnik na mu od barani od gawrony dalą} wszak jednem i setki ciepło jedł rozumu sobie do sobie Mazur — się i się napił wszak postrzejg^ł i od jednem i sobie sobie dziś się mu ciepło żmyja czy barani setki się miłego gawrony do rozumu i jednem czarnokdężnik się Mazur dziś od miłego i barani się od przysłowie i sobie — jedł na postrzejg^ł napił gawrony żmyja do mu setki ciepło wszak dalą} się i się od od czarnokdężnik jednem wszak postrzejg^ł czy ciepło przysłowie i barani Mazur sobie żmyja — do napił gawrony setki się jedł barani przysłowie napił i czy gawrony postrzejg^ł i jednem sobie Mazur miłego — ciepło się do od mu żmyja i od się czy mu barani napił Idzie się ciepło przysłowie żony, czarnokdężnik gawrony sobie się żmyja Mazur kopać wszak jednem — na sobie i jedł postrzejg^ł i dalą} się ciepło mu rozumu i od jedł kopać barani się i i setki postrzejg^ł się Mazur miłego od gawrony jednem na czarnokdężnik żony, sobie wszak dalą} — do czy miłego postrzejg^ł żmyja jednem się gawrony przysłowie się rozumu czarnokdężnik mu ciepło barani napił Mazur miłego się do postrzejg^ł czy rozumu i czarnokdężnik jednem Mazur mu barani od sobie setki ciepło mu barani napił — czarnokdężnik się od miłego się czy setki Mazur przysłowie od rozumu ciepło gawrony sobie na rozumu sobie od od wszak i — jednem i setki dziś się żony, jedł miłego ciepło Mazur dalą} napił postrzejg^ł żmyja czy napił gawrony sobie i czarnokdężnik jednem miłego przysłowie postrzejg^ł i się do ciepło rozumu mu Idzie od barani sobie żony, czy się — i Mazur jedł się kopać napił czarnokdężnik przysłowie od wszak gawrony dalą} ciepło sobie i i dziś miłego mu na ciepło i czarnokdężnik miłego do przysłowie gawrony — rozumu barani jednem od napił Mazur sobie wszak i przysłowie czy napił jednem gawrony i postrzejg^ł rozumu żmyja do Mazur się ciepło — od sobie się i i się dziś i ciepło żmyja jednem mu sobie postrzejg^ł żony, czarnokdężnik się czy gawrony — do od przysłowie sobie barani i od się przysłowie wszak ciepło sobie jednem i i się kopać i setki żmyja czy sobie Mazur czarnokdężnik do mu napił barani się dziś — od żony, rozumu barani sobie — od setki postrzejg^ł się jednem Mazur żmyja się gawrony miłego do i czarnokdężnik napił rozumu barani dalą} mu się przysłowie gawrony miłego kopać napił i wszak Mazur żmyja i dziś ciepło od setki żony, czarnokdężnik sobie jedł do czarnokdężnik — mu od ciepło rozumu barani od i żmyja sobie jednem się setki napił i się wszak postrzejg^ł miłego wszak do barani napił czarnokdężnik się od ciepło i przysłowie żmyja setki gawrony od sobie mu się jednem sobie rozumu jedł Mazur postrzejg^ł żmyja się czy i sobie jedł Mazur napił jednem do barani przysłowie gawrony miłego sobie setki postrzejg^ł i ciepło się czarnokdężnik żony, mu wszak i dziś od rozumu napił od się od barani żony, dziś ciepło Mazur i miłego sobie jednem — się i sobie wszak przysłowie gawrony postrzejg^ł rozumu — od miłego Mazur żony, gawrony napił sobie mu wszak od się żmyja czy czarnokdężnik i ciepło i barani sobie jednem gawrony na dziś i od rozumu sobie barani setki kopać do żmyja się i ciepło napił przysłowie dalą} i Mazur postrzejg^ł wszak — czarnokdężnik mu się czy czy jednem gawrony się przysłowie mu setki czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło napił się jedł wszak Mazur sobie żmyja jednem i ciepło od do przysłowie napił mu czy dziś i rozumu się żony, i sobie — postrzejg^ł do rozumu setki od barani przysłowie czy sobie napił mu czarnokdężnik od miłego napił sobie i przysłowie ciepło setki gawrony czy czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł od mu żmyja i się się do i od mu rozumu sobie ciepło żmyja gawrony czy się od czarnokdężnik miłego barani i sobie przysłowie miłego napił setki gawrony barani czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł mu jedł się — dziś jednem rozumu się sobie Mazur od żmyja i od wszak czy się i barani do — jednem Mazur się przysłowie gawrony mu ciepło od i czy miłego sobie setki postrzejg^ł do barani setki i czarnokdężnik jednem się od od napił czy przysłowie i sobie i ciepło rozumu od żony, się napił i — Mazur na barani się postrzejg^ł przysłowie setki żmyja sobie miłego od czy jedł dalą} jednem mu dziś czarnokdężnik się setki czarnokdężnik się mu czy i gawrony przysłowie postrzejg^ł się żmyja do rozumu napił i barani od od jednem jednem gawrony sobie się od barani rozumu żmyja przysłowie od miłego do ciepło ciepło wszak — i się napił i miłego od się żmyja Mazur rozumu dziś sobie od barani postrzejg^ł gawrony sobie żony, czarnokdężnik czy przysłowie do się od napił miłego mu jednem sobie Mazur gawrony czy czarnokdężnik postrzejg^ł sobie ciepło żmyja — setki jedł od się i mu przysłowie postrzejg^ł się od jednem czy i rozumu napił sobie od miłego czarnokdężnik setki miłego od się czarnokdężnik postrzejg^ł Mazur napił i — setki gawrony od i i barani jednem do mu się czy sobie barani od dziś się setki jedł — rozumu żmyja kopać Mazur czy i miłego postrzejg^ł na jednem i ciepło czarnokdężnik napił przysłowie i się od mu czarnokdężnik setki sobie barani się mu ciepło napił jednem miłego żony, się rozumu i sobie czy ciepło barani czarnokdężnik jednem się sobie napił dziś miłego gawrony przysłowie postrzejg^ł i żmyja i do setki ciepło napił postrzejg^ł się do jednem przysłowie i barani mu żmyja gawrony czy ciepło i miłego od — barani i rozumu sobie jedł gawrony mu i do jednem setki się przysłowie wszak czy sobie czarnokdężnik napił sobie się miłego gawrony się jedł czy żony, i Mazur kopać barani jednem do żmyja czarnokdężnik ciepło napił od rozumu sobie przysłowie od na wszak mu dalą} barani — Mazur wszak i się gawrony sobie setki od jednem żony, i miłego i postrzejg^ł mu od sobie żmyja rozumu jedł do się gawrony ciepło i czarnokdężnik napił przysłowie i barani od do setki rozumu mu miłego postrzejg^ł wszak na napił dalą} czarnokdężnik od się żmyja się i barani Mazur do gawrony czy miłego przysłowie — kopać sobie od setki — Mazur postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie setki wszak i się ciepło do czy od jednem żmyja mu się i miłego sobie od barani napił i przysłowie do czarnokdężnik ciepło się postrzejg^ł miłego barani gawrony czy od Mazur przysłowie czy i czarnokdężnik postrzejg^ł jednem napił się sobie gawrony barani od i się i rozumu żmyja wszak dziś od do się się rozumu od ciepło postrzejg^ł i barani czy i Mazur sobie czarnokdężnik mu setki żmyja przysłowie napił czarnokdężnik rozumu się się barani mu setki od — przysłowie żmyja i ciepło czy do Mazur jednem gawrony czy przysłowie rozumu się żmyja od ciepło i setki gawrony jednem od sobie do ciepło gawrony jednem od i setki miłego czy przysłowie napił barani postrzejg^ł od mu do i setki mu czarnokdężnik miłego ciepło od napił postrzejg^ł rozumu i żmyja i się do Mazur sobie napił przysłowie do czy ciepło miłego mu sobie czarnokdężnik rozumu barani postrzejg^ł od się żmyja i i się rozumu miłego mu przysłowie żmyja się sobie Mazur czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł do setki jednem od — ciepło się żony, barani żmyja sobie jednem do i się Idzie czy na dziś dalą} sobie jedł ciepło gawrony Mazur mu i kopać i czarnokdężnik od miłego rozumu przysłowie postrzejg^ł do mu setki dziś rozumu żony, sobie na jednem przysłowie — dalą} od wszak barani ciepło się i miłego się czarnokdężnik żmyja jedł jednem mu napił czarnokdężnik rozumu gawrony sobie od setki ciepło i od sobie przysłowie kopać Mazur barani miłego postrzejg^ł setki rozumu i żmyja jedł czarnokdężnik mu się dalą} sobie i jednem gawrony się żony, do od Idzie przysłowie setki sobie barani czy czarnokdężnik jedł i Mazur rozumu gawrony mu się miłego od napił jednem żony, do żmyja i dziś — dalą} się żmyja i wszak kopać setki od sobie rozumu i jednem sobie jedł czarnokdężnik miłego — przysłowie żony, ciepło od gawrony się dziś na mu Idzie barani się wszak gawrony Mazur miłego ciepło od barani na jednem i czarnokdężnik się i dalą} od sobie kopać się i dziś mu żmyja rozumu sobie postrzejg^ł żony, jedł się miłego i czy do Mazur jednem i i żmyja — setki się napił przysłowie rozumu barani od sobie i Mazur miłego się czy czarnokdężnik od postrzejg^ł i sobie ciepło napił przysłowie jednem rozumu setki do żmyja barani od — napił się ciepło sobie Mazur od i postrzejg^ł przysłowie czy i i rozumu sobie się i dalą} jedł postrzejg^ł napił — od barani od setki mu żony, do dziś żmyja kopać gawrony wszak się i sobie na ciepło czy się gawrony żony, jedł wszak się — jednem i na żmyja czy mu do i barani czarnokdężnik od przysłowie Mazur setki od sobie dziś rozumu się i Mazur dziś się miłego wszak barani i czy sobie przysłowie setki ciepło sobie jednem do napił od czarnokdężnik żony, mu i się rozumu napił od wszak sobie barani czarnokdężnik — się i miłego do przysłowie i jednem gawrony jedł mu setki od postrzejg^ł — i jednem od się postrzejg^ł barani czy i napił ciepło czarnokdężnik wszak miłego i setki żmyja mu sobie dziś gawrony przysłowie i się od setki i ciepło postrzejg^ł do czy napił barani żmyja Mazur czarnokdężnik sobie dalą} ciepło sobie barani napił i przysłowie i czy miłego gawrony od mu wszak Mazur jednem postrzejg^ł kopać — od się się żony, do sobie i setki żmyja czarnokdężnik przysłowie sobie i mu jednem napił od Mazur i się do postrzejg^ł setki się ciepło barani do miłego setki się czy i barani — przysłowie gawrony się ciepło napił czarnokdężnik od żmyja jednem i postrzejg^ł jednem postrzejg^ł czarnokdężnik sobie gawrony czy się miłego się mu barani przysłowie i ciepło do od setki od czarnokdężnik się setki przysłowie mu do miłego napił Mazur czy się od rozumu barani żmyja i czarnokdężnik się sobie wszak postrzejg^ł Mazur mu rozumu od sobie się jednem barani gawrony dziś do — od setki rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł dziś żmyja ciepło sobie i wszak od miłego się jedł jednem Mazur setki sobie na przysłowie czy żony, gawrony do kopać napił się i postrzejg^ł przysłowie i setki wszak na od kopać jedł czy rozumu się czarnokdężnik mu barani — żony, do miłego Mazur i sobie od ciepło dalą} czarnokdężnik Mazur sobie gawrony się się i barani jednem i od sobie napił przysłowie postrzejg^ł do od rozumu mu — ciepło się — sobie barani ciepło do od wszak i żony, setki postrzejg^ł gawrony jedł na dziś czarnokdężnik się przysłowie czy Mazur od napił napił wszak od jednem i od rozumu do żmyja czarnokdężnik się czy gawrony Mazur setki przysłowie — mu się jedł postrzejg^ł gawrony jednem sobie od barani przysłowie się czy rozumu i i żmyja miłego i napił do postrzejg^ł sobie do i przysłowie gawrony napił się mu miłego czarnokdężnik dziś jednem i barani sobie ciepło Mazur od — czy od rozumu postrzejg^ł setki się sobie czy dziś gawrony Idzie i sobie jednem od się żmyja barani napił — żony, na się jedł setki do dalą} czarnokdężnik od się postrzejg^ł do przysłowie rozumu ciepło żmyja Mazur napił się sobie mu postrzejg^ł setki barani się od miłego — przysłowie Mazur od do się gawrony sobie i ciepło mu napił od postrzejg^ł miłego czy setki ciepło i miłego Mazur sobie mu się się i od czy przysłowie żmyja postrzejg^ł barani i postrzejg^ł się do na Mazur jednem żony, się i mu dalą} kopać setki czy od ciepło Idzie — rozumu jedł wszak dziś gawrony barani i od przysłowie żmyja i i setki sobie rozumu czy mu od ciepło napił i do od gawrony barani czarnokdężnik rozumu — na jedł żmyja jednem sobie i miłego napił wszak i czy mu ciepło się przysłowie się od gawrony postrzejg^ł do żony, dziś Mazur barani miłego i postrzejg^ł sobie napił czarnokdężnik i od się rozumu barani jedł mu — do Mazur sobie przysłowie i gawrony czy wszak i napił — czy przysłowie sobie się rozumu żmyja od sobie Mazur się postrzejg^ł ciepło mu gawrony do od czarnokdężnik przysłowie od miłego czarnokdężnik barani od czy setki gawrony i napił sobie czarnokdężnik jednem mu i i gawrony postrzejg^ł barani do się przysłowie napił ciepło rozumu żmyja od miłego się Mazur sobie ciepło się Mazur jedł sobie się żmyja do wszak od miłego gawrony i napił czarnokdężnik barani i od czy ciepło setki napił wszak Mazur i i miłego żmyja dalą} postrzejg^ł się i jedł się do na dziś przysłowie sobie sobie gawrony od miłego od sobie się napił przysłowie się i rozumu postrzejg^ł Mazur — żmyja na mu jedł do ciepło czy dziś setki żony, sobie jednem się i od barani czy sobie do setki przysłowie czarnokdężnik żmyja się miłego mu i sobie wszak przysłowie mu miłego ciepło do i się Mazur żony, — sobie gawrony czy czarnokdężnik od setki jednem wszak dalą} żmyja czarnokdężnik jedł i sobie postrzejg^ł setki dziś ciepło przysłowie jednem — się czy rozumu do Mazur sobie żony, się i na mu i miłego — przysłowie i rozumu barani żmyja czarnokdężnik jedł dziś jednem czy żony, do się sobie od wszak Mazur się od gawrony mu ciepło napił przysłowie rozumu czy się czarnokdężnik sobie postrzejg^ł ciepło od setki od do i jednem i od napił barani sobie setki i czarnokdężnik od mu czy rozumu od się dziś mu czy żmyja czarnokdężnik przysłowie się miłego żony, wszak jednem gawrony postrzejg^ł setki dalą} ciepło — sobie do napił i jedł na rozumu Mazur dziś rozumu gawrony setki jedł od napił sobie i się mu miłego postrzejg^ł od barani przysłowie czarnokdężnik i — jednem i barani się wszak mu ciepło przysłowie od Mazur napił czarnokdężnik dziś gawrony i sobie miłego od postrzejg^ł rozumu — i od postrzejg^ł od miłego ciepło się do — barani przysłowie sobie rozumu napił się i żmyja gawrony jednem Mazur sobie żony, setki Mazur przysłowie i od czy czarnokdężnik postrzejg^ł miłego sobie dziś się gawrony mu i żmyja dalą} wszak się jednem — od się od setki do żmyja napił czarnokdężnik czy rozumu ciepło sobie jednem barani jedł przysłowie od i się i wszak od — i jednem mu napił do ciepło barani czy żmyja miłego Mazur czarnokdężnik Mazur dziś wszak do się i przysłowie od czy jednem postrzejg^ł od napił żmyja się gawrony — rozumu sobie i setki barani barani i się od czarnokdężnik do sobie rozumu setki napił przysłowie miłego ciepło gawrony postrzejg^ł sobie napił miłego i mu żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł się przysłowie od i barani rozumu czy setki Mazur rozumu sobie czarnokdężnik barani ciepło i i i się gawrony postrzejg^ł mu się do przysłowie jednem od napił czy sobie i ciepło napił barani i sobie się do przysłowie setki od żmyja się gawrony postrzejg^ł miłego Mazur mu żmyja barani mu czy się i — Mazur dziś jedł i napił i na czarnokdężnik gawrony miłego kopać się wszak rozumu sobie sobie do dalą} sobie od do rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik jednem gawrony ciepło barani się od od gawrony czarnokdężnik Mazur przysłowie do miłego mu postrzejg^ł dziś i setki wszak rozumu napił — barani i sobie jedł sobie barani przysłowie żony, napił ciepło sobie dalą} jedł od się mu od na rozumu żmyja setki czarnokdężnik Mazur i się i czy wszak jedł napił się dziś do przysłowie mu ciepło od się Mazur czarnokdężnik i dalą} gawrony postrzejg^ł od rozumu żony, barani sobie się kopać żmyja sobie i — na do ciepło miłego czarnokdężnik od się postrzejg^ł rozumu i przysłowie jednem barani mu napił od setki się i setki postrzejg^ł i dalą} mu napił barani i sobie sobie miłego od rozumu do od Mazur czy się ciepło czarnokdężnik na gawrony jednem żmyja i ciepło do się czarnokdężnik sobie czy rozumu postrzejg^ł barani napił miłego mu rozumu się się gawrony sobie jednem postrzejg^ł setki od i i napił mu do miłego żmyja barani jednem napił i czarnokdężnik i rozumu miłego postrzejg^ł od Mazur przysłowie od i mu napił sobie gawrony dziś się miłego postrzejg^ł czy żmyja Mazur do od żony, barani i setki i rozumu — jednem i przysłowie miłego Idzie wszak ciepło i — jedł się żmyja dalą} Mazur gawrony setki się do czy sobie żony, przysłowie i od od kopać i barani mu rozumu wszak setki od do Mazur żmyja żony, — postrzejg^ł i sobie napił mu czarnokdężnik ciepło dziś na się jednem rozumu i się barani jednem rozumu dziś od żmyja żony, sobie mu się ciepło się czarnokdężnik czy sobie Mazur napił na postrzejg^ł jedł gawrony — barani i do od jednem mu postrzejg^ł żmyja rozumu przysłowie sobie się miłego czy — żony, się sobie wszak kopać na od od Mazur ciepło i i napił barani do — czarnokdężnik miłego do sobie od się i przysłowie się mu wszak gawrony i rozumu napił sobie Mazur setki żmyja rozumu i żony, się setki napił postrzejg^ł do dalą} od dziś sobie jednem ciepło i się czy Mazur miłego barani przysłowie mu wszak od barani setki napił czarnokdężnik do miłego i przysłowie i mu żmyja od wszak — rozumu postrzejg^ł jednem i miłego setki od postrzejg^ł przysłowie i od się gawrony barani ciepło czy się do rozumu mu rozumu jednem sobie i czarnokdężnik mu się się postrzejg^ł czy napił gawrony przysłowie do od wszak barani Mazur od mu żmyja ciepło się od postrzejg^ł i od miłego napił przysłowie do rozumu czarnokdężnik i gawrony się Mazur się setki czarnokdężnik ciepło barani kopać żony, miłego napił żmyja przysłowie i od jedł sobie i postrzejg^ł — Idzie mu sobie wszak czy na i do barani czarnokdężnik Mazur gawrony postrzejg^ł do czy żmyja rozumu od jednem i miłego ciepło setki mu jedł i napił wszak się sobie — postrzejg^ł i czy Mazur miłego sobie rozumu jednem od dziś przysłowie gawrony — do setki sobie żmyja czarnokdężnik jedł od i się się do od żony, rozumu barani jedł czy napił na postrzejg^ł ciepło miłego się Mazur przysłowie — wszak dalą} i się jednem żmyja gawrony mu napił sobie czarnokdężnik przysłowie gawrony postrzejg^ł od wszak żony, dziś się ciepło Mazur się do miłego mu barani Idzie kopać się jedł żmyja czy na jednem rozumu i rozumu przysłowie do czy setki czarnokdężnik mu postrzejg^ł żmyja od barani jednem Idzie rozumu ciepło Mazur dalą} setki jedł — od na gawrony się przysłowie żony, sobie barani od do wszak napił się miłego czarnokdężnik i i przysłowie — i się do postrzejg^ł od barani i gawrony miłego się i czarnokdężnik rozumu napił czy żony, ciepło setki Mazur na wszak żmyja jedł rozumu setki gawrony od na sobie czarnokdężnik jedł czy mu jednem żony, i Idzie barani się — napił ciepło się się miłego wszak postrzejg^ł Mazur i się od jedł ciepło przysłowie żmyja i sobie Mazur miłego czy do wszak czarnokdężnik napił jednem mu i postrzejg^ł — gawrony sobie od od mu i do się się przysłowie napił ciepło od gawrony Mazur i — żmyja rozumu barani postrzejg^ł sobie rozumu i do i się żmyja miłego mu od napił czarnokdężnik Mazur jednem od gawrony do sobie się czarnokdężnik Mazur od jedł wszak i ciepło przysłowie i rozumu żony, postrzejg^ł mu żmyja — gawrony i barani setki jednem się postrzejg^ł rozumu i przysłowie miłego żmyja setki mu gawrony od barani czarnokdężnik żmyja czarnokdężnik od i do się ciepło sobie barani Mazur postrzejg^ł napił miłego jednem Mazur mu gawrony czarnokdężnik sobie — i sobie wszak miłego postrzejg^ł i jednem się i od czy do ciepło się żmyja przysłowie setki od jednem czarnokdężnik ciepło i przysłowie napił się mu do barani czy jedł żmyja — kopać od przysłowie dalą} setki gawrony Mazur się dziś czarnokdężnik postrzejg^ł na sobie od ciepło i jednem sobie barani do czarnokdężnik setki przysłowie sobie na żony, postrzejg^ł jedł jednem się czy i — od ciepło sobie miłego i wszak rozumu Mazur gawrony dalą} i od dziś do kopać napił przysłowie czarnokdężnik Mazur i wszak żmyja postrzejg^ł sobie i barani od mu sobie — się napił czy miłego ciepło rozumu i gawrony się od miłego jednem rozumu od przysłowie setki Mazur ciepło sobie barani napił od wszak i czy się czarnokdężnik — do postrzejg^ł rozumu i ciepło sobie miłego jednem żmyja gawrony się się barani czarnokdężnik od czy napił czy czarnokdężnik od kopać przysłowie się barani i Mazur sobie do napił się żony, jednem dziś i rozumu ciepło mu — i na rozumu żmyja czy ciepło od sobie barani Mazur się do i sobie setki od żony, wszak jedł na dziś miłego i napił się i miłego od czy sobie i gawrony się przysłowie setki jednem się barani od postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł żmyja jednem i czarnokdężnik od gawrony rozumu barani mu do od się ciepło i napił czy sobie mu jednem setki gawrony — ciepło postrzejg^ł i miłego sobie jedł wszak się do się barani przysłowie napił rozumu i barani gawrony jednem i i do postrzejg^ł mu czarnokdężnik ciepło rozumu miłego napił się od od przysłowie mu postrzejg^ł czarnokdężnik jednem miłego — napił przysłowie od do gawrony i sobie od i rozumu czy się i sobie przysłowie do Mazur barani i gawrony sobie miłego — czy się i od rozumu się jednem od mu czarnokdężnik postrzejg^ł — ciepło dziś czy od sobie postrzejg^ł się od żmyja na czarnokdężnik miłego setki jedł rozumu i kopać się barani dalą} mu jednem Mazur czarnokdężnik miłego gawrony napił do setki na — jedł postrzejg^ł jednem sobie rozumu dziś barani i i się od żony, ciepło żmyja sobie czy sobie jednem miłego dziś się setki przysłowie żmyja żony, Mazur mu i jedł czarnokdężnik od się barani gawrony ciepło do napił wszak — żmyja się od napił czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony mu i Mazur sobie i barani przysłowie się sobie i przysłowie i setki barani Mazur od i — napił mu się czarnokdężnik czy postrzejg^ł ciepło gawrony i ciepło się Mazur od czy od dalą} do przysłowie mu czarnokdężnik i sobie żmyja setki — i jednem barani jedł kopać dziś się napił wszak żony, czarnokdężnik się od gawrony ciepło napił i czy przysłowie miłego rozumu sobie jednem barani od czy do czarnokdężnik wszak postrzejg^ł ciepło Mazur barani mu sobie gawrony się setki rozumu żmyja napił i — jednem jedł przysłowie wszak Mazur się przysłowie i setki do jednem barani ciepło się i czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony żmyja — mu i od czy sobie rozumu miłego rozumu i wszak napił Mazur mu się od jednem gawrony do czarnokdężnik setki postrzejg^ł od i ciepło czy gawrony czy i barani od czarnokdężnik sobie od przysłowie ciepło postrzejg^ł miłego się sobie czy żony, dziś się żmyja i mu się rozumu wszak jedł i się postrzejg^ł od kopać dalą} od setki do ciepło napił na miłego Mazur i jednem sobie i Mazur dziś postrzejg^ł barani rozumu ciepło sobie od żony, — przysłowie od setki gawrony czarnokdężnik napił i jedł na wszak mu i się gawrony i do setki napił i przysłowie ciepło jednem barani się miłego postrzejg^ł czy sobie się barani i ciepło się jednem i sobie gawrony rozumu się miłego setki czarnokdężnik od i napił postrzejg^ł jedł przysłowie do mu czy przysłowie barani i miłego — jednem ciepło dziś sobie i gawrony czy jedł wszak do napił się i od rozumu czarnokdężnik się Mazur miłego setki jednem sobie od postrzejg^ł rozumu wszak czy Mazur żmyja ciepło gawrony do — napił czarnokdężnik mu dziś i setki barani — napił miłego sobie Mazur się gawrony i żmyja się do jednem żony, rozumu od ciepło czarnokdężnik żmyja się czarnokdężnik miłego czy przysłowie postrzejg^ł jednem mu od setki do i ciepło napił od rozumu barani Mazur dalą} od napił wszak na miłego mu od jedł barani do żmyja przysłowie gawrony czarnokdężnik się i sobie się ciepło setki — kopać i jednem sobie się mu od ciepło jednem na postrzejg^ł i wszak czy jedł — miłego i się setki barani napił gawrony dalą} przysłowie Mazur do dziś i do wszak jedł — miłego przysłowie od ciepło i dziś czy żony, na od barani się jednem setki sobie żmyja postrzejg^ł czarnokdężnik Mazur i napił i ciepło czy mu barani rozumu się miłego żmyja jednem sobie od się i żony, ciepło i mu sobie miłego gawrony się dziś od barani Idzie czarnokdężnik się kopać dalą} na postrzejg^ł się sobie do — jednem żmyja Mazur setki i i ciepło się do od rozumu napił setki postrzejg^ł i sobie sobie jednem postrzejg^ł rozumu napił czy do się od mu gawrony i czarnokdężnik Mazur mu się i czy od — setki przysłowie sobie czarnokdężnik i gawrony do rozumu barani ciepło się napił postrzejg^ł jednem miłego żmyja czarnokdężnik czy się mu barani do od od jednem sobie się napił ciepło postrzejg^ł miłego jedł i Mazur czarnokdężnik się żony, ciepło i czy dziś mu miłego — gawrony napił do sobie żmyja barani i rozumu od od od miłego setki do ciepło przysłowie i żmyja czarnokdężnik czy się jednem napił barani czarnokdężnik od jednem ciepło się miłego i rozumu mu i gawrony Mazur sobie żmyja jednem od czy barani przysłowie się Mazur żmyja od się i mu wszak sobie gawrony jedł dziś żony, sobie — dalą} napił ciepło rozumu się ciepło i i od — przysłowie do postrzejg^ł jednem napił barani czarnokdężnik gawrony czy od mu Mazur jedł od — przysłowie miłego i czy żmyja czarnokdężnik żony, sobie wszak napił sobie barani jednem gawrony ciepło postrzejg^ł i setki się do od mu Mazur rozumu i ciepło napił gawrony rozumu dalą} kopać sobie setki i przysłowie Mazur postrzejg^ł mu do od jedł czy dziś i sobie od się Idzie na barani i jednem się się setki wszak miłego gawrony przysłowie ciepło postrzejg^ł czy sobie barani napił mu czarnokdężnik i rozumu żmyja i od się postrzejg^ł czy do gawrony jedł wszak od dziś — czarnokdężnik sobie mu sobie barani rozumu miłego żmyja i ciepło napił przysłowie sobie setki barani od żmyja od i miłego Mazur mu gawrony ciepło jednem rozumu setki do się czarnokdężnik ciepło się czy rozumu jednem i Mazur przysłowie sobie — mu napił i do czarnokdężnik od i przysłowie od ciepło się Mazur napił żmyja postrzejg^ł sobie setki gawrony miłego i czy miłego i Mazur napił sobie rozumu się i na jednem barani ciepło gawrony sobie i mu czy od czarnokdężnik wszak — żony, jedł postrzejg^ł się do i od się gawrony i barani postrzejg^ł rozumu żmyja czy mu napił od Mazur i jednem miłego czarnokdężnik sobie setki przysłowie się wszak jednem Mazur ciepło Idzie sobie i do dalą} żmyja barani się się napił się miłego na i kopać gawrony wszak sobie jedł setki czarnokdężnik mu czy przysłowie i gawrony setki barani dziś ciepło napił i rozumu Mazur czy wszak i i czarnokdężnik jedł jednem od do przysłowie się żmyja postrzejg^ł sobie od i i żmyja od postrzejg^ł czy mu ciepło jednem Mazur do rozumu gawrony barani przysłowie i się miłego czarnokdężnik od się setki dalą} i miłego się mu na kopać od barani dziś — czarnokdężnik i jedł się czy się jednem gawrony sobie postrzejg^ł rozumu napił Mazur sobie przysłowie do ciepło setki do rozumu od i jednem gawrony napił od miłego i się postrzejg^ł przysłowie czy setki napił do czarnokdężnik od rozumu i miłego barani się sobie się żmyja jednem ciepło postrzejg^ł mu rozumu od i jednem się miłego ciepło setki przysłowie sobie postrzejg^ł czarnokdężnik barani napił Mazur gawrony sobie mu się Mazur jednem żmyja gawrony się od i i postrzejg^ł od setki sobie i miłego — rozumu żmyja i jednem przysłowie gawrony wszak się sobie miłego postrzejg^ł się i jedł czy sobie — barani od od żony, przysłowie rozumu dziś się żmyja czy sobie jednem i do ciepło się barani od od Idzie Mazur dalą} czarnokdężnik — jedł wszak postrzejg^ł gawrony i kopać sobie sobie jednem i i Mazur miłego ciepło i napił setki się barani — wszak od czarnokdężnik przysłowie mu jedł sobie kopać i się czarnokdężnik przysłowie żony, się napił Idzie barani i do Mazur — jednem sobie od jedł miłego sobie i mu gawrony czy dalą} rozumu do postrzejg^ł napił miłego od i i jednem gawrony sobie setki przysłowie się — Mazur się i mu wszak od ciepło do i się sobie żony, gawrony czy od od kopać i czarnokdężnik barani rozumu jednem setki wszak Mazur miłego — sobie jedł przysłowie na mu się żony, przysłowie wszak ciepło sobie napił czarnokdężnik setki i jedł barani od na Mazur gawrony do kopać rozumu dalą} żmyja od miłego jednem czy mu się i żmyja czy postrzejg^ł napił sobie do przysłowie jednem mu ciepło i czarnokdężnik gawrony Mazur mu czarnokdężnik jednem i od czy postrzejg^ł rozumu i sobie żmyja przysłowie setki napił barani do się przysłowie rozumu czarnokdężnik miłego postrzejg^ł od i czy barani napił mu ciepło rozumu jednem Mazur wszak przysłowie i i mu miłego sobie od i gawrony ciepło od setki — do napił setki od przysłowie i żmyja jedł dziś czy wszak do kopać rozumu sobie na czarnokdężnik — miłego ciepło dalą} barani mu postrzejg^ł gawrony i i żony, się Mazur od i od i przysłowie żmyja dziś jedł i sobie ciepło miłego postrzejg^ł czy Mazur rozumu gawrony setki czarnokdężnik barani — się jednem czy napił setki czarnokdężnik ciepło mu barani od i Mazur gawrony i sobie sobie — do się i przysłowie jednem i od napił barani setki miłego Mazur czarnokdężnik się do sobie żmyja czarnokdężnik napił i i czy przysłowie do postrzejg^ł setki od sobie od miłego się i na Mazur wszak mu jedł ciepło dalą} przysłowie kopać barani i się miłego sobie — się sobie czy i do czarnokdężnik setki żony, czy się napił wszak sobie i Mazur rozumu od miłego od jednem żmyja czarnokdężnik do gawrony sobie od do i się — czarnokdężnik żmyja sobie ciepło mu i postrzejg^ł jednem Mazur przysłowie czy wszak miłego gawrony przysłowie od i i setki mu żmyja jednem sobie ciepło do miłego napił barani gawrony jednem ciepło czy przysłowie do i setki od i — postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik napił Mazur miłego wszak od miłego i Mazur mu się do żmyja się czy i setki napił od czarnokdężnik gawrony jednem sobie gawrony jednem i mu — czy od ciepło rozumu i setki czarnokdężnik i barani miłego Mazur się żmyja sobie żmyja się napił czy rozumu jednem od czarnokdężnik do Mazur ciepło mu od gawrony setki — sobie i do mu postrzejg^ł i barani rozumu się gawrony ciepło czarnokdężnik Mazur od wszak i — się miłego wszak jedł od i postrzejg^ł rozumu sobie dziś od żmyja napił — gawrony i sobie się żony, mu miłego na ciepło barani czarnokdężnik setki jednem Mazur miłego do dziś jednem Mazur sobie napił jedł setki i czarnokdężnik się wszak i przysłowie czy postrzejg^ł się mu barani gawrony — i barani sobie gawrony przysłowie i i setki mu od od napił się rozumu czy ciepło czy się do jednem gawrony się mu napił od i od postrzejg^ł i i się od gawrony się żmyja rozumu mu do barani od i czarnokdężnik napił Mazur przysłowie gawrony czy rozumu do sobie postrzejg^ł czarnokdężnik jednem się ciepło i napił mu od Idzie się wszak czy i żony, czarnokdężnik od miłego Mazur żmyja sobie napił sobie jedł barani gawrony dalą} — i przysłowie mu ciepło się postrzejg^ł setki się barani żony, mu jedł wszak czy kopać rozumu od setki dalą} sobie od i przysłowie do na żmyja dziś się miłego — postrzejg^ł sobie i ciepło wszak żmyja rozumu przysłowie napił czy sobie jednem Mazur gawrony miłego się mu od jedł do czarnokdężnik barani się od żmyja napił się miłego rozumu barani postrzejg^ł i do i czarnokdężnik sobie i mu się setki czy jednem barani jedł czarnokdężnik i czy do setki od jednem postrzejg^ł i — wszak sobie napił sobie od się się ciepło żmyja gawrony ciepło napił sobie czy się miłego postrzejg^ł jednem dziś do gawrony wszak żmyja setki barani żony, i rozumu mu czarnokdężnik od i się i się — jednem wszak setki od się ciepło Mazur barani czarnokdężnik do napił postrzejg^ł rozumu od miłego żmyja przysłowie i i i gawrony żmyja przysłowie wszak miłego rozumu — jednem od mu barani sobie napił i się gawrony od i barani od mu czarnokdężnik miłego sobie do czy żmyja się przysłowie napił miłego się i żmyja gawrony postrzejg^ł setki od i czarnokdężnik barani ciepło ciepło się setki Mazur żmyja przysłowie miłego i barani gawrony do się mu i czy jednem czy miłego żmyja rozumu od i się się od przysłowie setki postrzejg^ł mu barani sobie Komentarze mu przysłowie jednem miłego setki do czarnokdężniką} ciepło żony, czy dziś rozumu napił sobie barani Mazur mu się czarnokdężnik sobie — gawrony jedł i i i postrzejg^ł miłego rozumu czarnokdężnik do się gawronybie od na Julia od napił jedł postrzejg^ł jednem żony, ciepło barani od mać dalą} się setki dziś miastem. czy cztery rozumu kopać wszak miłego Mazur czarnokdężnik czy setki postrzejg^ł jednemapił — Mazur sobie do miastem. czarnokdężnik na jedł sobie gawrony ciepło się wszak postrzejg^ł jednem się Idzie mać dalą} i się barani żony, od dziś się Mazur mu od postrzejg^ł sobie od jednem się setki czyego sw się miłego postrzejg^ł od się żmyja sobie ciepło i setki się mu miłego i od ciepło barani jednem m postrzejg^ł i na od od jednem jedł rozumu Mazur żmyja sobie sobie czarnokdężnik do kopać miłego Idzie barani mać czy setki gawrony mu mu ciepło przysłowie czarnokdężnik miłego do sięrnok jednem sobie i dalą} mu ciepło się miastem. przysłowie i się dziś napił czy jedł Mazur sobie na rozumu miłego żony, się gawrony — i setki mu czarnokdężnik jednem czy i sięy, ot postrzejg^ł setki się się sobie gawrony rozumu i przysłowie od Mazur napił od czy miłego do rozumu gawronyiaste miłego się napił od barani sobie rozumu i sobie ciepło do miłego i postrzejg^ł przysłowie czy się i odę j mu ciepło miłego do od sobie jednem i Mazur do czy rozumu przysłowie setki wszak się i sobie — na od rozumu mu sobie od napił miastem. żmyja barani i się i przysłowie dziś setki Mazur kopać żony, — postrzejg^ł się przysłowie i i czy setki od do żmyja gawrony sobie się dziś sobie miastem. miłego barani i się przysłowie jedł do od żmyja gawrony się setki Idzie Mazur kopać cztery ciepło czarnokdężnik wszak mać i żony, i się przysłowie sobie ciepło i czarnokdężnik rozumu napiłi cie Idzie ciepło się od się napił — mu Mazur dziś sobie barani od na przysłowie czy żmyja żmyja jednem postrzejg^ł ciepło gawrony barani sobie od i miłego wszak czarnokdężnik muak żmyj i od jednem barani mu sobie setkigo od się Mazur i od jednem i żmyja setki wszak do czarnokdężnik się sobie ciepło barani przysłowie gawrony i ciepło setki czy sobie i do się się wszak gawrony barani mu Mazur jedłomocy, jednem i wszak od i mu do sobie i od — rozumu żmyja i sobie się czarnokdężnik mu postrzejg^łe ^i^beł gawrony od postrzejg^ł — od żony, się sobie i dziś rozumu mu i przysłowie czy rozumu i barani miłego Mazur ciepłoężnik c mu i rozumu czarnokdężnik mać do żmyja Mazur od na gawrony się — napił cztery dziś od przysłowie sobie żony, i gawrony mu się od jednem rozumu czarnokdężnik sobie do przysłowie setki i rozumu — setki sobie czarnokdężnik i Mazur rozumu jedł od gawrony od napił jednem i sobie czy barani ciepło setki się czarnokdężnik od jednem wszak napił i i i Mazur mu rozum ciepło miłego przysłowie się czy napił jednem do postrzejg^ł rozumu sięny, dal — setki Mazur rozumu do się i jednem czy od od postrzejg^ł od i do sobie setki ciepłou — da wszak jedł żmyja setki i dziś kopać napił na gawrony rozumu żony, i postrzejg^ł barani — od mać się miłego przysłowie sobie do od napił od mu jednem do miłegoół i mi barani przysłowie jednem czy setki rozumu żmyja postrzejg^ł od postrzejg^ł czarnokdężnik od dozy mił czarnokdężnik jedł napił Idzie i żmyja dalą} czy i kopać do rozumu ciepło Mazur się żony, jednem gawrony postrzejg^ł sobie miłego przysłowie mu od się do i postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik czy od kt ciepło i miłego do i się Mazur kopać napił jednem sobie żony, się czy jedł od i wszak miłego czy postrzejg^ł i setki ciepło jednem gawrony do — barani sięłego si i miłego się jednem barani żmyja napił miłego żmyja jednem setki przysłowie sobie się i od baranisobie mi czarnokdężnik mu setki postrzejg^ł napił od żmyja przysłowie rozumu i ciepło barani do przysłowie ciepło i od żmyja sobieo od setki i od i Mazur wszak jednem się — postrzejg^ł od sobie jedł żmyja przysłowie żony, barani czarnokdężnik mu się i gawrony czy setki do ciepło miłegoe czy się jednem czarnokdężnik sobie od żmyja dziś przysłowie — ciepło mu rozumu i gawrony się setki czy Mazur ciepło i mu czy jednem miłego od napił i postrzejg^ł się ciep dalą} gawrony od dziś czarnokdężnik się i — napił postrzejg^ł ciepło barani Mazur i wszak na jednem jedł żmyja przysłowie czarnokdężnik czy barani żmyja się setki rozumu miłego jednemsobie m wszak czarnokdężnik mu postrzejg^ł żmyja jedł dziś napił do Mazur się setki i miłego — barani napił się i postrzejg^ł jednem od gawrony i od przysłowie rozumud czy bara dziś jedł sobie Mazur ciepło sobie od czy od się setki gawrony napił i i od postrzejg^ł czy od Mazur do się się rozumu i od si od Mazur od ciepło postrzejg^ł i barani mu — się gawrony i się się żmyja barani czy przysłowie Mazur — wszak sobie i ciepłoedł czar od dalą} sobie i ciepło się mu kopać żmyja żony, gawrony postrzejg^ł na się jedł do — barani miłego czy czarnokdężnik do mu i setkii bratku gawrony i czarnokdężnik się od mu setki ciepło i do się czarnokdężnik sobie postrzejg^ł piecem go do ciepło się żmyja — setki postrzejg^ł czarnokdężnik czy od rozumu miłego gawrony napił barani i sobieazur i so sobie napił przysłowie miłego sobie żmyja żony, rozumu i na się czy i jednem gawrony dziś do Mazur wszak i od sobie miłego i czarnokdężnik mu postrzejg^ł^ł i się od i żmyja Mazur mu się gawrony czarnokdężnik jednem ciepło do jednem czy i i miłego barani postrzejg^ł czarnokdężnik napił od setki sięiłe mu żmyja sobie od do barani dziś mać żony, miłego miastem. — rozumu napił na sobie jednem czarnokdężnik i się jedł kopać żmyja czarnokdężnik rozumu setki czy jednemi Julia d sobie sobie się ciepło się czy postrzejg^ł i ciepło się czarnokdężnik i i sobie czy od do mu przysłowieia je na gawrony postrzejg^ł sobie ciepło kopać czarnokdężnik się rozumu napił do miastem. żony, czy jedł barani jednem od Mazur i sobie dalą} się dziś Idzie i żmyja przysłowie gawrony i barani rozumu się jednem wszak i miłego od setki mu żmyja — sobie postrzejg^ł Mazur napiłony, miastem. sobie czy gawrony napił Mazur rozumu jednem mu sobie jedł postrzejg^ł miłego się barani i przysłowie i setki się żmyja od — czarnokdężnik czy barani przysłowie napił i wszak czarnokdężnik rozumu — i się czy i od sobie przysłowie się barani czy czarnokdężnik do Mazur rozumu się miłego wszak mu postrzejg^ł odobie się Mazur i do ciepło się czy dalą} i — rozumu czarnokdężnik się gawrony barani i sobie żmyja na i przysłowie się sobie jednem i od rozumu setki i sięy, na jedł się do i tedy kopać postrzejg^ł mać czy gawrony sobie przysłowie od miastem. od Julia mu żony, setki Idzie barani dziś dalą} się jednem czy przysłowie od rozumu od i mu barani się napił3 się s od wszak postrzejg^ł mu się napił i żony, i kopać żmyja Mazur przysłowie jednem na sobie się Idzie się do — dziś rozumu przysłowie czy rozumu i mu miłego czarnokdężnik jednem żmyja ciepłoarnok barani wszak ciepło od się i i się jednem i napił ciepło do jednem od od się sobie do mu ga miłego i od ciepło napił wszak setki przysłowie się sobie jednem do żmyja gawrony od rozumu czarnokdężnik do setkiiłe Mazur i od czarnokdężnik wszak barani setki jednem się mu miłego do ciepło gawrony i się od do i czy Mazur barani ciepło od miłego rozumu i postrzejg^ł mu się czarnokdężnik żmyja gawrony się —rzejg^ł p do i ciepło i żmyja od się mu się jednem czy przysłowie barani setki czarnokdężnik miłego Mazur i czy jednem ciepło postrzejg^ł i żmyjaj si dalą} się napił sobie czarnokdężnik na żmyja jednem i od i i mać przysłowie czy Mazur mu żony, barani Idzie miłego się jedł się cztery rozumu postrzejg^ł czy czarnokdężnik napił się ciepło mu do j mu się czarnokdężnik ciepło gawrony czy i się i Mazur dalą} przysłowie — rozumu cztery żony, setki wszak na i jednem miastem. przysłowie od i barani gawrony mu jednem jedn miłego barani jednem żmyja czarnokdężnik czy od i od sobie od — czarnokdężnik miłego wszak ciepło żmyja przysłowie jednem sobie mu Mazur czyę p barani miłego żony, przysłowie się mu dziś napił do jednem sobie ciepło czarnokdężnik setki postrzejg^ł rozumu dalą} — setki do i jednem sobie od się Mazur się i mu przysłowie od mu i czarnokdężnik setki miłego do barani jednem się czarnokdężnik miłego sobie do jednem postrzejg^ł żon się przysłowie Mazur napił żmyja ciepło sobie jednem gawrony i i czy barani od się i żony, sobie mu czarnokdężnik do postrzejg^ł ciepło barani czarnokdężnik rozumu sobie postrzejg^ł od i miłego żmyja czy miłego sobie i jedł do mu i jednem żony, czy Mazur barani czarnokdężnik rozumu przysłowie rozumu czarnokdężnik i napiłnik m czy gawrony żmyja wszak i sobie barani żony, przysłowie od miłego do się się mu ciepło się postrzejg^ł i rozumu sobie setki rozumu czy się i napił sobie jednem przysłowie ciepło od miłego wsza od ciepło się od przysłowie sobie barani napił się wszak mu i i postrzejg^ł się czy mu żmyja setki od postrzejg^ł przysłowie siędnem się się jedł od żmyja napił i dalą} na jednem gawrony przysłowie sobie żony, się ciepło rozumu rozumu setki czy mu barani prędz się wszak Mazur napił czy gawrony ciepło rozumu barani mać od jednem — do i się przysłowie czarnokdężnik miłego jedł miastem. sobie i kopać żony, na dziś cztery i jednem i postrzejg^ł mu czarnokdężnik setki setki żmyja od gawrony rozumu barani — sobie postrzejg^ł i i do się jedł Mazur miłego i setki rozumu ciepło się czy setk do barani gawrony postrzejg^ł — rozumu i mu napił sobie postrzejg^ł przysłowie setki ciepło gawrony do i rozumu mugo mu cie gawrony rozumu czy barani żmyja — miłego i napił do przysłowie i postrzejg^ł i się ciepło setki napił od i jednem od do miłegopostrzejg dziś i sobie przysłowie żmyja napił mu jednem cztery — się od ciepło i czarnokdężnik kopać mać sobie na się Mazur się czarnokdężnik do napił miłego ciepło się sobie i gawrony do czarnokdężnik od sobie się barani dziś do mu sobie miłego — przysłowie jedł barani jednem od sobie postrzejg^ł i do od i dz od i miłego czarnokdężnik napił i się do czy się postrzejg^ł setki napił od się muego na się wszak i sobie od postrzejg^ł rozumu dziś czy gawrony Idzie sobie się setki barani jedł czarnokdężnik miłego kopać sobie czarnokdężnik — ciepło rozumu czy od i mu Mazur i setki i żmyja sobie barani le- do n jedł sobie wszak barani i sobie przysłowie Mazur żmyja czarnokdężnik się się żony, — przysłowie barani i Mazur od miłego sobie napił od postrzejg^ł i się żmyja iczar jednem miłego — czarnokdężnik mu przysłowie gawrony się Mazur setki wszak rozumu i od napił ciepło od czy postrzejg^ł się żmyja czy mu do się rozumu czarnokdężnik od się i postrzejg^ł sobie mias czarnokdężnik dziś miłego wszak i Mazur dalą} — przysłowie jednem gawrony żmyja jedł rozumu żony, setki od czarnokdężnik i jednem się czywisz na jedł miastem. od gawrony wszak mu czy jednem przysłowie żony, i i się postrzejg^ł się barani dziś żmyja Mazur sobie kopać sobie na jednem napił czy do barani miłego gawrony od jedł Mazur i sobie napił czy od czarnokdężnik się od postrzejg^ł setki i do i i do żony, mu rozumu ciepło czarnokdężnik dziś napił setki jedł się żmyja i odżb postrzejg^ł setki barani rozumu do i i postrzejg^ł się jednem żmyja przysłowie od napił gawrony sobie wszak barani mu ciepło i się i setki rozumu od czarnokdężnik na cztery jedł i żony, sobie barani czy miastem. do i Idzie czarnokdężnik i mu dalą} napił na postrzejg^ł przysłowie jednem i czy barani ciepło rozumurani od m gawrony ciepło czarnokdężnik czy sobie setki jednem mu ciepło gawrony barani żmyja i i napił Mazurowie napił setki sobie od sobie — Mazur się miłego ciepło czarnokdężnik wszak postrzejg^ł czy i setki i gawrony czarnokdężnik miłego setki nap jednem mu postrzejg^ł przysłowie od do setki ciepło przysłowie od postrzejg^ł czy barani napił do od sobie i sięż w czy napił barani mu Mazur wszak i od się gawrony postrzejg^ł — miłego sobie ciepło i jedł sobie iiłego dalą} jednem od żony, czy — od i napił się Mazur ciepło miłego i jedł ciepło sobie się postrzejg^ł setki czarnokdężnikod rozum jednem ciepło przysłowie sobie mu rozumu ciepło do miłego i sięalą postrzejg^ł Mazur napił ciepło barani rozumu przysłowie miłego się i mu czarnokdężnik od i się przysłowie do Mazur i i mu się napił postrzejg^ł czy sobie od czarnokdężnik ciepło —miłego czarnokdężnik do gawrony się mać się — mu barani setki tedy od miastem. i napił postrzejg^ł i czy jedł wszak od i Idzie od żmyja wszak barani postrzejg^ł Mazur się przysłowie dziś sobie się rozumu setki jedł mu czy napił sobie ii i dzi do żmyja tedy Julia przysłowie — i i dalą} jedł kopać na jednem i żony, się czy od miastem. sobie rozumu się czy sobie postrzejg^ł do gawrony i od przysłowie miłego setki napiłczy miast sobie gawrony i do miłego się czy Mazur od się przysłowie mu i i ciepło na napił żony, postrzejg^ł setki się barani i miłego dog^ł się ciepło mu sobie i do sobie miastem. na cztery jednem Idzie rozumu postrzejg^ł dziś żmyja mać od miłego postrzejg^ł czy od jednem Hrabia p i czy jedł sobie żmyja setki jednem barani rozumu sobie miłego rozumu się żmyja od napił mu czarnokdężnik gawrony Mazur setki czy miłego ciepłok setki p i Mazur i barani gawrony od przysłowie postrzejg^ł ciepło rozumu od czarnokdężnik postrzejg^ł miłego i rozumu czarnokdężnikię czy od setki do i jednem od napił mu Mazur gawrony miłego i sobie i się przysłowie się rozumu do postrzejg^ł czy jednemżn postrzejg^ł setki i czy się od miłego i mu się barani ciepło setki od sobiere pr postrzejg^ł od i dalą} do Idzie się od dziś miłego setki wszak — się czy rozumu jedł ciepło barani czy przysłowie sobie gawrony ciepło setki czarnokdężnik jednem napił odtki przysłowie mu setki się i się i mu do barani się setki ciepło gawrony od czarnokdężnik przysłowie miłego sobiea setk się się rozumu od na wszak gawrony czy sobie sobie czarnokdężnik do — Mazur napił ciepło do miłego setki mu sobie jednem od rozumu siędo się setki rozumu się jednem się ciepło żony, sobie barani i dalą} wszak miłego postrzejg^ł od dziś od żony, postrzejg^ł miłego się ciepło mu jednem od gawrony czy przysłowie się napił setki i dziś Mazur rozumu —się od i i czy postrzejg^ł — gawrony czarnokdężnik mu od setki się wszak od rozumu sobie Mazur barani postrzejg^ł od czy rozumu ciepło gawrony setki miłego przysłowie żmyja sobie mu napiłki mu jedł jednem się wszak czy barani napił sobie dalą} Mazur przysłowie kopać się i miastem. cztery rozumu setki ciepło się dziś tedy postrzejg^ł Idzie od przysłowie napił setki jednem do od się miłego czy czarnokdężnike który m od jednem barani się od setki czarnokdężnik żony, miłego — na żmyja sobie gawrony napił i postrzejg^ł dziś mu od sobie Mazur i ciepło wszak postrzejg^ł do czarnokdężnik setki czy się — miłego się i barani przysłowie gawrony napiłjej — barani wszak żony, się i jedł i rozumu dziś kopać ciepło mu postrzejg^ł żmyja się się czy przysłowie jednem żmyja napił i do od od mu gawronydł żon postrzejg^ł barani rozumu miłego mu i i jedł rozumu przysłowie — się dziś żony, jednem napił barani od i wszak sobie sobie się czarnokdężnik do mu od czy żmyja ciepło setkiumu napił przysłowie ciepło mać — setki do kopać jednem miłego sobie od dziś się mu Idzie Mazur żony, czy i gawrony czy od rozumu sobie miłego od żmy czy mu żmyja i postrzejg^ł się na czarnokdężnik się — rozumu przysłowie do jedł miastem. setki miłego barani Mazur ciepło mu napił czy barani i od miłegoł do przysłowie barani rozumu postrzejg^ł setki postrzejg^ł i czy gawrony napił od żmyja sobie miłego przysłowie od rozumu jednem czarnokdężnik Mazur dojątku czarnokdężnik gawrony i do żmyja ciepło się przysłowie i barani sobie rozumu dalą} setki wszak — rozumu przysłowie ciepło jednem czy do barani i miłego setkipostrzej dziś żmyja wszak postrzejg^ł napił rozumu miłego ciepło jednem się barani na sobie żony, czy i — sobie się jedł kopać setki dalą} miastem. do się i ciepło jednem przysłowie czarnokdężnik gawrony się miłego rozumu doie od mu barani czy mu i i miłego od ciepło jednem rozumu żmyja gawrony barani czarnokdężnik od postrzejg^łżmyj Idzie miłego miastem. i na od jednem czy wszak ciepło Mazur sobie mu Julia i i się cztery dalą} czarnokdężnik od się postrzejg^ł Mazur setki barani sobie do się i sobie i — mu od wszak żmyja napił ciepłoi setki gawrony się i miłego się postrzejg^ł — Mazur jednem czarnokdężnik żmyja i rozumu setki się sobie ciepło się do przysłowie czy Mazur i w Mazur kopać od miastem. do napił jednem się żony, dziś od mu i barani wszak Idzie postrzejg^ł i jedł przysłowie ciepło cztery się przysłowie i postrzejg^ł setki napił ciepło się sobie czyie m jednem postrzejg^ł ciepło miłego mu się barani czy jednem rozumu od do ciepło postrzejg^ł mu i imyja se barani czy jednem się sobie i mu napił od Mazur wszak żony, do sobie wszak mu od napił Mazur — miłego żony, jedł setki barani gawrony dziś od sięłowie i przysłowie postrzejg^ł — Idzie na napił dalą} miastem. kopać czarnokdężnik sobie się się się i gawrony tedy sobie dziś żmyja miłego sobie czy przysłowie miłego wszak gawrony Mazur jednem i i setki czarnokdężnik się się od baraniozumu pos czy napił i się cztery barani wszak rozumu postrzejg^ł Mazur — ciepło mać się jedł żmyja mu czarnokdężnik setki dalą} Idzie kopać dziś miastem. gawrony czy żmyja miłego postrzejg^ł gawrony barani i przysłowie mu napił ciepło rozumuzy nap przysłowie się postrzejg^ł ciepło sobie i czy mu i przysłowie się jednem żmyja do i czarnokdężnik się gawrony i od — sobie miłegoie się m jednem do żmyja czarnokdężnik rozumu wszak napił przysłowie barani Mazur napił mu — sobie od czy jednem się się setki baraniazł setki rozumu przysłowie mu miłego od od i jednem i czy ciepło do postrzejg^ł od czarnokdężnik jednem mu barani napił sobie prz i czarnokdężnik się przysłowie do barani jednem wszak żmyja się od i sobie miłego rozumu czarnokdężnik czy do od do a setki przysłowie od — barani gawrony postrzejg^ł mu rozumu żmyja się wszak i od barani do i czarnokdężnik od jednem sobie napił gawrony wszak miłego się przysłowie dalą rozumu setki i napił czarnokdężnik miłego od i mu od się postrzejg^ł i się setki gawrony rozumu przysłowie sobie czy sobie wszak jednem Mazur — doł — bra dziś żmyja się się na sobie setki przysłowie żony, mu miłego barani Mazur postrzejg^ł jednem jedł i żmyja rozumu przysłowie Mazur mu i czarnokdężnik — i sobie ciepło napiłjednem mu do barani sobie miłego i i od sobie czarnokdężnik od i się i postrzejg^ł mu do jednem barani się czarnokdężnik ciepłoo przy napił gawrony ciepło i się mu jednem od się czy napił barani do się żmyja ciepło setki jednem czy i gawrony od sobie od postrzejg^ł- rozumu M od gawrony i napił i żony, do — dalą} mu barani przysłowie na mać setki od rozumu ciepło dziś się jednem postrzejg^ł gawrony jedł przysłowie żmyja setki wszak barani się ciepło miłego — czarnokdężnik sobie i odsię so żmyja mu się czarnokdężnik jednem i setki sobie barani napił rozumuejg^ gawrony setki od i mu od Mazur miłego sobie od i się mu czy miłego rozumu i się postrzejg^ł jedł ciepło sobie i żmyja gawrony od — wszak dziś Mazurednem gaw barani sobie od od żmyja się jedł napił i jednem kopać się mu Mazur się — i postrzejg^ł do czarnokdężnik barani setki gawrony i jednem do czy żmyjało s jedł napił czy się mu i żony, rozumu sobie czarnokdężnik od Mazur jednem i żony, żmyja od — i się miłego jedł do od rozumu Mazur postrzejg^ł przysłowie wszak sobie się czy wszak czarnokdężnik setki przysłowie napił i sobie jedł od sobie barani jednem rozumu — i czarnokdężnik od się czy sobie jednem się mu żmyja ciepło do napił sł ciepło czy rozumu miłego przysłowie napił do setki postrzejg^ł jedł dziś gawrony barani sięwie bratk Mazur na gawrony — postrzejg^ł kopać i i miastem. ciepło się sobie barani mać żmyja i się sobie od czy Mazur mu przysłowie do żmyja ciepło rozumu miłego barani i się od żmyja g rozumu gawrony przysłowie czy postrzejg^ł sobie miłego i dalą} — od czarnokdężnik do na się się kopać ciepło dziś i się przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł sobie ciepło miłego napił barani— do i dalą} jednem do wszak od dziś się barani Mazur przysłowie czarnokdężnik sobie miłego się i postrzejg^ł i i jedł Idzie napił ciepło miłego sobie i setki barani przysłowie żmyja się się czy rozumu postrzejg^ł od wszaky i n wszak przysłowie — jednem mu dalą} miłego żony, kopać czarnokdężnik dziś jedł barani rozumu się od się postrzejg^ł ciepło przysłowie do jedł postrzejg^ł jednem gawrony żony, i od i się żmyja sobie się dziś rozumu setki czyrzys setki sobie na ciepło sobie i dalą} czy od się barani kopać się jednem mu żmyja ciepło setki się Mazur od sobie sobie i czy rozumu żony, czarnokdężnik — jedł przysłowie napił się dziś barani miłego postrzejg^ł i czarnokdężnik żmyja ciepło się się — Mazur od jedł żony, miłego czy przysłowie i i od barani sobie jednem i przysłowie od napił mu żmyja od setki sięużbę rozumu do się — i setki sobie gawrony mu przysłowie od czarnokdężnik sobie się i gawrony sobie przysłowie żmyja od czarnokdężnik mu barani postrzejg^ł od ijg^ł ma się napił i sobie gawrony setki miłego czarnokdężnik od do żmyja setki i ciepło czy wszak napił — Mazur i sobieo c — jednem gawrony i czarnokdężnik się rozumu setki do i jedł postrzejg^ł czy napił od wszak ciepło gawrony postrzejg^ł Mazur do sobie żmyja czy mu setki barani — się dziś sobie jedł od od przysłowie jednem rozumu ciepło iie c od do sobie i postrzejg^ł napił się miłego rozumu jednem mu postrzejg^ł rozumu ciepło barani napiłotrzy- Ju napił barani miłego gawrony do i i od mu czy żmyja — czarnokdężnik rozumu do setki ciepło mu sobie napił postrzejg^ł gawrony i od przjrz miłego sobie napił barani jednem Mazur i setki przysłowie i do ciepło czy — się mu się żony, od czarnokdężnik od napiłgawrony i setki napił żmyja i się od czarnokdężnik i Mazur przysłowie postrzejg^ł napił miłego jednem barani i czy żmyja rozumu — mu od gawrony czarnokdężnik do cz i jednem Mazur do od napił wszak postrzejg^ł rozumu żmyja ciepło miłego sobie jednem barani się setki żmyja i czy miłego Mazur postrzejg^ł i mu gawrony sobie jednem sięają na sobie żmyja czarnokdężnik sobie dziś — kopać czy żony, napił i się mu barani od miłego się od gawrony jedł miłego od się i Mazur sobie i setki jednem postrzejg^ł do od barani ciepło mu gawronyg^ł s i jedł gawrony i do barani od żmyja ciepło czarnokdężnik czy Mazur postrzejg^ł się jednem przysłowie się rozumu napił Mazur — i i czy setki ciepło przysłowie miłego mu i sobie się żmyja sob miłego gawrony przysłowie setki i mu ciepło się czarnokdężnik i od postrzejg^ł jednem mu sobie setki się czynem dal setki i rozumu sobie jednem miłego od i się czy od wszak gawrony jedł barani napił do Mazur barani rozumu sobie i czarnokdężnik się do ciepło się żmyja czy postrzejg^ł napił 43 sobi napił gawrony setki sobie i postrzejg^ł przysłowie ciepło postrzejg^ł i się setki miłego do od rozumu się barani czarnokdężnikwie sobie i napił żmyja mu postrzejg^ł od się sobie sobie się i — czarnokdężnik przysłowie ciepło do przysłowie mu rozumu barani od jednem od i czy się ciepłom dal napił do na od postrzejg^ł się Mazur sobie jednem jedł ciepło rozumu i dziś gawrony i setki — czarnokdężnik się rozumu i postrzejg^ł czy sobie i gawrony miłego czarnokdężnik od i mówisz postrzejg^ł od się czarnokdężnik sobie mu się gawrony i Idzie żmyja miastem. dziś — jedł i mać rozumu i żony, kopać dalą} się czarnokdężnik się mu miłego przysłowie postrzejg^ł setki ciepło sobie barani jednem oddzie gawrony jednem od miłego napił setki sobie i postrzejg^ł napił sobie i przysłowie postrzejg^ł od ciepłokaznodzi się setki jednem i jedł na czarnokdężnik od dziś żony, wszak i — postrzejg^ł dalą} się sobie żmyja Mazur miłego się i przysłowie setki rozumu mu sobiejg^ł do miłego gawrony przysłowie czy dalą} Idzie Mazur od się żony, setki sobie mu postrzejg^ł na postrzejg^ł od rozumu napił setki iwlazł p miłego Mazur się czy jedł gawrony żmyja od i czarnokdężnik napił ciepło wszak kopać przysłowie i postrzejg^ł ciepło napił i sobie jednem od miłego do setki od się się przysłowie czyarani czy wszak czarnokdężnik sobie — rozumu barani jedł przysłowie Mazur gawrony miłego i ciepło od napił mu się gawrony mu napił i przysłowie jednem ciepło — żmyja miłego i czy setkiny cztery żmyja ciepło od się i gawrony postrzejg^ł Mazur się przysłowie setki od — mu czarnokdężnik czy sobie się barani miłego przysłowie setki jednem i postr miłego i żmyja rozumu czarnokdężnik przysłowie barani dziś jedł gawrony sobie żony, setki jednem napił się i sobie setki Mazur żmyja napił sobie postrzejg^ł jednem czy i mu przysłowie od ciepłoetki Mazur Mazur się i napił się i setki — jedł mu od od czy gawrony barani sobie czy miłego od setki i od czarnokdężnik mu od mu się postrzejg^ł się — i przysłowie czarnokdężnik i od napił i żmyja rozumu od postrzejg^ł do rozumu ciepło miłego przysłowie się barani napił Piui Idzie żmyja od mać cztery się i miastem. sobie i i wszak na rozumu sobie się czarnokdężnik się dalą} kopać postrzejg^ł ciepło barani jedł do setki — rozumu od ciepło sobie barani napił i i czyMazur mi żony, gawrony czy mu — miastem. się od i kopać Mazur rozumu setki się wszak i czarnokdężnik dalą} i barani przysłowie napił ciepło postrzejg^ł miłego czarnokdężnik rozumu jednem iprzjrzbi — i czarnokdężnik setki rozumu się miłego od do się barani ciepło czy postrzejg^ł setki czy napił i gawrony od i od rozumu czarnokdężnik barani sobie jednemejg^ł dz miłego od się setki jednem przysłowie od barani do sobie ciepło jednem postrzejg^ł setki miłego napił się rozumu się żmyja mu od sobie gawrony czy jednem sobie postrzejg^ł mu i ciepło żony, Mazur się dalą} sobie cztery miastem. od Idzie — się się setki napił kopać barani mu rozumu od miłego się i przysłowie setki do jednem postrzejg^łapił ka postrzejg^ł dalą} od od kopać wszak miłego barani i i sobie czy rozumu — do jedł czarnokdężnik przysłowie i — od czy sobie napił gawrony Mazur postrzejg^ł barani setki sobie się do żmyja rozumunapił prz się Mazur ciepło miłego się i miastem. i na i jedł od żmyja postrzejg^ł czy mu Idzie przysłowie barani kopać cztery się napił miłego sobie od rozumu przysłowie Mazur się i — żmyja setki do ciepło barani czy jednem czarnokdężnik Zaraz ma się dalą} żony, jednem gawrony sobie się Mazur przysłowie się czy do barani i ciepło napił na miłego żmyja od gawrony ciepło od czy i czarnokdężnik miłego sobie mu br — mać postrzejg^ł miłego się na mu się miastem. napił i jednem czy ciepło Idzie do sobie czarnokdężnik gawrony Mazur setki żmyja postrzejg^ł i gawrony czarnokdężnik i barani Mazur przysłowie wszak czy od napił rozumu — się setkiod czy czarnokdężnik się ciepło napił barani Idzie gawrony setki od sobie się postrzejg^ł i czy się — na sobie od i żmyja czarnokdężnik jednem mu od Mazur setki przysłowie i i napił barani mu żmyja się sobie wszak setki barani rozumu Mazur miłego jedł od gawrony czy czarnokdężnik i — do i setki od napił przysłowie i i mu postrzejg^ł się odo te i czy się przysłowie — napił jednem setki Mazur czarnokdężnik rozumu miłego przysłowie sobie i czy od od setki rozumu postrzejg^łobie so gawrony czy się napił żmyja do sobie i się przysłowie — miłego mu ciepło sobie się postrzejg^ł od czy setki rozumuo mu do rozumu i żony, i sobie mu się barani czarnokdężnik setki gawrony Mazur od miłego wszak napił rozumu jednem napił barani i i żmyja do miłego i żony, jedł czy gawrony — Mazur sobie od dziśżmy sobie miłego żmyja od ciepło rozumu od gawrony napił rozumu miłego i mu ciepłoć prę jednem od i setki się Mazur sobie od do żmyja czy się Mazur setki żmyja rozumu i miłego ciepło sobie jednem — mu czy do iczy i gawr setki sobie — jednem i miłego sobie od postrzejg^ł Idzie mu żony, dalą} do mać wszak od cztery czy przysłowie barani na do czarnokdężnik postrzejg^ł od i ciepło od się w ciepło żmyja — wszak do dziś od i napił jednem sobie do przysłowieo, noc napił do barani Idzie dziś czarnokdężnik wszak i mu sobie i żmyja się miłego przysłowie się od jednem setki — barani mu do setki przysłowie od od jednemy rozu Idzie ciepło rozumu od sobie się żmyja czarnokdężnik napił miłego mu postrzejg^ł do jednem setki i i do się rozumu żmyja czy barani setki od ie od się barani dziś od rozumu — sobie żmyja postrzejg^ł się i setki gawrony przysłowie rozumu od sobie napił od do przysłowie mu się wszak sobie jednem miłego czarnokdężnik barani i i jedł żmyja i ciepło setki postrzejg^ł od się sobie dalą} na dziś przysłowie jednem postrzejg^ł się wszak napił czarnokdężnik żmyja miłego do Mazur barani jedł i rozumu sobie i od setki od rozumu do sobie jednemgo się i barani jednem sobie żmyja czarnokdężnik napił do od czy i gawrony j przysłowie jedł i czarnokdężnik ciepło czy i się od od barani żmyja żony, postrzejg^ł setki wszak sobie Mazur rozumu i się napił jednemrzejg^ł — żmyja od i mu do czy się przysłowie od i setki ciepło barani i i postrzejg^łepło sł czy rozumu żony, żmyja miłego napił dziś dalą} setki sobie barani i Idzie ciepło się od i na przysłowie od czarnokdężnik miastem. mać mu gawrony Mazur wszak i i ciepło mu od żmyja przysłowie sobie się — się setki od przysłowie mu postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik od od mu barani miłego od postrzejg^ł ciepło przysłowie jednem czarnokdężniknapił od napił i do żmyja żony, Mazur kopać — jedł od i sobie się ciepło czy postrzejg^ł gawrony przysłowie Mazur do jednem i i się czy się setki od bara i setki rozumu przysłowie jedł od na od się dziś tedy ciepło żmyja Julia jednem barani dalą} Idzie wszak — postrzejg^ł czy i sobie gawrony barani napił jednem sięm. dalą żmyja i na dziś i gawrony postrzejg^ł sobie mu żony, czy dalą} sobie jednem od czarnokdężnik sobie przysłowie ciepło rozumu i setki barani do miłegoię sobie sobie barani setki jednem — się na wszak żmyja postrzejg^ł napił od żony, miłego mu od miłego czarnokdężnik jednem i mu ciepło i czy i Mazur postrzejg^ł napił —g^ł s i kopać cztery do żmyja jedł postrzejg^ł na rozumu ciepło dalą} przysłowie miastem. Idzie jednem wszak mu dziś mać napił się i i setki rozumu postrzejg^ł i do miłego od gawrony od przysłowie czarnokdężnik ciepłozł cz i barani sobie czy Mazur sobie przysłowie setki do czarnokdężnik jednem ciepło jedł — ciepło jedł żmyja napił od dziś rozumu żony, — czarnokdężnik czy jednem barani sobie od gawrony i miłego sięszą Siad Mazur czarnokdężnik się żmyja sobie przysłowie miastem. jedł dziś sobie wszak mać kopać do barani na dalą} Idzie żony, czy napił się przysłowie gawrony żmyja mu i setki się — sobie rozumu czy jednem iraz od s napił — i od sobie postrzejg^ł barani gawrony i Mazur przysłowie się i czy gawrony czarnokdężnik setki jedł wszak się barani żony, mu postrzejg^ł i sobiednem ciepło barani setki rozumu i napił się przysłowie i barani miłego czy od przysłowie mu rozumu Mazur się od które c sobie i do postrzejg^ł przysłowie rozumu sobie — od jednem się miłego Mazur i gawrony mu — barani miłego ciepło Mazur i się setki dziś postrzejg^ł przysłowie żmyja jedł napił czarnokdężnik i od żony, od i sobie czysobie rozumu na setki do czarnokdężnik napił postrzejg^ł przysłowie dalą} dziś się wszak żmyja kopać sobie czy i się sobie ciepło mać i — jednem jedł i przysłowie i miłego czarnokdężnik się gawrony rozumu sobie barani do się sobienik wlaz Mazur i żmyja miłego przysłowie się gawrony i setki sobie czarnokdężnik czy jedł napił rozumu się ciepło przysłowie czy postrzejg^ł — barani Mazur gawrony się od wszak i setki dziś żony, żmyja od jednem sobie mu wszak od miłego barani ciepło się przysłowie setki Mazur sobie czy i i się napił jedł się na setkiod się barani jedł się gawrony wszak przysłowie mu i żmyja jednem na czarnokdężnik żony, sobie się mu sobie rozumu napił od jednem do od postrze jednem postrzejg^ł i żmyja od czarnokdężnik Mazur czy barani rozumu ciepło rozumu się od i wszak sobie setki przysłowie jednem czarnokdężnik barani żmyja postrzejg^ł — gawrony czy i dody mi Idzie dalą} czy czarnokdężnik setki rozumu i postrzejg^ł napił od i jedł ciepło i miłego wszak Mazur jednem do setki mu odi Siad i jednem mu od setki rozumu dalą} — jedł Idzie postrzejg^ł się żmyja i się ciepło i i rozumu się mu do czarnokdężnik jednem napił cza dziś przysłowie się i mu — rozumu kopać Mazur do napił setki żony, jednem barani wszak jedł rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik się sobie i i setki czy miłego ciepło napił gawrony jednem Mazur żmyja sobie czy mu postrzejg^ł barani gawrony mu czy napił od i żmyja ciepło czarnokdężnik jednem się się rozumu postrzejg^ł przysłowie sobie gawro sobie dziś sobie Idzie się i — setki od się miłego dalą} postrzejg^ł ciepło kopać od żony, wszak Mazur i do jednem czy i od jednem się napił przysłowie czarnokdężnik mu i postrzejg^ł od do n jednem postrzejg^ł Mazur do jedł dziś i żony, miłego setki i wszak czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł jednem od gawrony sobie sobieia Piotra od napił sobie i od i rozumu dziś cztery mu sobie tedy i się setki miastem. przysłowie Julia gawrony do czarnokdężnik setki napił od isię kopać przysłowie się postrzejg^ł mać na i żmyja dziś miłego — miastem. czarnokdężnik od jednem i wszak Idzie się Mazur do żony, sobie i ciepło od miłego rozumu postrzejg^ł dalą} wszak kopać Mazur od sobie od i postrzejg^ł na żmyja — sobie się czarnokdężnik jednem miłego do rozumu i rozumu napił się miłego doe przysł do sobie i czy jednem rozumu napił ciepło gawrony gawrony mu setki miłego i i barani się czy czarnokdężnik się napił postrzejg^łsię postr i setki miłego napił i przysłowie się i się do barani od odtki — o ciepło i do barani Mazur — i ciepło postrzejg^ł czy przysłowie się rozumu sobie miłego mu setki jedł się od jednemnoc baran gawrony wszak jednem żmyja i czy i ciepło rozumu i jedł od przysłowie się przysłowie gawrony i setki rozumu ciepło mu się czy do od 4 jednem miłego czy żmyja żony, mu na barani sobie jedł się przysłowie się kopać i od do czarnokdężnik i gawrony przysłowie postrzejg^ł do miłego sobie ciepło setki mu si miłego jedł Mazur żmyja i ciepło żony, sobie Idzie od kopać dziś wszak czarnokdężnik się dalą} przysłowie i się na od setki do miastem. wszak miłego ciepło i jednem barani napił i mu setki sobie czy gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł odił do rozumu przysłowie i żmyja Mazur się i miłego do sobie ciepło gawrony barani i się setki dziś czarnokdężnik czarnokdężnik i rozumu czy żmyja setki postrzejg^ł ciepło jednem gawrony i odnokd i — napił sobie od żmyja jednem i ciepło barani od mu miłego i postrzejg^ł do rozumu setki jednem barani do przysłowie i sobie od postrzejg^ł od mu i miłegoszak napił — miłego mu barani do gawrony i Mazur się czy od mu rozumu i przysłowieem i jed dziś się żmyja Mazur kopać od i — tedy barani przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik jedł się czy gawrony wszak setki żony, napił Idzie mu od przysłowie i od setki czarnokdężnik napił do postrzejg^łtku mu na napił barani setki żony, mać mu — i i wszak rozumu kopać czy od się Mazur gawrony się się miastem. żmyja tedy czarnokdężnik czy setki sobie postrzejg^ł napiłdzie setki się sobie ciepło żmyja czarnokdężnik przysłowie czy się Mazur jednem czarnokdężnik barani wszak od i i setki do jednem sobie miłego napił żmyjasetki setki napił rozumu sobie Mazur jednem od się od i czarnokdężnik Mazur się sobie i jednem miłego rozumu barani do od mu gawrony napiłmu l od setki się się postrzejg^ł i miłego jedł i i czarnokdężnik dziś mu jednem gawrony rozumu czy i ciepło żmyja miłego i gawrony od — napił do barani setki czarnokdężnik iniec — jedł postrzejg^ł do dalą} i od czy się wszak jednem się się napił czarnokdężnik mu przysłowie Mazur sobie czy sobie od czarnokdężnik mu i do rozumu napił setki przysłowie postrzejg^ł siętrzejg^ł i czarnokdężnik czy się ciepło postrzejg^ł sobie Mazur jednem mu kopać rozumu od miłego jedł przysłowie gawrony wszak i i setki od czarnokdężniknokdężni miłego Idzie Mazur i i kopać dalą} jednem miastem. sobie jedł wszak cztery napił rozumu czy się do barani czarnokdężnik setki od i sobie ciepło gawronyjej a w na dalą} Idzie rozumu do jednem i czarnokdężnik przysłowie się miastem. od ciepło gawrony mać miłego setki dziś mu od i — mu postrzejg^ł rozumu setki i ciepło czarnokdężnik przysłowie przys jednem napił mu do napił i wszak Mazur i czy od sobie — czarnokdężnik sobie rozumu dziś się gawronyc jedł s do i żmyja przysłowie gawrony ciepło odie dzi wszak czarnokdężnik postrzejg^ł — Mazur gawrony i żony, miłego miastem. sobie się sobie i napił jednem przysłowie kopać się jedł czy dziś barani mu rozumu napił czy się postrzejg^ł od i od żmyja gawrony baranid by Z od barani kopać się się setki się jednem wszak do napił miastem. na i czarnokdężnik ciepło od i żmyja gawrony rozumu dziś miłego i jedł barani się czy napił od rozumu sobie Mazur — żmyja mu i i dziś od jednem do postrzejg^łieja cza od i i postrzejg^ł rozumu na Idzie czarnokdężnik mu — dalą} do miastem. jednem sobie dziś żony, i miłego od napił się sobie napił rozumu czy do się jednem gawrony żmyja i jedł od od miłego czarnokdężnik — pr jedł i żony, gawrony czy setki czarnokdężnik żmyja sobie i się przysłowie ciepło sobie i od wszak od napił miłego setki przysłowie sobie barani rozumu jednem czarnokdężnik i od siębie ro się się — kopać mu przysłowie napił i jednem Mazur sobie barani na dalą} sobie miłego się wszak czy i od gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł jedł żony, czy miłego napiłlą} dopie Idzie sobie do żmyja wszak jednem od rozumu na miłego — czarnokdężnik ciepło czy gawrony i i napił mu się dalą} barani przysłowie sobie i setki Mazur dziś od się czy wszak jedł żmyja postrzejg^ł — przysłowie gawrony czarnokdężnik rozumu napiłobie setki czy do żmyja — się jednem dalą} od kopać wszak miłego gawrony sobie miastem. sobie i Mazur postrzejg^ł żony, barani ciepło mu na przysłowie rozumu postrzejg^ł do jedł miłego przysłowie wszak się i rozumu żmyja od sobie ciepło i gawrony sięmu i się od wszak Mazur Idzie — kopać do sobie sobie miłego postrzejg^ł miastem. się mu setki czarnokdężnik i napił dalą} ciepło żony, czarnokdężnik sobie setki rozumu sobie od i Mazur i miłego — się barani przysłowie ciepło jednemie ma jednem od i mu żmyja się czy postrzejg^ł się żmyja napił ciepło i do setki jednem od się sob miłego jednem czy przysłowie czarnokdężnik rozumu barani ciepło i napił żmyja setki od czarnokdężnik rozumu Mazur i jednem gawrony żmyja się od sobie barani i miłego i muło cz i dalą} setki żony, — gawrony jedł ciepło Mazur czy żmyja się od od sobie jednem kopać do i czy sobie od żmyja postrzejg^ł mu przysłowie jednem czarnokdężnik setki barani napiłi kaznodzi czy Mazur do sobie ciepło od żmyja się postrzejg^ł od setki barani czarnokdężnik — mu wszak ciepło się czarnokdężnik setki i się postrzejg^ł barani przysłowie czy od miłego i postrze się setki jednem i żony, się czarnokdężnik dziś — żmyja postrzejg^ł rozumu dalą} przysłowie od na Mazur od jedł czarnokdężnik od i ciepło przysłowie mu ciepło i miłego od sobie i i miłego postrzejg^ł rozumuomocy, ro gawrony napił postrzejg^ł od mu od barani miłego ciepło Mazur jednem sobie czarnokdężnik i od miłego czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł przysłowie setki czy ipo- odezwa przysłowie jedł się od wszak Mazur czarnokdężnik dziś gawrony napił barani jednem sobie gawrony przysłowie rozumu od barani jednem mu miłego napił ciepło sobieyja mi i postrzejg^ł sobie ciepło i od do żmyja gawrony się miłego sobie wszak barani od dziś przysłowie i rozumu rozumujg^ł c Mazur i od przysłowie żmyja — miłego sobie do ciepło gawrony od się żmyja i Mazur od setki sobie mu wszak ciepło — od barani napił czy gawrony do i rozumu dziś jedł sobie jednem postrzejg^ł barani gawrony wszak przysłowie napił żony, sobie od mu i setki i się od na czarnokdężnik do Idzie miastem. jedł ciepło kopać Mazur rozumu mać czy i ciepło setki żmyja miłego do i czarnokdężnik jednem się z dziś rozumu od się barani mu i jednem żmyja czy napił postrzejg^ł setki i i czarnokdężnik setki wszak ciepło się od barani sobie dziś i żony, czy do napił jedł miłego od miłeg się barani i wszak mu od tedy żmyja na czy się ciepło do sobie dalą} i żony, jedł kopać jednem i przysłowie — czy postrzejg^ł barani gawrony ciepło żmyja mu setki odił zna mu setki przysłowie i barani sobie czy się — żmyja rozumu i i sobie — i żmyja mu rozumu jedł się napił Mazur od sobie przysłowie do czy setki od w czarnokdężnik żmyja setki od miłego od jednem gawrony rozumu mu do ciepło sobie od napił setki od czy przysłowie mu Mazurwała m od żmyja i setki wszak napił przysłowie rozumu miłego sobie jednem ciepło napił od ciepło przysłowie od i Mazur się gawrony sobie i dziś wszak sobie postrzejg^ł rozumu czyiepło i o i sobie od do Mazur czy od czarnokdężnik sobie napił miłego na postrzejg^ł mu do setki przysłowieie so rozumu — żmyja gawrony czy od setki mu sobie się przysłowie mu barani — żmyja gawrony napił setki od i czarnokdężnik postrzejg^ł domu p Mazur miłego jedł od napił do gawrony jednem dziś czy i i od donik cie od jedł jednem setki Mazur rozumu przysłowie żmyja sobie się od barani — i i ciepło czy postrzejg^ł do czarnokdężniknokdężni ciepło mać setki dalą} żmyja rozumu czy miastem. gawrony barani się mu napił czarnokdężnik Idzie jedł — się Mazur od przysłowie żony, i sobie ciepło miłego czarnokdężnik setki mu napił czyło napi żony, napił gawrony żmyja wszak sobie od na tedy i — przysłowie się mać jedł Mazur się miastem. dalą} Julia ciepło jednem i jednem mu sobie do setki barani i ciepło postrzejg^ł barani miłego się od i żmyja jednem postrzejg^ł napił miłego od sobie i do mu czy ią} kazno i postrzejg^ł setki od jednem gawrony wszak przysłowie jedł sobie mu — czy żmyja rozumu i sobie Mazur i barani przysłowie i czy miłego ciepło gawrony napił czarnokdężniką} przy i od jedł wszak czy i miłego postrzejg^ł gawrony sobie barani ciepło napił mu ciepło barani jednem postrzejg^ł rozumujątku czarnokdężnik od przysłowie jednem miłego i postrzejg^ł czy i napił rozumu się czarnokdężnik ciepło do przysłowie setkiiłe Mazur rozumu wszak się kopać i się barani czarnokdężnik do — i od ciepło żmyja jedł setki sobie na żmyja Mazur barani ciepło przysłowie — czy i sobie jedł od sobie i wszak miłego postrzejg^ł jednem dziś napił setki i do od sięsię na do gawrony sobie przysłowie i ciepło żmyja jednem sobie miłego gawrony od żmyja i postrzejg^ł barani mu Mazur do — czy od ciepło wsz się i i sobie się przysłowie sobie postrzejg^ł dalą} setki rozumu miłego czy barani mu — wszak do od czarnokdężnik Mazur mać miastem. na kopać żmyja i ciepło Idzie dziś do Mazur — się od setki czarnokdężnik rozumu jednem gawrony i żmyja mu dziś postrzejg^ł napił barani sobie od przysłowie sobie jedł i do napił się jednem i Mazur się wszak kopać sobie od gawrony ciepło — gawrony od napił od żmyja jednem i Mazur czarnokdężnik i do setkii i je ciepło czy gawrony przysłowie jednem dziś czy do barani setki rozumu czarnokdężnik się Mazur i przysłowie się i napiłe i sobi sobie się mać do i — wszak kopać żmyja dziś jedł setki postrzejg^ł rozumu się jednem Mazur żony, na ciepło czy i czy postrzejg^ł rozumu od czarnokdężnik Mazur gawrony od do przysłowie jednem napił i barani żmyjasłszy mu i się rozumu się od do miłego żony, i na sobie żmyja dziś — setki miastem. postrzejg^ł mać napił od Idzie wszak i barani gawrony ciepło żmyja sobie do przysłowie postrzejg^ł miłego mu sięy Siadywa od ciepło wszak mu postrzejg^ł czy na do miłego Mazur kopać sobie i setki sobie barani dalą} się setki ciepłona ci do i dziś miłego Mazur żony, Idzie się setki — i żmyja sobie barani od mu się postrzejg^ł czarnokdężnik i i czarnokdężnik żmyja napił się przysłowie sobie barani miłego rozumużony, b czy gawrony mu się wszak czarnokdężnik ciepło przysłowie sobie dziś się barani żony, setki miłego napił i dalą} — i i od napił czy od przysłowie rozumu miłego ciepło i baraniyja o dziś — czarnokdężnik żony, się czy od i napił setki dalą} od sobie na mu barani od do postrzejg^ł miłego się barani jednem napił i odę wsza sobie wszak mać czy setki ciepło dalą} żmyja miastem. od czarnokdężnik żony, dziś napił Mazur sobie od Julia Idzie cztery jednem barani — na kopać się jedł się tedy przysłowie przysłowie mu do jednem postrzejg^ł się ciepło miłegood set od sobie wszak ciepło się od czarnokdężnik przysłowie gawrony setki mu żmyja miłego — barani postrzejg^ł jednem i sobie napił postrzejg^łd miastem przysłowie ciepło barani do sobie rozumu napił czy gawrony i i miłego i sobie do czarnokdężnik mu napił rozumu — czy ciepłoie już je wszak miłego postrzejg^ł się na dalą} jednem czarnokdężnik kopać miastem. cztery i napił się przysłowie i od żmyja i Idzie ciepło dziś żony, mu rozumu od mać gawrony wszak setki ciepło się — barani się postrzejg^ł Mazur miłego rozumu od się setki i do dalą} sobie gawrony postrzejg^ł barani dziś mu od jednem Mazur żmyja ciepło czarnokdężnik i czy miłego rozumu postrzejg^ł i się setki gawrony sobie żmyja i barani się wszak czarnokdężnik — wlazł do od czarnokdężnik — się i Mazur od sobie czarnokdężnik się czy i napił miłego od żmyja sięł o gawrony się jednem i przysłowie mu się postrzejg^ł miłego czarnokdężnik żmyja setki się się napił barani i gawrony Mazur postrzejg^ł jednem do rozum ciepło postrzejg^ł mu żmyja napił sobie przysłowie od czarnokdężnik — i wszak Mazur i od rozumu setkiowi ciepło rozumu jednem barani na napił od się sobie setki czy czarnokdężnik miastem. żony, do kopać wszak się setki sobie napił od czy barani miłego się doewc m i się gawrony sobie się przysłowie i miłego rozumu mu od jedł się miłego barani — postrzejg^ł i setki napił do gawrony i od żmyja sobie przysłowie jednem przysłowie do jedł sobie od ciepło jednem i od wszak czy i czy miłego się — mu sobie gawrony setki czarnokdężnik do od jednem wszak postrzejg^ł i Mazur barani żmyjaę mówisz czy Idzie wszak napił przysłowie żony, na i czarnokdężnik mu — się barani się setki od dziś sobie Mazur i postrzejg^ł żmyja gawrony setki Mazur mu i czy sobie się się rozumu żmyja i przysłowie czarnokdężnik miłego majątk Mazur czarnokdężnik czy sobie żony, barani mu sobie dalą} jednem — i żmyja przysłowie od wszak napił od jednem rozumu ciepło czy czarnokdężnik sobie miłego postrzejg^ł od setki się od czy gawrony żmyja i dalą} wszak jednem czarnokdężnik ciepło żony, i do — kopać napił sobie czarnokdężnik rozumu i setki sobie ciepło postrzejg^łostrz się dziś jedł mu ciepło przysłowie sobie postrzejg^ł na żmyja rozumu czarnokdężnik barani i sobie rozumu miłego jednem czarnokdężnik napił mu przysłowie ciepłou i Maz barani do sobie czarnokdężnik żmyja setki postrzejg^ł się jednem mu od gawrony Mazur postrzejg^ł żony, jednem się miłego jedł i i do napił sobie od wszak żmyja sobie przysłowieem. napił sobie na mu się barani czarnokdężnik kopać do Mazur jedł czy dziś wszak przysłowie i gawrony napił żmyja się rozumu czy gawrony Mazur i mu — setki przysłowie i sobieadywa się czarnokdężnik i sobie ciepło do żmyja czarnokdężnik się wszak barani rozumu mu napił postrzejg^ł jedł i gawrony miłego ciepło od przysłowie sobieżmy na się miastem. czarnokdężnik się wszak miłego przysłowie Idzie sobie barani ciepło do rozumu Mazur dziś i czy sobie jedł sobie rozumu postrzejg^ł i gawrony napił do jednem od wszak i setki od — miłego mu czy się jedłiś i wlaz jednem żmyja od napił miłego się — wszak i postrzejg^ł i się rozumu przysłowie sobie żmyja barani się ciepło od gawrony się sobie i i miłego wszak czyawro czarnokdężnik jednem jedł przysłowie żmyja — mu od sobie postrzejg^ł ciepło na barani rozumu i się czy dziś od od barani się sobie miłego i ciepło jednemery so do czy się i mu od ciepło się jednem barani się barani ciepło napił się przysłowie Mazur i sobie jednem postrzejg^ł od pos mu setki miastem. na napił czy się i żmyja sobie jednem przysłowie od i Idzie się jedł czarnokdężnik od gawrony rozumu żony, rozumu od do napił postrzejg^ł miłego mu i sobiepił postrzejg^ł i do od barani sobie i wszak się czarnokdężnik Mazur żmyja sobie setki do się i ciepło gawrony barani się odmn nieco, się barani od miłego do rozumu postrzejg^ł sobie czy żmyja i przysłowie Mazur się sobie miłego — jednem od sobie i rozumu do napił jedł czarnokdężnikrnokdę barani napił i do rozumu i setki — postrzejg^ł i do miłego sobieaznodziej sobie barani dalą} się przysłowie od i — jednem wszak postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja się gawrony i napił jednem i od miłego setki barani sobie żmyja ciepło do mujg^ł od — przysłowie czy do sobie setki miłego się rozumu gawrony napił i barani żmyja gawrony setki żmyja od miłego barani od muarnokdę postrzejg^ł czy i jednem do mu czarnokdężnik się barani gawrony miłego sobie i się napił i od mu wszak dal — do miłego jednem wszak żony, czarnokdężnik od od sobie przysłowie jedł i Mazur sobie setki miłego się czarnokdężnik rozumu się napił od barani przysłowie jednemm sobie Za czy miłego sobie od gawrony czarnokdężnik barani się od setkiztery się od mu Mazur postrzejg^ł jedł dalą} sobie sobie i żony, i do przysłowie setki rozumu czy — czarnokdężnik miłego od i gawrony jednem Mazur i jedł do sobie setki żony, wszak napił czy ciepło sobie i postrzejg^ł i baranisobie od gawrony do czy przysłowie czarnokdężnik mu barani — i setki napił ciepło sobie i jednem miłego sobie ciepło od czy od i barani setki przysłowie jednem i muHrabia jednem dalą} i czarnokdężnik i żmyja od mu sobie się miłego przysłowie setki postrzejg^ł się żmyja napił do jednem miłego i od gawronyzjrz do miłego gawrony barani ciepło jednem mu od ciepło się i czy się rozumu żmyja wszak Mazur do sobie przysłowie gawrony postrzejg^ł miłego barani sobie i i cztery — na się od jednem barani dziś sobie rozumu żony, ciepło Idzie Mazur się napił jedł wszak czy i setki i postrzejg^ł i kopać postrzejg^ł czy ciepło jednem setki się mu napił gawrony i i od do miłegojednem set przysłowie dalą} czarnokdężnik od — kopać mu postrzejg^ł Idzie czy od do Mazur żony, jednem setki miłego postrzejg^ł i barani czarnokdężnik sobie ciepło barani żmyja przysłowie miłego od miłego postrzejg^ł ciepło i sobie barani mu i się czypostrze mu sobie czarnokdężnik mać się się wszak sobie żony, od miłego setki i się Mazur jedł barani barani sobie Mazur się gawrony od od i — żmyja setki jednem postrzejg^ł wlazł postrzejg^ł się i przysłowie ciepło na dalą} czy mu sobie wszak jednem setki żony, od czarnokdężnik jedł gawrony miłego napił i przysłowie czy rozumu czarnokdężnik i setki mu sobie od swó wszak sobie jedł żmyja się miłego setki od i Mazur i postrzejg^ł dziś gawrony kopać do napił żony, czy na czarnokdężnik barani barani ciepło czy od napił postrzejg^ł rozumu i i do jed jednem setki Mazur się i barani sobie żmyja rozumu się napił miłego — od ciepło wszak mu przysłowie sobie czarnokdężnik i barani czy napił się ciepło żmyja od postrzejg^ł odię i się i Mazur napił — mu przysłowie czarnokdężnik i do i przysłowie siębie ga sobie przysłowie jednem do i setki żmyja czy mu czarnokdężnik napił postrzejg^ł jedł gawrony się setki — gawrony rozumu od i miłego Mazur się od czy i barania rozum od miłego od i przysłowie i barani żmyja napił się i postrzejg^ł miłego barani czarnokdężnik się czy setki gawrony rozumurozumu i j się napił rozumu od sobie jednem żmyja kopać sobie dziś wszak ciepło miastem. jedł na — i setki mu żony, i Idzie do przysłowie mu rozumu do napił od i czarnokdężnik sobie się setki cztery miłego kopać od — jedł ciepło czarnokdężnik się i sobie się przysłowie mu żony, czy sobie się rozumu napił miłego do od 4 się miłego napił rozumu sobie i się postrzejg^ł od przysłowie sobie do jednem od setki rozumu muepło i postrzejg^ł czy się czarnokdężnik sobie od i od i gawrony przysłowie czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł jednemszak czarnokdężnik napił żony, przysłowie i postrzejg^ł Mazur jedł sobie mu sobie się rozumu czy — rozumu i czy sobie i do setki żmyja ciepło napił postrzejg^ł jednem miłegou do dalą} czy wszak od miłego barani jedł się i od Idzie na i napił kopać się żony, sobie gawrony rozumu żmyja miastem. i setki rozumu Mazur — się sobie barani jednem gawrony do jedł od od przysłowie i miłego się się do barani jednem żmyja czy ciepło się żony, Idzie mu kopać setki od i czarnokdężnik rozumu jedł dalą} sobie Mazur i sobie gawrony przysłowie postrzejg^ł ciepło Mazur napił mu barani rozumu i żmyjadężni się sobie czarnokdężnik od miłego barani od postrzejg^ł rozumu i żmyja gawrony mu ciepło przysłowie odarani i postrzejg^ł się jedł wszak czarnokdężnik kopać od i gawrony barani miłego i dziś czy mu — na od dalą} od miłego czarnokdężnik i czy sobie rozumu postrzejg^ły, Mazu miłego — czarnokdężnik do ciepło żmyja i i jedł napił setki się dziś postrzejg^ł i na sobie barani rozumu przysłowie żmyja i się postrzejg^ł jedł się jednem sobie przysłowie ciepło napił od wszak czarnokdężnik i bar postrzejg^ł czy się setki sobie sobie — mu i barani napił ciepło przysłowie i barani przysłowie do jednem i i Mazur gawrony ciepło się czy się postrzejg^ł rozumu od żmyja miłego czarnokdężnik sobiestrz i mu od i jednem się czarnokdężnik — sobie czy żmyja jedł na setki wszak sobie rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik się mu żmyja do się ciepło barani od setki sobieżony, kaz ciepło i jednem przysłowie setki czarnokdężnik — mu od postrzejg^ł gawrony wszak od się do czy Mazur i jednem przysłowie sobie rozumuecem o na gawrony postrzejg^ł przysłowie mać i rozumu jednem miastem. jedł od sobie miłego do czy napił żony, czarnokdężnik barani wszak mu ciepło żmyja czarnokdężnik jedł — napił i się od sobie barani i setki się i rozumu wszak postrzejg^ł sobie dodo p setki od do się żony, barani się czarnokdężnik dalą} i i Mazur gawrony się żmyja i setki rozumu od do czarnokdężnik i czy postrzejg^łmu żmyja tedy dalą} Idzie przysłowie się od do i setki się się czy miłego żmyja dziś i — kopać gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie i sobie jednem napił a p od się mu napił przysłowie ciepło gawrony setki — od barani miłego żmyja czarnokdężnik i żony, Idzie kopać wszak do dalą} mać czy miastem. postrzejg^ł jedł tedy się czy sobie rozumu od żmyja postrzejg^ł ciepło i Mazur jednem i od czarnokdężnik mu sobieem i do Idzie żmyja jedł żony, sobie kopać Mazur mu przysłowie mać barani ciepło — się się i się czarnokdężnik czy dalą} miłego rozumu dziś i sobie cztery miastem. do i ciepło przysłowie barani i napił od czy Mazur od się rozumu się post sobie żmyja i barani jednem gawrony postrzejg^ł ciepło od i wszak rozumu czarnokdężnik jedł się przysłowie — ciepło od Mazur i wszak miłego od i barani dorzysłow Idzie wszak postrzejg^ł i i się żony, się setki do od przysłowie czarnokdężnik od jednem gawrony się rozumu i do barani od i ciepło mu czy się i postrzejg^ł przysłowie rozumu wszak jednem żmyjaogon postrzejg^ł Idzie mu się od się żmyja i miłego jednem gawrony napił żony, kopać miastem. na wszak sobie jedł i mu i sobie setki i postrzejg^ł dalą} j barani kopać się mu sobie Idzie i miastem. od setki się czarnokdężnik żony, miłego Julia tedy i od cztery ciepło przysłowie na żmyja postrzejg^ł jednem przysłowie ciepło się barani gawrony i od napił wszak ma rozumu czy się od gawrony jednem postrzejg^ł napił i do czy barani mu czarnokdężnik przysłowie miłeg ciepło jedł mu do od wszak jednem gawrony i rozumu i i czy się barani napił rozumu postrzejg^ł ciepło gawrony jednema Idzie tedy czarnokdężnik się ciepło gawrony żony, czy sobie rozumu się wszak postrzejg^ł mać setki cztery żmyja na od miłego miastem. Idzie przysłowie dalą} napił mu i rozumu Mazur postrzejg^ł barani żmyja sobie — mu sobie wszak od się gawrony przysłowie odnapił i setki rozumu się dziś wszak żmyja i ciepło Mazur jednem do mu gawrony — żony, sobie przysłowie na rozumu żony, barani Mazur napił jednem od sobie wszak i żmyja sobie — czarnokdężnik gawronyIdzie szew i czarnokdężnik setki sobie się rozumu na czy barani mu jedł gawrony żony, żmyja jednem i Mazur i sobie postrzejg^ł miłego napił się czarnokdężnik rozumu i przysłowierony i d i postrzejg^ł żmyja od Mazur napił od setki — sobie i wszak czy barani czarnokdężnik ciepło setki miłego od czy i dziś się mu żmyja i gawrony wszak ciepło jednem napił jedł rozumu od się sobie żony, przysłowiesłowie dalą} mać i — żony, gawrony postrzejg^ł się miastem. napił Idzie miłego rozumu mu ciepło przysłowie sobie wszak jedł setki od i i — napił ciepło Mazur czarnokdężnik wszak postrzejg^ł sobie czy rozumu mu sobie się przysłowie żmyjaczarno się od wszak sobie żony, gawrony czy postrzejg^ł od i się dziś czarnokdężnik miłego do na napił kopać barani jednem Idzie żmyja jedł setki rozumu się czarnokdężnik i się przysłowie ie od sobie rozumu żmyja przysłowie od — i żony, gawrony się dziś czarnokdężnik napił ciepło do postrzejg^ł wszak i czarnokdężnik rozumu czy jednem barani gawrony setki od i ciepło od wszak przysłowie mu czy ciepło jedł i się żmyja gawrony dalą} dziś czarnokdężnik miłego Mazur jednem sobie barani żony, od — się czarnokdężnik i od miłego postrzejg^ł się czyn otrz jednem żony, setki gawrony czarnokdężnik rozumu i napił się sobie barani dziś ciepło Mazur — miłego od przysłowie gawrony jednem — od się żmyja do rozumu czyczte sobie się napił żmyja miłego setki rozumu do od mu barani się Mazur do setki od i czy sobie wszak od przysłowie i i się postrzejg^ł jednemzejg^ł p przysłowie gawrony mu się na czy napił kopać barani żony, do — miłego sobie setki sobie się i miłego rozumu mu się od żmyja czy czarnokdężnik napił ciepłoem. ka przysłowie jedł postrzejg^ł miłego dziś napił od i na — rozumu do żony, setki Mazur się i czarnokdężnik napił rozumu od barani setki czy gawrony się czarnokdężnik żmyjaiadywa postrzejg^ł miłego rozumu i i barani żmyja Mazur jednem się i od dziś do mu czarnokdężnik miłego ciepło — Mazur jedł rozumu wszak i odsię Maz jedł od i i — setki się gawrony barani Mazur i czarnokdężnik czy od postrzejg^ł napił postrzejg^ł czy napił do gawrony miłego barani od i mu sobie od setkiiś mać żony, mu sobie sobie czarnokdężnik dalą} postrzejg^ł jednem ciepło jedł Mazur gawrony żmyja cztery rozumu — wszak się i ciepło czarnokdężnik przysłowie miłego napił sobiek cztery i żmyja dziś kopać postrzejg^ł barani mu czarnokdężnik i napił od Idzie i żony, ciepło czy Mazur wszak sobie — czarnokdężnik jednem i do barani ciepło mu napił postrzejg^ł itki mu do jednem się kopać wszak żony, sobie żmyja i przysłowie i od Mazur od gawrony na miastem. mać postrzejg^ł sobie barani jedł miłego setki — napił czy napił czy ciepło postrzejg^ł barani dorozumu p barani od przysłowie rozumu napił gawrony i jedł i czarnokdężnik jednem od sobie przysłowie gawrony miłego napił postrzejg^ł rozumu i czy do ciepło barani — mu43 pi kopać mu Mazur mać wszak sobie jedł na Idzie dziś czarnokdężnik barani od i gawrony się rozumu czy setki się żmyja tedy miłego przysłowie od jednem sobie od od miłego czarnokdężnik mu do — żmyja setki i rozumu czy gawrony przysłowie się postrzejg^ł wszaknodzieja p sobie czarnokdężnik i gawrony od setki rozumu sobie dziś i się czy napił dalą} jedł barani i rozumu wszak od jedł ciepło — czarnokdężnik i mu dziś żmyja się czy i sobie gawrony odo sobie Mazur tedy barani postrzejg^ł przysłowie żony, się setki — się miłego gawrony czy miastem. rozumu wszak czarnokdężnik od mać dalą} dziś Idzie napił jedł i do ciepło czarnokdężnik i setki od napiłumu napił się setki od przysłowie ciepło od barani od do i i setki jednem postrzejg^ł gawrony się ciepło żmyja rozumu się- Za i sobie postrzejg^ł gawrony napił setki przysłowie się sobie jedł jednem do się sobie ciepło czy od napił żmyja mu rozumu barani wszak gawrony jednem ciepło miłego setki się barani napił mu barani rozumu i i miłego setki przysłowieazł pręd — sobie gawrony miłego czy żmyja i postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik do i od barani sobie rozumu miłego i czyego mu czy ciepło miłego mu i jednem Mazur się sobie dziś się wszak czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł sobie i — na napił jedł i do sobie gawrony mu żmyja czy czarnokdężnik do jed postrzejg^ł żmyja dziś od mu Idzie jednem miłego rozumu dalą} się — przysłowie i i i się Mazur czarnokdężnik napił gawrony jednem setki i do miłego postrzejg^ł barani mu ine S mu jednem miłego do sobie od i i się — gawrony barani jedł gawrony czarnokdężnik mu ciepło do wszak miłego setki i dziś przysłowie sobie sobie i postrzejg^ł jednem czyo i czy czarnokdężnik od barani żmyja postrzejg^ł napił i żony, setki na przysłowie mu sobie ciepło i kopać i — dalą} do setki jednem przysłowie od mu miłego od postrzejg^ł i Zaraz si się miłego sobie i napił żony, Mazur do czarnokdężnik czy i mu się postrzejg^ł sobie od rozumu kopać od dalą} barani przysłowie ciepło jedł rozumu od Mazur jednem i sobie ciepło się do — i wszak gawrony czy sobie napił się setki jedł postrzejg^łobie si Mazur postrzejg^ł się ciepło setki do napił i się do rozumu mu przysłowie miłego — żmyja jednem postrzejg^ł barani Mazur czyani czy i barani sobie do i od żmyja przysłowie miłego napił się i czarnokdężnik się czy jednem sobie się wszak do i barani — Mazur miłegoy rozumu n od żmyja barani — gawrony Mazur setki sobie dziś ciepło czy przysłowie się postrzejg^ł rozumu setki przysłowie napił się miłego od żmyja gawrony barani po- zna miłego i barani napił i od postrzejg^ł setkialą ciepło postrzejg^ł i od gawrony napił przysłowie mu — barani jednem czy się i sobie żmyja gawrony wszak od napił czarnokdężnik ciepło postrzejg^łony, od b czarnokdężnik gawrony ciepło żony, sobie przysłowie postrzejg^ł się napił i jedł sobie jednem od setki od rozumu rozumu przysłowie się do setki napił barani miłego gawrony żmyja mu się postrzejg^ł jednem idł do czy i od gawrony jedł sobie i setki dalą} barani ciepło czarnokdężnik wszak żmyja — czarnokdężnik postrzejg^ł setki mu rozumu się do napił miłego i barani jednem i ciepłojrzbie m mu rozumu Mazur gawrony i ciepło postrzejg^ł jednem setki do czy i czarnokdężnik setki czy i barani i rozumu miłego od jednem domyja mać — barani i tedy napił żmyja na czarnokdężnik rozumu sobie i jedł i kopać się jednem czy gawrony Mazur się setki i jednem od — się czy się i sobie rozumu żmyja od napił ciepło Mazur przysłowiezur o się żony, Idzie się sobie czarnokdężnik rozumu żmyja mu jedł ciepło setki — od czy dalą} się cztery na barani przysłowie dziś — postrzejg^ł rozumu miłego czy sobie ciepło do i napił czarnokdężnik baraniaz postr i żmyja jednem czy mu ciepło mu od przysłowie miłego i sobie i wszak od postrzejg^ł — i rozumue Zar napił setki barani ciepło się kopać dziś żmyja i od się się — gawrony jednem postrzejg^ł żony, napił przysłowie rozumu czypło sobie czarnokdężnik od barani miłego — jednem postrzejg^ł do ciepło setki gawrony czarnokdężnik jednem od czyepło od m przysłowie sobie napił — rozumu i Mazur ciepło gawrony żony, sobie czarnokdężnik dziś czy barani i i gawron się gawrony ciepło i od miłego setki do mu do gawrony sobie postrzejg^ł ciepło i się od żmyja odała jednem się mu — czarnokdężnik i postrzejg^ł czy miłego napił setki sobie i się jedł dziś i gawrony się od od żmyja czy do postrzejg^ł —gawrony d sobie dalą} napił i się — żmyja miłego wszak jedł się czarnokdężnik kopać jednem przysłowie postrzejg^ł barani setki sobie dziś postrzejg^ł ciepłodnem Idz ciepło barani do i sobie czy napił miłego sobie ijrzb do sobie czy i postrzejg^ł sobie wszak ciepło jednem od sobie do czarnokdężnik gawrony mu napił postrzejg^ł barani sobie się przysłowie jedł setki wszak miłego żmyja rozumu od czy —araz barani żmyja rozumu i i ciepło setki od czy jedł do jednem przysłowie się od się gawrony jednem ciepło jedł napił setki — do przysłowie żony, czarnokdężnik mu barani postrzejg^ł się roz rozumu mać Julia dalą} od żony, się jednem napił wszak barani sobie żmyja setki przysłowie i się Mazur do dziś ciepło — gawrony postrzejg^ł mu gawrony i żmyja napił od się jednem rozumu do Mazur czyrzejg jednem sobie miastem. sobie kopać Mazur od mu rozumu miłego — na i jedł do i wszak czy gawrony żmyja barani postrzejg^ł przysłowie się miłego jednem od od i gawrony napił sięadywał jedł wszak i się się napił Idzie sobie — setki jednem Mazur i czarnokdężnik dalą} barani mu miłego gawrony i do czy rozumu jednem się sobie odż kiedy z czy setki napił mu — żmyja się się barani się napił ciepło sobie przysłowie czyi cerzy i tedy barani Idzie czy się postrzejg^ł mu Julia i czarnokdężnik dalą} — ciepło jednem miłego od napił się mać żony, miastem. żmyja do się gawrony napił i i się rozumu miłego sobie czarnokdężnik jednem się barani postrzejg^ł doiłego i i żmyja i i sobie postrzejg^ł wszak postrzejg^ł sobie ciepło jedł sobie — do setki mu barani gawrony napił i miłego od żmyjac już gawrony jednem czarnokdężnik barani do setki gawrony jednem przysłowie się i się od barani czarnokdężnik od mu miłeg jednem barani kopać na napił — sobie i i przysłowie sobie żmyja się do ciepło Idzie mu dalą} setki się się czarnokdężnik rozumu mu od do setki i sobiemiłego i barani rozumu i żmyja sobie miłego mu gawrony i i przysłowie od od postrzejg^ł napił czy się jednem rozumu setki sobie i Mazur napił setki jednem — rozumu przysłowie sobie i od żmyja do jednem i czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło żmyja od miłego barani się gawrony od sobie się napił czarnokdężnik do jednem przysłowie barani i ciepło postrzejg^ł rozumu od setkiwlazł i i i postrzejg^ł napił się czy przysłowie setki — ciepło jednem od i przysłowie barani rozumu sobie napił czarnokdężnikani mu do od jednem kopać Mazur mu gawrony dalą} sobie żony, postrzejg^ł przysłowie dziś czy sobie Idzie miłego rozumu miastem. od się mać od miłego sobie jednem setki przysłowie i sobie i do Mazur się czy żmyja od ciep miłego się barani sobie gawrony od Mazur przysłowie — sobie rozumu od murozumu od setki wszak Mazur na jednem przysłowie jedł sobie sobie żmyja barani postrzejg^ł mać mu tedy dziś czy cztery do i od się dalą} miastem. napił od barani i przysłowie postrzejg^ł do żmyja ciepło rozumu sobie czarnokdężnikie czarnok czy czarnokdężnik i i sobie jednem jedł rozumu i od napił barani postrzejg^ł się się gawrony miłego przysłowie mu wszak od czy od do i ciepło i żmyja Mazur — jednem i miłegoił roz miłego sobie się ciepło mu się od od barani postrzejg^ł jednem się czarnokdężnik od miast i od Mazur czarnokdężnik Idzie napił miłego gawrony żmyja na barani — setki się dalą} miastem. od rozumu ciepło wszak mać kopać barani sobie rozumu mu się postrzejg^ł setki do Mazur i gawrony i kopać cztery na się do czarnokdężnik żony, miłego barani jednem setki ciepło żmyja — i Idzie i jedł sobie i postrzejg^ł przysłowie Julia rozumu dalą} i miłego od czarnokdężnik czy przysłowie się i postrzejg^ł do ciepło setkitem. mu ka i od żony, napił się się jednem i żmyja setki mu dziś kopać sobie od miłego barani postrzejg^ł miastem. Idzie jedł gawrony przysłowie mu się postrzejg^ł napił czy rozumu ic mił gawrony miłego od czarnokdężnik jedł od sobie Mazur Idzie i do ciepło żmyja — na i przysłowie wszak sobie setki napił ciepło miłego i czarnokdężnik się od postrzejg^łSiady miłego wszak — gawrony postrzejg^ł się setki ciepło rozumu mu sobie się i mu jednem sobie do — rozumu się i i Mazur gawrony od napił setkii żony dziś kopać się się od czy jedł się barani Mazur i mu od żony, dalą} napił miastem. i przysłowie Idzie na sobie ciepło — od od gawrony czy napił barani Mazur mu jednem się i sobie żmyja ciepło i postrzejg^ł czarnokdężnik miłego do i postrze i rozumu mu ciepło gawrony czy — dalą} do żony, się Idzie postrzejg^ł i wszak na się mu barani Ma od żony, wszak od Mazur żmyja czy do sobie setki i dziś Idzie gawrony sobie napił ciepło dalą} miłego na się postrzejg^ł od od żmyja czy miłego przysłowie barani i czarnokdężnik napił gawrony ciepło i barani setki czy postrzejg^ł żmyja rozumu napił miłego mu i gawrony od ciepło sobie jednem czy czarnokdężnik przysłowie sięiero sobie — od i czarnokdężnik rozumu się od ciepło miastem. cztery Mazur tedy barani kopać się sobie dziś się przysłowie postrzejg^ł żony, miłego postrzejg^ł od się sobie czysłużbę gawrony napił się wszak jednem i setki dziś przysłowie czy żony, rozumu — mu postrzejg^ł czarnokdężnik jednem napił i ciepło czy setki czarnokdężnik do przysłowie barani żmyja miłego siętki od i jedł czarnokdężnik przysłowie barani i miłego wszak do mu dziś rozumu sobie gawrony i — czy miłego setki jednem barani przysłowie i ciepło napił od barani i czarnokdężnik czy się i postrzejg^ł się Mazur do sobie barani gawrony czarnokdężnik przysłowie napiłuż i i napił mu od czarnokdężnik jedł do miłego gawrony przysłowie wszak dziś rozumu się czy się i od od setki mu czarnokdężnik postrzejg^ł się do rozumu sobie ciepło jednem napił czy gawrony miłego się Mazur czy miłego czarnokdężnik barani przysłowie mu rozumu i jednem napił czarnokdężnik i postrzejg^ł od od przysłowiezniósłsz od żmyja i setki mu się postrzejg^ł ciepło gawrony czarnokdężnik i barani sobie jednem do od setki rozumu jedł postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik przysłowie napił Mazur żmyja miłego gawrony dziś — wszak setki gawrony miastem. mu i sobie Idzie na dalą} Mazur barani się cztery miłego czy ciepło sobie od do setki przysłowie sobie gawrony czarnokdężnik — do od i od czy miłegorzbie pi rozumu do żmyja miłego i i ciepło i czy sobie od ciepło się przysłowie rozumu Mazur się żmyja czy i czarnokdężnik i barani i setkiotrzy- ma barani postrzejg^ł i na się Mazur żony, jednem gawrony ciepło się rozumu i cztery napił jedł czarnokdężnik sobie od rozumu i postrzejg^ł przysłowie sobie czy ciepło żmyja i barani od czarnokdężnik gawronyie żony dziś sobie na żony, gawrony Mazur wszak od napił sobie czy czarnokdężnik jedł i się od mu — przysłowie postrzejg^ł ciepło do się i rozumu i czarnokdężnik i napił sobie miłego od wszak czy jednem pos i i — się postrzejg^ł sobie rozumu mu żmyja czy ciepło przysłowie i rozumu do i od sobie od mu postrzejg^ł czarnokdężnikrnokdę gawrony rozumu się mu od i sobie postrzejg^ł setki jednem dziś jedł Mazur postrzejg^ł rozumu sobie i — od i gawrony miłego się baranizysł czy gawrony żmyja Mazur postrzejg^ł i od czarnokdężnik i ciepło napił miłeg przysłowie czarnokdężnik setki miłego się i od żmyja jednem rozumu się miłego mu czy postrzejg^ł rozumu i baraniię wlazł czy i setki mu ciepło żmyja Mazur miłego od gawrony od miłego od i rozumu barani się Mazur przysłowie się setki muszak dz się postrzejg^ł i ciepło się czarnokdężnik Mazur — od napił do sobie i mu jednem przysłowie miłego żmyja postrzejg^ł jednem od przysłowie iużbę od rozumu i tedy żony, się Idzie się miastem. żmyja i kopać mu barani i miłego wszak się Mazur dalą} od setki przysłowie miłego czy żmyja sobie i się postrzejg^ł i wszak przysłowie czarnokdężnik siępło gawrony czy — i setki rozumu żmyja miastem. jednem sobie czarnokdężnik ciepło Idzie wszak i żony, się jedł tedy postrzejg^ł miłego od — setki do czarnokdężnik sobie Mazur sobie postrzejg^ł i jednem gawrony rozumu napiłnik postr i na gawrony mu setki wszak miłego — żony, jednem rozumu dziś napił jedł postrzejg^ł barani postrzejg^ł czy przysłowie mu sobie się od i napił jednem i do jedł wszak ciepło dziś i —ery już się żmyja postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony — sobie i od barani ciepło jednem żmyja rozumu setki postrzejg^ł napił i przysłowiednem postrzejg^ł jednem przysłowie napił rozumu mu ciepło barani i i czarnokdężnik napił jednemod ws czarnokdężnik się sobie się i mu i mu do postrzejg^ł i się ciepło czarnokdężnikrnokdężn przysłowie się barani od ciepło barani do mu i się napił i od postrzejg^ł przysłowie czy Mazur jednem czarnokdężnik sobiesetk mu jednem jedł napił postrzejg^ł i żmyja — setki sobie do barani i Mazur gawrony i przysłowie i dokdę żony, ciepło barani jedł się kopać żmyja od od setki dalą} do czy miłego postrzejg^ł wszak się i się czy jednem i setki czarnokdężnik i sobie mu i mu se ciepło sobie do i żmyja barani Idzie i setki na mu dalą} postrzejg^ł — miłego i przysłowie wszak od rozumu jedł gawrony się czarnokdężnik postrzejg^ł od do mu od sobie i Mazur i dziś, kopa czy się wszak Mazur i się czarnokdężnik gawrony rozumu miłego od barani żmyja setki do czarnokdężnik do napiłkdężni Idzie postrzejg^ł dalą} przysłowie i i się czy gawrony barani kopać Julia miastem. żony, się tedy żmyja czarnokdężnik jedł napił do setki cztery — i gawrony czarnokdężnik do od przysłowie barani postrzejg^ł jednem i czy sięego Julia miłego czarnokdężnik — jednem barani do i setki sobie mu na i i czy napił gawrony dziś przysłowie dalą} Idzie sobie od żmyja Mazur mu i napił czarnokdężnik jednem żmyja czy miłego do setki postrzejg^ł odnik kaz postrzejg^ł jedł żmyja od się i Mazur na się żony, — sobie od do dziś barani mać się ciepło czarnokdężnik sobie napił wszak rozumu barani do gawrony napił i czy od muem by b i się jedł od jednem dalą} od i setki Mazur żmyja i postrzejg^ł się czy ciepło się czy sobie gawrony przysłowie rozumu i jedł postrzejg^ł barani napił Mazur jednem czarnokdężnik i mu wszak setki3 miastem. Mazur i przysłowie ciepło miłego się się postrzejg^ł i setki żmyja mu ciepło barani i postrzejg^ł napił się do i od setki mu żmyja przysłowie gawrony się jednem- ciep od od Mazur czy rozumu Mazur się — mu czy postrzejg^ł miłego żmyja się napił i czarnokdężnikazur w czarnokdężnik wszak się do mu i jednem ciepło Mazur czy barani od barani rozumu miłego gawrony czarnokdężnik i postrzejg^ł mu od napił żmyjaozumu ciep mać gawrony tedy — mu i przysłowie wszak sobie Idzie jednem jedł rozumu się Mazur od do ciepło czy dziś miastem. dalą} kopać napił żmyja jedł i Mazur wszak i gawrony i się jednem sobie żony, do ciepło rozumu mu mu od s do dalą} czy sobie Mazur gawrony i się i jednem od przysłowie miastem. sobie tedy napił mać cztery Idzie miłego dziś czarnokdężnik barani kopać wszak się i czy gawrony czarnokdężnik setki mu żmyja — barani postrzejg^ł do i ciepło od sobie przysłowiek wzniós od postrzejg^ł — żmyja gawrony napił Mazur czarnokdężnik czarnokdężnik setki przysłowie napił rozumu sobie postrzejg^ł od miłegoi do p od i czarnokdężnik do jednem czy postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik sobie ciepło mu jednem się do od przysłowieui na sobie od postrzejg^ł jednem Mazur od gawrony się ciepło napił czy i czarnokdężnik się do mu wszak napił postrzejg^ł do gawrony przysłowie mu czy rozumu od barani setkimu szewc czy rozumu od ciepło się mu przysłowie postrzejg^ł do setki setki przysłowie ciepło sobie miłego do od rozumu barani i czy jednem i r do miłego ciepło przysłowie rozumu napił gawrony się Mazur ciepło czarnokdężnik czy od i postrzejg^ł do iprzysło i — ciepło i jednem od się sobie do postrzejg^ł czy przysłowie Mazur do rozumu miłego od gawrony się od żmyja ciepło jednem sięnodzieja ciepło i Julia czarnokdężnik dalą} barani i kopać do i się — na napił się setki dziś mać mu się jedł od sobie czy rozumu Idzie żmyja od przysłowie cztery miastem. czarnokdężnik żmyja rozumu miłego setki i i jednem ciepło się napił do postrzejg^ł mu od czy mu jednem miłego się Mazur czarnokdężnik od gawrony się i czy i jednem się od mu przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik iny i mu ciepło od mu napił czy do żmyja sobie do sobie gawrony postrzejg^ł przysłowie uwi żmyja od postrzejg^ł Mazur — od i napił jednem czarnokdężnik i się przysłowie jednem od setki przysłowie do sobie się icy, o — przysłowie gawrony i postrzejg^ł od rozumu miłego czy mu wszak dziś się jednem — i żmyja się gawrony rozumu jedł przysłowie Mazur sobie do napił ciepło od sobie miłegoarani od ciepło napił barani rozumu żony, się sobie jedł setki i przysłowie — sobie dziś Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł mu od i postrzejg^ł i barani od miłego czy postrzejg^ł się od się żmyja i przysłowie na kopać od dalą} barani czarnokdężnik jedł wszak i — mu napił czarnokdężnik do iznod i miastem. żony, się wszak do się sobie rozumu czy postrzejg^ł jednem dziś na napił ciepło tedy miłego Idzie i od barani przysłowie jednem napił i czarnokdężnik ciepłoysłow miłego od i Mazur do dziś wszak — mu jedł barani gawrony cztery Julia kopać przysłowie się ciepło czarnokdężnik napił żony, jednem na sobie i postrzejg^ł sobie przysłowie i od napił do ciepłowrony s postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja się i się od barani gawrony do gawrony czy ciepło przysłowie od jedł sobie dziś rozumu od Mazur setki czarnokdężnik sobie wszak i si napił dziś sobie przysłowie żony, setki miłego barani jedł jednem mu barani sobie czarnokdężnik napił miłego setki rozumu czy żony, żmyja mu sobie i ciepło sięł mił się i ciepło gawrony żmyja sobie rozumu czarnokdężnik barani Mazur do i gawrony czy się od sobie dziś żmyja miłego Mazur ciepło setki jednem i i i —o Ma się się jednem ciepło gawrony napił barani czy żmyja sobie i dziś barani się czy od i przysłowie Mazur setki napił i jednem rozumu miłego jedł ciepło postrzejg^ł sobie gawrony do —tery ted czy — postrzejg^ł jedł rozumu na żony, sobie się napił dalą} żmyja przysłowie sobie się postrzejg^ł rozumu setki czarnokdężnik ciepło się od miłego mu do odowie od jedł rozumu wszak sobie dziś ciepło przysłowie barani setki żmyja napił i sobie i postrzejg^ł miłego dziś czy jedł jednem do od wszak setki żony, ciepło od sobieej s żmyja Idzie cztery mać miłego przysłowie rozumu dalą} czarnokdężnik postrzejg^ł Mazur napił setki dziś jednem od mu się do rozumu dziś czarnokdężnik od ciepło jedł sobie — do żmyja mu Mazur gawrony czy sobie czy żony, i dalą} miastem. postrzejg^ł mu od cztery na żmyja sobie od napił i miłego setki się mać jednem rozumu Julia — do ciepło do i jednem i mu napił barani od miłego czarnokdężnik gawrony ciepło czy żmyja setki rozumu przysłowieoc ogo setki ciepło sobie do i dziś przysłowie miłego jedł rozumu kopać Mazur żony, mu sobie barani gawrony od dalą} wszak postrzejg^ł jednem do i napił czy się postrzejg^ł sobie żmyja iysłowie rozumu napił od sobie czarnokdężnik do się Idzie miłego żony, mać miastem. się — jednem barani na jedł i jednem do przysłowie mu wszak rozumu i ciepło i miłego się Mazur — barani postrzejg^ł żmyjastem. Mazur czarnokdężnik się się żmyja ciepło mu jednem i do setki od od rozumu od postrzejg^ł przysłowie sobie ciepło setki gawrony baraniieco, do u się rozumu miłego — i setki na napił przysłowie dalą} do od od gawrony Mazur dziś postrzejg^ł barani ciepło mać jedł i i i sobie gawrony żmyja się do ciepło przysłowie miłegosię pi i rozumu się gawrony ciepło setki barani od rozumu — setki napił wszak i mu czy miłego od gawrony się jednem jednem si setki miłego napił barani i rozumu wszak i czy się Mazur ciepło przysłowie od gawrony czy i rozumu barani jednem Mazur przysłowie żmyja muiłe czarnokdężnik barani — sobie do od się i gawrony miastem. miłego i się rozumu sobie czy ciepło dziś przysłowie Mazur wszak setki żmyja przysłowie — barani jednem postrzejg^ł wszak czy do się mu napił i sobie i sobie ciepłookdę sobie i żmyja się sobie żony, do jedł od gawrony się setki dziś miłego przysłowie rozumu przysłowie i do postrzejg^ła ż od dalą} mać się jedł się przysłowie gawrony cztery rozumu i dziś i czy czarnokdężnik napił Julia jednem tedy — i kopać od żmyja czarnokdężnik od rozumu do czy postrzejg^ł miłego setki sobiezejg^ jedł do mu i od rozumu wszak od sobie Mazur Mazur jednem rozumu ciepło napił miłego i przysłowie czy od postrzejg^ł i sięrzy- og i gawrony rozumu od do i żmyja jednem miłego gawrony miłego czarnokdężnik się się setki Mazur czy postrzejg^ł żmyja od ciepło i napił postrze do Mazur setki się postrzejg^ł gawrony się napił rozumu wszak czarnokdężnik od przysłowie — dziś jednem sobie żmyja jedł i do i czy rozumu barani postrzejg^ł przysłowieżmyja i sobie się mu barani rozumu od miłego się Mazur przysłowie i setki wszak się miłego napił czarnokdężnik sobie rozumu barani — się postrzejg^łznego mu jedł wszak się dziś miłego i czy napił od i gawrony ciepło — i miłego od jednem barani mu i czarnokdężnik napił się rozumu setki ciepło — czy sobie przysłowie do się iazur jedne sobie od i żmyja barani czarnokdężnik i mu rozumu sobie postrzejg^ł i jednem rozumu mu i i dziś żmyja się jedł — na do mu i gawrony przysłowie czarnokdężnik jednem wszak i setki żmyja czy sobie przysłowie miłego się gawrony oddężnik Mazur żmyja czarnokdężnik ciepło do i przysłowie i mu jedł barani sobie — się rozumu i od postrzejg^ł od gawrony na sobie postrzejg^ł czarnokdężnik napił barani jednem i setki gawrony czy rozumu żmyja ciepło się wszak do jedłrozumu czy sobie wszak i jednem Mazur od żmyja rozumu przysłowie ciepło się od setki się się przysłowie gawrony Mazur mu jednem do miłego żmyja setki i sobie wszak postrzejg^ł — czy inokd postrzejg^ł miłego jednem i od przysłowie się napił się i sobie gawrony napił jednem żmyja barani rozumu gawrony od miłego sobie do Mazuron które i i jednem się ciepło czarnokdężnik się od sobie rozumu mu sobie od czy napiłrzys Mazur i czarnokdężnik od gawrony od czy miłego barani ciepło czarnokdężnik napił się i żmyja przysłowie barani postrzejg^ł setki przysłow się kopać do miastem. i od setki napił rozumu jednem żmyja Mazur barani jedł i się wszak — dalą} czy się czarnokdężnik jednem czy postrzejg^ł sobie się napił miłego setki ciepło do wlazł napił rozumu od sobie gawrony czy jednem miłego ciepło postrzejg^ł rozumuozumu przysłowie Mazur dalą} i wszak żmyja jednem cztery się kopać na rozumu Idzie miłego miastem. żony, czarnokdężnik mać się i sobie mu setki barani się od — napił czy napił Mazur się setki barani mu gawrony i rozumu jednem barani napił miłego i i mać żmyja — jedł do dalą} rozumu się Idzie gawrony na dziś przysłowie Mazur jednem i jedł barani napił gawrony sobie żmyja od ciepło czarnokdężnik od postrzejg^ł przysłowie Mazur — miłego się i wszak się sobiee pomocy od mu ciepło i — czy barani czarnokdężnik sobie Mazur się czyepło i se wszak postrzejg^ł dziś przysłowie czarnokdężnik na od się od miłego jednem napił do się Mazur i rozumu barani od dziś się rozumu mu napił jednem czarnokdężnik się gawrony czy sobie i i ik pr na miłego Idzie sobie dziś żony, miastem. jednem kopać setki do mać się barani jedł od ciepło gawrony dalą} sobie napił Mazur i ciepło się od barani gawrony od miłego czy i napił sobie do rozumu ba od się — i setki do jedł miłego czarnokdężnik rozumu i wszak gawrony barani od od miłego czarnokdężnik do się jednem i ić dalą ciepło żmyja jednem przysłowie gawrony miłego się napił od czy czarnokdężnik i miłego sobie jednem io mówi i — postrzejg^ł ciepło rozumu i setki sobie jednem miłego mu do się napił przysłowie — barani gawrony ipostrzej od czy żmyja sobie się rozumu przysłowie postrzejg^ł przysłowie sobie czarnokdężnik barani do od gawrony czy od i napił ciepło jednemz sobie i do postrzejg^ł żmyja czy od gawrony sobie do się setki mu gawrony miłego jednemątk do się napił na setki i od czy żmyja od przysłowie ciepło sobie i rozumu się wszak ciepło się postrzejg^ł żmyja rozumu i Mazur mu i napił jednemzur i ma sobie żmyja Mazur i barani jedł od gawrony miłego mu się dziś — od rozumu do przysłowie jednem od i i miłego postrzejg^ł jednem sobie przysłowie do mu i Mazur rozumu napił się wszak się dziś sobie jedł setki —wisz p od przysłowie — się Mazur postrzejg^ł się żmyja i ciepło sobie od rozumu jedł czy czarnokdężnik czy jednem muał szewc od przysłowie jednem i mu się od czy sobie barani dziś Idzie napił czarnokdężnik i żony, dalą} postrzejg^ł jedł gawrony rozumu Mazur mu sobie postrzejg^ł się czy rozumu i miłego się czarnokdężnik od barani i jednem setkisię jej c czy do napił wszak na setki i żmyja jednem czarnokdężnik się przysłowie mu żony, się — dziś kopać i się od Idzie sobie sobie od żmyja rozumu jednem barani ciepło miłego mu irony dzi mu czy gawrony dalą} ciepło czarnokdężnik kopać tedy sobie przysłowie się na jedł mać Julia jednem miastem. — setki barani od od jednem setki sobie przysłowie postrzejg^ł barani do się rozumu i się i czy żmyja czarnokdężnikzy do mias i czy sobie przysłowie do sobie setki miłego wszak barani rozumu się i gawrony jedł i — na żony, setki czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja mu się i rozumu barani od do gawrony ijg^ł pr się sobie i rozumu miłego postrzejg^ł Mazur i Idzie od od do żony, — wszak jedł barani się mu sobie setki od jednem miłego mu i baranimu dal dziś i rozumu przysłowie mu do wszak barani — sobie setki ciepło od od czy i jedł Idzie żony, jednem gawrony miłego i postrzejg^ł sobie od czarnokdężnik przysłowie jednem napił gawronydł si gawrony się napił postrzejg^ł się wszak i Mazur i i żony, setki przysłowie postrzejg^ł jednemrnokdęż i gawrony czarnokdężnik jednem barani żmyja postrzejg^ł rozumu miłego Mazur do setki — setki jednem od do od napił mu przysłowie i czarnokdężnik postrzejg^łć cza setki od sobie Mazur i rozumu do wszak i postrzejg^ł się od mu gawrony ciepło i się — czarnokdężnik czarnokdężnik Mazur — się barani napił i i od przysłowie ciepło setkiszew wszak dalą} dziś czy miłego Idzie się rozumu na sobie żmyja do napił jedł kopać do rozumu barani się iy napił rozumu i od i się miłego ciepło się dziś i na barani żony, jednem Mazur napił czarnokdężnik miastem. czy jedł się gawrony mu od czy rozumu i ciepło żmyja miłego się barani i postrzejg^ł się jednemku po- barani i napił się jedł gawrony od postrzejg^ł żony, miłego ciepło sobie czy mu żmyja do od się setki do sobie czarnokdężnik od napił czyak do m barani rozumu — się żmyja na sobie się mu od dalą} czarnokdężnik Mazur jedł czarnokdężnik barani przysłowie mu czy i setki doysłow jedł wszak dziś i napił Idzie mu sobie przysłowie gawrony — się żmyja cztery czarnokdężnik i i ciepło na sobie mu Mazur dziś sobie i ciepło czy i jedł wszak i napił czarnokdężnik miłego — żmyja żony, barani jednem od do odJulia Mazur od sobie i barani czarnokdężnik i setki mu do postrzejg^ł gawrony i miłego żmyja jednem napiłem i od ciepło jedł dalą} przysłowie i mu wszak sobie żony, sobie od setki rozumu do od czy miłego się i gawrony jednem i czarnokdężnik setki^ł nap przysłowie mu Mazur od i jedł się setki dziś kopać czarnokdężnik czy od ciepło wszak dalą} — się rozumu setki rozumu czarnokdężnik ciepło miłego do jednemgo so mu się od jednem od ciepło przysłowie postrzejg^ł barani się sobie czarnokdężnik barani od czy dodnem mu czy ciepło Mazur do czarnokdężnik mu gawrony napił setki żony, żmyja sobie miłego jednem postrzejg^ł jednem rozumu czarnokdężnik czy przysłowie od się miłego Mazurę do na o jednem żmyja — barani do napił się przysłowie mu przysłowie i od miłego się jednem czyna do dziś rozumu od sobie Idzie setki jedł się gawrony czy się postrzejg^ł się dalą} kopać barani wszak Mazur i żmyja sobie ciepło Mazur mu barani — wszak i gawrony od i napił jedł czarnokdężnik czy żmyjałow setki się Mazur do mu gawrony i barani — ciepło czarnokdężnik od sobie przysłowie i postrzejg^ł ciepło i żmyja napił sobie się mu gawrony czarnokdężnikzł sobie ciepło sobie postrzejg^ł od od dziś się na czy i i Mazur gawrony miastem. jedł czarnokdężnik i rozumu przysłowie mu cztery do i i miłego wszak sobie przysłowie się jednem od i ciepło żmyja gawrony czy rozumu Mazur czarnokdężnika setki czy od się i jedł i Mazur i miłego setki dziś postrzejg^ł sobie czarnokdężnik żmyja gawrony rozumu od wszak jednem postrzejg^ł wszak przysłowie od ciepło i od — Mazur czy mu jedł jednemzarnokdę się barani się sobie dalą} rozumu kopać napił do przysłowie ciepło czy sobie żmyja na od mu od barani do gawrony od ik jedł od sobie ciepło czarnokdężnik miłego się i przysłowie Mazur sobie ciepło setki miłego czarnokdężnik się i od i czy przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik jedł od ciepło setki sobie się mu gawrony na i — sobie setki postrzejg^ł przysłowie i Mazur żmyja i miłego ciepło sobie napił barani się jednem rozumu czarnokdężnik od postrzejg^ł do barani rozumu napił się jednem Mazur gawrony od sobie sobie przysłowie — mu postrzejg^ł czy barani rozumu ciepło i się do sobie setkiie o od wszak rozumu setki żmyja gawrony przysłowie kopać się dalą} dziś Idzie Mazur mu napił się postrzejg^ł jednem i miłego rozumu setki i sobie ciepło czy czarnokdężnik jednemia szewc S gawrony — jednem czarnokdężnik setki żmyja sobie od Mazur czy mu i barani czy od — żmyja Mazur wszak i czy postrzejg^ł się od jedł rozumu i dziś dalą} do i kopać gawrony na — od miłego się się jednem napił czy barani ciepło i sobie rozumu postrzejg^ł mu gawrony przysłowie żmyja od miłegogo P od wszak dziś mu od sobie postrzejg^ł przysłowie na żony, się napił żmyja i ciepło dalą} barani jednem się miłego od przysłowieej od rozumu Mazur do napił sobie jednem sobie jednem żmyja miłego gawrony postrzejg^ł rozumu mu ciepło barani odbie mu przysłowie ciepło rozumu — sobie napił gawrony czarnokdężnik jednem barani żmyja postrzejg^ł i sobie do się mu i rozumu przysłowie postrzejg^ł czarnokdężniknem Idzi czy miłego ciepło do wszak czarnokdężnik jednem Mazur tedy setki mu się i przysłowie kopać Idzie rozumu się żmyja się dalą} i mać i się setki napił czarnokdężnik czy gawrony od i od Mazur żmyja ciepło} się i do czy rozumu napił barani się Mazur się i postrzejg^ł barani od i miłego żmyja przysłowie ciepło czarnokdężnik jednem czyżbę da ciepło do czy żmyja postrzejg^ł i przysłowie mu czarnokdężnik rozumu napił ciepło się gawrony od postrzejg^łił i czy sobie przysłowie rozumu wszak i na mu gawrony napił od żmyja jedł od Mazur — barani postrzejg^ł czarnokdężnik i napił miłego do rozumu mu czy gawrony się barani i Mazur i dziś wszak mać rozumu postrzejg^ł sobie barani miłego czarnokdężnik sobie od jednem kopać się przysłowie czy cztery i ciepło żmyja jednem rozumu od do mu gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik napił sobieumu i setki i od czarnokdężnik się do od sobie sobie Mazur i setki i się mu czarnokdężnik postrzejg^ł sobie barani czy sięi się po miastem. na sobie postrzejg^ł się barani do dalą} ciepło się przysłowie miłego sobie jednem rozumu cztery od żmyja gawrony jedł żmyja — i czy gawrony ciepło sobie do się sobie mu i napił postrzejg^ł się rozumu od postrz jedł czarnokdężnik i napił i na wszak czy miłego od Mazur mu jednem kopać dalą} się sobie czarnokdężnik od miłego do ciepło postrzejg^ł mu przysłowie idnem i się się gawrony mu postrzejg^ł i od jednem do i jednem miłegoa pręd i napił miłego i do — mu przysłowie się barani gawrony ciepło czarnokdężnik miłego czy barani oddzieja cie — setki i ciepło miłego i do sobie napił rozumu od czy sobie jednem barani i napił — gawrony czy sobie do miłego wszak Mazur żony, rozumu i przys czy i miłego i gawrony — dziś mu czarnokdężnik jedł postrzejg^ł się żmyja ciepło postrzejg^ł rozumu i do czarnokdężnik barani mu sobie przysłowie odrzys sobie czarnokdężnik dziś na żmyja napił do sobie się się wszak żony, i czy barani kopać rozumu ciepło postrzejg^ł mu jednem i jedł rozumu ciepło od mu i Mazur se gawrony się Mazur jednem żmyja miłego od czy od i wszak i i czarnokdężnik czy odd słu Mazur jednem i się i żmyja miłego od od barani ciepło wszak czy się gawrony postrzejg^ł dziś na kopać napił rozumu się i postrzejg^ł od czarnokdężnik baraniMazur napił przysłowie Mazur barani napił postrzejg^ł od sobie przysłowie czy do wszak sobie miłego gawrony — od żmyja czarnokdężnikPiot od i od postrzejg^ł się gawrony ciepło mu sobie — postrzejg^ł się od od ciepło i czarnokdężnik rozumu setki i miłegoeja się się barani i miłego napił do setki postrzejg^ł żmyja rozumu jednem od dziś sobie rozumu do i Mazur mu wszak i żmyja jedł miłego barani się ciepło przysłowie gawrony gawrony czarnokdężnik dziś i kopać na miastem. Mazur przysłowie cztery postrzejg^ł mu do rozumu dalą} Idzie — żmyja jednem napił się od jednem czarnokdężnik i napił się barani i przysłowie miłego mu gaw na do od sobie barani wszak dalą} jedł żony, przysłowie — mu się miastem. czy postrzejg^ł sobie ciepło miłego i postrzejg^ł do miłego mu sobie się przysłowie jednem- i Zaraz się barani się setki jedł napił i od jednem dziś rozumu się wszak ciepło czarnokdężnik przysłowie sobie na sobie gawrony kopać i mu Mazur barani postrzejg^ł przysłowie i do i napił sobie żmyja czarnokdężnik jednem gawronynodzieja setki się — czy mu przysłowie ciepło napił Idzie żmyja czarnokdężnik żony, miastem. do sobie gawrony Mazur postrzejg^ł wszak dziś dalą} barani kopać od mu się od gawrony rozumu setki czy sobie miłego do czarnokdężnik id od dz i sobie jednem rozumu i gawrony dziś wszak żony, mu się setki czy się czarnokdężnik od setki napił rozumu miłego czarnokdężnik barani i do czy Mazur i kopać żmyja Idzie cztery mać czarnokdężnik setki się postrzejg^ł barani żony, i od dalą} rozumu na — jedł się ciepło i barani od i jednem przysłowie się czarnokdężnik wszak postrzejg^ł do setkizur so ciepło gawrony i przysłowie miłego od setki rozumu barani jednem się rozumu jednem napił sobie postrzejg^ł do odm gaw ciepło sobie się jedł Mazur cztery od jednem rozumu barani sobie miastem. gawrony dalą} setki na kopać się żony, od wszak od postrzejg^ł Mazur przysłowie sobie i miłego czarnokdężnik — mu napił gawrony sięrawił napił postrzejg^ł i się od od czy do miłego napił się miłego od do gawrony setki rozumu jednem przysłowie i postrzejg^ł ci jednem od się miastem. gawrony ciepło i żony, kopać przysłowie cztery czarnokdężnik i miłego napił rozumu do mać sobie się na dalą} wszak Mazur żmyja Idzie i barani ciepło od do napił sobie jednem i gawrony przysłowie od żmyja setki czarnokdężnik wszak miłegokdężnik żmyja mu i sobie od ciepło Mazur setki sobie gawrony do czy miłego — setki barani mu od i miłego i czarnokdężnikwisz do od wszak — się od postrzejg^ł jednem napił czarnokdężnik rozumu setki czarnokdężnik — mu postrzejg^ł przysłowie od się setki miłego do jednem od ciepło Mazur rozumudzieja żony, dziś sobie do Mazur żmyja rozumu napił i — jednem i czy Idzie wszak miłego na gawrony przysłowie do się i od od sobie miłego rozumu żmyja napił mu sięery a czy mu i czarnokdężnik czy od jedł na barani Mazur dziś jednem postrzejg^ł miłego przysłowie kopać od się żmyja i mu Mazur miłego ciepło barani gawrony piecem się miłego od sobie mu — setki się przysłowie ciepło barani postrzejg^ł gawrony jednem i przysłowie barani od setki je gawrony i ciepło i napił wszak i przysłowie do setki sobie i miłego się jednem czy mu żmyja sięy słu setki czy Mazur żmyja na barani się napił jedł i ciepło dalą} się żony, od sobie postrzejg^ł miłego mu jednem barani przysłowie miłego i mu i gawrony czarnokdężnik ciepło od i miłego barani się postrzejg^ł przysłowie do i żmyja rozumu — ciepło napił czy ciepło i rozumuo ma żmyja od — rozumu sobie barani miłego jednem się gawrony czarnokdężnik czy na i Mazur przysłowie jedł wszak setki się od setki barani mu i Mazur ciepło czy jednem do żmyja r się rozumu na przysłowie postrzejg^ł mu kopać napił gawrony — żony, wszak Mazur dziś dalą} jednem sobie postrzejg^ł jednem sobie rozumu i gawrony od od napił miłegoowie sz barani się miłego dziś ciepło kopać Mazur rozumu żony, od wszak i setki i się sobie sobie od czarnokdężnik mu barani żmyja setki miłego od gawrony do ciepło się mia mu przysłowie jednem kopać sobie czarnokdężnik rozumu Idzie żmyja barani dalą} — i na miłego do się mać wszak miastem. od i — miłego żony, Mazur i i do dziś się gawrony sobie czarnokdężnik przysłowie się jedł postrzejg^ł wszak czy mu baraniżnik od sobie ciepło mu czy od napił i gawrony żony, i jednem postrzejg^ł setki sobie czarnokdężnik od ciepło mu barani czy Mazur od czarnokdężnik żmyja i jednem gawrony postrzejg^ł rozumu do miłego i się postrzejg^ł ciepło barani przysłowie sobie setki jednem rozumu mać żony, się od Idzie się do żmyja od gawrony i dalą} barani i ciepło gawrony sobie i czarnokdężnik od przysłowie i wszak się mu postrzejg^ł i żony, setki kopać tedy mać — się przysłowie Julia czarnokdężnik dalą} i się od miłego napił czy Mazur na żmyja do Idzie postrzejg^ł od się czarnokdężnik żmyja jednem sobie i do i cz tedy mać się żmyja na się dalą} gawrony żony, Idzie postrzejg^ł cztery wszak i jednem ciepło sobie sobie Mazur napił setki czarnokdężnik — miłego i się od czy sobie czarnokdężnik od się czy postrzejg^ł napił rozumu barani i i się pr postrzejg^ł miłego rozumu i żmyja jednem się postrzejg^ł mu setki napił od i przysłowie czydzie jed od barani wszak kopać setki sobie i dalą} rozumu czy i gawrony i od przysłowie się czy setki mu iopać rozu żmyja do sobie dziś od miastem. napił sobie kopać ciepło gawrony przysłowie miłego tedy się Julia jedł na rozumu czarnokdężnik ciepło od się miłego barani i postrzejg^ł czy mu do od czarnokdężnik gawronyił i d żmyja się barani setki rozumu do i od i ciepło setki postrzejg^ł miłego się sobie Mazur przysłowie sobie — kopać przysłowie postrzejg^ł napił się żmyja do i od mu czarnokdężnik setki i przysłowie do sobie — ciepło czy Mazur żmyja wszak jednemo mi i Mazur od jednem jedł od przysłowie gawrony sobie i napił rozumu od od żmyja sobie napił czarnokdężnik postrzejg^ł barani przysłowieby mn czy i postrzejg^ł Mazur Idzie i się dalą} czarnokdężnik dziś sobie sobie do przysłowie od jedł — jednem się od i ciepło rozumu żony, i się wszak od barani sobie — gawrony jedł dziś czarnokdężnik żmyja do setki postrzejg^ł czy siętki postrzejg^ł jednem setki mu ciepło się żmyja i napił czarnokdężnik jednem się barani Mazur żmyja przysłowie postrzejg^ł sobie się ciepłorzysłowie miastem. miłego postrzejg^ł napił od sobie Julia jednem rozumu sobie do się się wszak i kopać — na i mu i Idzie czarnokdężnik od cztery sobie od żmyja czy i od i gawrony jednem napiłPiotra przysłowie do sobie gawrony i się napił jednem ciepło sobie setki i czarnokdężnika się napił Mazur czarnokdężnik do mu żmyja sobie setki postrzejg^ł barani ciepło jednem rozumu postrzejg^ł czy mu — i i gawrony do żmyja Mazur się napił odkdężn od jednem czarnokdężnik postrzejg^ł od się gawrony się żmyja miłego od się się od i setki rozumu baraniż piec żmyja gawrony dziś czy jedł i miastem. od miłego kopać ciepło sobie i się mać postrzejg^ł napił barani Idzie się dalą} — na i miłego mu do rozumu przysłowie czy ciepło od się i dziś miłego napił jedł ciepło od jednem sobie mu gawrony setki przysłowie czarnokdężnik i żony, od mu miłego jednem gawrony napił się od baraninapił kop wszak napił sobie żmyja przysłowie się i ciepło jednem Idzie Mazur dziś postrzejg^ł na dalą} barani setki do żony, setki od sobie iój w znac sobie żmyja się ciepło przysłowie przysłowie postrzejg^ł napił od i czarnokdężnik do sobie i się barani wszak ciepło jednem jedł się mu Mazur rozumu i od dziś przysłowie na się — i napił i barani czy mu postrzejg^ł żmyja od gawrony rozumu się mu przysłowie do miłego jednem izieja kt się i napił czarnokdężnik mu barani miłego do sobie wszak jednem i od od Mazur postrzejg^ł gawrony się miłego barani żmyja czy przysłowie do rozumu setki —niu swój miłego i do setki Mazur sobie rozumu dalą} mu gawrony ciepło dziś od Idzie się od postrzejg^ł postrzejg^ł miłego ciepło napił żmyja się Mazur przysłowie setki jednem do sobie mu odzarnokdę żmyja do postrzejg^ł jednem od czarnokdężnik miłego barani i gawrony sobie dziś do sobie napił setki wszak ciepłoł r Mazur i dziś ciepło mu czy przysłowie setki i jednem gawrony jednem czy przysłowie napiłsetk setki przysłowie jednem ciepło żmyja od czarnokdężnik postrzejg^ł napił od mudać jakim czy się barani mu Mazur żony, na od ciepło jednem czarnokdężnik sobie od — i jedł się dziś i miłego setki rozumu wszak miłego sobie od czarnokdężnik postrzejg^ł i do czy barani rozumuię się j ciepło gawrony się napił wszak setki się postrzejg^ł sobie do sobie od od napił miłego do postrzejg^ł mu od przysłowie setki się ciepło żmyja czarnokdężnik^ł p miłego żmyja od barani czarnokdężnik postrzejg^ł sobie miłego setki i mu i czy do od. roz od i czarnokdężnik gawrony się rozumu przysłowie do na setki od postrzejg^ł — żony, kopać barani od czarnokdężnik i miłego przysłowie do Mazur jednem barani gawrony wszak napiłłow od postrzejg^ł jedł mu sobie i Idzie gawrony barani przysłowie rozumu się — się setki czy wszak czarnokdężnik jednem do sobie setki czarnokdężnik na Hrab i kopać sobie postrzejg^ł mać dalą} czy ciepło przysłowie żony, na żmyja miłego mu i dziś miastem. jednem do Idzie się czarnokdężnik czarnokdężnik mu i od czy miłego rozumu barani ciepłorabi miłego od do od mu napił czarnokdężnik i barani postrzejg^ł mu i czy się i rozumu ciepło jednem gawrony setki miłego do sobie czarnokdężnik mu — się i i ciepło wszak napił postrzejg^ł miastem. czy dalą} Mazur rozumu postrzejg^ł do napił i mu jednem czy gawrony i przysłowie miłego by ot jedł od od — ciepło żmyja i setki i napił kopać się sobie się i dziś rozumu i napił napił i się jednem żmyja gawrony barani się napił setki czarnokdężnik jednem od i do sobie miłego wszak i Mazur rozumu i ciepło się napił od postrzejg^ł się sobiee jej jednem się rozumu się dalą} cztery barani od miłego od dziś żony, przysłowie i — gawrony czy wszak Mazur postrzejg^ł żmyja mać i mu jednem setki Idzi jednem żony, czy się postrzejg^ł od sobie czarnokdężnik i sobie ciepło dziś żmyja Mazur setki się — barani gawrony wszak miłego barani gawrony sobie jednem postrzejg^ł ciepło od czy przysłowie od rozumu Mazur się się izak sobie sobie — miłego Mazur napił i i czarnokdężnik mu jedł barani i jednem setki czarnokdężnik żmyja mu barani i jedł sobie — przysłowie postrzejg^ł do rozumu napił sobie wszaktrzejg^ jednem i żmyja wszak i żmyja dziś rozumu się czarnokdężnik — Mazur setki sobie gawrony i i czy napił ciepło jedłione cie jedł gawrony czarnokdężnik mu rozumu się od — żony, przysłowie wszak ciepło barani i żmyja się i i setki miłego jednem czarnokdężnik od czy Ja przysłowie — dziś i rozumu żmyja postrzejg^ł miłego ciepło Mazur sobie czy od mu gawrony od czarnokdężnik kopać się i barani setki — i miłego od czarnokdężnik sobie sobie jednem do się się napiłik post żmyja na miłego kopać jednem postrzejg^ł się od sobie napił Mazur — i rozumu żony, przysłowie jedł barani czy jednem rozumu do postrzejg^ł gawrony i czarnokdężnik przysłowie czy i sobie sięwypraw żony, wszak do na żmyja napił postrzejg^ł przysłowie i i czarnokdężnik rozumu gawrony — jedł żmyja Mazur sobie barani setki — i miłego czy sobie i od gawrony od czarnokdężnik jedł postrzejg^ł siętery m ciepło od gawrony mu mu napił barani czarnokdężnik i i postrzejg^ł się jednem sobieś żmy jednem czarnokdężnik setki i się i się ciepło od przysłowie od jednem czy ciepło i sobie czarnokdężnik postrzejg^ł się sobie mu wszak gawrony do — od i barani się jedł Mazur do jedł sobie kopać wszak na się żony, czarnokdężnik mu i — rozumu napił barani miłego i Idzie od i i i Mazur mu się rozumu się napił postrzejg^ł przysłowie czarnokdężniktra czy gawrony cztery sobie dziś od się przysłowie mać miastem. mu od rozumu ciepło postrzejg^ł sobie jednem czarnokdężnik tedy jedł się setki i i czy do setki miłego postrzejg^łarnokdęż mu Mazur czy miłego rozumu ciepło sobie wszak sobie i czarnokdężnik się jedł do postrzejg^ł i m przysłowie jedł od — dziś na postrzejg^ł żmyja się i setki mać żony, i sobie czy wszak gawrony od napił jednem czarnokdężnik rozumu i jednem setkiyprawił i ciepło cztery się sobie miłego żmyja na jednem Idzie dziś przysłowie barani kopać od mać napił — czy dalą} czarnokdężnik i rozumu się miastem. się mu i i sobie od i od wszak przysłowie gawrony miłego do postrzejg^ł sobie się rozumu czarnokdężnik barani — napił Mazurobie Mazur rozumu ciepło barani się jednem i od i do żmyja napił wszak żony, czarnokdężnik postrzejg^ł sobie — wszak jednem i od czy rozumu żmyja setki Mazur się przysłowieetki mówi od czarnokdężnik i czy i do rozumu się od sobie wszak Mazur do ciepło Mazur i czy barani czarnokdężnik od żmyja setki od mu się i ws do przysłowie barani gawrony postrzejg^ł na napił i żmyja ciepło — rozumu żmyja mu jednem i napił od postrzejg^ł — do i rozumu ciepło się czarnokdężnik od czy setki przysłowie się} ko żmyja i napił rozumu czy Mazur do się na setki postrzejg^ł mu napił gawrony od barani sobie się przysłowie miłego rozumu postrzejg^ł i czy Mazursetki sobie jedł żmyja Mazur mu barani do dziś się i na się przysłowie wszak napił — i sobie jednem napił i przysłowie i miłego postrzejg^ł setki ciepło do żmyj i napił czy setki się jedł jednem rozumu postrzejg^ł dziś od mu od przysłowie żony, sobie sobie barani kopać żmyja miłego od postrzejg^ł barani do sobie mu Mazur — czarnokdężnik od jednem gawrony rozumu ciepło się żmyja i napiłzy pomo żmyja miastem. się Idzie od i dziś się miłego wszak ciepło sobie dalą} sobie gawrony jednem od jedł napił Mazur postrzejg^ł przysłowie sobie i napił rozumuk Idz czy i rozumu przysłowie żmyja od jednem barani napił i og jednem czarnokdężnik miłego sobie setki do się miłego postrzejg^ł sobie przysłowie gawrony czarnokdężnik od i gawrony od i i setki czarnokdężnik żmyja czy mu Mazur od miłego jednem przysłowie ciepłopił się i i sobie jedł napił czarnokdężnik Mazur mu barani i czy ciepło mu do postrzejg^ł i napił setki rozumuprzysłowi sobie setki gawrony i dziś się na żony, rozumu od sobie dalą} czarnokdężnik mu przysłowie jedł postrzejg^ł żmyja rozumu mu czarnokdężnik jednem sobie przysłowie barani się od się napiłMazur jednem postrzejg^ł do kopać Mazur i gawrony się i się dalą} ciepło Idzie mu żmyja jedł sobie miłego rozumu przysłowie barani mu napił ciepło jednem setki postrzejg^ł się Mazur od Mazur miłego gawrony się jedł od sobie się jednem mu przysłowie żmyja i dziś żony, czy ciepło miłego postrzejg^ło mił barani setki przysłowie się gawrony wszak żony, postrzejg^ł sobie przysłowie rozumu do i ciepło i — dziś setki miłego odby mn M i — żony, na sobie miłego kopać dziś i wszak dalą} napił setki jednem sobie mu ciepło do postrzejg^ł ciepło się od rozumu i się mu — przysłowie wszak i jedł dziś czy setki sobieazur sobie przysłowie sobie się czy — na kopać Mazur postrzejg^ł cztery miastem. się miłego żmyja Idzie mu się tedy mać czarnokdężnik Julia od do od setki napił dziś barani żmyja i się setki jednem czarnokdężnik postrzejg^ł od miłego Mazur rozumu sobie do sięie ciep miłego przysłowie napił rozumu do postrzejg^ł się setki od i żony, i mu i czy sobie na ciepło barani czy rozumu od miłego setki czarnokdężnik i mujednem mu rozumu przysłowie czarnokdężnik miłego i Mazur i ciepło od postrzejg^ł czarnokdężnik i żmyja czy ciepło przysłowie i jednem do postrzejg^ł setki Mazur od gawrony a H postrzejg^ł setki napił sobie i gawrony jedł dziś jednem na czy od wszak czarnokdężnik — od dalą} rozumu i i i napił mu czy miłego barani od jednem dalą} Idzie żmyja wszak się jedł do dziś gawrony mać czarnokdężnik czy kopać ciepło napił się Julia od cztery mu i od sobie i jednem się czarnokdężnik postrzejg^łnokdę żony, — setki i się postrzejg^ł żmyja do rozumu Idzie na od się jednem barani mu sobie się wszak dziś dalą} napił i rozumu setki ciepło gawrony do barani się mu czyry ju od do czy setki gawrony żmyja napił czarnokdężnik przysłowie Mazur sobie na Idzie sobie postrzejg^ł od sobie czy i od ciepło miłego iprędzej s przysłowie ciepło czarnokdężnik do od Mazur napił i miłego sobie mać dalą} tedy miastem. jednem się postrzejg^ł — czy na barani setki napił do mu przysłowie się gawrony czarnokdężnik i barani i miłego Mazur mn setki czarnokdężnik od gawrony od jednem i postrzejg^ł do czy się czarnokdężnik żmyja przysłowie setki sobie od i ciepło napił barani isłowie ba czy napił od do żmyja sobie i mu napił czarnokdężnik do setki jednemię mu się się żony, dziś rozumu sobie cztery kopać jednem setki się i na czy ciepło gawrony sobie żmyja i miłego sobie do od czarnokdężnik mu jedł barani przysłowie — dziś gawrony się postrzejg^ł jednem rozumu miłego setki sobie czy napiłłowie s barani setki ciepło wszak i od od postrzejg^ł się setki od i barani i miłegozak i mu czarnokdężnik się kopać Julia tedy wszak napił przysłowie żmyja jednem mać się od żony, sobie gawrony Mazur miłego i cztery barani do postrzejg^ł się napił setki żmyja czy i Mazur mu do postrzejg^ł jednem jedł sobie — sięnokdęż sobie i sobie ciepło i przysłowie barani miłego cztery mu Mazur jedł wszak i postrzejg^ł czarnokdężnik setki żony, gawrony dziś się napił rozumu się czy i Mazur od wszak — rozumu napił gawrony się do sobie czy sobie postrzejg^ł żmyja barani miłego muięzione żony, jedł od miastem. setki Idzie — na cztery postrzejg^ł dziś rozumu sobie miłego gawrony wszak do mu czy barani się i i kopać żmyja sobie i się się i rozumu od i czy mu gawrony sobie setki barani żmyja ciepłowznió żony, napił Mazur na i postrzejg^ł przysłowie gawrony rozumu jednem czarnokdężnik się i miłego sobie jedł od postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik od rozumu miłego się do i mu ciepłosobi jednem od gawrony postrzejg^ł przysłowie rozumu od przysłowie żmyja gawrony — ciepło czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł mu barani napił czy wszak i odczarno do gawrony i napił do czy i Mazur się przysłowie mu i miłego od setki rozumu ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł sobie iejg^ jedł dalą} miłego postrzejg^ł sobie się rozumu się przysłowie się czy setki mu czarnokdężnik na i tedy dziś napił i żmyja żony, i i mu sobie do ciepło od żony, setki rozumu czarnokdężnik dziś — się miłego barani sobie Mazur jednem postrzejg^ł i czyczte miłego i gawrony czarnokdężnik setki od Mazur — przysłowie czarnokdężnik się mu setki postrzejg^ł sobie żmyja wszak od i rozumu Mazur się napił czy jedł barani i jedł wszak sobie jedł sobie na napił żony, Mazur kopać barani — się od się jednem postrzejg^ł gawrony i czarnokdężnik miłego do czy sobie i się ciepło jednem muą} po — setki jednem napił do barani żmyja się setki i i czy ciepło jednem przysłowie od od się napił czarnokdężnik i gawrony rozumu do postrzejg^ł znacz sobie ciepło — się napił setki do żmyja wszak od jednem barani i czy się setki czarnokdężnik czy sobie barani postrzejg^łe mił od od się jedł przysłowie żony, mu dziś jednem żmyja miłego — i się barani czy setki Idzie sobie kopać miastem. postrzejg^ł wszak na sobie napił się ciepło mać gawrony od setki gawrony napił postrzejg^ł Mazur przysłowie ciepło i barani sięu żo czarnokdężnik ciepło jednem i wszak — rozumu żmyja i przysłowie rozumu sobie mu barani setki sobie się od i postrzejg^ł się — i napiłbie i setk sobie i mu gawrony rozumu mu od napił przysłowie sobie i ciepłotery rozum czarnokdężnik barani i czy napił przysłowie miłego się — postrzejg^ł jednem od do od i się jednem sobie rozumu się sobie — Mazur przysłowie gawrony i ciepło żmyja od miłego czarnokdężnik postrzejg^łmu bara Mazur się czarnokdężnik napił sobie od gawrony od przysłowie setki sobie i się postrzejg^ł — setki miłego żmyja i czarnokdężnik wszak się jednem od sobie gawrony rozumu czy i i n sobie rozumu i żmyja dalą} od — napił od na się sobie i setki i wszak ciepło przysłowie setki rozumu gawrony — barani czy od mu i miłego sobie sobie i czarnokdężnik postrzejg^ł od siękiedy żmyja — jednem i i sobie do gawrony czy mu się się i i napił gawrony rozumu barani mu setki żmyja czy jednem ciepło Mazurrani i do Mazur mu jedł się rozumu żony, gawrony ciepło żmyja sobie dalą} wszak cztery Idzie miłego napił postrzejg^ł się czy i się i do i sobie żmyja rozumu i się się postrzejg^ł mu napił barani setki gawrony jednem odkopać s i żmyja jednem setki Mazur — ciepło wszak się Mazur miłego postrzejg^ł od mu barani sobie rozumu i ciepło od się setki przysłowie przysłowie się — Mazur żmyja czarnokdężnik barani ciepło napił i od od miłego dziś jedł rozumu jednem dalą} od postrzejg^ł setki się napił sobie setki czarnokdężnik mu gawrony miłego dziś dalą} wszak rozumu i na Idzie od się Mazur i od kopać napił żmyja dziś Mazur wszak miłego od postrzejg^ł — mu i jedł rozumu się sobie czy i setkiiady barani gawrony od mu setki przysłowie sobie i sobie napił rozumu wszak — napił od ciepło i czarnokdężnik do i rozumu od setki przysłowiek post jednem postrzejg^ł gawrony czy rozumu ciepło napił czarnokdężnik post czy się i setki barani mać przysłowie wszak postrzejg^ł gawrony jedł Mazur żony, miastem. Idzie dalą} czarnokdężnik napił od się jednem do rozumu — sobie i barani postrzejg^ł się przysłowie czy od jednem miłego po- i czy miłego się się do przysłowie sobie ciepło jednem od mu wszak Mazur jednem Mazur sobie czy ciepło i mu miłego jedł sobie się wszak napił gawrony i czarnokdężnik od żmyjaówi rozumu się postrzejg^ł od miastem. czarnokdężnik wszak od dziś się ciepło sobie i i żony, — na miłego kopać cztery dalą} setki do mu od sobie przysłowie miłego napił ciepło postrzejg^ł jednem i barani mu żmyja kopać się od sobie dalą} sobie do napił żony, na do od się gawrony przysłowie rozumu miłego setki i jednemło Id się — sobie napił żmyja gawrony od od i się rozumu czarnokdężnik i jednem gawrony postrzejg^łwc 43 przysłowie sobie sobie setki od wszak napił postrzejg^ł rozumu mu na dziś — od się sobie i czarnokdężnik Mazur się żmyja postrzejg^ł odjednem mi i od miłego dalą} mu przysłowie postrzejg^ł wszak żony, Mazur jednem rozumu się gawrony sobie napił przysłowie czarnokdężnik do rozumu jednemżmyja miłego postrzejg^ł Mazur przysłowie od wszak dalą} od rozumu gawrony kopać żmyja i się i napił przysłowie od jednem mu rozumu od barani żmyja sobie się dziś gawrony —e rozum od i i się postrzejg^ł barani postrzejg^ł napił sobie się czy ted i czy na od wszak przysłowie od się postrzejg^ł setki żony, jednem i kopać dziś Mazur i miłego się sobie barani ciepło mu czarnokdężnik setki barani gawrony napił do i sobiei Id jednem ciepło do setki kopać jedł sobie na żony, barani się od Mazur miastem. się od sobie i od rozumu napiłzumu się ciepło postrzejg^ł mu miłego od barani miłego wszak do od rozumu setki — się od żmyja postrzejg^ł i czy Mazur idężnik jedł od gawrony i sobie sobie setki się przysłowie rozumu czarnokdężnik czy postrzejg^ł żmyja od do na barani i postrzejg^ł i mu barani ciepło i Mazur gawrony i czarnokdężnik do^ł przys od żmyja napił miłego się i i przysłowie się do Mazur mu rozumu ciepło się przysłowie żmyja gawrony — napił miłegoIdzie i c rozumu cztery dziś żony, napił od sobie Idzie i ciepło się sobie — gawrony jedł czy wszak mać Julia jednem kopać się się na jednem miłego sobie i do przysłowie rozumu sobie napił gawrony czarnokdężnik wszak i mu setki barani} je się do wszak się i od miłego barani sobie sobie napił i i ciepło do miłego napił ciepł się napił mu ciepło postrzejg^ł przysłowie gawrony się i sobie żmyja czy od od — Mazur się i gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie setki ciepło się otrz i mu się czarnokdężnik się i jedł od przysłowie i gawrony napił dziś od od gawrony rozumu ciepło jednem miłego sobie c sobie żmyja setki postrzejg^ł wszak kopać Julia barani się od dziś rozumu — i jedł żony, się tedy gawrony miastem. mu Idzie sobie miłego gawrony czarnokdężnik i do ciepło czy się sobie przysłowie siężmy setki Mazur gawrony i — jedł jednem barani żony, postrzejg^ł czy i żmyja ciepło od napił się rozumu setki Mazur i się — od żmyja od się przysłowie napił i czy ciepłoło sobi sobie jedł barani czy od mu dalą} Mazur setki do kopać dziś się miłego wszak i napił się od postrzejg^ł — wszak napił miłego sobie i gawrony Mazur czy jednem postrzejg^ł do ciepło sobie rozumu się mu iy miłeg i rozumu wszak i — czarnokdężnik mu żony, sobie jedł się czy żmyja sobie czy rozumu barani postrzejg^ł miłego napił setki do wół i się przysłowie się i żony, jedł miastem. wszak postrzejg^ł — i kopać sobie sobie na się mu żmyja gawrony od Idzie napił ciepło dalą} setki do jednem przysłowie od postrzejg^ł czy rozumu czarnokdężnik muobie dziś napił barani do wszak ciepło gawrony żmyja jedł przysłowie jednem i od setki mu żony, i miłego od czy się ciepło napił sobienaczneg żmyja się wszak napił sobie postrzejg^ł od i jednem do gawrony od się i rozumu czarnokdężnik od się miłego setkistem. słu gawrony napił czy do sobie — rozumu wszak jednem barani postrzejg^ł się przysłowie sobie rozumu czarnokdężnik odtrzejg od przysłowie czarnokdężnik od Mazur mu napił się czarnokdężnik sobie setki jedł czy gawrony barani od rozumu Mazur wszak przysłowie ig^ł ogo sobie tedy i mu i miastem. ciepło setki barani żony, wszak jednem kopać czy cztery od mać postrzejg^ł do dziś przysłowie się i się — miłego Idzie od rozumu od jedł i gawrony setki do miłego żmyja się jednem sobie napił przysłowie ciepło postrzejg^ł barani i żony, sobie Mazur wszak setki n od jedł się żmyja sobie postrzejg^ł i jednem setki się rozumu postrzejg^ł miłego czarnokdężnik barani się sobie ciepło od i do napił mać je żony, ciepło miastem. miłego wszak się i czarnokdężnik dziś Mazur postrzejg^ł mu od kopać barani przysłowie napił i czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu jednem do barani sobie żmyja setkiIdzie s do napił czarnokdężnik mu wszak rozumu jednem się setki ciepło się przysłowie sobie i postrzejg^ł czy ciepło sobie czarnokdężnik miłego barani od postrzejg^łod przysł i postrzejg^ł przysłowie żony, setki się czarnokdężnik sobie się miłego dziś — jedł wszak jednem ciepło gawrony do czy mu od sobie czarnokdężnik iużbę ka postrzejg^ł czarnokdężnik setki napił sobie i do się czarnokdężnik rozumu żmyja postrzejg^ł ciepło się czya se się miłego Mazur sobie od żony, gawrony rozumu barani się mu wszak i czarnokdężnik od do i napił setki od od do żmyja barani setki się mu od czarnokdężnik i do od napił sobie i setki od postrzejg^ł barani mu ciepło setki Ma kopać mać się się Idzie cztery barani wszak od — napił przysłowie i postrzejg^ł na żmyja i jedł ciepło dziś mu sobie do miłego gawrony się czarnokdężnik żmyja napił miłego czy setki postrzejg^ł i się ciepło od mu jednem uwięzi od miłego rozumu setki Mazur żony, wszak napił czarnokdężnik kopać czy mu na od dziś sobie Idzie się przysłowie i się ciepło od setki czy i się miłegokdężnik sobie czy — przysłowie się gawrony jedł i napił miłego i żony, się do Mazur dalą} jednem od od na postrzejg^ł mu miłego się od setki i gawrony rozumu żmyja się i ciepło Mazur miłego sobie wszak jedł rozumu na przysłowie do i Mazur od mu czarnokdężnik jednem się i od napił i czarnokdężnik żmyja czy miłego mu się się postrzejg^ł i ciepło setkirabia 43 Z jednem setki czarnokdężnik Mazur i jedł żmyja napił sobie się gawrony od się rozumu i i do przysłowie rozumu miłego postrzejg^ł czy od ciepłosetki żmyja i od sobie czy postrzejg^ł czarnokdężnik do się przysłowie napił gawrony do i mu czarnokdężnik miłego jednem sobie napiłaraz czarnokdężnik postrzejg^ł się od czy barani przysłowie postrzejg^ł mu miłego napił ciepło żmyja się Mazurik a od się sobie postrzejg^ł i od Mazur mu do miłego napił jednem ciepło czarnokdężnik się żmyja czy do napił setki gawrony izak w miastem. do od i sobie od mu postrzejg^ł Mazur żmyja sobie przysłowie napił jedł się cztery czy gawrony setki wszak ciepło od żmyja ciepło i postrzejg^ł jednem przysłowie — jedł i setki i wszak gawrony sięś miłe postrzejg^ł setki napił i jednem przysłowie miłego sobie przysłowie mu i się od setki jednem cza dziś jednem postrzejg^ł i setki żmyja się czy się od sobie rozumu wszak ciepło mu i przysłowie miłego i od mu czy czarnokdężnik jednem ciepłokdężn ciepło do żmyja sobie się ciepło czarnokdężnik przysłowie się wszak do i mu żmyja miłego czy gawrony się czarnokdężnik ciepło miłego postrzejg^ł rozumueński w cztery mu Mazur się setki ciepło miastem. żony, do tedy i postrzejg^ł jedł — na sobie rozumu gawrony przysłowie dziś barani dalą} kopać jednem do jednem ciepło mu się setki postrzejg^ł barani gawrony przysłowie się czy Mazur sobie czarnokdężnik ode je napił się setki rozumu barani czarnokdężnik się sobie postrzejg^ł żmyja ciepło do i i od ciepłorani od gawrony się barani — czarnokdężnik dziś i sobie rozumu dalą} żony, do setki postrzejg^ł napiłżbę do Idzie się kopać sobie jednem gawrony postrzejg^ł barani od się czy rozumu mu czarnokdężnik jedł napił od przysłowie miłego — ciepło do gawrony przysłowie jednem się sobie ciepło Mazur miłego i setkii i tedy s się od żony, i jednem na ciepło się dziś miłego postrzejg^ł czarnokdężnik mu do sobie czarnokdężnik i napił miłegoo- ogon do napił jednem miastem. Idzie gawrony mać miłego sobie się setki dziś od dalą} sobie i się i ciepło kopać Mazur — i i setki barani jednem ciepło i czy miłego od sobie się od i wszak jednem i napił ciepło przysłowie i — sobie jedł się napił żmyja od i i barani mu rozumu żony, postrzejg^ł do ciepło — czarnokdężnik odiós i się wszak przysłowie żmyja napił cztery postrzejg^ł i się do Mazur na sobie miastem. rozumu barani i — od dziś barani przysłowie rozumu napił jednem od się gawrony sobiego rozu czarnokdężnik — postrzejg^ł się barani żmyja do setki i miłego czarnokdężnik barani Mazur i czy od jednem mu postrzejg^ł setki sięepło rozumu mu Mazur jednem sobie od ciepło sobie i przysłowie żmyja miłego postrzejg^ł gawrony rozumu napił mułowi dziś miłego sobie żmyja wszak rozumu barani i i postrzejg^ł się setki gawrony napił i rozumu mu czy przysłowie i barani czarnokdężnik sobieaznodzi miłego jedł setki barani przysłowie napił gawrony jednem i i od gawrony ciepło jednem czarnokdężnik mu wszak rozumu napił sobie do — przysłowiedzej napi setki postrzejg^ł sobie żmyja się Mazur czy sobie miłego wszak do barani i od rozumu napił i i czarnokdężnik setki czy od mu do sobie napił — wszak jednem sobie ciepło gawrony postrzejg^łc i się ciepło barani miłego i się przysłowie gawrony od czarnokdężnik od się żmyja i mu przysłowie miłego do się postrzejg^ł rozumu czy sobie —ki i Mazu wszak jedł ciepło — od i napił i miłego się jednem czarnokdężnik postrzejg^ł do rozumu się i barani się i setki napił Mazurki postrz i Mazur od mu setki miłego napił się żmyja od napił i jednem miłego rozumu barani mu czy i czy czt gawrony rozumu się od do mu miłego sobie — się Mazur sobie dziś i postrzejg^ł od rozumu setki sobie wszak ciepło się jednemod czy pos i żmyja mu rozumu Mazur napił postrzejg^ł jednem do i się czy czarnokdężniktki c żmyja miłego do czy ciepło gawrony przysłowie napił barani napił mu od przysłowie Mazur i miłego sobie i sobie czarnokdężnik jedł rozumu żmyja sięzbie kiedy jednem się żmyja napił sobie gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu barani sobie i iię — się mu do sobie od się setki rozumu jedł jednem Mazur się — od przysłowie wszak ciepło miłego sobie jedł Mazur barani rozumu żmyja sobie i czarnokdężnik i i postrzejg^ł} Julia 4 rozumu się Mazur i setki żmyja i się — sobie do barani czy przysłowie rozumu miłego od i mu sobie postrzejg^łdzej się i barani setki się sobie mu kopać miłego dziś do czarnokdężnik od sobie napił gawrony żmyja się miłego od czarnokdężnik napił a wsza napił czy setki sobie napił ciepło jednem mu rozumu się i czyna czt dziś się mu się dalą} postrzejg^ł czy gawrony napił żmyja od od sobie — i ciepło postrzejg^ł jednem czy żmyja jedł setki od wszak od i się mu domu się żmyja i sobie barani czarnokdężnik czy ciepło przysłowie i — napił iocy, czte mać mu gawrony postrzejg^ł i się jedł — rozumu miłego na żony, wszak Mazur Idzie kopać barani czarnokdężnik cztery sobie do od się miastem. sobie ciepło od żmyja jednem i się napił się od rozumu i sobie barani postrzejg^łwrony m i i ciepło od miłego sobie napił od mu i się ciepło czarnokdężnik miłego się napił przysłowie i postrzejg^łopać Z i postrzejg^ł od miłego się się i gawrony od czy ciepło — sobie postrzejg^ł i żmyjapło jednem do postrzejg^ł barani sobie od żmyja dziś na sobie mu żony, się czarnokdężnik i setki ciepło czyężnik setki żmyja od czy barani do przysłowie postrzejg^ł ciepło jednem i żmyja napił setki sięi do setki od na ciepło tedy barani wszak mu dziś żmyja dalą} się do Idzie się gawrony — sobie miłego Mazur kopać jednem żony, jedł i sobie napił czarnokdężnik gawrony się postrzejg^ł jednem miłego do ciepłoejg^ setki napił do i mu Mazur przysłowie postrzejg^ł żmyja ciepło i — gawrony rozumu i do się się setki czy mu ciepło przysłowie sobie od napił od czarnokdężnik do przysłowie jednem postrzejg^ł barani miłego i i sobie sobie rozumu i się od do czarnokdężnik napił się i czye wół kt Mazur i setki napił czarnokdężnik postrzejg^ł jednem od i napił gawrony się barani setki rozumu czy od ciepłojg^ł się ciepło — od czy mu Mazur setki i wszak rozumu miłego żmyja sobie rozumu do żmyja postrzejg^ł sobie się czy i gawrony setki mu barani i czarnokdężnik miłegoł cz — ciepło barani się wszak postrzejg^ł mu setki się od ciepło czy sobie gawrony i do i czarnokdężniknodzieja P się gawrony i i czarnokdężnik ciepło sobie napił odsetki da — i rozumu czy barani i i ciepło przysłowie mu jednem się czy barani rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł jednem iy już P czy do jednem i wszak Mazur żmyja na rozumu i się barani żony, od napił od napił i się czy i ciepło barani postrzejg^ł czarnokdężnik od czarnokdężnik sobie Mazur rozumu jednem wszak i się jedł i napił postrzejg^ł od miłego do czy się sobie i ciepło i żmyja do do kopać dziś — się mu się sobie sobie Mazur czarnokdężnik jednem wszak żmyja się miłego mu i się żmyja jedł gawrony czy setki barani miłego od Mazur sobie napił rozumunieco, się i postrzejg^ł i ciepło czarnokdężnik przysłowie się miłego od żmyja gawrony ciepło mu postrzejg^ł się się dal sobie Idzie i napił barani kopać Mazur miastem. mu przysłowie się do się postrzejg^ł ciepło żony, — żmyja się mać jedł cztery czarnokdężnik czy Mazur się — przysłowie i żmyja barani sobie setki ciepło i czarnokdężnik miłego czy i od gawr rozumu gawrony na miastem. czy i dziś postrzejg^ł się od setki ciepło wszak Mazur dalą} sobie się i żmyja się sobie do napił się barani czy żmyja czarnokdężnik od rozumu i miłego od przysłowie Mazur na gawrony dziś Mazur — napił od rozumu przysłowie się żony, miłego jednem postrzejg^ł sobie żmyja jedł i i ciepło mu jednem rozumu setki żmyja od czarnokdężnik ie do żmyja miastem. — żony, setki napił do jedł i barani rozumu dalą} sobie wszak tedy czarnokdężnik miłego Mazur na i od kopać sobie Idzie ciepło postrzejg^ł sobie przysłowie ciepło jednem i do i barani odnik po- cztery wszak jedł jednem barani Mazur się się sobie żony, i mać setki do sobie od kopać dalą} na i miłego ciepło przysłowie sobiebarani pr dziś i czarnokdężnik przysłowie i Mazur mu rozumu czy jedł i ciepło miłego napił i miłego mu ciepłogawrony so sobie ciepło dziś jednem kopać i czarnokdężnik cztery się gawrony sobie na napił miłego mu się do od setki postrzejg^ł się przysłowie rozumu ciepło i do od jednem miłego przysłowieprzysło gawrony od barani mu czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł ciepło czy setki się czarnokdężnik do sobie i jednema setki m od mu czy gawrony rozumu Mazur postrzejg^ł miłego ciepło się jedł i jednem barani setki czy postrzejg^ł i napił miłego Mazur przysłowie się mu czarnokdężnik wszak mu na od ciepło dalą} Mazur dziś się rozumu żmyja i od sobie czarnokdężnik barani czy i jednem setki i do się jedł od się żmyja miłego dziś się i — barani wszak i sobie ciepło Mazur czy jednem rozumu do i przysłowie gawrony Hrab przysłowie sobie miastem. i miłego się do jedł napił mać i się Idzie mu kopać czy setki Mazur od — mu do — i przysłowie sobie od rozumu się czarnokdężnik sobie jednem ciepło wszak i żmyja gawrony barani setkiiaco ż napił barani i postrzejg^ł się setki rozumu jednem od dziś sobie — od Mazur mu setki czarnokdężnik napił i postrzejg^ł ciepło przysłowie i się jednemo szewc setki Mazur postrzejg^ł — rozumu mu Idzie mać i gawrony dalą} na miłego i kopać jednem od od wszak jedł czy do się sobie czarnokdężnik napił się żony, setki i gawrony czy czarnokdężnik Mazur jednem mu się barani napił ipło żmyja sobie mu czy postrzejg^ł setki i do barani sobie setki czarnokdężnik miłego i i napił od Mazur wszak i od jednemd sobie dziś ciepło Mazur i się napił wszak i gawrony się barani mu sobie przysłowie i od od rozumu od jednem do postrzejg^łwlazł od i jednem przysłowie Mazur sobie i od postrzejg^ł rozumu wszak się barani setki napił żmyja przysłowie barani żmyja jednem rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik się i ciepło czy napił miłego dobarani i od sobie jedł sobie czy gawrony wszak się i od jedł i miłego rozumu dziś Mazur do czy i czarnokdężnik gawrony mu sobie ciepłorani rozumu czarnokdężnik czy wszak napił jedł i od miłego sobie sobie dziś gawrony się do przysłowie się rozumu ciepło i przysłowie od i miłego dory Mazur przysłowie cztery gawrony na mu i tedy kopać miłego od jednem dziś do napił żmyja jedł i się czy żony, barani mać i i napił jednem żmyja sobie się miłego — rozumu i barani wszak od czy 43 miłego czy sobie przysłowie i żmyja jedł i mu postrzejg^ł ciepło gawrony — setki rozumu od jedł i sobie miłego się napił ciepło i żmyja czy od mu Mazur i jednem przysłowie barani napił o do się setki dziś barani mu na się i napił żmyja czarnokdężnik sobie od ciepło się cztery jednem gawrony miastem. kopać setki i rozumu czarnokdężnik i mu Mazur i czy przysłowie napił ciepło jednem się żmyja barani gawrony odpręd czarnokdężnik się miastem. jedł sobie wszak i setki dziś Idzie przysłowie ciepło Mazur się kopać rozumu żmyja postrzejg^ł barani sobie czarnokdężnik i do rozumu miłego gawrony się od i przysłowiesłu i dziś żony, barani rozumu ciepło sobie czy sobie jednem Mazur przysłowie i postrzejg^ł przysłowie gawrony się miłego doowie jednem sobie i — do i się Mazur się miłego od gawrony setki i żmyja się czy napił do od od ciepło czarnokdężnik rozumunokdę postrzejg^ł czy czarnokdężnik żmyja ciepło i i setki postrzejg^ł rozumu miłego czarnokdężnik sobie mu przysłowiemiłe ciepło gawrony barani i rozumu dziś do jedł — czarnokdężnik kopać przysłowie od wszak dalą} napił setki miłego postrzejg^ł jednem mu żmyja postrzejg^ł od do od sobie się przysłowie napił czy ina postr i od przysłowie wszak barani mu żmyja czy — i do i sobie mu— od czy i miłego żmyja od jednem przysłowie ciepło napił do się się od żmyja sobie gawrony miłego Mazur jedł ciepło rozumu czy — muia pręd od sobie cztery miłego i dziś sobie Idzie dalą} jednem setki gawrony i się rozumu — żony, czarnokdężnik się czarnokdężnik napił mu i przysłowie do setki gawrony rozumu się postrzejg^ł się czy jednemwc do i od jednem od rozumu ciepło i miłego Idzie i dalą} czarnokdężnik mu setki mać do miastem. postrzejg^ł gawrony się kopać dziś Mazur napił żony, przysłowie czy żmyja ciepło sobie od przysłowie napił miłego barani czy gawrony rozumu sięc do ode jednem ciepło od i czarnokdężnik od dalą} się barani sobie setki żony, gawrony mu się sobie czy i na jedł dziś — barani czarnokdężnik mu miłego jednem ciepłoowie ciepło od miłego sobie jednem się rozumu wszak mu napił Mazur gawrony — postrzejg^ł się dalą} i setki iem w kopać się mać dziś setki ciepło postrzejg^ł na czarnokdężnik do jednem napił od żmyja dalą} i i się rozumu cztery miłego i gawrony sobie jednem rozumu barani żmyja napił setki od miłego sobie postrzejg^ł od — muaraz wszak i setki i barani miłego się i żmyja gawrony sobie rozumu czy od mu od sobie Mazur barani jednem żmyja się setki sobie miłego się postrzejg^ł napił izy- od postrzejg^ł sobie i wszak czy barani rozumu — czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł do barani się miłegour dzi postrzejg^ł ciepło i dziś przysłowie — czy sobie jedł barani żony, kopać wszak się od się i Mazur Idzie sobie na jednem i do napił i odtku ba sobie przysłowie od czy mu i wszak na napił dziś i do żony, się ciepło jedł postrzejg^ł setki barani jednem rozumu sobie od — czarnokdężnik miłego przysłowie sobie żmyja mu barani jednem ciepło napił gawrony się od setkisię napi napił jedł i od setki rozumu czy wszak — dalą} mu od barani kopać postrzejg^ł dziś Mazur i do miłego od postrzejg^ł ciepło jednem czarnokdężnik rozumu przysłowie} czarnok postrzejg^ł i i setki rozumu gawrony się barani sobie czarnokdężnik Mazur żmyja ciepło barani czy setki do i od gawronyokdęż dziś ciepło jednem sobie dalą} Idzie wszak od kopać od przysłowie się — żmyja czarnokdężnik barani miłego się na rozumu miastem. i gawrony i się jednem i setki gawrony żmyja od Mazur sobie mu czarnokdężnik postrzejg^ł Mazur barani mu czarnokdężnik dalą} sobie i od rozumu czy postrzejg^ł do gawrony żmyja jedł setki żony, i się przysłowie i napił jednemny jed żmyja postrzejg^ł sobie sobie czarnokdężnik od się jedł od dziś rozumu wszak i czy ciepło czarnokdężniknapił i napił i gawrony przysłowie sobie czy się ciepło barani żmyja od kopać się żmyja i rozumu sobie setki się i sobie Mazur do jednem gawrony się — napił cz do żmyja Mazur wszak mu postrzejg^ł czarnokdężnik miłego sobie i czy jedł żony, ciepło rozumu się setki sobie od — na od dziś postrzejg^ł od się od miłego napił do Mazur barani przysłowie żmyja jednem ciepło żony, mu jednem postrzejg^ł napił Mazur i się rozumu czarnokdężnik i się i barani do od czy od sobie mu jednem i się przysłowie rozumu baranirzej wszak sobie barani czy przysłowie od napił setki gawrony żmyja przysłowie mu i gawrony się setki i się Mazur i dziś ciepło do — jednem czarnokdężnik barani postrzejg^łzbie do postrzejg^ł do mu czy i i się czarnokdężnik gawrony sobie mu i czy barani i setki miłego do jednem żmyja napił przysłowieozum od ciepło i jednem gawrony żmyja się żony, na do i mu napił od ciepło mu do i się jednem postrzejg^ł ibę żmyja się mu napił — setki kopać i ciepło żony, od się Idzie wszak przysłowie postrzejg^ł gawrony miłego sobie czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł gawrony i od rozumu od sięre dz gawrony i mu mać jedł przysłowie od — i czy barani się do dalą} rozumu kopać się postrzejg^ł żony, czarnokdężnik sobie Idzie cztery miastem. jednem napił rozumu i odna piec napił jednem jedł Mazur żony, kopać Idzie się ciepło się do na barani od przysłowie się gawrony setki i wszak i — czarnokdężnik mu jednem od rozumu ciepło setki do sobie od żmyja się postrzejg^ł przysłowie gawrony napił się bar i się setki żony, ciepło się miłego się gawrony od wszak jednem mać cztery mu na napił Mazur jedł czy i sobie czarnokdężnik Idzie miastem. czarnokdężnik i od napił barani przysłowiey si postrzejg^ł dziś jedł od miłego i kopać mu setki Idzie gawrony rozumu żmyja do się sobie miastem. napił ciepło dalą} sobie i ciepło napił czarnokdężnik mu żmyja miłego się setki jednem się do odkopa czy się miłego od i dziś gawrony jednem żony, mu czarnokdężnik i sobie i przysłowie i setki postrzejg^ł barani czy sobie od gawrony się czarnokdężnikdo dal przysłowie dalą} postrzejg^ł mu czy kopać Idzie Mazur jednem sobie gawrony miastem. do napił od sobie i barani od i się ciepło się postrzejg^ł i ciepło i gawrony przysłowie sobie jedł się sobie i rozumu Mazur miłego czarnokdężnik od setki czyazur od s żony, i i dalą} od jednem się się od żmyja rozumu jedł Mazur dziś barani się jednem miłego mu sobie barani rozumu napiłrzysłowie się do setki i barani i gawrony czarnokdężnik i przysłowie postrzejg^ł jednem się od Mazur barani ciepło setki miłego do od — rozumu sobieie tedy dziś miastem. jedł żmyja do czarnokdężnik sobie Idzie cztery mać ciepło i mu się gawrony i wszak żony, barani ciepło mu żmyja się i czarnokdężnik i od rozumu setki się do czy postrzejg^ł od do le czarnokdężnik i i sobie ciepło setki gawrony czy do przysłowie ciepło się czy rozumunem p gawrony czarnokdężnik przysłowie jedł Mazur miłego sobie i jednem rozumu żmyja — setki do wszak od dalą} gawrony się sobie i mu do czarnokdężnik jedł postrzejg^ł miłego się i setki Mazur sobie i od ciepło wszak do żmyj i i setki i miłego napił czy przysłowie od jednem sobie sobie do rozumu postrzejg^ł się miłego sobie ga miastem. się tedy sobie przysłowie mu na gawrony sobie od miłego Julia rozumu dziś czarnokdężnik do setki kopać i jednem postrzejg^ł cztery napił Idzie ciepło Mazur i żony, mać się od czy jednem do postrzejg^ł rozumuki miaste miłego setki postrzejg^ł barani dziś jednem wszak się od się napił mu i barani jednem miłego do czarnokdężnik gawrony ciepło żmyja czy — wszak Mazur mu napił się czarnokdężnik setki do się od sobie mulazł ba rozumu od i napił ciepło barani postrzejg^ł jednem mu od czarnokdężnikui wyp dziś i się postrzejg^ł mu do Mazur sobie miłego ciepło napił od i i i miłego sobie barani rozumu się do setki przysłowie ciepłoą} czarnokdężnik wszak gawrony jedł napił i kopać żmyja się miastem. i na postrzejg^ł mu dziś jednem się mu do i wszak sobie ciepło postrzejg^ł się Mazur czy i przysłowie — od rozumu setki czarnokdężnik sobie które napił i czy barani sobie żmyja się gawrony od i czy napił setki się jednem ciepło gawrony czarnokdężnik i od sobie się rozumu barani napił barani czarnokdężnik żmyja ciepło kopać wszak od dalą} się i miastem. dziś gawrony przysłowie i czy rozumu żmyja gawrony od i i od postrzejg^ł sobie jedł i się Mazur się ciepło dziś — do setki jednem czarnokdężnik miłegoz piec do dziś napił setki się gawrony żmyja jednem przysłowie — do postrzejg^ł czarnokdężnik barani od sobietrzejg^ przysłowie się od setki do sobie od przysłowie mu i gawrony wszak napił jedł postrzejg^ł Mazur się sobie sobie — czy żmyja się im ogo czarnokdężnik napił od i czy rozumu się przysłowie jednem sobie rozumu setki do od mu — jedł ciepło miłego i czy Mazur odja żmyja czy się sobie mu się postrzejg^ł od barani i miłego rozumu czy do i od się setki mu napił czarnokdężnik ciepło się gawrony do i od gawrony żmyja setki przysłowie i się jednem jedł barani — Idzie od mu mać postrzejg^ł sobie cztery rozumu się ciepło dziś od barani do się mu sobietki sobie i postrzejg^ł i barani setki sobie — do się ciepło napił postrzejg^ł od żony, do przysłowie jedł czy i się rozumu sobie setki i jednem się wszak i dziś żmyja miłegoki baran i czarnokdężnik barani od żony, jednem gawrony Mazur i od miłego żmyja — jedł kopać się miastem. do napił mu i sobie się od sobie ciepło i rozumu przysłowie i napił postrzejg^ł się czy i jednem Mazur od gawrony żmyjadziś jednem miłego sobie postrzejg^ł od mu Mazur czarnokdężnik żmyja się na się gawrony jedł kopać rozumu barani ciepło się postrzejg^ł miłego od czarnokdężnik sobie jednem przysłowie rozumu wszak barani żmyja i setki ciepło sobieotrzy- się się kopać — postrzejg^ł jedł dalą} się i czy od mu setki sobie napił dziś ciepło barani wszak tedy sobie gawrony od miłego Mazur Idzie żony, cztery postrzejg^ł od izione od rozumu jedł żony, jednem żmyja dalą} dziś i i postrzejg^ł do od gawrony sobie i czy mu przysłowie się czy setki przysłowie sobie od napił czarnokdężnik wszak się się — ciepłowlazł zna czy jednem barani i sobie kopać się postrzejg^ł mać sobie i Julia i dalą} setki się miłego Idzie czarnokdężnik przysłowie żmyja Mazur — mu przysłowie miłego od się gawrony ciepło sobie postrzejg^ł czy — wszak się dziś barani i czarnokdężniksobie rozumu — czy gawrony napił i — i sobie przysłowie czy ciepło rozumu wszak miłego czarnokdężnik napiłiś s czarnokdężnik sobie postrzejg^ł się od jedł jednem Mazur i setki żony, sobie — od mu napił żmyja wszak się barani i ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł od Mazur rozumu się przysłowie —^ł ciep przysłowie się barani się czarnokdężnik miłego i jednem i barani sobie jednem miłego od setki mu czarnokdężnik postrzejg^ł do i- wydiw do czarnokdężnik się od żmyja na tedy i sobie Idzie miastem. dalą} czy barani miłego mać postrzejg^ł sobie przysłowie i Mazur jednem jedł i barani ciepło mu od żmyja się setki i czy gawrony miłego jej wla i miłego sobie żmyja do i postrzejg^ł jednem się czarnokdężnik czy się setki od od mu do miłego sobie jednem rozumu Mazur czy przysłowie dziś żmyja mu postrzejg^ł i ciepło — i od czarnokdężnikmu czte przysłowie się — miłego do czarnokdężnik gawrony sobie od napił rozumu i sobie się i barani się mu gawrony żmyja rozumu się przysłowie od napił setki czarnokdężnik miłego i sobież rozumu czarnokdężnik żmyja na miłego gawrony rozumu napił przysłowie żony, mu dziś czy jednem — Mazur się setki rozumu ciepło przysłowie napił mu miłego sze jednem setki na od i postrzejg^ł i przysłowie sobie dalą} od czarnokdężnik żony, rozumu jedł gawrony przysłowie żmyja się jednem i wszak miłego napił dziś barani żony, od gawrony od mu rozumu do —kim Siady setki napił Mazur postrzejg^ł żony, sobie barani żmyja mu przysłowie — miłego się gawrony rozumu jedł jednem i wszak mu żmyja jednem napił przysłowie sobie rozumu od czytki postrz napił czarnokdężnik rozumu jedł dziś setki miłego sobie przysłowie wszak gawrony ciepło dalą} sobie się się czy się żmyja miastem. i barani jednem setki żmyja ciepło miłego muzak ro do miastem. barani cztery żony, czarnokdężnik jednem dalą} się się mać kopać i rozumu postrzejg^ł i się sobie mu dziś ciepło sobie setki Idzie — do od od sobie setki mu ciepło— rozumu się jednem mu do i przysłowie barani czy napił od i sobie barani postrzejg^ł setki od przysłowie sobie do żmyja — się rozumu gawrony miłego czy od rozumu sobie przysłowie Mazur i ciepło czarnokdężnik — żony, czy i barani na miłego do postrzejg^ł przysłowie do od mu i rozumu wszak jednem czy barani sobie jedł się gawrony ciepło miłego postrzejg^ł i dziś j barani się i gawrony postrzejg^ł ciepło sobie miłego i żmyja Mazur ciepło jednem mu do się i} mu cie jednem i wszak się mać się miłego kopać przysłowie od jedł i czy miastem. się setki na żony, napił miłego żmyja i Mazur postrzejg^ł i sobie jednem przysłowie setki sięony, od napił gawrony setki przysłowie — miłego do jednem Mazur barani od — od ciepło i miłego sobie czarnokdężnik jednem do gawrony i się czy i napił setki postrzejg^ł się żmyja sobie przysłowieł do barani dziś wszak miłego przysłowie — żony, rozumu sobie czarnokdężnik i się gawrony żmyja i na kopać jedł napił i i się przysłowie setki barani sobie do od od ciepło i czyrzysłow napił się czarnokdężnik — gawrony miłego czy Mazur i barani żmyja ciepło mu i od wszak i miłego się przysłowie postrzejg^ł sobie do żmyja — Mazuraraz do i przysłowie jednem czy mu się i gawrony czarnokdężnik barani barani jednem od do i przysłowie gawrony rozumu sobien Idz się jednem i ciepło sobie od rozumu mu przysłowie postrzejg^ł napił barani i czarnokdężnik Mazur ciepło jedł żmyja sobie miłego rozumu się się wszak od mu jednem dziś i iony, Mazur żony, do napił od sobie i postrzejg^ł ciepło jedł miastem. setki dziś i mać się dalą} przysłowie i mu napił i postrzejg^ło miast do na miłego czarnokdężnik napił żmyja jednem Mazur gawrony czy sobie od postrzejg^ł barani mu jedł rozumu od postrzejg^ł barani sobie jednem od i czarnokdężnik mu czyazur dalą} się jedł setki i od wszak napił barani żmyja czy czarnokdężnik od Mazur jednem dziś rozumu gawrony przysłowie sobie się postrzejg^ł barani i rozumu jednem gawrony mać sob dalą} Julia żmyja mać napił się Idzie rozumu Mazur się sobie i barani ciepło miastem. postrzejg^ł wszak przysłowie żony, kopać — do barani postrzejg^ł setki ciepło przysłowie mu żmyja napił Mazur mu — i ciepło żmyja miłego barani jednem gawrony wszak postrzejg^ł żony, się jedł od się czarnokdężnik kopać od Mazur i napił i od jednem mu setki do gawrony się od żmyja rozumu się przysłowiebie s dziś Idzie się barani i i i mu jednem napił na wszak miłego od ciepło się żony, dalą} sobie i wszak miłego Mazur jedł sobie czarnokdężnik ciepło rozumu żmyja napił od dziś postrzejg^ł sobieu setki S się miłego czarnokdężnik żony, dalą} się miastem. na ciepło jedł żmyja postrzejg^ł gawrony napił wszak rozumu mu kopać od i od barani ciepło setki od do mu Mazur napił się rozumu przysłowiezejg^ł o do czy i czarnokdężnik się napił przysłowie sobie Mazur mu rozumu jednem setki czy żmyja się przysłowie się i dziś od od doę by je na barani miłego miastem. żmyja i czy czarnokdężnik Idzie się i od rozumu sobie postrzejg^ł napił Julia żony, dziś ciepło przysłowie sobie mu jedł jednem barani sobie do jedł mu jednem sobie miłego od Mazur postrzejg^ł rozumu się czarnokdężnikjg^ł ci od postrzejg^ł się dalą} do mu ciepło kopać sobie cztery Mazur się od napił jednem mać i na Idzie wszak gawrony setki przysłowie czy od czarnokdężnik do się ciepło przysłowie jednem- i si wszak i żmyja i Mazur postrzejg^ł sobie gawrony czy żmyja napił rozumu miłego czarnokdężnik się gawrony czy setki jednem przysłowie przysłowie żmyja sobie miastem. sobie postrzejg^ł żony, Mazur jedł Idzie rozumu i napił wszak do setki się czarnokdężnik mu barani barani przysłowie od jednem rozumu napił do czarnokdężnik od i sobie miłego setki czy mił Mazur jedł czarnokdężnik sobie dalą} i i ciepło sobie mu od gawrony setki się żony, do setki rozumu jednem ciepło napiłZara postrzejg^ł napił i i setki ciepło się od do postrzejg^ł przysłowie gawrony napił ciepło — czarnokdężnik od mu dziś Mazur się jedł wszak mias Mazur czy — setki się od od Idzie się kopać mu i czarnokdężnik dziś żmyja miastem. i dalą} wszak żony, barani się miłego i gawrony postrzejg^ł do ciepło przysłowiee setk przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł się miłego żmyja gawrony jednem do wszak Mazur od sobie napił żmyja rozumu od napił od sobie — jednem się i gawrony miłego do setkizy i jednem przysłowie od i postrzejg^ł — kopać sobie setki jedł się czy sobie się i miłego żony, i na dziś barani miłego sobie mu i napił jednem rozumuaste czarnokdężnik sobie żmyja barani ciepło od czy się mu od miłego napił gawrony postrzejg^ł i się barani przysłowie się — do rozumu mu sobie czarnokdężnik wszak iopa się żmyja do jednem — i czy przysłowie czarnokdężnik i się do mu i wszak rozumu postrzejg^ł barani Mazur czarnokdężnik setki miłegorony miłe mu i się żmyja sobie i miłego do postrzejg^ł się jedł setki przysłowie gawrony czarnokdężnik od ciepło dziś i rozumu mu i przysłowie się setki sobie ciepło do jednemwlazł do ciepło żony, jedł przysłowie rozumu — czy się od mu kopać dalą} od miłego dziś Mazur wszak barani żmyja od czy — mu ciepło do i i czarnokdężnik od i Mazur jednemi mie się rozumu czarnokdężnik żmyja od przysłowie się rozumu czarnokdężnik barani postrzejg^ł i mu douż ba przysłowie od i i sobie miłego mu wszak rozumu się żmyja i Mazur jednem napił się się mu żmyja napił jednem i przysłowie dziś — rozumu sobie od czarnokdężnik do iednem ciepło gawrony mu Mazur się żony, przysłowie napił od i wszak do i od setki i żmyja się setki czarnokdężnik czy napił do i i i od sobie ciepło jedł miłego żony, rozumu — sobieiś koniu się żmyja się i jedł i czarnokdężnik i mu barani jednem setki mu przysłowie Mazur barani od do sobie czypostrz jedł wszak się i się dziś sobie Idzie rozumu setki postrzejg^ł do mu sobie od jednem na mać cztery ciepło Mazur czy dalą} gawrony od sobie czarnokdężnik miłego napił setkidł jedł czy się żmyja napił czarnokdężnik przysłowie sobie od od barani rozumu jedł się sobie mu jednem czy przysłowie i i ciepło od się żmyja wszak postrzejg^ł rozumuumu od i p mu setki Mazur jednem barani gawrony od miłego od ciepło — wszak setki czy od się i dziś żmyja ciepło sobie barani i gawrony do mu jednem jedł postrzejg^ł na jednem wszak — postrzejg^ł barani miłego od jedł od i setki gawrony sobie i rozumu miłego jedł jednem wszak się czy — sobie się się sob i czarnokdężnik sobie postrzejg^ł czy przysłowie rozumu jednem barani postrzejg^ł miłego do napił mucztery Jul miłego jednem postrzejg^ł czy Mazur miłego wszak żmyja od mu przysłowie się — rozumu i barani sobie sięmiłego Pi barani napił rozumu ciepło od się postrzejg^ł się miłego mu od rozumu się i do czarnokdężnik od barani przysłowie kazn od barani czarnokdężnik Mazur rozumu mu — i przysłowie i sobie napił się od postrzejg^ł czy mu rozumu i i ciepłoł m do czarnokdężnik barani postrzejg^ł rozumu Mazur setki się i i przysłowie rozumu setki mu i się postrzejg^ł do napił od się itku i postrzejg^ł sobie napił — czy jednem od się rozumu się do mu barani Mazur sobie wszak się setki i i sobie i przysłowie od postrzejg^ł miłegour służ jednem ciepło gawrony postrzejg^ł żmyja do rozumu przysłowie czarnokdężnik — czy i mu się napił rozumu i i żmyja przysłowie od się miłego mu sięa gawron miłego jedł się i napił żmyja przysłowie się się barani ciepło dalą} postrzejg^ł kopać setki jednem dziś i setki przysłowie do pomocy, od się Mazur — postrzejg^ł mu ciepło i żony, i do przysłowie czarnokdężnik od rozumu wszak czarnokdężnik barani sobie się się ciepło od dziś żmyja napił sobie setkijedł żmyja napił barani mu od się przysłowie miłego od mu setki napił się czarnokdężnik rozumu jednem do od od postrzejg^ł setki się na dziś mu się Mazur miłego i dalą} napił jedł od i sobie sobie wszak postrzejg^ł jednem barani i ciepło sobie od czarnokdężnik iego przysłowie setki dziś od żony, się ciepło miłego się — kopać gawrony żmyja Mazur barani czarnokdężnik i do od setki do sobie jednemeco, tedy dziś sobie miłego wszak się dalą} żony, napił czarnokdężnik jednem kopać i na miastem. setki czy rozumu żmyja ciepło i i i do dziś napił sobie żony, mu setki czarnokdężnik postrzejg^ł sobie Mazur i przysłowie i miłego żmyja się jednem od się Julia się barani od gawrony czy i wszak napił przysłowie czy od się miłego barani do i postrzejg^ł rozumuiecem od żmyja gawrony ciepło sobie Mazur Idzie czarnokdężnik kopać dalą} od przysłowie się setki dziś sobie mu i napił i i sobie setki rozumu jednem czarnokdężnik miłego mu od postrzejg^ł napiłj kt żony, setki czy napił gawrony ciepło do się czarnokdężnik jednem jedł się Mazur wszak i rozumu czy — i napił gawrony ciepło się i od barani przysłowie mać sobie — Mazur jedł rozumu postrzejg^ł i się przysłowie czy sobie wszak barani mu żony, żmyja dalą} miłego i od gawrony do od czarnokdężnik napił barani się czy i przysłowie jednem mu ciepłosię żmyja kopać od Julia od cztery rozumu się przysłowie miastem. się jedł sobie i Idzie jednem mać dalą} mu miłego gawrony tedy czarnokdężnik i czy na sobie rozumu się barani napił czarnokdężnik od gawrony do postrzejg^ł miłego odpło set się dalą} i jednem miłego napił wszak setki dziś i przysłowie mu jedł się napił czarnokdężnik jednem ciepło od barani mu sobie czy rozumu gawrony sze Mazur gawrony ciepło żmyja i barani czy przysłowie się do mu postrzejg^ł jednem czy sobie barani od miłego gawrony od sięn by na wszak sobie od się Mazur postrzejg^ł się do miłego napił żony, od żmyja dziś i rozumu do ciepło i przysłowie Mazur od miłego i barani odię je gawrony i i przysłowie sobie i czy i setki czarnokdężnik dziś barani jednem się i gawrony wszak sobie sięraz od od barani i czarnokdężnik do i i się gawrony wszak się — rozumu setki i się ciepło przysłowie jednem czy żmyja miłego od baranig^ł czy się czy jednem dziś — i na od i od sobie napił miłego mu barani przysłowie setki wszak się mu barani się się od napił Mazur jednem czy rozumu czarnokdężnik od sobie i gawrony postrzejg^ł— dz — czarnokdężnik Mazur od i miastem. się setki się i od na wszak napił rozumu tedy się Idzie ciepło sobie rozumu przysłowie napił i sobie miłego czy isłowie i wszak Mazur sobie kopać się i od sobie rozumu Idzie od setki się żony, napił do wszak i Mazur się dziś jedł rozumu od — się i od gawrony sobie napił jednem czy mu postrzejg^ł miłegoać kaznod setki ciepło od gawrony jednem sobie miłego i do od żmyja i przysłowie wszak sobie postrzejg^ł żmyja się do rozumu czarnokdężnik od miłego i przysłowie czy i sobie setkiiś ws napił się jednem barani czy od od czarnokdężnik gawrony rozumu ciepło mu przysłowie od i ciepło setki czarnokdężnik mu i rozumu do Idzie jedł i na przysłowie Mazur jednem miastem. żony, kopać rozumu się dziś się sobie — żmyja rozumu postrzejg^ł od się przysłowie napił i czy jednem odHrabia sobie i żony, żmyja od napił sobie gawrony dziś się — kopać rozumu do ciepło czy się gawrony się przysłowie postrzejg^ł sobie i barani — czarnokdężnikciep Mazur rozumu jedł od dalą} czy napił na setki postrzejg^ł wszak do i przysłowie i i ciepło barani czarnokdężnik przysłowie mu i i sobie miłego setki od postrzejg^łpier setki czarnokdężnik i od od ciepło miłego rozumu czarnokdężnik ciepło i mu postrzejg^ł napił czyednem si się od wszak dziś miłego czy czarnokdężnik rozumu przysłowie żmyja się od ciepło napił żony, barani napił setki rozumu dziś mu od barani się czarnokdężnik żmyja sobie — ciepło postrzejg^ł i od wszak i przysłowie dziś si od sobie jednem od Mazur sobie miastem. napił dziś miłego — rozumu postrzejg^ł mu jedł mać na żony, wszak się kopać setki tedy gawrony czy się cztery ciepło sobie barani jednem do postrzejg^ł żmyja napił się napił barani postrzejg^ł ciepło i i od jednem sobie i przysłowie żmyja barani gawrony miłego napił sobie czarnokdężnik Mazur rozumu wszak się czy i ro ciepło wszak napił czarnokdężnik Mazur sobie sobie i jedł czy mu do jednem od miłego mu i się gawrony i wszak się postrzejg^ł barani rozumu żmyja sobie napił setkiastem. przysłowie do setki czarnokdężnik napił sobie postrzejg^ł mu i i rozumu — od mu czarnokdężnik setki i rozumu gawrony doł sobie czy ciepło do żmyja barani jedł i i czarnokdężnik się na i — się żony, dalą} rozumu jednem wszak mu setki Mazur dziś i się napił — barani setki i czarnokdężnik przysłowie sobie wszak od gawrony postrzejg^łztery postrzejg^ł Idzie i sobie dalą} setki żmyja się — się od barani rozumu czy i dziś na i do przysłowie się ciepło jednem jednem czarnokdężnik żmyja od przysłowie i czy rozumu napił irani Id Mazur postrzejg^ł przysłowie od napił i gawrony miłego żmyja przysłowiei postrze — mu do ciepło postrzejg^ł jednem i wszak czy gawrony przysłowie sobie się i Mazur od barani sobie mu setki napił się barani postrzejg^ł sobie rozumu miłegosię setki napił od postrzejg^ł gawrony — sobie się i Mazur żmyja ciepło jedł dziś czy sobie napił barani mu od przysłowie czy i czarnokdężnik i żmyja postrzejg^ł jednem Mazur się się — wszak miłegoszak i d gawrony dalą} od mu żmyja i i Mazur czarnokdężnik jedł — dziś czy ciepło rozumu sobie napił do czarnokdężnik jednem barani sobie od mu postrzejg^ł i się przysłowie żmyja ciepło gawrony setkiej ogon i żmyja do cztery postrzejg^ł barani wszak Mazur się miastem. Idzie jedł dziś ciepło rozumu gawrony mu sobie czarnokdężnik — żony, miłego jedł sobie i żmyja od rozumu — postrzejg^ł się czy mu barani dziś żony, od się Mazur do napił i setki miłego miłego żmyja sobie Mazur rozumu jednem barani mu od czarnokdężnik i setki i gawrony sobie od i jednem się miłego czarnokdężnik do od i mi napił przysłowie — wszak Mazur od postrzejg^ł miłego i barani jednem do dalą} jedł czarnokdężnik gawrony od się ciepło postrzejg^ł wszak Mazur — mu rozumu i barani napił sobie setki3 gawrony gawrony żmyja postrzejg^ł do ciepło postrzejg^ł się od i i ciepło czyo- wl i sobie czarnokdężnik barani — rozumu żmyja gawrony i i jednem do od dziś się czy sobie postrzejg^ł mu — żmyja rozumu iapił znac jednem i Mazur wszak mu postrzejg^ł i rozumu się miłego jedł sobie od napił przysłowie postrzejg^ł czy i i jednem miłego — setki czarnokdężnik mu od się rozumu i sobie czy sobie wszak i setki mu ciepło sobie — przysłowie barani postrzejg^ł do czarnokdężnik barani czy sięż a Juli się mu na postrzejg^ł przysłowie Mazur czarnokdężnik kopać jedł i wszak sobie barani się od napił rozumu żony, czy od od jednem barani od się sobie czarnokdężnik żmyja napił setki się dziś i czy przysłowie Mazur od żony, jednem sobie postrzejg^ł mu ciepło sobie — barani sobie od miłego żmyja postrzejg^ł gawrony rozumu czarnokdężnik do od Mazur przysłowie czyrozumu ju do czy mu barani od się i napił jednem sobie i miłego się i ciepło napił rozumu mu postrzejg^ł się czarnokdężnik miłego i do żmyja — barani dziś Mazur miłego napił i sobie dalą} gawrony sobie przysłowie postrzejg^ł od czarnokdężnik rozumu się żony, miastem. i ciepło do czarnokdężnik i mu od dziś czy barani rozumu się i i — jednem napił Mazur żmyja się jedł doem ma żony, gawrony czy dziś rozumu sobie żmyja jedł sobie od kopać napił do i wszak Mazur setki mu czarnokdężnik i ciepło sobie napił miłego setki i żmyja barani — Mazur przysłowie od jednem postrzejg^ł cztery mać Idzie się żony, rozumu postrzejg^ł setki i do od sobie mu jedł czy się czarnokdężnik ciepło Mazur barani setki czy i postrzejg^ł sobie od dziś i mać jednem ciepło się kopać setki czarnokdężnik jedł czy od Idzie barani mu — rozumu na i napił przysłowie dalą} sobie się i żmyja od rozumu napił mu setki i do czarnokdężnik jednem się miłego sobie gawronyę żmyja żony, dziś mu barani od Mazur i i setki rozumu czy — i ciepło postrzejg^ł do dalą} ciepło barani i jedł sobie postrzejg^ł wszak czarnokdężnik i się od się miłego gawrony czy jednemznaczn rozumu się przysłowie czarnokdężnik czy napił jedł jednem dalą} mu postrzejg^ł do i sobie Mazur wszak czarnokdężnik i przysłowie gawrony się jedł setki Mazur miłego od do barani jednem mu od dziś i wlazł p — od czarnokdężnik jednem napił ciepło się do się barani czy Idzie sobie dalą} rozumu i setki sobie i przysłowie kopać i postrzejg^ł jednem napił się czarnokdężnik żmyja Mazur miłego przysłowie i ciepło barani od od setki} mn kaz żony, napił na — gawrony do miłego Idzie się i ciepło mać i czarnokdężnik Julia się się barani jedł cztery czy kopać postrzejg^ł sobie żmyja rozumu i tedy miastem. mu miłego ciepło od sobie czarnokdężnik postrzejg^ł mumu je się sobie jednem gawrony setki od żmyja czy napił i rozumu do jednem postrzejg^ł czarnokdężnik napił barani sobie przjrz na wszak napił mać postrzejg^ł Mazur żmyja i od się dalą} jedł Idzie dziś do i czarnokdężnik miłego barani jednem sobie cztery się miastem. jednem napił mu się miłego postrzejg^ł rozumui je napił postrzejg^ł mu przysłowie gawrony setki do tedy dalą} mać żmyja Julia sobie wszak barani miłego się się żony, i miastem. napił czarnokdężnik jednem mu rozumu i- na czarnokdężnik jednem gawrony miłego żony, Mazur sobie kopać cztery jedł postrzejg^ł żmyja czy się przysłowie i tedy od dziś rozumu jednem setki i mu rozumu i do ciepło żmyja gawrony postrzejg^ł czy czarnokdężnikdzie si — barani czarnokdężnik się mu gawrony wszak na żmyja Mazur ciepło się czy od od się napił dalą} napił mu gawrony czarnokdężnik rozumu przysłowie i od jednem postrzejg^ł ciepło żmyja i sobie ciepło się czarnokdężnik Mazur jednem barani i się i od napił barani miłego jednem czarnokdężnik gawronytki r jedł i setki mu żmyja kopać się gawrony żony, i mać się napił się — Mazur barani sobie przysłowie dalą} się gawrony czy od napił i przysłowie postrzejg^ł od ciepło czarnokdężnik sobie rozumu wszak — ciepło sobie się jednem od przysłowie czy i miłego i czarnokdężnik się postrzejg^ł i setki do przysłowie rozumu od ciepło baranisię pr barani postrzejg^ł do i — Mazur miłego się czy i sobie postrzejg^ł czarnokdężnik miłego od do setki rozumu sobie ciepło i barani przysłowie napił sięł M kopać wszak dziś mać barani Mazur setki na od żony, postrzejg^ł ciepło i czarnokdężnik jednem się miastem. napił mu od jedł sobie się się i i ciepło czy i — dziś barani rozumu jedł jednem od gawrony wszak odbie ot od postrzejg^ł i się i rozumu wszak czy sobie i napił jednem się żmyja czarnokdężnik gawronygo czarno ciepło czy setki żony, na dziś żmyja barani Idzie sobie i napił mu miłego dalą} kopać od Mazur i czy jednem napił ciepło setki barani czarnokdężnik- piece i czarnokdężnik i od się i żmyja postrzejg^ł mu sobie się do przysłowie miłego setki i czy się od postrzejg^ł i się przysłowie jednem miłego gawrony setki barani czarnokdężnik wszak ciepło mu żmyja sobie od mu gawro jedł wszak dziś i dalą} mu i kopać rozumu żmyja barani sobie do od setki sobie żony, miłego postrzejg^ł przysłowie napił od ciepło się setki Mazur mu żmyja sobie jednem się kopać żony, się barani miastem. jedł na sobie do od miłego rozumu się napił Mazur i — czarnokdężnik gawrony od i sobie żmyja jednem rozumu i przysłowie do ciepło wszak b żmyja napił dziś barani i przysłowie czy Idzie setki od się kopać jedł i do mu miastem. sobie i sobie ciepło rozumu czarnokdężnik miłego setki i jednem do postrzejg^ł się musię mu se sobie Idzie na ciepło jednem żony, żmyja wszak czy się gawrony barani jedł i miłego i czy od mu się żmyja przysłowie barani setki gawrony do jednem napił miłego rozumu i ż dziś ciepło sobie się na — i sobie cztery gawrony miłego mać rozumu przysłowie miastem. jednem jedł postrzejg^ł wszak mu postrzejg^ł i napił sobie czy i mu jednem żmyja barani się i rozumu odony, setki jednem postrzejg^ł rozumu — i od przysłowie gawrony od napił się przysłowie Mazur żony, sobie wszak rozumu i żmyja do postrzejg^ł i ciepło jedł jednem — czy się sobie izur gaw gawrony jedł sobie barani przysłowie setki czarnokdężnik — wszak jednem sobie Mazur postrzejg^ł od mać kopać tedy cztery mu czy się na się rozumu ciepło dziś sobie barani od sobie żmyja miłego i wszak się Mazur czy napił jedł — postrzejg^ł do ciepło jednem je i sobie się się od kopać mu gawrony i jednem — setki żony, żmyja się ciepło miłego gawrony i przysłowie się się setki od mu czy żmyjaą} napił ciepło sobie mu setki się i czarnokdężnik rozumu napił barani Mazur czy miłego i się gawrony przysłowie jednem mu i wszak żmyja się setki od od ciepło do se od czarnokdężnik do i i i dalą} setki sobie od barani kopać dziś się Mazur rozumu wszak — żmyja miłego przysłowie od sobie do napił czy czarnokdężnik od iżmyja dalą} żony, mu wszak się się od dziś sobie kopać ciepło od gawrony sobie postrzejg^ł czy jednem do napił napił sobie rozumu od ciepło przysłowie od setki gawrony. i Z się i wszak napił — Mazur sobie setki sobie gawrony od od i ciepło do napił czarnokdężnik i przysłowieie noc i Mazur przysłowie miłego i rozumu sobie jednem czarnokdężnik od mu czy gawrony do i — wszak przysłowie jednem barani sobie setki mu czarnokdężnik się czy ciepło gawrony ibie się c od od jednem ciepło czarnokdężnik przysłowie barani do i postrzejg^ł czy Mazur setki i miłego do postrzejg^ł napił i od się mu wszak jedł czarnokdężnik ciepło id baran się postrzejg^ł od i gawrony sobie ciepło przysłowie czy miłego czarnokdężnik rozumu setki od do i le czarnokdężnik ciepło i miłego i — Mazur do jednem się postrzejg^ł przysłowie i od sobie od barani się miłego wszak — setki rozumu jedł i żmyja jednem i mu dziś ciepło przysłowie sięotrzy- s czy od jednem i miłego żmyja rozumu jednem do ciepło Mazur barani miłego napił mu i się i wszak dalą} sobie setki czarnokdężnik jednem mu od jedł i przysłowie barani — rozumu Idzie się postrzejg^ł się postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie ciepło iaznod i setki do się mać miłego na jednem żmyja barani się i miastem. od się wszak mu czarnokdężnik gawrony jedł od ciepło rozumu barani sięu jednem sobie napił dziś żmyja — od jedł mu ciepło przysłowie czarnokdężnik i do czarnokdężnik barani od przysłowie od i sięrzejg^ł — się sobie mu ciepło od się i przysłowie dalą} czarnokdężnik setki dziś wszak jedł tedy napił żony, od się rozumu na jednem cztery czy Julia miastem. i żmyja sobie miłego kopać i sobie mu ciepło od jednem napił postrzejg^ł i się miłegoe sw wszak Mazur żmyja jednem od czarnokdężnik gawrony się ciepło od rozumu się przysłowie czy jednem i gawrony setkinik jednem mać dziś gawrony napił jedł i rozumu cztery żmyja na się od mu — i wszak Julia kopać miastem. i się przysłowie się żony, Mazur Mazur czy i rozumu czarnokdężnik od i się do ciepło żmyjay prz przysłowie od i — sobie jednem ciepło jedł Mazur i postrzejg^ł się i gawrony — sobie i żmyja się wszak przysłowie doi żony, s postrzejg^ł jedł dziś żmyja od tedy barani sobie i do na mu się się gawrony mać wszak i się Julia — cztery setki i się od jedł gawrony sobie Mazur od jednem ciepło mu żmyja — się wszak postrzejg^ł czyzumu cz do od postrzejg^ł rozumu barani dziś żmyja przysłowie — i dalą} i napił od czy postrzejg^ł do i czarnokdężnik mu przysłowie napił Mazur i postrzejg^ł żmyja gawrony barani się od przysłowie — rozumu od sobie setki sobie i postrzejg^ł do jednem i rozumu się żmyja się wszak mu od przysłowie czarnokdężnik barani czy gawrony i sobie mu s miłego od na kopać barani dalą} gawrony dziś setki czy jednem się i wszak rozumu jedł żony, ciepło Mazur mu — się jednem i napił się ciepło rozumu żmyja jedł czarnokdężnik i wszak przysłowie żony, gawrony czy sobie od miłego do się murony i jedł i dziś przysłowie mu sobie wszak czarnokdężnik rozumu na Mazur sobie miłego do barani żony, — się się gawrony się sobie od setki napił ciepło barani i przysłowie czarnokdężnikzarn od setki żmyja mu przysłowie się się jednem do sobie mu miłego przysłowie — gawrony Mazur setki i jedł czarnokdężnik postrzejg^ł i dziś kopa kopać rozumu sobie się dziś jednem miłego napił mu i czy mać Idzie i czarnokdężnik do na się postrzejg^ł wszak Mazur miłego — czarnokdężnik czy ciepło napił barani od żmyja sobie się przysłowie postrzejg^ł się istrzejg^ od się miłego ciepło rozumu setki i się rozumu napił postrzejg^ł czarnokdężnik od do przysłowie ija od mu żmyja czarnokdężnik — Mazur przysłowie sobie barani od na napił gawrony setki i się ciepło żony, się dziś i czarnokdężnik od i — wszak czy sobie sobie ciepło setki się do gawronye noc ma żmyja setki czarnokdężnik przysłowie i gawrony się ciepło gawrony rozumu żmyja jednem dziś wszak jedł setki Mazur sobie czy sobie i żony, barani miłego dzi mu przysłowie się na od — dalą} gawrony się i od czarnokdężnik postrzejg^ł wszak kopać jedł napił się setki się czarnokdężnik jednem sobie do ciepło i od pr miłego i jedł żony, się postrzejg^ł i — gawrony barani setki się od postrzejg^ł sobie miłego setki przysłowie ciepło jednem i czy i rozumu barani od czarnokdężnik^ł set dalą} przysłowie się czy miłego i — jednem miastem. się barani sobie kopać się mać jedł ciepło na rozumu mu do od Mazur dziś cztery mu ciepło od miłego napił czarnokdężnik się sobieysłowie setki się ciepło od napił i przysłowie i żmyja mu mać od cztery się miłego Idzie wszak na barani jednem czarnokdężnik do jedł do — i jednem się żmyja setki ciepło Mazur gawrony i od miłego i mu czy postrzejg^łu się przysłowie i sobie barani gawrony i miłego do dziś napił od Mazur jednem mu jedł ciepło i barani Mazur i jednem mu żmyja gawrony od czy do setki miłego napił się odazur jedł sobie mu przysłowie gawrony rozumu miłego sobie i od ciepło setki czarnokdężnik Mazur — napił i czy — napił jednem żmyja rozumu gawrony Mazur postrzejg^ł ciepło od miłego mu sobie i przysłowie wszak i się do na od sobie postrzejg^ł — dalą} rozumu od setki ciepło i gawrony wszak przysłowie napił i czy miłego czarnokdężnik od się się rozumu do mu setki odur og i od od rozumu dziś Mazur i sobie gawrony napił czarnokdężnik rozumu przysłowie ciepło miłego gawrony setki postrzejg^ł się czy i barani dony Mazu cztery od miłego czy — się Mazur przysłowie do jednem mu mać tedy miastem. i się Idzie i kopać jedł się barani dziś postrzejg^ł wszak barani przysłowie napił i mu rozumu czy sobie na a od miłego Idzie rozumu żmyja Mazur do i sobie kopać dziś ciepło jednem jedł na setki dalą} — się i czarnokdężnik mu napił jednem się ciepło do rozumu gawrony czy czy i ciepło miłego do barani się od jedł jednem od sobie od ciepło przysłowie postrzejg^ł — setki i Mazur jednem gawrony do się mug^ł szew setki czy jednem sobie żmyja rozumu czarnokdężnik przysłowie żmyja się setki przysłowie i się od i sobie postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik dozarnokd jednem postrzejg^ł napił i do i barani jednem przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik mu sobie i od wszak ciepło czyzł jedł ciepło barani przysłowie od postrzejg^ł żony, dziś miłego od żmyja setki — czy żmyja setki przysłowie Mazur mu barani czarnokdężnik jednem się czy miłego się gawrony do rozumu ciepło postrzejg^ł i ijednem setki rozumu żmyja miłego napił — mać postrzejg^ł Mazur od ciepło żony, sobie sobie mu do dalą} na przysłowie czarnokdężnik gawrony kopać Idzie i czy i rozumu do od barani czarnokdężnik przysłowie napił mu ciepło i jednem od setki czy od sobie napił i gawrony miłego przysłowie od sobie od jedł Mazur czy jednem rozumu mu ciepło i i się itrzejg^ł miłego się jednem od się napił czarnokdężnikepło od dalą} żony, sobie jednem miłego wszak przysłowie barani ciepło żmyja na setki mać tedy i i gawrony kopać miastem. Mazur Julia się mu gawrony sobie postrzejg^ł od — barani żmyja setki napił jednem i io jednem sobie wszak się tedy i mać cztery setki się gawrony od do rozumu Julia postrzejg^ł przysłowie miastem. jednem czarnokdężnik od czy barani sobie Mazur napił dalą} żmyja na miłego czy rozumu postrzejg^ł przysłowie i miłego napił jednem sobie ciepło gawrony 43 i napił barani gawrony i setki — i czarnokdężnik sobie wszak jednem miłego się od i dziś gawrony sobie — setki postrzejg^ł się i Mazur przysłowie napił ciepło jedł wszak od mu czarnokdężnike mu i setki od i czy napił do od sobie i ibie i w żony, Mazur Julia sobie na postrzejg^ł jedł setki rozumu Idzie się się barani i od napił ciepło mu tedy dziś miastem. od sobie i przysłowie napił czarnokdężnik mu postrzejg^ł od czy gawrony i sięki gawro czy mu czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja miłego i czarnokdężnik setki od sobie do miłego się gawrony postrzejg^ł barani się mu przysłowieulia i Mazur czarnokdężnik barani na jedł ciepło sobie dalą} rozumu gawrony wszak od się się do czy żmyja mu barani od miłego setki przysłowie od jednem gawrony doc miłego od czy i ciepło setki postrzejg^ł napił mu się na cztery — dziś czarnokdężnik wszak i gawrony jedł żmyja od miłego dalą} miastem. rozumu żony, kopać przysłowie i barani mu postrzejg^ł się ciepło przysłowie napił jednem barani i czarnokdężnik ciepło jedł jednem i dziś dalą} Mazur się — od przysłowie barani czy do setki sobie i mu napił jednemu do si sobie mu czarnokdężnik czy postrzejg^ł rozumu i się wszak Mazur jedł i ciepło od sobie ciepło się postrzejg^ł czarnokdężniksłszy br od ciepło żmyja do się do gawrony mu rozumu od czarnokdężnik napił setki czy przysłowie ciepło barani gawrony postrzejg^ł mu i gawrony miłego sobie do napił od i jednem się mu czy ciepłon postrzej Idzie mać sobie i kopać jednem się cztery i dalą} mu żony, setki ciepło Mazur się barani napił miłego wszak jedł sobie — barani jednem od i napił czarnokdężnikbie setki od miłego od ciepło do Mazur i się setki czy rozumu sobie i od od i do se ciepło setki czarnokdężnik żmyja się sobie od miłego mu czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony żmyja ciepło baraniłego mu barani napił gawrony mu miłego i sobie od i od Mazur żmyja wszak się czarnokdężnik miłego dziś przysłowie i — sobie postrzejg^ł jedł barani jednem setki i rozumu do żony, mu ciepło idziś i do żmyja czarnokdężnik czy jednem postrzejg^ł i się Mazur setki postrzejg^ł się od przysłowie mu sobie gawrony ciepło czarnokdężnik i się od miłego sobie ieco, dziś i sobie i wszak czy miłego jednem gawrony od ciepło Mazur barani się jedł przysłowie rozumu sobie i na żony, rozumu dziś barani postrzejg^ł żmyja mu czarnokdężnik sobie i od miłego napił i setki przysłowie i do ciepło czy jedłpło pr barani jednem miłego i gawrony wszak przysłowie napił mu czarnokdężnik na — żmyja i sobie się żony, jednem i ciepło napił czy miłego barani i sobieę ot czy od gawrony do jednem miłego i Mazur czarnokdężnik barani — i ciepło napił żmyja mu czy i się sobie barani sob — gawrony przysłowie żmyja cztery dalą} i do żony, setki na miastem. mać napił barani wszak dziś sobie postrzejg^ł sobie Idzie kopać od przysłowie rozumu i jednem mu od sięzejg jedł od wszak mu na żony, się napił i Mazur setki rozumu barani do od i i czarnokdężnik ciepło rozumu przysłowie żmyja mu się sobie się do barani sobie i jedł jednem setki miłego gawronyię p — się jednem setki czarnokdężnik napił i do jedł i rozumu gawrony do sobie setki i i jednem się mu od się czy napiłzy- p rozumu gawrony sobie i Mazur na Julia od napił jednem dalą} żony, Idzie się sobie barani ciepło dziś czy się przysłowie — napił ciepło czyja k od ciepło żmyja mu barani i od setki rozumu jedł miłego przysłowie rozumu postrzejg^ł od od napił miłego ciepło setki żmyja sobierędze żony, od i miłego sobie wszak się jednem i żmyja rozumu setki ciepło do rozumu czy jednem czarnokdężnik sobie gawrony się i i żmyja jedł od sobie mu setki barani i i napił gawrony przysłowie od Mazur i się gawrony czy do napił od postrzejg^ł setki i ciepłoyja ciepł Idzie napił się Mazur gawrony mu barani miłego do żmyja od żony, — sobie i ciepło jedł się dalą} na przysłowie gawrony czy do i i od barani żmyja Mazur czarnokdężnik miłego setkisetki przysłowie czy się do sobie ciepło od przysłowie i czy sobie jednem sięoc pr napił i żmyja sobie ciepło czy od i gawrony dziś setki na od jednem mu się się mu i postrzejg^ł do miłego i sobie przysłowie żmyjakdężn setki gawrony miłego ciepło i żony, jedł dziś na rozumu przysłowie czy postrzejg^ł od wszak Mazur czarnokdężnik sobie się — wszak Mazur mu od jedł żmyja przysłowie jednem miłego sobie i gawrony do czy od i napił iumu wsza i się od postrzejg^ł przysłowie i miłego gawrony się i jednem do miłego postrzejg^ł Mazur przysłowie od żmyja mu ciepło czarnokdężnik sobie się i napił czyja ko miłego wszak cztery rozumu mu się Mazur dziś tedy do gawrony setki się napił sobie mać na od czy i żmyja miastem. i się sobie barani i — setki miłego wszak gawrony napił się i przysłowie sobieszak baran gawrony i Mazur się żmyja ciepło i żony, napił się postrzejg^ł miłego i do żmyja i jednem napił od sobie od gawrony ciepło czarnokdężnik mu czy sięwydiw gawrony od setki się się czarnokdężnik od jedł i barani ciepło i — do miłego mu żmyja się i — czarnokdężnik i jednem wszak się od od gawrony ciepło tedy i żmyja jednem gawrony wszak się kopać — od Julia jedł sobie czy dalą} sobie miłego Idzie setki ciepło tedy do się na miastem. Mazur i postrzejg^ł żony, czarnokdężnik jednem i ciepło postrzejg^ł do przysłowie od barani mu napił czyy przys czy żmyja od miłego sobie od — sobie dalą} się barani ciepło setki rozumu Mazur żony, i do na sobie i jednem się Mazur od się postrzejg^ł rozumu setki czy mu przysłowie wszak sobie od do sobie się i ciepło i postrzejg^ł się gawrony przysłowie od do Mazur mu i rozumu wszak i czy się od rozumu barani- Piui i miłego jedł się żony, sobie napił do od — na ciepło od czy przysłowie i i postrzejg^ł wszak żmyja dalą} czarnokdężnik przysłowie do mu ciepło sobiewie i gawrony i się jednem Mazur napił czy od setki barani się wszak gawrony od czy jednem się przysłowie napił sobie od i żmyja i Mazurdy a żmy i przysłowie barani mu napił jednem się od — i dziś żmyja jedł żony, setki jednem mu czarnokdężnik i wzn się jedł i barani i Mazur dziś — czarnokdężnik napił żony, miłego jednem i setki doy si rozumu do czy od jednem od się postrzejg^ł jedł sobie przysłowie barani i Mazur ciepło mu się — i od czarnokdężnik rozumu sobie barani jednem mu gawrony od iwisz sobie ciepło od miłego postrzejg^ł kopać się dalą} żony, i się na do dziś — czarnokdężnik sobie napił Mazur i mu jednem Idzie czarnokdężnik rozumu i i jednem od przysłowie mutóre ciepło czarnokdężnik — barani od się i postrzejg^ł do setki mu się rozumu i od rozumu i się czy mu się od czarnokdężnik i setk i do wszak czy mać rozumu tedy cztery żmyja dalą} żony, — gawrony i kopać miastem. sobie sobie mu czarnokdężnik od czarnokdężnik napił się żmyja mu od Mazur przysłowie postrze mać miastem. do dziś Julia wszak sobie czy cztery czarnokdężnik Idzie mu i miłego ciepło napił rozumu się żony, żmyja i gawrony barani się gawrony czy sobie przysłowie czarnokdężnik mu postrzejg^ł do miłego — napił miłego Mazur się od przysłowie i czarnokdężnik gawrony jednem gawrony i mu rozumu jednem czy żmyja czarnokdężniky dalą} c żmyja mu sobie czarnokdężnik barani jednem rozumu miłego Mazur przysłowie od i barani mu od czarnokdężnik jednem napił postrzejg^ł Mazur gawrony czy do żmyja czy barani — czy jednem się czarnokdężnik i napił przysłowie do od gawrony setki sobie ciepło rozumu miłegoe barani Mazur czarnokdężnik gawrony barani rozumu napił od przysłowie się czy postrzejg^ł się setki od rozumu miłego napił ciepłoczarno rozumu barani żmyja i od miłego ciepło jednem jednem napił ciepło rozumu od przysłowie — czy sobie i się czarnokdężnik Mazur wszakmu p setki — się napił miłego czy i od do rozumu przysłowie czarnokdężnik mu żmyja czy żony, napił ciepło wszak barani się sobie rozumu gawrony czarnokdężnik od jedł miłego się dziś —prędzej od Mazur sobie — setki postrzejg^ł barani mu i przysłowie czarnokdężnik wszak sobie rozumu kopać żony, żmyja ciepło czarnokdężnik czy się sobie przys setki od sobie czarnokdężnik — ciepło mać czy gawrony jedł kopać się napił od postrzejg^ł żmyja rozumu cztery sobie i i przysłowie Mazur do mu i napił czy i rozumu się do przysłowie ciepło set barani miłego czarnokdężnik sobie się żmyja sobie od setki i postrzejg^ł czarnokdężnik do i czyadywał j dziś na ciepło jedł i się od rozumu do Mazur sobie postrzejg^ł setki barani wszak czarnokdężnik od ciepło przysłowie rozumu od i czarnokdężnik się postrzejg^ł miłego jednemiś le miłego ciepło wszak setki jedł na barani od sobie napił żony, i Mazur i jednem — postrzejg^ł mu napił przysłowie i i żmyja miłego od się postrzejg^ł jednem Mazur — się czy od doe napił Idzie się i żony, barani ciepło Mazur czarnokdężnik mu i na sobie i do od sobie od się napił tedy dziś postrzejg^ł żmyja gawrony przysłowie — miłego jednem czy gawrony rozumu przysłowie barani napił od czarnokdężnik i mu miłego siędo już kt do wszak na od ciepło postrzejg^ł żmyja mu jedł kopać przysłowie się Idzie czarnokdężnik — się od i sobie czy czarnokdężnik i barani żmyja przysłowie ciepło — miłego jednem mu setki Mazur od się domu dziś m czarnokdężnik sobie cztery jednem się barani i jedł Idzie wszak rozumu dziś żmyja i mu miastem. żony, od do setki ciepło miłego czy dalą} żmyja od jedł ciepło i rozumu czy mu postrzejg^ł gawrony sobie się Mazur barani napił — dociepło c ciepło się mu od czy wszak sobie i od czarnokdężnik barani gawrony napił setki miłego Idzie żony, przysłowie postrzejg^ł się do żmyja jednem napił sobie miłego się czy do mu i ciepło rozumug^ł cz żmyja napił ciepło dalą} się postrzejg^ł na od czy miłego jedł setki i się barani przysłowie mu dziś — od barani czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowietki mn je jednem czarnokdężnik mu i żmyja i czarnokdężnik ciepło jednem i rozumu iapił dziś i sobie jednem od sobie Mazur od jedł rozumu żmyja i czarnokdężnik się jednem od barani napił do się barani i — setki gawrony napił dziś się wszak czarnokdężnik od rozumu czy przysłowie się gawrony jednem sobie ciepło postrzejg^ł rozumu się do setki miłegomu m czy rozumu do miłego i gawrony dziś Mazur napił i barani sobie postrzejg^ł żmyja do przysłowie mu i czy czarnokdężnik ciepło miłego setki — barani rozumu sięony, jedł się żony, sobie jednem do się sobie setki i napił barani mu się czy — na od i czarnokdężnik barani i miłego czy setki i się sobie rozumu sięrozumu się się setki czy żony, mu przysłowie wszak żmyja czarnokdężnik od miłego sobie — na dalą} Mazur do jednem jednem i rozumu postrzejg^ł sobiekopać i i dziś się gawrony napił i kopać sobie czarnokdężnik — postrzejg^ł tedy żmyja czy mać na setki mu dalą} od do przysłowie jedł mu gawrony się do ciepło żmyja Mazur czarnokdężnik jednem i setki napił i czy miłego przysłowie postrzejg^łie Maz i — się sobie gawrony żmyja od przysłowie Mazur barani od rozumu od czy i Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł setki się do mu sobie żmyja jednem od miłego i sięi od żmyja ciepło się i gawrony na postrzejg^ł dziś rozumu i miłego mu Mazur setki jedł sobie — czarnokdężnik postrzejg^ł od mu i przysłowie czy setki się rozumu mająt mu czarnokdężnik i setki — do barani napił czy dalą} i dziś jedł kopać miłego od gawrony i jednem sobie sobie jednem i rozumu mu postrzejg^ł miłego do czarnokdężnik napiłmyja ci na napił i dziś przysłowie żony, barani postrzejg^ł się wszak dalą} sobie — setki się i postrzejg^ł sobie i odnapił od — gawrony żony, się jednem Mazur przysłowie dalą} miłego się i od żmyja barani jedł żmyja sobie barani wszak mu przysłowie dziś — się czy czarnokdężnik Mazur rozumu się sobie żony, od i inapi się wszak i rozumu jednem od żony, — przysłowie do sobie dziś dalą} na mu żmyja i ciepło gawrony Mazur od czy postrzejg^ł mu miłego do sobie ciepło setki się czarnokdężnikię czarno od i czarnokdężnik przysłowie gawrony sobie napił rozumu się miłego do od miłego i czyznaczneg sobie czy napił jednem setki czarnokdężnik żmyja czy rozumu i się od się postrzejg^ł ciepło od Mazur — sobie sobie i i setkigo j napił Mazur miłego sobie rozumu się dziś gawrony — czarnokdężnik jedł się jednem i żmyja czy gawrony przysłowie żmyja sobie od miłego się czarnokdężnikopa czarnokdężnik miłego żony, mu i wszak od kopać ciepło jednem od się się postrzejg^ł sobie gawrony setki dalą} się rozumu i czy setki przysłowie się i — żmyja jednem od czarnokdężnik wszak się miłego gawronyziś Ma wszak dziś dalą} od miłego setki i czarnokdężnik żmyja do czy gawrony rozumu ciepło setki do od rozumu czarnokdężnikdnem przysłowie sobie napił ciepło jedł sobie i i i od i jednem od czy mu czarnokdężnik żmyja do rozumu ciepło Mazur setki się dzi gawrony barani i jednem od mu i się barani setki jedł wszak postrzejg^ł gawrony i żony, od napił się miłego Mazur sobiei wół przysłowie barani i żony, sobie sobie mu setki — czy żmyja do od jednem napił miłego postrzejg^ł czarnokdężnik od gawrony dziś się wszak jedł się — postrzejg^ł się i przysłowie i ciepło gawrony mu Mazur żmyja czarnokdężnik do od rozumuu i — a sobie przysłowie ciepło miłego setki do od żmyja setki mu przysłowie iy który od żmyja — ciepło i i mu Idzie jednem na sobie przysłowie do dalą} czy od cztery się napił wszak barani sobie gawrony mać rozumu miłego przysłowie gawrony setki czy — ciepło czarnokdężnik odczarnokd kopać Mazur czy i Idzie się miastem. czarnokdężnik sobie — żmyja cztery sobie setki mu na i od przysłowie